Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 12.06.19 - sak 35/19 - Detaljregulering fortetting Falstadberget

Per Anders Røstad - klikk for personkort
Saksbehandler: Per Anders Røstad
Arkivref. 2018/12731 - /L12

 

Nina Elisabeth Berget - klikk for personkort
Saksordfører: Nina Elisabeth Berget, AP 


vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 10.04.19 17/19
Plan- og utviklingskomiteen 12.06.19 35/19
Kommunestyret    

 

Rådmannens forslag til innstilling:

Detaljregulering fortetting Falstadberget vedtas i medhold av Plan- og bygningsloven § 12-12

Vedlegg:

 1. Planbeskrivelse, datert 21/3 2019 PDF
   
 2. Plankart, datert 21/3 2019 JPG
   
 3. Planbestemmelser, datert 21/3 2019 PDF

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 • Høringsuttalelser.


Saksopplysninger:

Sammendrag.

Plan- og utviklingskomiteen fattet 19.09.18 vedtak om å starte regulering av flere boligtomter i boligfeltet ved Falstadberget på Ekne. 10/4 2019 fikk PUK forslaget til 1.gangs behandling og saken ble vedtatt sendt på offentlig høring.  

Å omregulere sjønære friområder til utbyggingsformål reiser flere ulike problemstillinger. Dette gjelder særlig i forhold til nasjonale og regionale interesser knyttet til 100-metersbelte langs sjøen og barns lekeområder. Det har kommet flere innspill som er kritisk til dette både ved oppstarten av reguleringsarbeidet og ved den offentlige høringen.

Hele denne saken har kommet på banen på grunn av at det er behov, og ønske om flere boligtomter på Ekne. En fortetting vil alltid medføre endringer som naboskapet ser på som negativt, men rådmannen kan ikke se at naboene her får vesentlige ulemper som følge av reguleringen. Det innstilles derfor på at detaljreguleringen vedtas.

Høring.

Planforslaget er framlagt for høring og offentlig ettersyn i samsvar med PUK-sak nr17/19. I forbindelse med høringen og offentlig ettersyn har det innkommet de uttalelser som nedenfor er gjengitt i sammendrag og kommentert:

1. Fylkesmannen i Trøndelag, datert 20/5 2019

Fylkesmannen vil med grunnlag i hensynene bak byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjø, og for å ivareta det statlig sikra friluftslivsområdet, gi faglig råd om at de to tomtene som ligger i området BFS2 tas ut av planen

Kommentar:

Det er viktig å få på plass flest mulig tomter i fortettingen. Etter rådmannens vurdering vil ikke de to tomtene innenfor BSF2 virke vesentlig privatiserende på strandsonen. Det er forholdsvis bratt terreng ned mot sjøen og ny planlagt bebyggelse ligger på samme nivå som dagens bebyggelse. Det er sikret et 30-40 meter bredt belte som er regulert til friområde. Dette gjør at allmennhetens tilgang til sjøen er sikret.

2.      NTE, datert 26/4 2019 

NTE har ingen merknader til forslaget

3.      Innherred renovasjon, datert 24/4 2019

Innherred renovasjon minner om avfallsareal og adkomst for renovasjonsbil.

4.      Martin Langås, datert 28/5 2019

Ser bare positivt på fortetting av Falstadberget. Planløsningen ser bra ut, så lenge at Barnehagens uteområde flyttes og tilrettelegges litt lenger bort i skogen. Grøntarealer er det rikelig av flere plasser i boligfeltet Ekne. De innerste tomtene er ikke til hinder for noe. Arealet ned mot sjøen er bratt og ikke tilgjengelig for allmenheten i så måte. Dette må være den raskeste og enkleste måten for flere tomter på Ekne og det er bare positivt for bygda.

5.      Trøndelag fylkeskommune, datert 28/5 2019

Trøndelag fylkeskommune anbefaler at kommunen tar ut de to tomtene i SFS3 fra planen for å bevare friområdet med de kvalitetene det har i dag. Om tomtene blir beholdt oppfordrer fylkeskommunen at det blir sett på mulighetene for å trekke tomtene noe bakover, og å vri o_SKV2 bakover/ mot nord, for å redusere terrenginngrepet i kollen.

Kommentar:

Nord for tomtene er det dyrkajord. Tomtene og vegens plassering er valgt for å få en hensiktsmessig form på tomtene og for å unngå konflikt med jordvernet.

