Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 13.06.18

Møtested: Oppmøte Falstadsenteret for befaring
Tid: 11.15 -  befaring
Tid: 13.00 - 14.40 PUK-møte Falstadsenteret

Sakliste (rev 08.06.18) som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (4)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer: medlemmer (åpne fila, kopier: ctrl+a, ctrl+c, alt inn i mottakerfeltet i e-posten, ctrl+v) 

Sakliste
SaksnrSakUtredningVedtak
PS 34/18 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll - vedtak
PS 35/18 Referatsaker  utredning vedtak
PS 36/18 Detaljregulering for Svartvika hyttefelt utredning vedtak
PS 37/18 Detaljregulering Stokkberget B2 utredning vedtak
PS 38/18 Detaljregulering Rognhaug utredning vedtak
PS 39/18 Detaljregulering Kjønstadmarka etappe 3 utredning vedtak
PS 40/18 Reguleringsplan for Stamnhaugen hyttegrend utredning vedtak
PS 41/18 Kommunedelplan for E6 Åsen - Mære utredning vedtak
PS 42/18 Endring detaljregulering Ekne småbåthavn og friluftsområde utredning vedtak
PS 43/18 Endring av reguleringsbestemmelser - Frol bygdeallmenning utredning vedtak
PS 44/18 Restaureringsfondet 2017 - Behandling av søknader utredning vedtak

   
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 + 2 av 11

NavnPartFunksjonListeMøtteMerknad
Nina Elisabeth Berget ap leder ap/sp/krf x  
Eva Høyem Anderssen sp nestleder ap/sp/krf x  
Olav Strid ap medlem ap/sp/krf x  
Randi Johanne Nessemo ap medlem ap/sp/krf x  
Lars Petter Holan ap medlem ap/sp/krf x  
Svein Erik Veie ap medlem ap/sp/krf x  
Bjørg Annie Pedersen Boneng sp medlem ap/sp/krf - forfall 
Ola Skilbrigt sp medlem ap/sp/krf x  
Gunnar Morten Løvås sv medlem mdg/sv - forfall 
Geir Tore Persøy frp medlem frp x  
Knut Sigurd Hjelmstad h medlem h  x  
Bo Vidar Rotmo uavh. varamedlem mdg/sv  x Gunnar Morten Løvås
Harry Gilberg krf varamedlem ap/sp/krf x Bjørg Annie Pedersen Boneng

 
Fra administrasjonen møtte:
Kommunalsjef Unni Storstad, Arealforvaltning enhetsleder Per Anders Røstad, arealplanlegger Mona SaursaunetÅsmund Brygfjeld 

Merknad

Befaring Ekne fra kl. 11.15 

 

 

PS 34/18 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen - 13.06.2018

Forslag i møte:

Til å underskrive protokoll velges: Ola Skilbrigt, SP og Lars Petter Holan, AP

Avstemning:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Til å underskrive protokoll velges: Ola Skilbrigt, SP og Lars Petter Holan, AP 
Til toppen av siden

 

PS 35/18 Referatsaker PUK

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen - 13.06.2018

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
Til toppen av siden

 

 

PS 36/18 Detaljregulering for Svartvika hyttefelt

Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljregulering for Svartvika hyttefelt legges frem for høring og offentlig ettersyn jfr. plan- og bygningsloven § 12-10, med følgende tillegg i bestemmelsene: 

 • Ved flytting, fjerning eller tilføring av masse, skal ansvarlig entreprenør påse og sikre at det ikke medfører spredning av uønskede fremmede arter.
 • Overskytende matjord skal brukes til jordbruksformål i nærområdet. Jordmasser som skal flyttes må være fri for smittsomme sykdommer eller uønskede arter.


Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen - 13.06.2018

Forslag i møte:

Ingen.

Saksordfører:

Geir Tore Persøy, FRP 

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.  

VEDTAK:

Detaljregulering for Svartvika hyttefelt legges frem for høring og offentlig ettersyn jfr. plan- og bygningsloven § 12-10, med følgende tillegg i bestemmelsene: 

 • Ved flytting, fjerning eller tilføring av masse, skal ansvarlig entreprenør påse og sikre at det ikke medfører spredning av uønskede fremmede arter.
 • Overskytende matjord skal brukes til jordbruksformål i nærområdet. Jordmasser som skal flyttes må være fri for smittsomme sykdommer eller uønskede arter.
  Til toppen av siden

 

 

PS 37/18 Detaljregulering Stokkberget B2

Rådmannens innstilling:

Detaljregulering for Stokkberget B2 vedtas i medhold av Plan- og bygningsloven § 12-12.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen - 13.06.2018

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

Detaljregulering for Stokkberget B2 vedtas i medhold av Plan- og bygningsloven § 12-12.
Til toppen av siden

 

 

PS 38/18 Detaljregulering Rognhaug

Rådmannens innstilling:

Detaljregulering for Rognhaug vedtas i medhold av Plan- og bygningsloven § 12-12.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen - 13.06.2018

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra Geir Tore Persøy, FRP:

Saken utsettes, det foretas befaring.

