Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 12.06.19 - sak 31/19 - Etablering av Inn-Trøndelag vannområde

Ingrid Okkenhaug Bævre - klikk for personkort
Saksbehandler: Ingrid Okkenhaug Bævre
Arkivref. 2019/2220

   

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 12.06.19 31/19
Formannskapet    

 

Rådmannens forslag til innstilling:

 1. Levanger kommune går inn for at det ansettes en koordinator for Inn-Trøndelag vannområde i treårig prosjektstilling med stillingsandel på 100 %.  
 2. Levanger kommune bidrar med driftsmidler til vannområdet i henhold til oppgitt budsjett. Beløpet innarbeides i driftsbudsjettet.
 3. Levanger kommune gir tilslutning til at arbeidssted for koordinatoren avklares i løpet av tilsettingsprosessen.  Levanger kommune kan, dersom det er hensiktsmessig, påta seg ansvar som vertskommune.
 4. Rådmannen bes oppnevne administrative kontaktpersoner innenfor landbruk, avløp og naturforvaltning, som koordinator kan samarbeide med i relevante saksområder.
 5. Følgende personer oppnevnes som politisk representant med vara til vannområdeutvalget:

 
Hjemmel/bakgrunn for saken:

Rammedirektivet for vann, vanndirektivet, er et av EUs viktigste miljødirektiver og banebrytende for norsk vannforvaltning. Forskrift om rammer for vannforvaltningen, vannforskriften, trådte i kraft 1.1.2007 og gjennomfører EUs vanndirektiv i norsk rett.  

Hovedmålet er å sikre helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannmiljøet, både i vassdrag, grunnvann og sjø. Forvaltningen skal løpe fra fjord til fjell, være samordnet på tvers av sektorer, systematisk, kunnskapsbasert, tilrettelagt for bred medvirkning og sette konkrete og målbare miljømål.

Dette medfører behov for ny organisering av arbeidet med vann i nedslagsfeltene. Inn-Trøndelag vannområde er det eneste vannområdet i Trøndelag som ikke har opprettet vannområdeutvalg og ansatt en vannkoordinator.

Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 
Saksopplysninger:

Bakgrunn for organisering etter vannforskriften

Rammedirektivet for vann, vanndirektivet, er et av EUs viktigste miljødirektiver og banebrytende for norsk vannforvaltning. Forskrift om rammer for vannforvaltningen, vannforskriften, trådte i kraft 1.1.2007 og gjennomfører EUs vanndirektiv i norsk rett.  

Hovedmålet er å sikre helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannmiljøet, både i vassdrag, grunnvann og sjø. Forvaltningen skal løpe fra fjord til fjell, være samordnet på tvers av sektorer, systematisk, kunnskapsbasert, tilrettelagt for bred medvirkning og sette konkrete og målbare miljømål.

Dette medfører behov for ny organisering av arbeidet med vann i nedslagsfeltene.

Hvorfor organisering i vannområder?

Vannforskriften endrer vannforvaltningen i Norge gjennom å samle den i nedslagsfelt på tvers av etater. En helthetlig vannforvaltning medfører at vannet skal forvaltes der det renner – på tvers av kommunegrenser, fylkesgrenser og landegrenser. 

Vannregion Trøndelag er delt inn i 12 vannområder som følger nedslagsfeltene for vann. Inn-Trøndelag er et slikt vannområde. Snåsa, Steinkjer, Verran, Inderøy, Verdal, Levanger og Frosta utgjør mesteparten av arealet og vannmengden i vannområdet.

Samtlige av vannområdene i Trøndelag, med unntak av Inn-Trøndelag, har etablert aktive samarbeid der én av kommunene har tatt på seg ansvar som vertskommune og arbeidsgiver for en koordinator. Koordinatorene har bl.a. i oppgave å skaffe prosjektmidler, gjennomføre miljøundersøkelser og miljøforbedrende tiltak i samarbeid med kommunen og andre sektormyndigheter. Koordinatorene utgjør viktige fagressurser for kommunene i vannområdene.

Klikk for større grafikk

Regional vannforvaltningsplan 2016-2021

Vannforskriften gir rammer for fastsettelse av miljømål som skal sikre helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene. Forskriften stiller krav om at det utarbeides regionale vannforvaltningsplaner som rulleres hvert sjette år. 

