Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 13.04.16 - sak 22/16 - Detaljregulering for psykiatribygg Sykehuset Levanger

Per Anders Røstad - klikk for personkort
Saksbehandler: Per Anders Røstad
Arkivsaknr: 2015/7887 - /L2015014
Saksordfører: Ingen


vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 13.04.16 22/16

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljregulering for psykiatribygg Sykehuset Levanger sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10

Vedlegg:

 1. Planbeskrivelse, datert mars 2016 PDF
   
 2. Plankart, datert 30/3 2016 PDF
   
 3. Planbestemmelser, datert 30/3 2016 PDF
   
 4. Sjekkliste ROS PDF
   
 5. Geoteknisk notat, datert 17/3 2016 PDF
   
 6. Lydteknisk notat, datert PDF
   
 7. Perspektiv


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 1. Forhåndsuttalelser
 2. Møtereferat fra avklaringsmøte
 3. Plan/illustrasjon midlertidig parkering
 4. Tekniske utredninger


Saksopplysninger:

Bakgrunn

Link arkitektur AS fremmer på vegne av Helse Nord-Trøndelag et forslag til detaljregulering som tilrettelegger for et nytt psykiatribygg ved Sykehuset Levanger. Det nye bygget er tilknyttet eksisterende psykiatrianlegg ved sykehuset. Som følge av utbyggingen skal også utearealene i tilknytning til anlegget oppgraderes samt at det reguleres inn område for park.

Planområdet

Planområdet er på ca. 9,5 daa og ligger omtrent midt inne på området til Sykehuset Levanger, i utkanten av Levanger sentrum. Del av området brukes i dag til sykehusparken som ligger som et grønt rekreasjonsdrag mellom somatisk og psykiatrisk avdeling. Tilgrensende bygg er eksisterende psykiatrianlegg.

Klikk for større foto

Planstatus

Planområdet omfattes av planen: Områderegulering for Levanger sentrum, hvor området er regulert til offentlig tjenesteyting. Området ligger innenfor område 44 E på sykehusområdet og planbestemmelsene stiller krav til detaljregulering.

Del av Psykiatrisk avdeling ved Sykehuset i Levanger er omfattet av Landsverneplan for helsesektoren-LVP Helse Nord-Trøndelag HF /Forvaltningsplan for kompleks 9900166 Sykehuset Levanger psykiatrisk avdeling. I denne planen er eksisterende paviljonger i psykiatrianlegget fredet i verneklasse 2. Formålet med vernet er å bevare psykiatrienheten ved Sykehuset Levanger som et kulturminne knyttet til utbyggingen av den desentraliserte psykiatriomsorgen på 1970-tallet. Vernet skal sikre anleggets opprinnelige forhold til utemiljø, eksteriør inkludert fargesetting og deler av interiøret. De fire byggene som omfattes av vernet består av 6 paviljonger og er oppført i 1980.

Planforslaget

Generelt

Det nye psykiatribygget som planlegges skal inneholde sengeposter for Akutt-, Allmenn- og Alderspsykiatri og har til sammen 34 sengeposter. I tillegg er det kontorer og støttefunksjoner. Bygget er plassert i dagens sykehuspark, inntil de vernede paviljongene. Byggets plassering og utforming er et resultat av sykehusets funksjonelle behov og omkringliggende bebyggelse. Det er funksjonen som har bestemt fotavtrykket.

Klikk for større foto

Bebyggelsen

Planlagt nybygg har ca. 2750 m2 BRA, inkludert kjeller og kulvert. Bygget er utformet som en trekantet karré rundt et indre atrium og er utformet i 1 etasje med en 2. etasje over en del av bygget.

Biladkomst og gang-/sykkelveg

Nybygget blir liggende opp mot sykehusets hovedatkomstareal og rundkjøring/snuplass. Den nye hovedinngangen knyttes direkte opp mot hovedatkomstplassen. Dagens adkomstvei til eksisterende psykiatrienhet legges om slik at hovedatkomsten både for kjørende og syklende blir opp mot dagens hovedinngang.

Parkering

Helse Nord-Trøndelag har oppgitt at det blir behov for ca. 15 nye parkeringsplasser i forbindelse med utbyggingen. Som en midlertidig løsning foreslås disse lagt i tilknytning til eksisterende parkeringsplass ved rundkjøringen i en utvidelse av denne. Det blir totalt 14 nye plasser. Det blir fortsatt behov for tilgang til tjenestebiler I nærheten av psykiatritunet. Inntil videre, inntil ny parkeringsløsning er etablert, foreslås å legge 8 midlertidige plasser langs Arken, i tillegg disponerer sykehuset 5 p-plasser ved Hunt Biobank.