Avstemning:

Forslag om utsettelse fremmet i møte fra Persøy avvist med 8 mot 3 stemmer.

Rådmannens forslag til innstilling tiltrådt med 9 mot 2 stemmer.

INNSTILLING:

Detaljregulering for Rognhaug vedtas i medhold av Plan- og bygningsloven § 12-12.
Til toppen av siden

 

 

PS 39/18 Detaljregulering Kjønstadmarka etappe 3

Rådmannens innstilling:

Detaljregulering Kjønstadmarka etappe 3 vedtas i medhold av Plan- og bygningsloven § 12-12.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen - 13.06.2018

Forslag i møte:

Ingen

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

Detaljregulering Kjønstadmarka etappe 3 vedtas i medhold av Plan- og bygningsloven § 12-12.
Til toppen av siden

 

 

PS 40/18 Reguleringsplan for Stamnhaugen hyttegrend

Rådmannens forslag til vedtak:

Forslag til reguleringsplan for Stamnhaugen hyttegrend legges fram for høring og offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10, med følgende foreslåtte endring.

Planbestemmelse punkt 2.1 bokstav C, endres til:

«Hver hyttetomt kan bebygges med maksimalt bebygd areal på 120 m2 (BYA) inkludert uthus/garasje eller anneks. Størrelsen på hytte kan være maksimalt bebygd areal på 90 m2(BYA).

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen - 13.06.2018

Habilitet:

Lars Petter Holan, SP og Bo Vidar Rotmo, uavhengig, enstemmig vedtatt inhabile, og fratrådte behandling av saken (styremedlemmer).

Forslag i møte:

Ingen.

Saksordfører:

Knut Sigurd Hjelmstad, H

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt (9 stemmer). 

VEDTAK:

Forslag til reguleringsplan for Stamnhaugen hyttegrend legges fram for høring og offentlig ettersyn iht. plan- og bygningsloven § 12-10, med følgende foreslåtte endring.

Planbestemmelse punkt 2.1 bokstav C, endres til:

«Hver hyttetomt kan bebygges med maksimalt bebygd areal på 120 m2 (BYA) inkludert uthus/garasje eller anneks. Størrelsen på hytte kan være maksimalt bebygd areal på 90 m2(BYA).
Til toppen av siden

 

 

PS 41/18 Kommunedelplan for E6 Åsen – Mære

Rådmannens forslag til vedtak:

Følgende legges frem for høring og offentlig ettersyn, iht. plan- og bygningsloven § 11-14:

1.      Anbefalt alternativ fra Statens vegvesen, datert 19.12.2017.

Det gjøres følgende endringer i plandokumentene før utlegging: I plankartet tas områdene som er båndlagt for regulering der det er tuneller ut, unntatt et område på 150 meter ved hver tunnelmunning. I reguleringsbestemmelsene § 1.1 tas følgende inn: «Normale drifts- og vedlikeholdstiltak på og langs jernbanen unntas fra bestemmelsen». I reguleringsbestemmelsene § 3.1 tas følgende inn: «Dagens sidespor jernbane på Verdal skal opprettholdes til nytt sidespor jernbane er ferdig etablert.»

2.      Alternativ D fra Hotran til Moan. Alternativet skal inneholde «miljøtunell» gjennom Nossum. Det utarbeides plankart for dette alternativet før utlegging til høring og offentlig ettersyn.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen - 13.06.2018

Forslag i møte:

Forslag til tillegg fra Svein Erik Veie, AP:

 • Når saken kommer tilbake fra høring skal mulige løsninger for lokalveger være utredet, da med en vurdering av hvor mye areal som vil gå med, gjelder alternativ D.
 • Hvilke konsekvenser begge alternativer får for lokaltrafikk, - og spesielt trafikken i Levanger sentrum skal utredes til etter høring.

 
Forslag til endring fra Knut Sigurd Hjelmstad, H:

I plankartet som skal legges ut på høring skal også et kryss, Levanger nord, planlegges og tegnes inn.

Saksordfører:

Svein Erik Veie, AP

Avstemning:

Hjelmstad forslag til endring enstemmig vedtatt.

Tilleggsforslag fra Veie enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag til vedtak med endringer i møte enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

I plankartet som skal legges ut på høring skal også et kryss, Levanger nord, planlegges og tegnes inn.

Deretter legges saken frem for høring og offentlig ettersyn, iht. plan- og bygningsloven § 11-14 med følgende endring:

1.      Anbefalt alternativ fra Statens vegvesen, datert 19.12.2017.

Det gjøres følgende endringer i plandokumentene før utlegging: I plankartet tas områdene som er båndlagt for regulering der det er tuneller ut, unntatt et område på 150 meter ved hver tunnelmunning. I reguleringsbestemmelsene § 1.1 tas følgende inn: «Normale drifts- og vedlikeholdstiltak på og langs jernbanen unntas fra bestemmelsen». I reguleringsbestemmelsene § 3.1 tas følgende inn: «Dagens sidespor jernbane på Verdal skal opprettholdes til nytt sidespor jernbane er ferdig etablert.»