Regional plan for vannforvaltning i vannregion Trøndelag 2016-2021 ble vedtatt og endelig godkjent av Klima- og miljødepartementet 4. juli 2016. Planen setter konkrete miljømål for alt vann i Trøndelag. Den regionale vannforvaltningsplanen er rettslig bindende for alle etater som er i berøring med vann, og berørte sektorer må følge opp med undersøkelser og miljøforbedrende tiltak der miljøtilstanden ikke er god nok.

Status for vannforekomstene i Inn-Trøndelag vannområde

Databasen Vann-Nett.no gir informasjon om vannforekomstenes økologiske tilstand, hvilket miljømål som er satt og hvilke tiltak som er foreslått, vedtatt eller allerede gjennomført.

I Inn-Trøndelag vannområde er nesten 80 % av vannforekomstene klassifisert med god eller svært god økologisk tilstand (per 25. april 2019). Disse vannforekomstene når dermed de vedtatte miljømålene. De resterende vannforekomstene, om lag 100 bekker, elver, innsjøer eller kystområder, er klassifisert med moderat, dårlig eller svært dårlig tilstand. I disse bør det som hovedregel gjennomføres avbøtende tiltak som får miljøtilstanden opp i minimum god.

Forurensning fra jordbruk, industri og avløpsanlegg, samt fysiske inngrep i form av bekkelukking, kanalisering eller vannuttak til vannkraftverk, utpeker seg som viktige årsaker til at miljøtilstanden i vassdrag og kyst ikke er god nok.

I Levanger kommune er utfordringene i hovedsak knyttet til landbrukspåvirkning (diffus avrenning fra fulldyrket mark eller husdyrhold/husdyrgjødsel) samt påvirkning fra private avløpsanlegg. I kommunen er det 21 vannforekomster som er klassifisert med moderat, dårlig eller svært dårlig tilstand i Vann-Nett.

I 2017-2018 ble det gjennomført to prosjekter der det ble sett på kilder til forurensning i Hotranvassdraget, både innenfor landbruk og spredt avløp. Prosjektet, som omfattet kartlegging av avløpsanlegg, viste blant annet at av de 204 boenhetene i området som har private anlegg, så er det bare rundt 6 anlegg som antas å være i orden.

Landbruksprosjektet viste at det er forbedringspotensial innen flere områder og at arbeid med oppgradering av blant annet hydroteknikk/erosjonssikring og grøfting bør fortsette, samt at det bør tilstrebes å få bedre oversikt over gjødselspredninga i området.

Klikk for større grafikk

Kommunenes/vannområdets oppgaver

Kommunen er en viktig sektormyndighet i vannforvaltningen, med ansvar for å treffe vedtak om gjennomføring av tiltak innen drikkevann og avløp, overvannshåndtering, landbruksforvaltning, arealforvaltning og forurensning. Kommunene har tidligere kommet med innspill om hvilke tiltak innenfor kommunal sektor som bør gjennomføres, og disse tiltakene er innarbeidet i regionalt tiltaksprogram og lagt inn i Vann-Nett.  For neste planperiode (2021-2027) er det behov for en styrking av kunnskapsgrunnlaget og ny vurdering av aktuelle tiltak og miljømål.

Klima- og miljødepartementet sendte den 19. mars 2019 ut nasjonale føringer for vannforvaltninga. Her følger noen utdrag som er relevante for kommunens deltakelse og arbeid med vannmiljø:

 • «Kommunene har en særlig viktig rolle i vannforvaltningsarbeidet. Det lokale arbeidet i vannområdene er et viktig grunnlag for det påfølgende regionale arbeidet, og muliggjør lokal forankring og medvirkning, samt innhenting av lokal og erfaringsbasert kunnskap.»
 • «Gjennom arealplanleggingen kan kommunen sette restriksjoner på arealbruken for å ivareta naturmiljøet i og langs vassdrag, innsjøer, fjorder og sjøområder, herunder vannmiljø. Det er svært viktig at disse virkemidlene tas aktivt i bruk i kommunenes arealplanlegging for å nå målet om god tilstand i norsk vann»
 • «Kommunene skal kartlegge og følge opp utslipp fra avløpsanlegg som de er myndighet for (alle avløpsanlegg etter kapittel 12 og 13 i forurensningsforskriften). […] Målsetningen skal være at alle anleggene i den enkelte kommune oppfyller forurensingsforskriftens rensekrav slik at miljømålene etter vannforskriften kan nås innen 2027, og senest innen 2033.»
 • «Det er behov for forsterket innsats mot forurensning fra jordbruk for å oppnå målet om god tilstand i alle landbrukspåvirkede vannforekomster.  I områder hvor iverksatte tiltak ikke er tilstrekkelige til at miljømålet god tilstand nås, innføres mer forpliktende krav. Herunder skal fylkesmennenes og kommunenes hjemler til å stille krav til gjennomføring av miljøtiltak tas i bruk der det er nødvendig for at miljømålene etter vannforskriften nås innen 2027, og senest innen 2033.»

