Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 12.06.19 - sak 36/19 - Kommunedelplan Levanger sentrum

Per Anders Røstad - klikk for personkort
Saksbehandler: Per Anders Røstad
Arkivsaknr: 2013/5463

  Nina Elisabeth Berget - klikk for personkort
Saksordfører: Nina Elisabeth Berget, AP 

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 03.05.17 31/17
Plan- og utviklingskomiteen 11.04.18 25/18
Plan- og utviklingskomiteen 12.06.19 36/19
Kommunestyret    

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Vedlagte kommunedelplanforslag, med de endringer som er beskrevet i saksframlegget, legges fram for mekling før kommunestyrebehandling.

Det mekles om følgende:

 • Fortetting boligområde B15-Matbergfeltet.
 • Nytt forretningsareal BF4 på Moan.
 • Eksisterende boligområde B3 på Gjeitingsvollen.
 • Innholdet i reguleringsbestemmelsene punkt 8.1.2 som omhandler bestemmelsesområde #1-bykjernen.

 
Rådmannens forslag til innstilling:

 1. Planen med de endringer som er beskrevet i saksframlegget vedtas med rettslig bindende virkning, jf. plan- og bygningslovens § 11-16 første ledd.
 2. Forhold det foreligger innsigelse til, skilles ut for videre behandling i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

 
Vedlegg:

 1. Planbeskrivelse med konsekvensutredning sist revidert 03.06.2019 PDF
   
 2. Plankart sist revidert 03.06.2019 PDF
   
 3. Bestemmelser og retningslinjer datert 03.06.2019 PDF
   
 4. Fylkesmannens høringsuttalelse med innsigelse til nytt offentlig ettersyn PDF
   
 5. Fylkeskommunens høringsuttalelse med innsigelse til nytt offentlig ettersyn PDF
   
 6. Oppsummering og kommentarer til høringsuttalelser uten innsigelser PDF

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 
Tidligere behandlinger av planen:

  
Vedlegg i forbindelse med tidligere behandlinger av planen er tilgjengelig via overnevnte lenker. 

Parallell planprosess for oppheving av reguleringsplaner innenfor planområdet m.m.:

 
Saksopplysninger:

Sammendrag

Gjeldende kommunedelplan for Levanger sentrum ble vedtatt så langt tilbake som 27/9

2000. Planen er unøyaktig og «grovmasket», og behovet for en revidering har de senere år vært stort. Det er videre en forutsetning i planlovsystemet at overordnete planer rulleres med noen års mellomrom slik at behov for endringer kan tas opp til vurdering, og en får et ajourført styringsverktøy. Planen skal samordne viktige behov for vern og utbygging og legge grunnlaget for å sikre gjennomføring av nasjonal og regional arealpolitikk, samtidig som den avklarer kommunens målsettinger om utvikling. 

Hovedformålet med den nye kommunedelplanen for Levanger sentrum har vært å

tilrettelegge for en best mulig utvikling av planområdet fremover i et 15 til 20 års perspektiv. Det skal legges til rette for en framtidsretta arealbruk innenfor området, til det beste for innbyggere, byen, samfunn og miljø. Den nye kommunedelplanen skal være grunnlaget for videre saksbehandling fram til utbygging for de sentrumsnære områdene rundt bykjernen. Den bestemmer hvilke områder og tiltak som må gjennom områderegulering og detaljregulering før gjennomføring, og hvilke tiltak som kan gjennomføres direkte med hjemmel i kommunedelplanen. Planen skal gi kommunen grunnlag for å oppheve gamle reguleringsplaner i allerede utbygde områder.

Kommunedelplanen skal også være et godt grunnlag for effektiv og enhetlig byggesaksbehandling i de bynære områdene i Levanger med stor byggeaktivitet.

Levanger kommune opplever en vekst i befolkningen, og det er også forventet at dette vil fortsette fremover i tid. Det er også en trend at stadig flere ønsker å bo sentrumsnært, nært sentrale funksjoner som handel, fritidsaktiviteter og sentrale trafikk-knutepunkt. I sum gir dette et grunnlag for vekst i de sentrumsnære områdene av Levanger. 

En arealmessig vekst av Levanger sentrum med nye utbyggingsarealer, har utfordringer. I og med at sentrum er omkranset med dyrkajord av svært god kvalitet, kommer nye utbyggingsområder ofte i konflikt med jordverninteressene. En forutsetning for vekst er at det er tilgjengelig utbyggingsareal hvor nyutvikling kan skje. Dette vil i første rekke gjelde bolig- og næringsareal. Men det er også viktig å ha tilstrekkelige områder som gir stedet gode bokvaliteter, som f.eks. friområder. For å kunne fremstå attraktive vil det også være viktig at det er god kvalitet på bolig- og næringsarealene som tilbys.

