Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 11.11.15 - sak 64/15 - Detaljregulering rundkjøring i kryss Gjemblevegen/Sivs veg

Ingrid Okkenhaug Bævre - klikk for personkort
Saksbehandler: Ingrid Okkenhaug Bævre
Arkivsaknr: 2015/2812 - /L2015004
Saksordfører: Ingen


vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 26.08.15 50/15
Plan- og utviklingskomiteen 11.11.15 64/15
Kommunestyret    

 

Rådmannens forslag til innstilling:

Forslag til detaljregulering for rundkjøring i kryss Gjemblevegen/Sivs veg, dat. 25.05.15, sist rev. 23.10.15, vedtas i hht. plan- og bygningslovens § 12-12

Vedlegg:

1

Planbeskrivelse, dat. 12.06.15 PDF

2

Plankart, dat. 25.05.15 PDF  -  JPG

3

Planbestemmelser, dat. 25.05.15, sist rev. 23.10.2015 PDF

4

Plantegning, dat. 25.05.15 PDF  -  JPG

5

Normalprofil, dat. 25.05.15 PDF

6

Visuell presentasjon, dat. 25.05.15 PDF  -  JPG


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Levanger kommune har fått utarbeidet detaljregulering for kryss Gjemblevegen/Sivs veg i Levanger kommune. Formålet med planen er å legge til rette for rundkjøring i kryss Gjemblevegen – Sivs veg. I dag er dette et kryss hvor det er forholdsvis høy fart og dårlig sikt. Utbygging av nytt Kjønstadmarka boligfelt vil gi økt trafikk langs Gjemblevegen, og dette gjør at det er ønskelig med rundkjøring for å bedre trafikksikkerheten for trafikantene.

I områderegulering for Kjønstadmarka 2, vedtatt 25.03.15, sak 18/15, er det rekkefølgebestemmelse om ferdigstillelse av rundkjøring, § 11.3:

Rundkjøring i krysset Sivs veg og Gjemblevegen skal opparbeides før innflytting i delfelt BF1-BF5. 

Offentlig ettersyn ble kunngjort den 29.08.15 og berørte parter ble tilskrevet med brev av 27.08.15. Høringsfristen var 12.10.15.

Det er mottatt følgende uttalelser:

  1. Sametinget, 15.09.15 PDF
  2. Statens vegvesen, 16.09.15 PDF
  3. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, 23.09.15 PDF
  4. Nord-Trøndelag fylkeskommune, 05.10.15 PDF


I det følgende er høringsuttalelsene oppsummert og kommentert:

1 Sametinget, 15.09.15 PDF

Viser til uttalelse sendt 05.05.15. Har ingen spesielle merknader til planforslaget.

2 Statens vegvesen, 16.09.15 PDF

Ved varsel om planoppstart uttalte Vegvesenet seg om løsning for kryssområdet, og stilte blant annet spørsmål ved om rundkjøring var den mest hensiktsmessige løsningen for området. Vi etterspurte også vurderinger omkring løsningsvalg for myke trafikanter i planområdet.

I planbeskrivelsen er trafikkmønsteret for myke trafikanter beskrevet. Det kommer fram at myke trafikanter i hovedsak vil bevege seg gjennom boligområdet på vei til sentrum.

Vi har ut i fra vårt ansvarsområde ingen merknader til planforslaget.

3 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, 23.09.15 PDF

Landbruksavdelingen har ut fra regionale og nasjonale jordverninteresser ingen merknader til at krysset bygges om som foreslått.

Miljøvernavdelingen viser til § 7.1 i reguleringsbestemmelsene. Denne bestemmelsen viser til en hel retningslinje som kan tolkes. I henhold til Veileder til retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) skal det stilles absolutte krav og det skal brukes konkrete, tallfestede mål og avgrensninger på forhold som ikke går fram av plankartet.

Miljøvernavdelingen har ikke ytterligere merknader til planforslaget.

Kommunalavdelingen gjør oppmerksom på at det i områder med marine avsetninger kan finnes ustabile grunnforhold selv om det ikke er noen kjent kvikkleireforekomst på stedet. Ingen ytterligere merknader til planforslaget.