6.      Naboer til foreslått tursti og boligområde BFS3

Naboene til de to boligene i BFS3 har skrevet en lengre høringsuttalelse. De argumenterer mot de to boligtomtene i område BFS3, og planlagt tursti i åkerkanten øst for deres eiendommer. De mener at PUK må ta hensyn til alle forhold i saken som peker mot at dette området skal brukes til boligformål. Den planlagte turstien vil forringe verdien av deres uteområder og boliger.

Kommentar:

Reguleringsforslaget med to nye boliger og ny tursti vil medføre en endring for disse beboerne i forhold til dagens situasjon. Hensynet til naboene må veies opp imot det som oppnås med å få til nye boligtomter. Hele denne saken har kommet på banen på grunn av at det er behov, og ønske om flere boligtomter på Ekne. En fortetting vil alltid medføre endringer som naboskapet ser på som negativt, men rådmannen kan ikke se at naboene her får vesentlige ulemper som følge av de to planlagte tomtene, eller den nye turstien.

7.      Randi Brenne Dreier og Knut Johan Dreier

Primært stiller Dreier seg bak uttalelsen gitt i samarbeid med våre naboer der hovedinnspillet er at de mener det er andre tomteområder som bør utnyttes på Ekne, og at vi finner det unødvendig å ta i bruk det nærmeste friområdet for boligformål.

De ser heller ikke hvordan kommunen kan kompensere for, eller imøtekomme, den statlige planretningslinjen som sier at det ved «omdisponering av arealer som er i bruk eller er egnet for lek, skal skaffes fullverdig erstatning.»

Subsidiært vil de peke på at hvis omsøkte arealer blir omregulert til boligformål, og det også blir regulert areal for en 1,8 meter bred gang- og sykkelsti mellom de nye tomtene, og forbi eiendommene Falstadberget 17-19-21-23-29-31, må det være arealet nærmest det dyrkede arealet som tas i bruk. Dette for å begrense ulempen for dagens beboere mest mulig. 

Kommentar:

Boligtomtene i planforslaget vil legge beslag på deler av friområder som er i bruk som lekeområde i dag. Det vil fortsatt være ca. 6 daa stort friområde som kan benyttes til lekeområde. I planforslaget er ulempene for bruken friområdene forsøkt minimert så mye som mulig.

8.      Torje Heimdal, Silje Tefre og Emma Tefre Heimdal,  datert 30/5 2019

Som nær nabo til dette friområdet, både ser og hører de nesten daglig at dette er i bruk, både på dagtid i barnehage og skolesammenheng og på ettermiddagstid/kveld. Det er et område som innbyr til masse lek og læring. Betydningen av et slikt område er stort, både for den sosiale kompetansen, læringen og motorikken det gir. Det finnes vel noen flere friområdet på Ekne, men helt ærlig, de er ikke noe å skryte av. Sett med barnehage øyne, er dette stedet uvurderlig. Da dette er i umiddelbar nærhet til barnehagen og er et fint turmål for de minste barna i barnehagen. Barna trenger et godt oppvekstmiljø, og det inkluderer også muligheten for tilgang til utendørs aktivitet i sitt nærområde. Små barn trenger lekemuligheter nær sine egne hjem slik at de får venner og kan være aktive. Barn som trives er også med på å gjøre bomiljøet triveligere. Dette er også noe barnefamilier tenker på når de ser etter tomter eller hus.Dette området tiltrekker seg også masse dyr. Det er et yrende fugleliv der og rett som det er ser vi rådyr og andre dyr der.  

Kommentar:

Det vil fortsatt være muligheter for lek i det gjenværende friområdet selv om størrelsen går ned fra ca. 8 daa til ca. 6 daa. Området vil fortsatt være egnet til formålet selv om et mindre område kan miste noen kvaliteter i forhold til egnethet for lek. 

Vurdering:

Det er i dag ingen ledige regulerte boligtomter på Ekne. Kommuneplanens arealdel åpner imidlertid for spredt boligbygging, men da må en rekke kriterier oppfylles. Det er derfor stor forståelse for at det fra politisk side er et ønske om å tilrettelegge raskt for nye tomter i den situasjonen vi er i. Det sjønære kommunale boligfeltet på Falstadberget har en attraktiv beliggenhet blant folk som ønsker å leve på ei bygd ved Trondheimsfjorden. Nye boligtomter her vil være positivt for videreutviklingen av bygda, og gi Ekne del av den generelle veksten som er i kommunen. 