Forslag til ny kommunedelplan for Levanger sentrum ble første gang vedtatt sendt på høring av PUK den 3/5 2017. Høringsperioden strakte seg til over sommeren 2017. I løpet av høringsperioden kom det inn 30 høringsuttalelser til saken. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Nord-Trøndelag fylkeskommune hadde begge innsigelse til planforslaget. Som en følge av høringen ble det gjennomført nye utredninger knyttet opp imot potensiale for fortetting og behovet for nytt næringsarealer. Et revidert planforslag med disse utredningene ble behandlet av PUK den 11/4 2018, hvor det ble sendt ut på ny høring. I denne høringen kom den flere nye innspill, og det forelå fortsatt innsigelse fra Fylkesmannen og fylkeskommunen.

I løpet av planprosessen har det vært gjennomført flere dialogmøter med Fylkesmannen og fylkeskommunen i forhold til innsigelsene i saken. I planforslaget som nå legges frem for sluttbehandling er de fleste innsigelsene fra fylkesmannen og fylkeskommunen tatt til følge. Rådmannen mener imidlertid det er riktig å gjennomføre mekling på enkelte områder. Det to største punktene omhandler fortsatt boligregulering på Gjeitingsvollen og nytt næringsareal på Moan. Dersom mekling ikke fører fram tilrår Rådmannen at forhold det foreligger innsigelse til tas/skilles ut for videre behandling i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, slik at øvrig del av planen kan vedtas.

Uttalelser i forbindelse med offentlig ettersyn

I forbindelse med offentlig ettersyn er det mottatt 41 høringsuttalelser. Uttalelsene hvor det foreligger innsigelse er kommentert i saksframlegget, mens alle andre uttalelser er referert og kommentert i et eget vedlegg. Vi har mottatt følgende innsigelser i saken:

1.      Fylkesmannen i Trøndelag

Fylkesmannen fremmer følgende innsigelser til planforslaget:

 • Fylkesmannen fastholder forutsetningen fra fylkeslandbruksstyret i 1999/2000 om at minimum utnytting ved omdisponering av den sentrumsnære dyrka jorda på Geitingsvollen skal være 5-6 boenheter/da for det nyttbare tomtearealet. Inntil dette er sikret gjennom bestemmelsen 1.6.3 har fylkesmannen innsigelse til planen.

 
Kommentar:

Det foreslås at innsigelsen tas til følge. I bestemmelsene for Geitingsvollen (B10) foreslås det lagt inn krav om minimum 5-6 boenheter/daa for nyttbart areal. Dette vil være en føring for detaljreguleringen av området.  

 • Fylkesmannen viser til Nasjonal jordvernstrategi, SPR-BATP og Regional plan for arealbruk og har innsigelse til planen inntil at minimum utnytting for B9, del av 3/7 Gjemble søndre, økes til 3 boenheter/da i bestemmelsen 1.6.3.

 
Kommentar:

Det foreslås at innsigelsen tas til følge. I bestemmelsene (1.6.3) for B9 foreslås det lagt inn krav om minimum 3 boenheter/daa.

 • Fylkesmannen har ut fra jordloven og Nasjonal jordvernstrategi innsigelse til B10 Gjemble inntil områdeavgrensingen er trukket slik at tunet på landbrukseiendommen 3/1 forblir landbruksformål.

 
Kommentar:

Det foreslås at innsigelsen tas til følge. I revidert plankart er områdeavgrensningen trukket slik at tunet forblir landbruksformål. 

 • Fylkesmannen fremmer med hjemmel i jordlovens § 9 og vesentlige regionale og nasjonale jordvernhensyn, jf. Nasjonal jordvernstrategi, innsigelse til område B15 Matberg. 

 
Kommentar:

Det foreslås at innsigelsen delvis tas til følge. Det foreslås at 2 mindre deler av B 15 som ikke berører større sammenhengende dyrkamark beholdes for mulig fortetting. Rådmannen foreslår at det mekles om dette. 

 •  Fylkesmannen fremmer med hjemmel i jordlovens § 9, og regionale og nasjonale jordverninteresser, jf. Nasjonal jordvernstrategi, innsigelse til arealkrevende handel på dyrka jord, område BF4 på Moan.

 
Kommentar:

Innsigelsen foreslås ikke tatt til følge. Rådmannen foreslår at det mekles om dette. Rådmannen mener det er svært viktig for kommunen at handelsområdene på Moan gis rom for videreutvikling. Det er nødvendig å ta vare på god matjord, men jordvernet må balanseres mot storsamfunnets behov. Dagens næringsvirksomhet på Moan involverer over 1000 arbeidsplasser, og er dermed ikke bare viktig gjennom å gi et moderne handelstilbud til regionens befolkning, men også viktig for kommunens samlede sysselsetting. Det er viktig at kommunen tilrettelegger for at næringslivet fortsatt skal ha muligheter for vekst, og da er det en forutsetning at det er tilstrekkelig tilgjengelig utbyggingsareal.