Kommentar: Uttalelsen tas til etterretning. § 7.1 i bestemmelsene er endret.

4 Nord-Trøndelag fylkeskommune, 05.10.15 PDF

Planfaglig uttalelse: Viser til uttalelse ved varsel om oppstart og har ikke ytterligere merknader til saken.

Kulturminnefaglig uttalelse: Viser til tidligere korrespondanse i saken og har ingen nye merknader til planen. Vi minner likevel om det generelle aktsomhetsprinsippet, jf. kml § 8, annet ledd. Dette må videreformidles til dem som skal utføre arbeidet.

Kommentar: Høringsuttalelsen tas til etterretning. Kulturminnelovens aktsomhets- og meldeplikt forutsettes fulgt opp av tiltakshaver.  

Endring av planen etter høring/offentlig ettersyn

Det er ikke foretatt endringer i plankart og planbeskrivelse.

Bestemmelser: § 7.1 er endret.

Vurdering:

Det er mottatt uttalelser fra 4 høringsparter.

På bakgrunn av høringsuttalelsene er § 7.1 i reguleringsbestemmelsene endret. Denne bestemmelsen omhandler støy, og det er nå tatt inn i bestemmelsene at grenseverdiene gitt i tabell 3 i Klima- og miljøverndepartementets retningslinje T1442/2012 skal legges til grunn for eventuelle nødvendige støytiltak ved gjennomføring av reguleringsplanen.

Ut over dette finner ikke kommunen at det er grunn til å endre planforslaget på bakgrunn av innspill innkommet i forbindelse med høring og offentlig ettersyn.  Planforslagets innhold er tidligere gjort rede for i forbindelse med førstegangsbehandling slik det fremgår av saksprotokoll nedenfor. 

Konklusjon

Etter en samlet vurdering tilrår Rådmannen at det innstilles på at planforslaget vedtas.

Til toppen av siden

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 26.08.2015

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtas detaljregulering for kryss Gjemblevegen – Sivs veg, dat. 25.05.15, framlagt for høring og offentlig ettersyn.
Til toppen av siden 

Rådmannens forslag til vedtak:

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtas detaljregulering for kryss Gjemblevegen – Sivs veg, dat. 25.05.15, framlagt for høring og offentlig ettersyn.

Vedlegg:

1

Planbeskrivelse, dat. 12.06.15 PDF

2

Plankart, dat. 25.05.15 PDF

3

Planbestemmelser, dat. 25.05.15 PDF

4

Plantegning, dat. 25.05.15 PDF

5

Normalprofil, dat. 25.05.15 PDF

6

Visuell presentasjon, 25.05.15 PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Bakgrunn

Levanger kommune har fått utarbeidet detaljregulering for kryss Gjemblevegen – Sivs veg i Levanger kommune.

Formålet med planen er å legge til rette for rundkjøring i kryss Gjemblevegen – Sivs veg. I dag er dette et kryss hvor det er forholdsvis høy fart og dårlig sikt. Utbygging av nytt Kjønstadmarka boligfelt vil gi økt trafikk langs Gjemblevegen, og dette gjør at det er ønskelig med rundkjøring for å bedre trafikksikkerheten for trafikantene.

I områderegulering for Kjønstadmarka 2, vedtatt 25.03.15, sak 18/15, er det rekkefølgebestemmelse om ferdigstillelse av rundkjøring, § 11.3:

Rundkjøring i krysset Sivs veg og Gjemblevegen skal opparbeides før innflytting i delfelt BF1-BF5. 

Planområdet

Planområdet ligger på Nesset i Levanger kommune, like nord for Nesset oppvekstsenter (tidligere Nesset ungdomsskole). 

Planområdet utgjør ca. 4,3 daa, derav ca. 40 m2 som er midlertidig anleggsbelte. Prosjektet har en lengde på ca. 140 meter.

KLikk for større kart
Oversiktskart

Planstatus

Planområdet ligger innenfor kommunedelplan Levanger sentrum, vedtatt 27.09.2000, og innenfor områder avsatt til fritidsbebyggelse og landbruk-, natur og friluftsområde.          