Å omregulere sjønære friområder til utbyggingsformål reiser flere ulike problemstillinger. Dette gjelder særlig i forhold til nasjonale og regionale interesser knyttet til 100-metersbelte langs sjøen og barns lekeområder.

I løpet av høringsperioden kom det ikke inn mange nye opplysninger i saken som ikke er tidligere er vurdert og som gir grunnlag for endringer av planforslaget

Konklusjon:

Rådmannen tilrår at det innstilles på at planforslaget vedtas.

Til toppen av siden  

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen - 10.04.2019

Saksordfører:

Nina Elisabeth Berget, AP

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra Nina Elisabeth Berget, AP:

Alternative løsninger som sendes ut på høring:

 • Med opprinnelig plan m/2 tomter som alternativ 1, som gir 5 tomter
 • Rådmannens forslag til endring av plankart alternativ 2, som gir 4 tomter

 
Deretter sendes forslag til detaljregulering fortetting Falstadberget på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10

Begrunnelse
Ekne trenger flest mulig tomter, ønsker derfor å kjøre en høringsrunde med to alternativer. Slik spares også tid for å unngå en ekstra høringsrunde.

Forslag til vedtak fra Svein Erik Veie, AP:

Opprinnelig plan til detaljregulering fortetting Falstadberget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht plan- og bygningslovens § 12-10.

De foreslåtte endringer i tre punkt strykes dermed.

Avstemning:

Alternativ avstemning mellom Bergets forslag og forslag fra Veie:

Forslag fra Veie tiltrådt med 7 mot 4 stemmer

Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og forslag fra Veie:

Veies forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Opprinnelig plan til detaljregulering fortetting Falstadberget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht plan- og bygningslovens § 12-10.

De foreslåtte endringer i tre punkt strykes dermed.
Til toppen av siden 

Rådmannens forslag til vedtak:

Følgende endringer gjøres på framlagte plankart:

 1. Byggeområde-bolig BFS3 og offentlig veg o_SKV2 tas ut av planen.
 2. Det reguleres inn en ny tomt i sørdelen av friområdet o_GF2 som skissert i saksfremlegget. Det reguleres inn en tursti langs åkerkanten i sør-vest forbi tomten for å sikre adkomsten til friområdet fra sør.
 3. Reguleringsbestemmelsene justerer i henhold til punkt 1 og 2.


Deretter sendes forslag til detaljregulering fortetting Falstadberget på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10

Vedlegg:

 1. Planbeskrivelse, datert 21/3 2019 PDF
   
 2. Plankart, datert 21/3 2019 PDF
   
 3. Planbestemmelser, datert 21/3 2019 PDF
   
 4. Forslag til tiltak i friområdene PDF
   
 5. Høringsuttalelse fra barne- og ungdomsrepresentant Hartvig Eliasson PDF
   
 6. Høringsuttalelse fra enhetsleder barnehage Kari Olafsen Aunet PDF


Saksopplysninger:

Bakgrunn.

Plan- og utviklingskomiteen fattet 19.09.18 følgende vedtak i sak PS 57/18

Omregulering av friområde til bolig, kommunalt boligfelt Ekne (sak opprettet i møtet):  

«Friområdet ved det kommunale boligfeltet på Ekne, foreslås omregulert til boligtomter, alt ifra 2 til 5 tomter. Dette med begrunnelse i den akutte mangelen på tomter. Saken skal gis prioritet, med rask saksbehandling, da dette problemet har vært kjent ei god stund. Saksutredning legges fram av rådmannen, om mulig, til møte 14.11.18.»

Med bakgrunn i dette vedtaket fremmes nå et forslag til regulering av flere boligtomter på Falstadberget.

Det er tidligere utarbeidet en forenklet mulighetsstudie for nye boligtomter på deler av friområdene i det kommunale boligfeltet på Falstadberget. Målet med mulighetsstudien var å vurdere om det var formålstjenlig å legge beslag på etablerte friområder for å oppnå ytterligere boligtomter på Ekne. Mulighetsstudien viste at det er mulig å etablere boligtomter, men at en omregulering lett kommer i konflikt med overordnede planretningslinjer, særlig om byggeforbud i 100 metersbeltet, jordloven og rikspolitiske retningslinjer for barn og unge, samt bestemmelser i kommuneplanens arealdel.