Hvis vi ser på veksten som har vært på Moan siden starten på midten av 80-yallet, mener rådmannen det helt klart vil være behov for mer areal til handelsnæringen de neste 15-20 årene. Dagens område er i ferd med å bli ferdig utbygd. Området har fortsatt potensiale i forhold til fortetting, men fortetting alene vil ikke dekke fremtidens behov sett i lys av den aktivitets- og befolkningsvekst som forventes i området. Våre utredninger viser også at næringsaktørene mener at det er behov for utvikling av mer næringsareal i Levanger. 

Moan år 2000 - klikk for større foto

Rådmannen mener det er riktig å utvikle handel- og næring rundt dagens etableringer på Moan fremfor å åpne nye områder for handels- /næringsvirksomhet. Dette vil styrke dagens etableringer, som er regionalt viktige, og gi rom for nødvendige fremtidige utvidelser.

Utvidelsen forbeholdes plasskrevende varehandel, som det er mest behov for.

Plasseringen er i tråd med føringen i regional plan for arealbruk som sier at: «Avlastnings- og bransjesenter skal ligge i gang- og sykkelavstand fra sentrum, ha god tilgjengelighet for myke trafikanter og om mulig ha kollektivdekning. Handel med plass- og transportkrevende varegrupper skal lokaliseres i avlastningsområder definert i kommuneplanens arealdel.»

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging sier også at planleggingen skal bidra til å utvikle bærekraftige byer og tettsteder, samt legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling. Utbyggingsmønster og transportsystem skal også fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder. Det er derfor riktig med utvikling av sentrumsnære områder fremfor å etablere nye «satelittområder» som skaper økt transportbehov.

 • Fylkesmannen har med utgangspunkt i det sterkt innskjerpede jordvernet innsigelse til planen inntil en bestemmelse sikrer matjordlaget for videre matproduksjon når dyrka jord omdisponeres.

 
Kommentar:

Det foreslås at innsigelsen tas til følge. Det foreslås at det utformes en generell bestemmelse som sikrer matjordlaget når dyrkajord omdisponeres.  

 • Fylkesmannen har med hjemmel i SPR-BATP, jordlova § 9 og nasjonale føringer for jordvernet innsigelse til planen inntil det tas inn en bestemmelse som sikrer at alle nye reguleringsplaner for utbyggings-/fortettingsprosjekter skal det fastsettes en minimum utnyttingsgrad i form av antall boenheter pr da i tråd med føringene og nivået gitt i Regional plan for arealbruk.

 
Kommentar:

Det foreslås at innsigelsen tas til følge. Regional plan for arealbruk har retningslinjer for byene som sier at ved utbygging i sentrumskjernen bør minimum 6 boenheter pr. daa legges til grunn mens tetthetskravet kan nedtrappes ned til 3 boenheter p. daa for tilstøtende områder med kort veg til kollektivknutepunkt. Minimum antall boenheter i tabellen i reguleringsbestemmelsene punkt 1.6.3 foreslås revidert slik at de er i tråd med disse føringene.  

 • Fylkesmannen har med hjemmel i SPR-BATP, jordlova § 9 og nasjonale føringer for jordvernet innsigelse til planens bestemmelse 1.6.3 inntil det er klargjort at dette er en bestemmelse for minimum grad av utnytting.

 
Kommentar:

Det foreslås at innsigelsen tas til følge. Minimum antall boenheter pr. daa i tabellen i reguleringsbestemmelsene punkt 1.6.3 gjøres juridisk bindende. 

 • Fylkesmannen har innsigelse til planforslaget inntil bestemmelsen 1.6.9 Parkering suppleres og utvides med en bestemmelse som sikrer at en svært begrenset andel av utbyggingsarealet kan brukes til bakkeparkering ved utbygging i sentrumskjernen og de øvrige bestemmelsesområdene.

 
Kommentar:

Det foreslås at innsigelsen tas til følge. Det foreslås en utvidelse av bestemmelsene som fylkesmannen foreslår. 

 • Fylkesmannen fremmer ut fra jordlovens § 9, SPR-BATP, Nasjonal jordvernstrategi, T-1442/16, PBL § 1-8 og SPR 100-metersbeltet langs sjø innsigelse til område B6 Nossum øst.

 
Kommentar:

Det foreslås at innsigelsen tas til følge. Det foreslås at B6 tas ut av planen og reguleres til LNFR. 

2.      Trøndelag fylkeskommune

 • Fylkesutvalget har innsigelse til områdene BF4 (Moan), B10 (Gjemble) og den delen av B15 (Halsan) som berører beitemark/dyrkbar jord. Innsigelsen er hjemlet i nasjonal jordvernstrategi, SPR-BATP (Statlig planretningslinje for bolig, areal og transportplanlegging) og Regional plan for arealbruk i NT, og at område 5 (B 3) Geitingsvollen endres fra boligformål til LNFR område. 

