Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 12.10.16

Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhusKlikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrett
Tid: kl. 13:00 - 15:25

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer: medlemmer (åpne fila, kopier, ctrl+a, ctrl+c, alt inn i mottakerfeltet i e-posten, ctrl+v) 

Sakliste
SaksnrSakUtredningVedtak
PS 54/16 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll - vedtak
PS 55/16 Referatsaker - PUK Levanger utredning vedtak
PS 56/16 1719/229/7 - Detaljregulering hyttefelt og flytebrygge Saltbuvik utredning vedtak
PS 57/16 Detaljregulering for Staupslitoppen boligområde utredning vedtak
PS 58/16 Søknad om dispensasjon fra kommuneplan - Deling av eiendommen 1719/54/1 Sunde nedre - Asbjørn Løvås - Tre boligtomter utredning vedtak
PS 59/16 Oppfølging vedtak i PUK sak 77/12 Alstadhaug kirkegård utredning vedtak

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 11 av 11

NavnPartFunksjonListeMøtteMerknad
Nina Elisabeth Berget ap leder ap/sp/krf x  
Eva Høyem Anderssen sp nestleder ap/sp/krf x  
Olav Strid ap medlem ap/sp/krf x  
Randi Johanne Nessemo ap medlem ap/sp/krf x  
Lars Petter Holan ap medlem ap/sp/krf x  
Svein Erik Veie ap medlem ap/sp/krf x  
Bjørg Annie Pedersen Boneng sp medlem ap/sp/krf x  
Ola Skilbrigt sp medlem ap/sp/krf x  
Gunnar Morten Løvås sv medlem mdg/sv x  
Geir Tore Persøy frp medlem frp x  
Knut Sigurd Hjelmstad h medlem h  x  


Fra administrasjonen møtte:
Kommunalsjef Unni Storstad, enhetsleder Samfunnsutvikling Petter Voll, formannskapssekretær Rita-Mari Keiserås, enhetsleder Kommunalteknikk Øyvind Nybakken, rådgiver enhet Kommunalteknikk John Helge Holmen


Orientering:

 • Prosjektering revidering av områdeplan Havna v/kommunalsjef Unni Storstad
   
 • Status revidering av områdeplan Havna v/Norconsult -  presentasjon PDF
   
 • Vannforsyning v/enhetsleder Kommunalteknikk Øyvind Nybakken - presentasjon PDF
   
 • Regionalt planforum – møteaktivitet og type saker v/enhetsleder Samfunnsutvikling Petter Voll


Drøfting:

 

 

PS 54/16 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 12.10.2016

Forslag i møte:

Til å underskrive protokoll velges: Randi Johanne Nessemo og Lars Petter Holan

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Til å underskrive protokoll velges: Randi Johanne Nessemo og Lars Petter Holan
Til toppen av siden

 

 

PS 55/16 Referatsaker - PUK Levanger

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 12.10.2016

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
Til toppen av siden

 

 

PS 56/16 1719/229/7 - Detaljregulering hyttefelt og flytebrygge Saltbuvik

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 12.10.2016

Forslag i møte:

Ingen.

Saksordfører:

Nina Elisabeth Berget, AP (erstatter Randi Johanne Nessemo

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Detaljregulering Saltbuvik - hyttefelt og flytebrygge, sist rev. 29.09.16, vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-12.
Til toppen av siden

 

 

PS 57/16 Detaljregulering for Staupslitoppen boligområde

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 12.10.2016

Forslag i møte:

Gunnar Morten Løvås (SV) fremmet følgende forslag til vedtak:

 1. Reguleringsplan/ Detaljregulering for Staupslitoppen boligområde avvises, jf. PBL § 12-11

Begrunnelse:

Området som reguleres er ikke i tråd med gjeldende planer/ kommunedelens arealplan som er den overordna planen på området.  Det er viktig at gjeldende planer i hovedsak følges. I henhold til plan- og bygningsloven skal private reguleringsinitiativ i utgangspunktet være i tråd med gjeldende planer. Varslet planarbeid som dette bør derfor komme som et innspill til revidering av kommunedelplanens arealdel for Levanger sentrum. Når det som i dette tilfellet, foreslås omdisponering av dyrkajord og arealer nært opp til driftssenter på en landbrukseiendom, hører en slik omdisponering hjemme i en kommuneplanprosess. Saken avvises derfor.

Saksordfører:

Olav Strid, AP

Avstemning:

Ved alternativ avstemning mellom Løvås sitt forslag til vedtak og rådmannens forslag til vedtak, ble rådmannens forslag vedtatt med 10 mot 1 stemme.

VEDTAK:

1.      Følgende ny bestemmelse tilføyes i reguleringsbestemmelsene:

§ 3.7 Trafikksikkerhetstiltak

For å unngå uønsket kryssing av gangtrafikk over Gjemblesvegen skal det etableres et gjerde nordover langs Gjemblesvegen fra kollektivholdeplassen til og med planlagte snuplass. Gjerdet skal være på plass før boligene i område A tas i bruk.

2.      Deretter sendes forslag til detaljregulering Staupslitoppen, datert 30.06.2016 på høring, og legges ut til offentlig ettersyn, iht. plan- og bygningslovens § 12-10.
Til toppen av siden

 

 

PS 58/16 Søknad om dispensasjon fra kommuneplan - Deling av eiendommen 1719/54/1 Sunde nedre - Asbjørn Løvås - Tre boligtomter

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 12.10.2016

Forslag i møte:

Svein Erik Veie (AP) fremmet på vegne av AP og SP følgende tilleggsforslag:

Det burde vært åpnet for spredt boligbygging i området, og plan- og utviklingskomiteen ber om at dette tas inn når kommuneplanen revideres i inneværende periode.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Veies tilleggsforslag vedtatt med 10 mot 1 stemme.

VEDTAK:

I samsvar med de vurderinger som er gjort i dette saksframlegg, innvilges søknad om dispensasjon til fradeling av tre boligtomter i LNFR-område i kommuneplanen for Levanger kommune.

Søknaden innvilges med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 19-2

Søknad om fradeling av tre boligtomter hver på ca. 1 dekar fra eiendommen Sunde med gnr/bnr 54/1 innvilges med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 20-4.

Det burde vært åpnet for spredt boligbygging i området, og plan- og utviklingskomiteen ber om at dette tas inn når kommuneplanen revideres i inneværende periode.
Til toppen av siden

 

 

PS 59/16 Oppfølging vedtak i PUK sak 77/12

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 12.10.2016

Orientering i møte:

 • Orientering om detaljplan Alstadhaug kirkegård v/rådgiver enhet Kommunalteknikk John Helge Holmen


Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Vedtak i PUK sak PS 77/12 (14.11.2012) angående byggesaksbehandling oppheves. 

Til toppen av siden

Publisert: 04.12.2013 11:05 Sist endret: 13.10.2016 09:00
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051