Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 13.03.19

Møtested/tidspunkt: Levanger rådhus, formannskapssalen
Kl. 13.00 - 15.10

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer: medlemmer (åpne fila, kopier: ctrl+a, ctrl+c, alt inn i mottakerfeltet i e-posten, ctrl+v) 

Sakliste
SaksnrSakUtredningVedtak
PS 6/19 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll - vedtak
PS 7/19 Referatsaker  utredning vedtak
PS 8/19 Detaljregulering Svartvika hyttefelt utredning vedtak
PS 9/19 Detaljreguleringsplan boligområdet Bjørnang II - 5037/47/2 utredning vedtak
PS 10/19 Detaljregulering Fergemannsvegen 1 utredning vedtak
PS 11/19 Fastsetting av planprogram - Detaljregulering E6 Kvithammar - Åsen utredning vedtak
PS 12/19 Dispensasjon fra kommuneplan - Deling av eiendommen 5037/211/1 Håmmårsvegen 93 - Alf Magnar Reberg - 3 boligtomter utredning vedtak
PS 13/19 Endring detaljregulering for Gamle Kongeveg 102 utredning vedtak
FO 1/19 Spørsmål fra Gunnar Morten Løvås (SV) - Økologisk tilstand i Hammervatnet tekst behandl.

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 10 + 1 av 11

NavnPartFunksjonListeMøtteMerknad
Nina Elisabeth Berget ap leder ap/sp/krf x  
Eva Høyem Anderssen sp nestleder ap/sp/krf - Forfall 
Olav Strid ap medlem ap/sp/krf x  
Randi Johanne Nessemo ap medlem ap/sp/krf x  
Lars Petter Holan ap medlem ap/sp/krf x  
Svein Erik Veie ap medlem ap/sp/krf x  
Bjørg Annie Pedersen Boneng sp medlem ap/sp/krf x  
Ola Skilbrigt sp medlem ap/sp/krf x  
Gunnar Morten Løvås sv medlem mdg/sv x  
Geir Tore Persøy frp medlem frp x  
Knut Sigurd Hjelmstad h medlem h  x  
Ingebjørg Roel Bye   ap varamedlem  ap/sp/krf  x Eva Høyem Anderssen

 
Fra administrasjonen møtte:
Kommunalsjef Trude M. Nøst, enhetsleder Arealforvaltning Per Anders Røstad, enhetsleder Kommunalteknikk Patrik Lindblom, Åsmund Brygfjeld   

Spørsmål FO 1/19 ble behandlet først i møtet.

Orienteringer:

Til toppen av siden

 

PS 6/19 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen - 13.03.2019

Forslag i møte:

Til å underskrive protokoll velges: Randi Johanne Nessemo, AP, og Ola Skilbrigt, SP

Avstemning:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Til å underskrive protokoll velges: Randi Johanne Nessemo, AP, og Ola Skilbrigt, SP
Til toppen av siden

 

 

PS 7/19 Referatsaker PUK

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen - 13.03.2019

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
Til toppen av siden

 

 

PS 8/19 Detaljregulering Svartvika hyttefelt

Rådmannens innstilling:

Detaljregulering for Svartvika vedtas i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 med de endringer og tillegg som fremgår av saksfremlegget.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen - 13.03.2019

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

Detaljregulering for Svartvika vedtas i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 med de endringer og tillegg som fremgår av saksfremlegget.
Til toppen av siden

 

 

PS 9/19 Detaljreguleringsplan boligområdet Bjørnang II - 5037/47/2

Rådmannens forslag til innstilling:

Detaljregulering Bjørnang II, sist rev. 28.01.19, vedtas iht. plan- og bygningsloven § 12-12

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen - 13.03.2019

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

Detaljregulering Bjørnang II, sist rev. 28.01.19, vedtas iht. plan- og bygningsloven § 12-12
Til toppen av siden

 

 

PS 10/19 Detaljregulering Fergemannsvegen 1

Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljregulering for Fergemannsvegen 1 legges frem for høring og offentlig ettersyn jfr. plan- og bygningsloven § 12-10

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen - 13.03.2019

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra Nina Elisabeth Berget, AP, på vegne av AP og SP:

Saken sendes tilbake til administrasjonen.