Planområdet.

Planområdet er delt i to delområder og er avgrenset som vist på kartet nedenfor. I planforslaget som foreligger er planområdet bundet sammen ettersom at det foreslås at det opparbeides tursti som en del av oppgraderingen av friområdene på Ekne.

Friområdene er i hovedsakelig kommunalt eid. Del av planområdet i sør ligger på eiendommene gnr. 159 bnr. 15 tilhørende Olav Falstad.

Beskrivelse av planområdet med dagens bruk. Klikk for større kart

Beskrivelse av planområdet med dagens bruk. 

Planstatus.

Gjeldende regulering er i all hovedsak reguleringsplan for Ekne 3, vedtatt 19.05.1988.  

Klikk for større kart

Områdene F1og F2 er regulert til friområder med følgende reguleringsbestemmelser:

«I friområdene kan bygningsrådet tillate oppført bygning eller anlegg, f.eks. gangveg, som har naturlig tilknytning til friområder, når dette etter rådets mening ikke er til hinder for områdets bruk som friområde. Balløkke skal opparbeides der dette står avmerket på kartet.»

Friområde 2 skal være felles for tomt 7,8,11,12,13,14,15,16 på plankartet.

Friområde 3 skal være felles for tomt 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 på plankartet.

Boligene innenfor reguleringsplan «Ekne 3» er regulert til frittliggende bolighus som eneboliger. I et par av delområdene kan det oppføres rekkehus. Boligene kan oppføres i 1 ½ etasje, og det kan etableres sokkeletasje. Bygningene skal ha saltak, valmtak eller pulttak. Det kan kreves at bygninger i samme gruppe eller langs samme veistrekning skal ha lik takvinkel.

En liten del av planområdet er regulert gjennom kommuneplanens arealdel. Der er området avsatt til LNFR- areal der spredt boligbebyggelse er tillatt. 

Kommunen har konkludert med at det ikke er krav om planprogram og konsekvensutredning. I og med at endringen berører statlige planretningslinjer må dette belyses spesielt i planbeskrivelsen.

Planforslaget.

Generelt.

I planforslaget foreslås det å avsette to nye boligområder med til sammen fem nye boligtomter for frittliggende småhusbebyggelse. De nye boligene vil få en attraktiv beliggenhet i enden av eksisterende adkomstveier, solrik beliggenhet med fjordutsikt og inntil eksisterende friområder. Planområdet har en størrelse på i alt ca. 11 daa.

I den nordligste delen av planområdet er det foreslått tre nye boligtomter. Veien Falstadberget er foreslått forlenget og det er foreslått ny snuhammer nord for den eksisterende trafostasjonen. Det foreslås to boligtomter øst for vegen. Boligtomtene ligger i bratt terreng

Klikk for større kart

I den sørligste delen av planområdet er det foreslått to nye boligtomter. Veien Falstadberget er foreslått forlenget og etablert med snuhammer. 

Klikk for større kart

Bebyggelsen.

Boligene kan oppføres i 1 ½ etasje, og det kan etableres sokkeletasje.

Tillatte takutforminger er saltak, pulttak og flatt tak. Takoppløft eller ark på inntil ¼ lengde av takflaten kan tillates uavhengig av maksimal gesimshøyde. Maksimal grad av utnytting for hver tomt skal ikke overstige 35 % BYA og bebygd areal (BYA) = 300 m2. 

Biladkomst og gang-/sykkelveg.

Adkomst til tomtene vil være gjennom en forlengelse av eksisterende kommunale veier i området.

Parkering.

For boliger over 100 m2 BRA skal det etableres minimum 2 bilparkeringsplasser pr. boligtomt. For hybler kreves 1,0 plass per enhet.

Lek og uteopphold.

Det skal avsettes minimum 50 m2 uteareal pr. boligenhet på egen eiendom.

Støy.

Boligene ligger godt skjermet for støy da det er liten biltrafikk og lav fart på de interne vegene i boligområdet.

Risiko- og sårbarhetsanalyse.

Det er gjennomført ROS-analyse som viser at det ikke er behov for særskilte tiltak for naturfarer eller menneske- og virksomhetsbaserte farer (se vedlagte planbeskrivelse).