 
Organisering i vannområdet

Det ansettes en vannområdekoordinator som sikrer daglig oppfølging av arbeidet i vannområdet. Koordinatoren ansettes i en av kommunene, som da får arbeidsgiveransvar og rolle som vertskommune. For å få så mange kvalifiserte søkere til koordinatorjobben som mulig, kan det være lurt å avklare arbeidssted for koordinatoren i løpet av ansettelsesprosessen. 

Det oppnevnes politiske representanter til et vannområdeutvalg, som skal fungere som styringsgruppe for vannområdet. Kommunene har tidligere oppnevnt politiske representanter til vannregionutvalget for vannregion Trøndelag (Robert Svarva med Alf Magnar Reberg som vara, jfr. sak 19/16 i samkommunestyret), og det kan være hensiktsmessig at disse representantene også oppnevnes til vannområdeutvalget. Vannregionmyndigheten tar initiativ til et møte for å konstituere vannområdeutvalget for Inn-Trøndelag vannområde når representantene er klare.

Det er viktig at vannområdekoordinatoren etablerer tett kontakt med administrasjonen i kommunene. Det kan være hensiktsmessig at det etableres administrative temagrupper for f.eks. avløp og landbruk, men dette kan avklares etter hvert som vannområdet kommer i drift.

Koordinatorens oppgaver

Koordinatoren får ansvar for daglig drift av vannområdet, eies av kommunene og samarbeider med administrasjonene særlig rettet mot temaer som plan, miljø, landbruk og kommunalteknikk. Koordinatoren er en drivkraft for å sikre helhetlig tilnærming til arbeidet med vann, slik vannforskriften forutsetter. Vannområdekoordinatorene har erfaringsvis stor evne til å sikre prosjektmidler og sette i gang konkrete prosjekter rettet mot vann.

Koordinatoren skal:

 • Sikre iverksetting av regional plan for å nå miljømålene
 • Få i gang prosjektgruppe, eventuelt temagrupper for vannområdet
 • Innkalle til møter i vannområdet
 • Sørge for lokal medvirkning ved å opprette kontakt med f.eks. elveeiere og andre interessenter
 • Søke om driftsmidler, prosjektmidler og overvåkningsmidler
 • Holde faglig kontakt med Fylkesmannen
 • Ha nødvendig kontakt med øvrige sektormyndigheter for å koordinere innsats og virkemidler  
 • Delta i arbeidsutvalget for vannregion Trøndelag
 • Benytte seg av faglige verktøy, herunder vann-nett og vannmiljø-databasen
 • Administrere/gjennomføre miljøundersøkelser for å styrke kunnskapsgrunnlaget
 • Være pådriver for ulike samarbeidsprosjekter i vannområdet
 • Være en vannfaglig ressurs som kommunene kan rådføre seg med i ulike saker

 
Økonomi

Nedenfor presenteres forslag til budsjett for 2019-2022.  Det er tatt utgangspunkt i at ny koordinator er ansatt i (maksimum) tre måneder av 2019 i 100 % stilling. Det er budsjettert med et årlig tilskudd på 600 000 fra vannregionmyndigheten (fylkeskommunen). Disse midlene er avhengige av årlige overføringer over statsbudsjettet og er dermed usikre, men viktigheten av innsats i vannområdene er vektlagt fra nasjonalt nivå og vi har indikasjoner på at overføringene over statsbudsjettet er tenkt videreført. 