Begrunnelse:

Planforslaget avviker fra «Kommunedelplan Levanger sentrum» i.h.t krav til minimum uteoppholdsareal og krav til parkeringsdekning. Dessuten er de trafikale forholdene ut mot Staupslia meget utilfredsstillende slik det nå foreligger.

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet vedtatt med 9 mot 2 stemmer.

VEDTAK:

Saken sendes tilbake til administrasjonen.

Begrunnelse:

Planforslaget avviker fra «Kommunedelplan Levanger sentrum» i.h.t krav til minimum uteoppholdsareal og krav til parkeringsdekning. Dessuten er de trafikale forholdene ut mot Staupslia meget utilfredsstillende slik det nå foreligger.
Til toppen av siden

 

 

PS 11/19 Fastsetting av planprogram - Detaljregulering E6 Kvithammar – Åsen

Rådmannens forslag til vedtak:

Vedlagte forslag til planprogram for detaljregulering E6 Kvithammar-Åsen fastsettes i medhold av plan- og bygningsloven § 12-9

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen - 13.03.2019

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Vedlagte forslag til planprogram for detaljregulering E6 Kvithammar-Åsen fastsettes i medhold av plan- og bygningsloven § 12-9

Til toppen av siden

 

 

PS 12/19 Dispensasjon fra kommuneplan - Deling av eiendommen 5037/211/1 Håmmårsvegen 93 - Alf Magnar Reberg - 3 boligtomter

Rådmannens forslag til vedtak:

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 19-2 gis det dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelse pkt. 6.2 til fradeling av 3 boligtomter og oppføring av ny boligbebyggelse innenfor 50-metersonen langs Hammervatnet. Bakgrunn for dispensasjon er gitt i dette saksframlegg.  

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 20-4 jf. § 20-1 gis Alf Magnar Reberg delingstillatelse til 3 boligtomter på ca. 1,1-1,2 dekar fra eiendommen Håmmåren ytre med gnr/bnr 211/1 i Levanger kommune som omsøkt.

Vedtaket er et enkeltvedtaks som kan påklages jf. Forvaltningslovens § 28. Det er 3 ukers klagefrist fra underretning om vedtak er mottatt.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen - 13.03.2019

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 19-2 gis det dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelse pkt. 6.2 til fradeling av 3 boligtomter og oppføring av ny boligbebyggelse innenfor 50-metersonen langs Hammervatnet. Bakgrunn for dispensasjon er gitt i dette saksframlegg.  

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 20-4 jf. § 20-1 gis Alf Magnar Reberg delingstillatelse til 3 boligtomter på ca. 1,1-1,2 dekar fra eiendommen Håmmåren ytre med gnr/bnr 211/1 i Levanger kommune som omsøkt.

Vedtaket er et enkeltvedtaks som kan påklages jf. Forvaltningslovens § 28. Det er 3 ukers klagefrist fra underretning om vedtak er mottatt.


Til toppen av siden

 

 

PS 13/19 Endring detaljregulering for Gamle Kongeveg 102

Rådmannens forslag til vedtak:

Forslag til endring av detaljregulering for Gamle Kongeveg 102, vedtas. Vedtaket er i medhold av Plan og bygningsloven §12-14

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen - 13.03.2019

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Forslag til endring av detaljregulering for Gamle Kongeveg 102, vedtas. Vedtaket er i medhold av Plan og bygningsloven §12-14

Til toppen av siden

  

FO 1/19 Spørsmål fra Gunnar Løvås (SV) - økologisk tilstand i Hammervatnet

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen - 13.03.2019

Behandling i møte:

Enhetsleder Kommunalteknikk Patrik Lindblom besvarte spørsmålet, jfr. presentasjon PDF

Til toppen av siden

Publisert: 20.11.2018 08:47 Sist endret: 10.04.2019 15:52
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051