2.      Alternativ D fra Hotran til Moan. Alternativet skal inneholde «miljøtunell» gjennom Nossum. Det utarbeides plankart for dette alternativet før utlegging til høring og offentlig ettersyn.

 • Når saken kommer tilbake fra høring skal mulige løsninger for lokalveger være utredet, da med en vurdering av hvor mye areal som vil gå med, gjelder alternativ D.

 
3.      Hvilke konsekvenser begge alternativer får for lokaltrafikk, - og spesielt trafikken i Levanger sentrum, skal utredes til etter høring.
Til toppen av siden

 

 

PS 42/18 Endring detaljregulering Ekne småbåthavn og friluftsområde

Rådmannens forslag til vedtak:

Endring av detaljregulering Ekne småbåthavn og friluftsområde, datert 18/4 2018, vedtas. Vedtaket fattes i henhold i medhold av plan- og bygningsloven §12-14.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen - 13.06.2018

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Endring av detaljregulering Ekne småbåthavn og friluftsområde, datert 18/4 2018, vedtas. Vedtaket fattes i henhold i medhold av plan- og bygningsloven §12-14.
Til toppen av siden

 

 

PS 43/18 Endring av reguleringsbestemmelser - Frol bygdeallmenning

Rådmannens forslag til vedtak:

Forslag til endring av reguleringsbestemmelsene for regulerte hyttefelt på Frol bygdeallmenning, datert 13/4 2018, vedtas. Vedtaket er i medhold av plan- og bygningsloven §12-14.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen - 13.06.2018

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Forslag til endring av reguleringsbestemmelsene for regulerte hyttefelt på Frol bygdeallmenning, datert 13/4 2018, vedtas. Vedtaket er i medhold av plan- og bygningsloven §12-14.
Til toppen av siden

 

 

PS 44/18 Restaureringsfondet 2017 - Behandling av søknader

Rådmannens forslag til vedtak:

 Det foretas følgende tildeling av midler fra «Fond for restaurering og fornying av bygg- og bomiljø i Levanger sentrum 2017:

 1. Atle Olav Naavik og Elin Svardal, Jernbanegata 26 A
  Støtte til tilbakeføring av fasade etter antikvariske prinsipper som omfatter kledning, listverk, vinduer, dører og maling:
  Kr. 50 000,-
 2. Hegstad -Steiro Eiendom AS, Sjøgata 11:
  Støtte til rehabilitering og utskifting av skifertak etter antikvariske prinsipper:
  Kr. 51 975,-  
 3. Eskil Hagen og Hege R. Nygård, Kirkegata 63
  Støtte til maling: 
  Kr. 5 000,- 
 4. Stig Strømberg og Tone Lill Arntsen, Håkon den godes gate 35
  Restaurering og oppgradering av stall/uthus 
  Kr. 20 000,-

 
I tillegg avsettes det kr. 10 000,- til byggeskikkspris neste år.

Det tas forbehold om bygningsmyndighetenes godkjenning av søknadspliktige tiltak.

Vedtaket kan påklages til formannskapet (jfr vedtektene § 8). Klagefrist er 3 uker fra søkeren mottatt melding om vedtak i Plan- og utviklingskomitèen.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen - 13.06.2018

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Det foretas følgende tildeling av midler fra «Fond for restaurering og fornying av bygg- og bomiljø i Levanger sentrum 2017:

 1. Atle Olav Naavik og Elin Svardal, Jernbanegata 26 A
  Støtte til tilbakeføring av fasade etter antikvariske prinsipper som omfatter kledning, listverk, vinduer, dører og maling:
  Kr. 50 000,-
 2. Hegstad -Steiro Eiendom AS, Sjøgata 11:
  Støtte til rehabilitering og utskifting av skifertak etter antikvariske prinsipper:
  Kr. 51 975,-  
 3. Eskil Hagen og Hege R. Nygård, Kirkegata 63
  Støtte til maling: 
  Kr. 5 000,- 
 4. Stig Strømberg og Tone Lill Arntsen, Håkon den godes gate 35
  Restaurering og oppgradering av stall/uthus 
  Kr. 20 000,-

 
I tillegg avsettes det kr. 10 000,- til byggeskikkspris neste år.

Det tas forbehold om bygningsmyndighetenes godkjenning av søknadspliktige tiltak.

Vedtaket kan påklages til formannskapet (jfr vedtektene § 8). Klagefrist er 3 uker fra søkeren mottatt melding om vedtak i Plan- og utviklingskomitèen.

Til toppen av siden

Publisert: 04.12.2013 11:05 Sist endret: 15.08.2018 13:59
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051