Det er budsjettert med egenandeler fra kommunene på til sammen 410 000 kr årlig. Disse midlene er fordelt på kommunene etter innbyggertall.

Midler

Budsjett 2019

Budsjett 2020

Budsjett 2021

Budsjett 2022

Tilskudd fra vannregionmyndigheten

156 977

600 000

600 000

600 000

Tilskudd til drift fra kommunene

Snåsa kommune

3 018

12 071

12 071

12 071

Steinkjer kommune med Verran

35 408

141 634

141 634

141 634

Verdal kommune

21 536

86 143

86 143

86 143

Inderøy kommune

9 778

39 114

39 114

39 114

Levanger kommune

28 989

115 958

115 958

115 958

Frosta kommune

3 770

15 081

15 081

15 081

SUM

259 477

1 010 000

1 010 000

1 010 000

Utgifter

       

Lønn og administrative kostnader, koordinator 100%

200 000

800 000

800 000

800 000

Reise

20 000

80 000

80 000

80 000

Kurs/konferanse

5 000

20 000

20 000

20 000

Midler til prosjekter

34 477

110 000

110 000

110 000

SUM

259 477

1 010 000

1 010 000

1 010 000

 
I tillegg til driftsmidlene kan vannområdet søke om midler fra flere ulike fond, bl.a. om midler til vannovervåkning hos fylkesmannen eller tilskudd til generell vannforvaltning fra Miljødirektoratet. Slike prosjektmidler er ikke tatt med i driftsbudsjettet.

Vurdering:

Kommunene har rett og plikt til å delta i oppfølging av vannforskriften. Ifølge nasjonale føringer for arbeidet med oppdatering av de regionale vannforvaltningsplanene skal kommunen delta i planarbeidet. Kommunen har også ansvar for å treffe vedtak om gjennomføring av tiltak for å følge opp vannforvaltningsplanene i etterkant. De nasjonale føringene sier videre at vi har et særlig ansvar for å vurdere konsekvenser og påse at eget ansvarsområde ligger innenfor nasjonale føringer. Føringene forutsetter nødvendig kapasitet og kompetanse innad i administrasjonen. Sett ut fra påvirkningene på vannforekomster i risiko gjelder dette spesielt i forhold til landbruk og avløp, men også i forhold til plan, byggesak og utbygging. Føringene fastslår videre at kommunen må ha en framdriftsplan for arbeidet som sikrer egen aktivitet og sikre at ressurser planlegges. 

Levanger kommune har over tid hatt lite fokus på vannforvaltningen i kommunen. Plan- og utviklingskomiteen ga tydelig signal sak 14/18 i møtet 14. mars 2018 om at arbeidet med vannmiljø skal forsterkes. Rådmannen legger fram hovedplan for avløp i 2019 som vil se spesielt på spredt avløp.

Rådmannen ser videre et behov for å styrke det tverrfaglige arbeidet i kommunen og vil etablere en administrativ vanngruppe md representanter fra arealforvaltning (plan og miljø), kommunalteknikk (vann og avløp) samt landbruk.

Vannforvaltningen i kommunene er ikke tydelig avgrenset av kommunegrensene. Kommunene må samarbeide. Det er en erkjennelse i fagmiljøene i kommunene innenfor Inn-Trøndelag vannområde at vårt vannområde trenger å styrke det faglige samarbeidet. En felles vannkoordinator vil bidra til faglig løft, til å systematisere arbeidet og til å hente inn eksterne midler til finansiering av utviklingstiltak/prosjekt. De andre vannområdene har tilsatt koordinator i prosjektstillinger. Rådmannen mener det er riktig å etablere et treårig prosjekt i første omgang. Prosjektet bør evalueres etter to år slik at videre organisering av arbeidet avklares i god tid før prosjektperioden utløper.

I Steinkjer kommune ble det den 20.05.2019 vedtatt at kommunen går inn for å ansette en vannområdekoordinator. De øvrige kommunene i vannområdet behandler tilsvarende sak i juni 2019.

Rådmannen tilrår at Levanger kommune gir sin tilslutning til å etablere et vannområdeutvalg for Inn-Trøndelag vannområde og ansette en felles vannområdekoordinator i et treårig prosjekt. Økonomisk bidrag innarbeides i driftsbudsjettet. 

Til toppen av siden





Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 13.06.2019 14:17
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051