 
Kommentar:

Innsigelsen foreslås ikke tatt til følge. Rådmannen foreslår at det mekles om dette. Geitingsvollen er allerede omdisponert til boligformål i dagens gjeldende kommunedelplan. Det er også det området med den største boligreserven i planforslaget (ca. 300 boenheter). For å kunne dekke framtidig boligbehov er derfor området viktig.  

I retningslinjene for innsigelser i plansaker (H‐2‐14) fremgår det at «verken fylkeskommunen eller statlig fagmyndighet kan pålegge kommunen å legge ut et område til et bestemt formål» (pkt 2.1.3), slik som fylkeskommunen gjør når det gjelder Geitingsvollen. Videre står det at det er «berørt statlig og regionalt organ som kan fremme innsigelse. Med berørt statlig organ menes det organ som av fagdepartementet er utpekt til å ivareta vedkommende sektors faglige interesser i planleggingen etter plan‐ og bygningsloven». I retningslinjen er det utarbeidet en oversikt over hvem som har innsigelsesmyndighet knyttet til ulike fagområder (vedlegg 1). Ifølge dette vedlegget er det fylkesmannen som er myndighet med innsigelseskompetanse når det gjelder jord‐ skogbruk og kulturlandskap. Fylkeskommunen kan forankre en innsigelse i regional plan, men rådmannen kan vanskelig se at en utbygging av Gjeitingsvollen er i strid med retningslinjene i regional plan for arealbruk. Gjeitingsvollen er et område som er klart avgrenset mot tilliggende dyrkaområder, og det ligger også gunstig til i forhold til nåværende og framtidige trafikk-knutepunkter, skole og sentrumsfunksjoner.

Område B10 Gjemble er også en fortetting i et område hvor jordressursene er vurdert som marginale. Området har også god beliggenhet og kan utnyttes høyt på grunn av det. Området frigis av statlig landbruksmyndighet.

Det foreslås at 2 mindre deler av B 15 som ikke berører større sammenhengende dyrkamark beholdes for mulig fortetting.

 • Fylkesutvalget har innsigelse til planen inntil bestemmelsene knyttet til bykjernen og avlastningsområdene er endret slik at de i større grad bidrar til å styrke bykjernen. Innsigelsen er hjemlet i Verneplan for Kulturmiljø, Handlingsprogram for kulturminnepolitikk i Nord-Trøndelag og Forslag til Forvaltningsplan Levanger Kulturmiljø, samt pågående bymiljøfredning etter kulturminneloven. Innsigelsen er også hjemlet i Regionalpolitiske retningslinjer for lokalisering av kjøpesenter i Nord-Trøndelag.

 
Kommentar:

Det foreslås at innsigelsen tas delvis til følge. Rådmannen foreslår at det mekles om innholdet i bestemmelsene knyttet til bykjerne og avlastningsområder. Reguleringsbestemmelsene punkt 8.1.2. som omhandler bykjernen, 2. avsnitt, foreslås endret slik at det blir klarere på at dette området skal være det naturlige sentrum av Levanger. Avsnittet foreslås endret til:

«I bykjernen kan kjøpesenter, detaljvarehandel, offentlig- og privat tjenesteyting tillates. Blant annet skal offentlig administrasjon, helse- og sosialtjenester, sosial og personlig service være representert. Bykjernen skal opprettholdes som et naturlig sentrum for handel og tjenester, og som det sentrale offentlige møterommet.

Viktige tjenester skal i størst mulig grad beholdes i bykjernen, inkludert tjenester som skaper bomiljø, trivsel og folkeliv i gatene.

Planforslaget begrenser noen funksjoner på havna og på Moan. Dette er med tanke på å hindre at sentrale sentrumsfunksjoner blir flyttet ut fra «trehusbyen». Rådmannen er enige med fylkeskommunen i at bykjernen bør få sin plass i forhold til fremtidig vekst på Levanger, men etter vår vurdering oppnås dette ikke ved å sette strenge begrensninger på utviklingen på havna og på Moan. Trehusbyen må utvikle sin egen arena, basert på sine sterke sider knyttet til sitt unike trehusmiljø.

 • Hovedmålet i arbeidet med ny kommunedelplan for Levanger sentrum har vært å lage en arealplan som utvikler arealene rundt bykjernen i Levanger på en best mulig måte, og i samsvar med samfunnsdelens intensjoner. Ny E6 trasé må derfor planlegges inn i kommunedelplanen da den vil få stor betydning for hvordan Levanger Sentrum vil utvikle seg de kommende årene. 

 
Kommentar:

Punktet omhandler samordning med pågående kommunedelplanprosess for ny E6-trasé er å regne som et råd da fylkeskommunen ikke har hjemmel til å bruke innsigelse for å kreve slik samordning. Fastsettingen av framtidig E6 trase drar ut i tid, og det er fortsatt usikkert når ny trase og kryssplasseringer blir vedtatt. Detaljregulering og utbygging av ny E6 er mange år frem i tid, og det er først når dette nærmer seg at vi har et grunnlag for å tenke nytt rundt arealdisponeringen av arealene rundt ny E6. Fram til da vil situasjonen være med dagens E6. Selv om det beste hadde vært å få behandlet disse to store planene parallelt har vi behov for å få vedtatt sentrumsplanen nå, selv om det kan føre til endringer den dagen traseen til ny E6 kommer på plass.  