Kulturminner.

Planen berører ikke kjente automatisk fredede kulturminner, eller nyere kulturminner eller kulturmiljøer.

Biologisk mangfold.

Tiltaket er vurdert i henhold til prinsippene i Naturmangfoldloven (NML) §§ 8-12 og en har kommet frem til at det ikke er risiko for skade på naturmangfold, jfr. § 8. Det er ikke nødvendig å foreta ytterligere vurderinger etter de andre miljøprinsippene i naturmangfoldloven §§ 9-12. 

Vann-, avløp-, energiløsninger.

Tomtene kan knyttes til kommunalt vann- og avløpssystem i området.

Energibruk skal løses i tråd med TEK17 og andre gjeldende regler. Det er avklart med NTE Nett AS at de fem nye boligene kan forsynes fra de to eksisterende nettstasjonen i området.

Planprosess.

Medvirkning.

Oppstartsmøte i plansaken ble gjennomført 25.10.2018. Varsel om igangsatt detaljregulering for «Fortetting Falstadberget» ble kunngjort i avisa Innherred og på Levanger kommunes nettsider 10.11.2018 med høringsfrist 10.12.2018. Det kom inn seks merknader ved oppstart. Innspillene er gjengitt i sammendrag og kommentert i vedlagte planbeskrivelse.

Når planforslaget var utarbeidet har det vært på intern høring i kommunen. I den prosessen kom det to innspill i saken. Det ene er fra kommunens barne- og ungdomsrepresentant, og det andre innspillet er fra enhetsleder for barnehage i kommunen. Begge har store innvendinger mot at deler av friområdet F3 bebygges (se vedlegg).

Vurdering:

Dagens plansituasjon/behovet for boligtomter

Det er i dag ingen ledige regulerte boligtomter på Ekne. Kommuneplanens arealdel åpner imidlertid for spredt boligbygging, men da må en rekke kriterier oppfylles. Det er derfor stor forståelse for at det fra politisk side er et ønske om å tilrettelegge raskt for nye tomter i den situasjonen vi er i. Det sjønære kommunale boligfeltet på Falstadberget har en attraktiv beliggenhet blant folk som ønsker å leve på ei bygd ved Trondheimsfjorden. Nye boligtomter her vil være positivt for videreutviklingen av bygda, og gi Ekne del av den generelle veksten som er i kommunen.

Å omregulere sjønære friområder til utbyggingsformål reiser flere ulike problemstillinger. Dette gjelder særlig i forhold til nasjonale og regionale interesser knyttet til 100-metersbelte langs sjøen og barns lekeområder.

Forholdet til 100-meters beltet

Strandsonen langs fjorden har kvaliteter som gjør den verdifull som fellesgode for alle. Det er viktig å ta vare på disse arealene på lang sikt. Dette innebærer at kommunen bør ta hensyn til naturmangfold, friluftsliv og landskap når de planlegger i strandsonen.

Formålet til det generelle bygge- og deleforbudet som gjelder innenfor 100 meter fra sjøen er å ivareta allmenne interesser og unngå uheldig bygging langs sjøen. Forbudet i 100-metersbeltet gjelder ikke der annen byggegrense er fastsatt i kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan.

I planforslaget er det foreslått å tilrettelegge for tre nye boliger i felt BFS1 og 2 av disse er innenfor 100-meters beltet. De to boligene har en byggegrense som ligger ca. 40 meter fra strandsonen. Dette er omtrent samme avstand fra sjøkantenn som dagens nederste boligrekke i Falstadberget. Tilgjengeligheten til det statlig sikra friområde mot sjøen er i planforslaget ivaretatt ved å regulere inn en tursti og sikre opparbeidelse av denne gjennom rekkefølgebestemmelser. Planforslaget vil dermed ikke være til hinder for allmennhetens tilgjengelighet til strandsonen nedenfor bebyggelsen. Kommunen har vurdert at den utbygging som foreslås i planforslaget innenfor strandsonen, ikke medfører tap av viktig naturmangfold eller viktige landskaps- eller friluftsverdier.