Gjeldende reguleringsplan som berører planområdet er reguleringsplan Gjemble øvre del, vedtatt 09.12.77.

Planforslaget

Generelt

Planen omfatter etablering av rundkjøring i kryss Gjemblevegen – Sivs veg. I tillegg etableres det fortau 25 meter inn i Sivs veg.

Planforslaget omfatter alt areal som er nødvendig for å få bygd tiltaket med tilhørende avkjørsler. Arealene som berøres er i hovedsak eksisterende veger, landbruksareal og eiendommer regulert til boligformål.

Reguleringsplanen er så detaljert at utstrekningen og bruken av arealer som blir berørt av utbyggingen klart framgår.  

I planforslaget blir rundkjøring noe sideforskjøvet mot nord-vest i forhold til Gjemblevegen. Linjeføringen til Gjemblevegen og Sivs veg beholdes stort sett som i dag, men Gjemblevegen forskyves noe ved den nye rundkjøringen.

Langsgående fortau langs Gjemblevegen beholdes og det etableres nytt fortau 25 meter inn i Sivs veg.

Målsettingen med prosjektet er å bedre både trafikksikkerhet og framkommelighet.

De regulerte trafikkområdene skal anvendes som fortau, kjøreveger og vegskråninger som vist på plankartet.

Samferdselsanlegg

Gjemblevegen og Sivs veg er dimensjonert som Sa2-veg, dvs. fartsgrense på 50 km/t og ÅDT >1500. Rundkjøringen er dimensjonert med diameter på 25 meter, som gir kjørefelt på 6 meter rundt rundkjøringen. Det anlegges overkjørbart areal inn mot øy, for å sikre framkommelighet til større kjøretøy. Trafikkøya i midten av rundkjøringa får en diameter på 9 meter. 

Det påpekes i bestemmelsene at terrenginngrep i forbindelse med veganlegget skal skje mest mulig skånsomt. Videre skal veggrunn som ikke nyttes til kjøreveg eller av gående- og syklende opparbeides og ferdigstilles samtidig med selve veganlegget.

Frisikt skal ivaretas i alle kryss og avkjørsler.

Statens vegvesen mener i sin uttalelse til varsel om planoppstart at det vil være hensiktsmessig å tilrettelegge for gangfelt på motsatt side av Sivs veg, da størst andel av myke trafikanter fra boligfeltet skal i retning sentrum. Naturlig trafikkmønster for myke trafikanter er imidlertid ned Lins veg, som figur i planbeskrivelsen s. 12 viser.

Statens vegvesen stiller også spørsmål om fortau er riktig løsning langs Gjemblevegen, da dette i hovedsak er et tilbud for gående. Fortau er i dag valgt som løsning på hele Levangernesset og det vil derfor være unaturlig og forvirrende å legge opp til en annen løsning bare i det aktuelle planområdet.

Kulturminner

Det er ut fra eksisterende kunnskap ikke registrert kulturminner som vil komme i konflikt med tiltakene. Krav i forhold til kulturminner og aktsomhetsansvar er gitt i planbestemmelsene.

Samfunnssikkerhet og beredskap

Plan- og bygningslovens krav om ROS-analyse er etterkommet gjennom planbeskrivelsen, med avsnitt som omhandler trafikk, grunnforhold, støy, flom og anleggsarbeider.

DSB’s «skjekkliste for kommunale areal, regulerings og bebyggelsesplaner» er gjennomgått uten at det er funnet forhold som bør utredes utover det som er nevnt.

Geotekniske forhold

Kartdata fra NGU viser at området stort sett består av marine avsetninger med varierende tykkelse, samt noe morenegrunn. Det berørte området innehar ikke kjente soner med kvikkleire, og sannsynligheten for kvikkleire i planområdet synes liten.

Terrenginngrepene er stort sett små skjæringer i jordmasser og noen mindre fyllinger. Alle tiltakene blir gjennomført i et allerede betydelig utbygd område. 