Universell utforming

Teknisk forskrift (TEK 10) setter kravene til universell utforming. For denne type bebyggelse er det krav til universell utforming (§ 12-1). Også utearealene vil ha krav til universell utforming. 

Støy

Planområdet ligger skjermet til inne på sykehusområdet. I forbindelse med forprosjektet ble det utarbeidet et lydteknisk notat. Denne konkluderer med at støynivået fra nærliggende veier og jernbane ikke er problematisk for støynivå innendørs eller på utendørs oppholdsareal.

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Det vises til vedlagte sjekkliste om risiko og sårbarhetsforhold.

Det foreligger merknader til følgende forhold:

 • Radon: TEK 10 § 13-5 stiller krav til radonforbyggende tiltak til prosjektering og utførelse.
 • Elektrisitet og teletjenester: Ivaretas av nødnett. Eget nødstrømsaggregat på sykehusområdet.
 • Vannforsyning: Over tid, vanskeliggjør drift av bygget. Bortfall av sprinklerfunksjon, kritisk og fordrer brannvakt 24/7
 • Spillvann: Kan trenge inn i bygget. Løses ved tilbakeslagsventiler på avløpsnett.
 • Brannberedskap: På området er det flere brannkummer og tilgang på vann fra 2 sider. Krav om 50l/s for hvert uttak. Må avklares i videre prosjektering om det er krav om tosidig vannforsyning til sprinkler.


Kulturminner

Eksisterende Psykiatrienhet ved sykehuset er gitt verneklasse 2 i Helse- og omsorgsdepartementets verneplan for helsebygg. Fylkeskommunen har i sin forhåndsuttalelse påpekt at ny bebyggelse må forholde seg til de verneverdige bygningene både material- og volummessig og til formålet med vernet som omhandler anleggets forhold til utemiljøet. 

Løsningen som er valgt er vurdert av Nasjonal koordinator for helsesektorens kulturarv som har gitt tilbakemelding om at prosjektet kan videreføres med grunnlag på innsendt materiale. Videre prosjektering vil avklare detaljene opp imot den vernede bebyggelsen.

Grøntarealer

Plasseringen av bygget gjør at store deler av dagens sykehuspark blir nedbygd. Planforslaget tilrettelegger imidlertid for et nytt parkområde mot øst. På dette området er det i dag bakkeparkering, noe som kan fortsette til det foreligger en langsiktig parkeringsløsning for sykehuset. På sikt tas det sikte på å få til en løsning med parkering i flere plan i innenfor sykehusområdet.

Klikk for større kart

Planprosess

Medvirkning

I forbindelse med varsling kom det inn 3 merknader til planarbeidet. Disse er kommentert i vedlagte planbeskrivelse.

Vurdering:

Planforslaget tilrettelegger for utvidelse av dagens Psykiatritilbud ved Sykehuset Levanger.  

Som det er beskrevet i planbeskrivelsen har det vært en prosess rundt både plasseringen av bygget og bygningens volum. Viktige tema har vært forholdet til de vernede paviljongene og sykehusparkens utforming og betydning. Fra sykehusets side har det vært poengtert at det var viktig å velge en helhetsløsning som ivaretar funksjonell drift, samtidig som det er lagt ressurser i det estetiske uttrykket på nytt bygg, og i forhold til omkringliggende bebyggelse. Planforslaget tilrettelegger for en ny hovedinngang til hele psykiatrianlegget i samme område som dagens hovedinngang til «somatikken». Dette er et positivt plangrep og vil skape et sterkere sentrumsområde på sykehuset. Rådmannen mener at de valg som er nedfelt i planforslaget er godt begrunnet fra forslagsstillers side, og at det er søkt gode og praktiske løsninger i prosessen.

Planforslaget hjemler en virksomhet som er i tråd med overordnet regulering og er dessuten et særdeles viktig samfunnsviktig tiltak både lokalt og regionalt.

Den fremtidige parkeringsløsningen på sykehusområdet er på det nåværende tidspunkt ikke fastsatt. Det er imidlertid enighet mellom sykehuset og kommunen om å starte en prosess for å se på parkeringssituasjonen, og finne gode fremtidsrettede løsninger på den.

Etter en samlet vurdering anbefaler Rådmannen at planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn slik at berørte får uttale seg til plansaken.

Klikk for større illustrasjon

Til toppen av siden

Publisert: 13.01.2011 14:50 Sist endret: 13.04.2016 15:02
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051