Endring av planforslaget etter andre gangs offentlig ettersyn

Det er gjort følgende endringer i plandokumentene:

Plankart

 1. Adkomst til lekeplassen på Ankolm er sikret både fra Ankolmvegen og Bøkestien
 2. Friområde ved Bakken borettslag omreguleres til dagens bruk, parkering.
 3. Området ovenfor Vassdalen tilhørende Jon Magne Wesche, som ikke berører dyrka mark, og som ligger som fremtidig boligareal i gjeldende plan tas inn.
 4. Området mellom B4 og B14 tas inn som boligareal. All dyrkamark i dette området beholdes som LNFR
 5. Mindre del av friområdet ved Vestgård terrasse omreguleres til boligformål.
 6. Leira «sjefsgård» reguleres til boligformål.
 7. Eksisterende hytteområde vest for Kjønnstadmarka avsettes til framtidig boligareal.
 8. B15 ved Matbergfeltet reduseres. Sammenhengende dyrkamark beholdes reguleres til LNFR.
 9. Boligområde B6 tas ut av planen og reguleres til LNFR
 10. Bebyggelse og anlegg som er videreført fra dagens kommunedelplan er regulert til «eksisterende arealformål». Bare nye områder er avsatt til «nytt arealformål».

 
Bestemmelser

 1. Tabell i punkt 1.6.3 er revidert i henhold til krav til tetthet nevt i uttalelsen fra fylkesmannen
 2. Ny generell bestemmelse om sikring av matjordlaget ved omdisponering av dyrkajord i punkt 1.10
 3. Bestemmelsenes punkt 1.6.9 sikrer at kun en del av utbyggingsarealene innenfor sentrumskjernen og de andre bestemmelsesområdene benyttes til bakkeparkering.
 4. Bestemmelsene punkt 8.1.2. som omhandler bykjernen, 2. avsnitt, foreslås endret slik det er beskrevet i saksframlegget

 
Planbeskrivelse

I tillegg er det rettet en del skrivefeil i både bestemmelser og planbeskrivelse.

Vurdering:

Konklusjon

Rådmannen tilrår at plan- og utviklingskomiteen vedtar å legge fram vedlagte kommunedelplanforslag, med de endringer som er beskrevet i saksframlegget for mekling før kommunestyrebehandling.

Det mekles om følgende:

 • Fortetting boligområde B15-Matbergfeltet.
 • Nytt forretningsareal BF4 på Moan.
 • Eksisterende boligområde B3 på Gjeitingsvollen.
 • Innholdet i reguleringsbestemmelsene punkt 8.1.2 som omhandler bestemmelsesområde #1-bykjernen.

 
Rådmannen tilrår videre at plan- og utviklingskomiteen innstiller følgende til kommunestyret:

1.      Planen med de endringer som er beskrevet i saksframlegget vedtas med rettslig bindende virkning, jf. plan- og bygningslovens § 11-16 første ledd.

Forhold det foreligger innsigelse til, skilles ut for videre behandling i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen - 11.04.2018

Orientering i møte:

Per Anders Røstad - presentasjon PDF

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra Bjørg Annie Pedersen Boneng, SP, på vegne av SP:

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 11-14 vedtas at forslag til kommunedelplan for Levanger sentrum 2017-2030, datert 01.03.2018, legges fram for høring og offentlig ettersyn med følgende endringer:

A.    Punkt 7.2.3 Område 3, (BF 4) 45 dekar dyrkajord mellom Fv. 125 og Eidsbotn omdisponeres ikke, beholdes som landbruk.

B.    Punkt 7.2.4 Område 5 (B 3) Geitingsvollen endres fra boligformål til LNFR område.

C.    Punkt 7.3.7 Område 17 (B 10) Gjemble N. V. Beholdes fortsatt som LNFR område.

D.    Punkt 7.3.12 Område 22 Bergvinhaugen, ligger utenfor kommunedelplanen, men kan under revidering av Kommuneplanens arealdel omdisponeres til bolig.

E.     Punkt 7.4.1 Del av Mo gård, område i Momarka omdisponeres til bolig.

F.     Punkt 7.4.4 Nossum – Tårndalshøgda, ligger utenfor kommunedelplanen, men avsettes til framtidig boligformål under revidering av Kommuneplanens arealdel.
Begrunnelse:
Det er store områder utenfor planen, men likevel sentralt, som kan benyttes til framtidig næring / boligformål, Nossummarka, nordvest for Halsan skole, Rinnanmarka m.fl. Derfor er det unødvendig å omdisponere dyrka jord til disse formål.