Støy

Miljøverndepartementets «Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging», T-1442(2012), er lagt til grunn for vurdering av trafikkstøy. Beregningsresultatene viser at flere boliger ved krysset Gjemblevegen – Sivs veg ligger i gul støysone, både med eksisterende veg-geometri og planlagt geometri med rundkjøring. Ingen boliger ligger i rød støysone. Forskjellen i høyeste fasadenivå mellom eksisterende geometri og geometri med rundkjøring er 1 dB på enkelte fasader. Dette innebærer at det ikke er behov for tiltak i form av støyskjerming eller innendørs tiltak da endringen i fasadenivå ikke er merkbar.

Flom

Planområdet ligger mellom kote 58 og 59, i god klaring for evt. havnivåstigning. Det er heller ingen andre potensielle flomkilder, som for eksempel bekker- eller elveløp, som utgjør noen risiko.

Anleggsarbeider

Anleggsperioden kan strekke seg over flere måneder. Det utarbeides byggeplan og eventuelle faseplaner for trafikkavvikling i anleggsperioden som skal ta hensyn til sikkerheten.

Naturmangfold

Det er ikke kjennskap til eller påvist prioriterte, truede eller nær truede arter iht. Norsk rødliste for arter 2010, og heller ikke utvalgte, truede eller nær truede naturtyper iht. Norsk rødliste for naturtyper 2011, som vil bli skadelidende som følge av tiltaket. Eksisterende kunnskapsgrunnlag basert på Naturbasen til Direktoratet for naturforvaltning og Artsdatabankens artskart samt kommunens egen kjennskap til området, vurderes som tilstrekkelig i forhold til sakens karakter og evt. risiko for skade på naturmangfold, jf. § 8.

Landbruk

Fylkesmannens landbruksavdeling sier i sin uttalelse at det skal foreligge store samfunnsinteresser for at jordvernet skal kunne vike, og at alternativer må vurderes i en slik prosess.

Ny rundkjøring beslaglegger ca. 10 m2 med landbruksareal. Det legges opp til landbruksfylling med helning1:8 langs Gjemblevegen, slik at mest mulig av arealet inn mot vegen kan benyttes til landbruksformål. Dette reduserer beslag av landbruksareal betydelig.

Alternativet til rundkjøring er T-kryss slik som i dag, men dette er ikke ønskelig med tanke på trafikkavvikling og trafikksikkerhet. 

Planprosess

Medvirkning

Det ble gjennomført oppstartsmøte med Innherred Samkommune den 21.04.15.

Varsel om planoppstart er kunngjort i Levangeravisa 25.04.15 og på kommunens hjemmeside, samt at det er sendt varselbrev til berørte parter.

I vedlagt planbeskrivelse er svar i forbindelse med varsel om planoppstart kort kommentert.

I kommunen er planforslaget forelagt landbruk, barnerepresentanten og folkehelsekoordinator.

Landbruk, 12.08.15

Landbruk er positiv til planforslaget av samfunnsmessige årsaker.

Vurdering:

Planforslaget legger til rette for rundkjøring i krysset Gjemblevegen – Sivs veg på Levangernesset. 

Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse i forenklet form i kraft av en sjekkliste, men med utdyping av problematikk knyttet til geotekniske forhold, støy, flom og anleggsarbeider. Kommunen kan ikke se andre risiko- eller sårbarhetsforhold som ikke er tilstrekkelig behandlet i planforslaget og vi kan ikke se at utbyggingen vil medføre særskilt fare for liv og helse, miljø og materielle verdier. 

Kommunen har vurdert tiltaket i henhold til prinsippene for offentlig beslutningstaking nedfelt i Naturmangfoldloven (NML) §§ 8-12 og kommet fram til at det her ikke ligger noe til hinder for gjennomføring av tiltaket som planlagt.

I dag er det forholdsvis høy fart og dårlig sikt i krysset Gjemblevegen – Sivs veg. Når Kjønstadmarka 2 bygges ut vil det bli økt trafikk langs Gjemblevegen. Planforslaget med rundkjøring vil derfor være positivt i forhold til å bedre trafikksikkerheten og framkommelighet, samtidig som det også legges til rette for myke trafikanter i krysset.  

Det tilrås på dette grunnlag at planforslaget framlegges for høring og offentlig ettersyn.

Til toppen av siden

Publisert: 13.01.2011 14:50 Sist endret: 11.11.2015 15:01
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051