Forholdet til kravene i kap II i Naturmangfoldloven

Kommunen har vurdert tiltaket iht. prinsippene for offentlig beslutningstaking nedfelt i

Naturmangfoldloven (NML) §§ 8-12 og kommet frem til at det her ikke ligger noe til hinder for gjennomføring av tiltaket som planlagt. Kommunen vurderer at det eksisterende kunnskapsgrunnlaget i området er tilstrekkelig og med dette legger kommunen til grunn at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger etter de andre miljøprinsippene i naturmangfoldloven §§ 9-12.

Forholdet til barn og planlegging

Ved kommunens behandling av planer stilles særskilte krav til utredning etter plan- og bygningsloven når det kommer til barn og unges interesser i sakene. De Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen gir nærmere føringer på hvordan disse kravene skal oppfylles. Gode nærmiljø for barn og unge er kjennetegnet ved god tilgang på trygge og varierte områder for lek og aktiviteter, uten støy og påvirkning. Gjennom planlegging skal det legges til rette for korte avstander til gode plasser for lek og fysisk aktivitet.

Boligtomtene i planforslaget vil legge beslag på deler av friområder som kan være i bruk som lekeområder i dag eller som er egnet for dette i fremtiden. I planforslaget er ulempene for bruk av friområdene forsøkt minimert så mye som mulig. Det er regulert inn forbindelser på alle sider av boligtomtene slik at boligene ikke sperrer viktige forbindelser som turvei ned til det statlig sikra friluftsområdet ved sjøen øst for område BFS2 på plankartet. Det er også foreslått å sikre opparbeidelse av flere andre turveier. Det er i tillegg sikret en oppgradering av friområde o_GF2 slik at det blir enda bedre tilrettelagt for opphold og lek. Området er særlig bruk av nærmiljøet og av Ekne barnehage.

Kommunens barne- og ungdomsrepresentant og enhetsleder for barnehage i kommunen har uttalt seg om bruken av friområdene i dag. Dagens friområde F2, som i planforslaget foreslås 3 nye boliger på (BFS 1 og BFS 2), ansees som lite egnet og brukt som lekeområde. Det er ingen innvendinger mot å omregulere deler av dette friområde til boliger.

Det andre området, F3, hvor det i planforslaget ligge to nye boligtomter i nordre del, er svært mye brukt av barnehagen. Det er en etablerte en fast turgruppe ved barnehagen som spesielt bruker området F3 (hele området). I tillegg benyttes området av skolen og som turområde for barnefamilier.

Den statlige planretningslinjen sier at det ved omdisponering av arealer som er i bruk eller er egnet for lek, skal skaffes fullverdig erstatning. I og med at det ikke er tvil om at område F3 brukes som lekeområde i dag vil kravet om erstatningsareal tre inn hvis kommunen ønsker å omdisponere areal som benyttes til lek her.

Enhetsleder for barnehage foreslår en ny tomt i sør-delen av friområdet som ikke berører de delene av området som benyttes til lek i dag. Barne- og ungdomsrepresentanten mener i utgangspunktet at hele området burde vernes for utbygging, men en tomt kan vurderes omregulert, og da i området nærmest barnehagen. En boligtomt her vil være en forlengelse av dagens boligrekke opp imot friområdet

Klikk for større kart

Konklusjon:

Omdisponeringen av 3 boligtomter i det nordre delområde går ikke ut over viktige naturverdier eller område egnet for lek. Allmenhetens tilgang til sjøen, og de statlige sikra friområdene, er i plan sikret gjennom reguleringen av tursti. Planforslaget tilrettelegger også for en ny turvegtrase langs åkerkanten i vest noe som binder sammen friområdene og lager en ny «tur-runde» i nærområdet.

For å unngå å bygge ut på områder som benyttes til lek foreslås det at de to boligtomtene innenfor BFS3 tas ut av planen. Hvis kommunen ønsker dette må vi finne erstatningsarealer i nærområdet med tilsvarende kvaliteter, noe som vi anser som vanskelig. For å kompensere for disse to boligtomtene foreslår rådmannen at det legges inn en ny tomt i sørdelen av planområdet som skissert i høringsbrevet fra enhetsleder barnehage. Her må det også reguleres inn en tursti som sikrer adkomst til friområdet fra sør.

Forslag til ny tomt i sør - klikk for større kart

Forslag til ny tomt i sør

Deretter tilrår rådmannen at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn slik at sektormyndigheter, naboer og andre får anledning til å uttale seg til saken.

Til toppen av siden

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 13.06.2019 14:19
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051