G.    Det avsettes plass i sentrum ved ferjeleiet (allmenningen) til framtidig utvidelse av ferjeleiet.

Forslag til endring fra Geir Tore Persøy, FRP:

Område 20 regulert til fritidsbebyggelse (sjøkant ved Tors veg, Nesset) omreguleres til bolig (2 tomter).

Saksordfører:

Nina Elisabeth Berget, AP 

Avstemning:

Forslag fremmet i møte, punktvis avstemning:

A.    Avvist med 7 mot 4 stemmer

B.    Avvist med 7 mot 4 stemmer

C.    Avvist med 7 mot 4 stemmer

D.    Avvist med 7 mot 4 stemmer

E.     Enstemmig vedtatt

F.     Enstemmig vedtatt

G.    Avvist med 8 mot 3 stemmer

Forslag fra Persøy avvist med 9 mot 2 stemmer

Rådmannens forslag til vedtak, med endringer i møtet, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 11-14 vedtas at forslag til kommunedelplan for Levanger sentrum 2017-2030, datert 01.03.2018, legges fram for høring og offentlig ettersyn. 

 • Punkt 7.4.1 Del av Mo gård, område i Momarka omdisponeres til bolig.
 • Punkt 7.4.4 Nossum – Tårndalshøgda, ligger utenfor kommunedelplanen, men avsettes til framtidig boligformål under revidering av Kommuneplanens arealdel.

  Begrunnelse:
  Det er store områder utenfor planen, men likevel sentralt, som kan benyttes til framtidig næring / boligformål, Nossummarka, nordvest for Halsan skole, Rinnanmarka m.fl. Derfor er det unødvendig å omdisponere dyrka jord til disse formål.

Til toppen av siden

Rådmannens forslag til vedtak:

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 11-14 vedtas at forslag til kommunedelplan for Levanger sentrum 2017-2030, datert 01.03.2018, legges fram for høring og offentlig ettersyn. 

Vedlegg:

 1. Planbeskrivelse med konsekvensutredning datert 01.03.2018 PDF
   
 2. Plankart datert 01.03.2018 PDF  -  JPG
   
 3. Reguleringsbestemmelser datert 01.03.2018 PDF
   
 4. Rapport fortettingspotensiale i Levanger sentrum PDF
   
 5. Rapport behovet for næringsareal i Levanger sentrum PDF
   
 6. Innspill fra Berg Eiendom AS vedrørende behov for næringsareal i tilknytning til Moan PDF
   
 7. Rapport avlastningsveg øst - konsekvenser for trafikk og dyrkamark PDF
   
 8. Notat avlastningsveg Sundet PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:

Forslag til ny kommunedelplan for Levanger sentrum ble sendt vedtatt sendt på høring av PUK den 3/5 2017. Høringsperioden strakte seg til over sommeren 2017. 

I løpet av høringsperioden kom det inn 30 høringsuttalelser (uttalelsene vil følge saken videre og bli endelig vurdert ved sluttbehandlingen av saken) til saken. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Nord-Trøndelag fylkeskommune hadde begge innsigelse til planforslaget. Hovedtrekkene i innsigelsene er gjengitt nedenfor og kommentert:

Fra Fylkesmannens miljøvernavdeling:

 • Støy
  • manglende støysonekart som viser samlet støybelastning i planområdet.
  • at avvikssoner ikke er behandlet og begrunnet på en forsvarlig måte.
  • at planlagt arealbruk avviker fra anbefalingene i retningslinjen uten at årsakene til avviket er grunngitt og tilstrekkelig dokumentert.


Kommentar:

Det er utarbeidet støysonekart for vegtrafikkstøy fra E6 og fylkesvegene gjennom planområdet. Disse er nå hensyntatt i planforslaget, og det er sikret i bestemmelsene at det ikke skal tillates oppført ny bebyggelse til støyfølsom bruk innenfor rød støysone (pkt 1.7.1). Ellers er det viktig å presisere at støybilde og støykart er dynamiske kartdata som vil endres i løpet av planperioden. Det vil derfor være feil å ta inn dagens støysoner som en hensynsone i plankartet, da mener vi at det er riktigere å henvise i planen til enhver tids gjeldende støykart. 

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016) er lagt til grunn ved planlegging og bygging av bebyggelse til støyfølsom bruk og for støyende virksomhet. Dette er i samsvar med gjeldende retningslinjer.

 • Biologisk mangfold
  • Krav om mer detaljert konsekvensutredning av konsekvenser for biologisk mangfold til utbyggingsområdene B7 Vassdalen og B16 Matbergfeltet


Kommentar:

Utbyggingsområde B7 er tatt ut av planen og foreslås regulert tilbake til LNF. Kravet om mer detaljerte konsekvensutredninger for biologisk mangfold er tatt inn i reguleringsbestemmelsenes pkt 2.3.10 for B 16. 

Fra Fylkesmannens landbruksavdeling:

 • Fortettings- og transformasjonspotensialet må utredes


Kommentar:

Det er utarbeidet 2 nye rapporter som nå følger planforslaget. Den ene omhandler fortettingspotensialet i eksisterende boligområder, mens den andre omhandler behovet for næringsareal. Begge rapportene er vedlagt planforslaget og omtalt i den reviderte planbeskrivelsen.  

 • Det må klargjøres hvor mye som allerede er planavklart


Kommentar:

I kapittel 2.3.1 i planbeskrivelsen, som omhandler behovet for boligområder, er planavklarte områder listet opp og kommentert.  

 • Langsiktig grense mellom sentrum og de store sammenhengende jordbruksområdene må fastlegges


Kommentar:

Landbruksavdelingen har frafalt dette kravet. Planforslaget inneholder derfor ingen langsiktig jordverngrense.

 • Utnytting for byggeområder for boliger minst må legges på linje med føringer gitt i Regional plan for arealbruk.


Kommentar:

Kravet til utnytting er justert opp for å være i tråd med føringene i regional plan for arealbruk (se reguleringsbestemmelsene pkt. 1.6.3). 

 • Innsigelse til ytterligere arealkrevende handel på dyrka jord i tilknytning til Moan-området (BKB4, BF3 og BF4)


Kommentar:

Områdene med utbyggingsareal på dyrkajord på Moan er i det nye planforslaget redusert vesentlig. BF3 foreslås tatt ut av planen og området reguleres til LNF. Det settes strengere krav til utnyttelsen av områdene som foreslås omdisponert (minimum 50 % BYA). Hvis vi ser utviklingen av handelsvirksomheten på Moan over tid mener vi at det vil være behov for mer areal også i fremtiden. Våre utredninger viser også at næringsaktørene mener at det er behov for utvikling av mer næringsareal i Levanger. Vi mener derfor at det er et riktig plangrep å utvikle handel- og næring rundt dagens etableringer på Moan fremfor å åpne nye områder for handelsvirksomhet, og foreslår derfor en utvidelse av områdene avsatt til dette i planforslaget. Utvidelsen forbeholdes plasskrevende varehandel, som det er mest behov for.

Fra Nord Trøndelag fylkeskommune:

 • Nasjonal jordvernstrategi og regional arealpolitikk
  • Fylkesrådet ønsker en grundigere gjennomgang av arealbehov og en vurdering av alternativer som økt utnytting av allerede utbygde områder.


Kommentar:

Det er utarbeidet 2 nye rapporter som nå følger planforslaget. Den ene omhandler fortettingspotensialet i eksisterende boligområder, mens den andre omhandler behovet for næringsareal. Begge rapportene er vedlagt planforslaget og omtalt i den reviderte planbeskrivelsen. 

 • Byspredning, utflytting av sentrumsfunksjoner
  • Planforslaget åpner for byspredning ved at det tillates alle typer sentrumsfunksjoner over et 3 km langt areal som strekker seg fra Moan til Havna.
  • Bryter med intensjonene i fredningen av Levanger som kulturmiljø.
  • Fylkesrådet mener at kommunedelplanen i sterkere grad må understøtte fredningsarbeidet ved å styre virksomheter og aktivitet som kan etableres i bykjernen dit.


Kommentar:

Det reviderte planforslaget begrenser noen funksjoner på havna og på Moan. Dette er med tanke på å hindre at sentrale sentrumsfunksjoner blir flyttet ut fra «trehusbyen». Vi er enige om at bykjernen bør få sin plass i forhold til fremtidig vekst på Levanger, men etter vår vurdering oppnås dette ikke ved å sette strenge begrensninger på utviklingen på havna og på Moan. Trehusbyen må utvikles sin egen arena, basert på sine sterke sider med unikt trehusmiljø. Den type moderne handelssenter som det er etablert på Moan vil aldri kunne etableres i trehusbyen uten at det går ut over fredningsverdiene byen har. Et kulturmiljø vil alltid være i forandring, og det vil det også være fremover. Fortidens kulturmiljø kommer aldri tilbake. Det vil være viktig å være realistiske i forhold til hva trehusbyen skal være i fremtiden. Dette er et viktig og spennende arbeid hvor både kommunen og fylkeskommunen har felles interesser, og kan jobbe sammen om for å finne den beste fremtidige løsningen.  

Vurdering:

Det nye planforslaget imøtekommer mange av de punktene som fylkesetatene hadde innsigelse til. Etter vår vurdering er innholdet i planforslaget nå bedre begrunnet, og konflikten i forhold til jordverninteressene er mindre. Vi har vært i dialog med fylkesetatene i prosessen og vet at det, særlig i forhold til jordverninteressene, fortsatt vil være interessekonflikter i forslaget.

Vi mener imidlertid at det er viktig og riktig å gi rom for vekst. En forutsetning for at et tettsted skal være attraktivt og oppleve vekst er at det er tilstrekkelig med utbyggingsarealer. Hvis det ønskes å tilrettelegge for vekst og attraktivitet, kan vi ikke se bort fra at det på sikt vil være behov for mer utbyggingsareal.

Selv om det i stor grad berører jordverninteressene, mener vi det vil være et riktig plangrep å utvikle handel- og næring rundt dagens etableringer på Moan fremfor å åpne nye områder for handelsvirksomhet, og foreslår derfor en utvidelse av områdene avsatt til dette i planforslaget. Dette vil styrke dagens etableringer, som er regionalt viktige, og gi rom for nødvendige fremtidige utvidelser. Derfor er utvidelsen på Moan med i planforslaget som et avlastningsområde. Det er etter vår mening ikke funnet noen andre lokaliseringer som er bedre og gir mindre konflikter med jordvernet på sikt.

I og med at det er store endringer i planforslaget, og at det foreligger utvidet utredningsmateriale, legges det opp til ny offentlig høring i saken.

Det vises til vedlagte planbeskrivelse med konsekvensutredninger for detaljert beskrivelse av planforslaget.

Rådmannen tilrår at planforslaget legges fram for høring og offentlig ettersyn.

Til toppen av siden

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 03.05.2017

Orientering i møte:

Orientering ved Per Anders Røstad, fagansvarlig plan  -  presentasjon PDF

Forslag i møte:

Forslag til endring fra Bjørg Annie Pedersen Boneng, SP:

Områdene KU 4, 14, 17, 23 og 28 i kap. 2.4:

«Sammendrag av foreslåtte omdisponeringer av arealformål» omdisponeres ikke p.g.a. sin LNF-status og hensynet til jordvernet.

Saksordfører:

Svein Erik Veie, AP

Avstemning:

Endringsforslag fra Boneng avvist med 7 mot 3 stemmer (10 stemmer).

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 11-14 vedtas at forslag til kommunedelplan for Levanger sentrum 2017-2030, datert 20.04.2017, legges fram for høring og offentlig ettersyn. 
Til toppen av siden

Rådmannens forslag til vedtak:

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 11-14 vedtas at forslag til kommunedelplan for Levanger sentrum 2017-2030, datert 20.04.2017, legges fram for høring og offentlig ettersyn. 

Vedlegg:

 1. Planbeskrivelse med konsekvensutredning datert 20.04.2017 PDF
   
 2. Plankart datert 20.04.2017 PDF
    
 3. Reguleringsbestemmelser datert 20.04.2017 PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:

Gjeldende kommunedelplan for Levanger sentrum ble vedtatt 27.09.2000. Revisjon av kommunedelplanen for Levanger sentrum ble vurdert som et kommunalt planbehov i Planstrategi Levanger og Verdal 2015-2018, vedtatt i Levanger kommunestyre sak 48/12.  

Det er videre en forutsetning i planlovsystemet at overordnete planer rulleres med noen års mellomrom slik at behov for endringer kan tas opp til vurdering, og en får et ajourført styringsverktøy. Planen skal samordne viktige behov for vern og utbygging og legge grunnlaget for å sikre gjennomføring av nasjonal og regional arealpolitikk, samtidig som den avklarer kommunens målsettinger om utvikling.

Levanger sentrum står ovenfor flere utfordrende oppgaver i arbeidet med å utvikle byen til et attraktivt bo- og handelssentrum. Sentrumsområdet av Levanger er i vekst, noe som forventes å fortsette i årene som kommer. Å utvikle byen på en best mulig måte har utfordringer i og med at sentrum er omkranset med dyrkajord av god kvalitet. Et hvert beslag av nytt utbyggingsareal vil dermed komme i konflikt med jordverninteressene.  

Kommunedelplanen skal legge føringene for hvordan arealbruken framover i tid skal styres, noe som er avgjørende for videre byutvikling og vekst. Fortetting i sentrumsområder er i stor grad markedsstyrt, men det kan legges bedre til rette for dette i kommunedelplanen. Samtidig er mer areal til bebyggelse og næring en forutsetning for videre utvikling av Levanger by som et attraktivt bo- og handelssentrum. Gjennom foreliggende planforslag ønsker kommunen å legge til rette for en framtidig utvikling med vekstmuligheter i byområdet.

Planforslaget gir ikke svar på alle utfordringer, da det for noen forhold vil være nødvendig med mer omfattende utredninger i forbindelse med detaljregulering.

Det vises til vedlagte planbeskrivelse med konsekvensutredninger for detaljert beskrivelse av planforslaget.

Vurdering:

Gjennom kommunedelplanen ønsker kommunen å få fastlagt rammene for videre byutvikling. Oversiktsplanen gir ikke svar på alle utfordringer, men setter fokus på ønskede avklaringer. Boliger lokalisert slik at aktiv transport blir attraktivt er positivt både for miljø og samfunn, inkludert helse. Rådmannen tilrår at planforslaget legges fram for høring og offentlig ettersyn.

Til toppen av siden

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 13.06.2019 14:19
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051