Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 11.10.17 - sak 66/17 - Søknad om dispensasjon fra kommunedelplan - Deling av eiendommen 1719/8/3 Strandli - May Helen og Tomas Alstad - To boligtomter

Gunnar Vatn - klikk for personkort
Saksbehandler: Gunnar Vatn
Arkivsaknr: 2016/5762 - /L2016009

   

 

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 11.10.17 66/17

 

Rådmannens forslag til vedtak:

I samsvar med de vurderinger som er gjort i dette saksframlegg innvilges dispensasjon fra kommunedelplanen for Levanger sentrum til fradeling av to boligtomter og etablering av veg i LNF-område. Søknad om dispensasjon innvilges med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2.

Endelig delingstillatelse kan gis administrativt når det er innvilget utslippstillatelse, samt at det er sendt inn underskrevet dokumentasjon på at det vil bli gitt vegrett, hvor vegretten er knyttet opp mot gnr/bnr på de berørte eiendommene.

Hjemmel/bakgrunn for saken:

May Helen og Tomas Alstad har søkt om fradeling av to boligtomter som er i strid med LNF-formålet i kommunedelplanen for Levanger sentrum. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag fraråder kommunen sterkt å gi dispensasjon.

Vedlegg:

1

Søknad PDF

2

Situasjonskart PDF

3

Oversiktskart 1 : 50 000 PDF

4

Oversiktskart 1 : 5 000 PDF

5

Utsnitt av kommunedelplan PDF

6

Uttalelse Fylkesmannen i Nord-Trøndelag datert 03.05.2017 PDF

7

Uttalelse Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 15.09.2017 PDF

8

Uttalelse Nord-Trøndelag fylkeskommune 05.04.2017 PDF

9

Søknad om dispensasjon PDF

10

Førstegangs behandling Jordloven datert 15.05.2017 PDF

11

Klage på jordlovsvedtak PDF

12

Klagebehandling Jordloven samkommunestyret 18.08.2017 PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 1. Høringsbrev datert 05.04.2017
 2. Foreløpig svar datert 05.04.2017
 3. Uttalelse fra Arnhild og Oddbjørn Aarøe datert 10.05.2017 og 04.07.2017
 4. Brev angående vegrett datert 06.07.2017
 5. E-post til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag datert 28.08.2017


Saksopplysninger:

Innherred samkommune mottok 13.03.2017 en søknad om deling av eiendommen Strandli med gnr/bnr 8/3 i Levanger kommune. Det er May Helen og Tomas Alstad som er grunneiere og søkere. Det søkes om fradeling av to boligtomter. 

I løpet av saksbehandlingen har forslag til adkomst til tomtene blitt endret. Opprinnelig var den planlagt fra vest, men nødvendig vegrett over annen privat eiendom ble ikke gitt til dette forslaget. I forslaget som nå er til behandling, er adkomsten til boligtomtene planlagt fra nordøst gjennom tunet på eiendommen og over areal som ifølge markslagskart er fulldyrka jord.

Klikk for større kart

Planstatus:

Omsøkte boligtomt omfattes av kommunedelplanen for Levanger sentrum vedtatt 27.09.2000. Tomta ligger i et område for Landbruks-, Natur-, Friluftsformål (LNF). Det er ikke åpnet for spredt boligbebyggelse i området. Fradeling av boligtomt og etablering av gårdsveg er derfor i strid med planen. Det er søkt om dispensasjon i fra planen.

Nabovarsling:

Det er ikke mottatt merknader i forbindelse med nabovarslingen, annet enn spørsmålet om vegretter.

Veg, vann- og avløp:

Eiendommen Strandli med gnr/bnr 8/3 ligger ikke inntil offentlig veg, og en fradeling av boligtomter er uansett avhengig at det gis vegrett over annen privat eiendom. Kommunen mottok 25.04.2017 tilbakemelding om at det ikke ville bli gitt vegrett til adkomst som vist i opprinnelig søknad. I brev datert 06.07.2017 sier grunneier av Håa med gnr/bnr 8/1 at de er åpen for å lage avtale om vegrett til boligtomtene, men da med adkomst fra nord på eksisterende skogsveg, samme adkomstveg som Tomas Alstad benytter selv. Brevet er ikke underskrevet og det er heller ikke knyttet opp mot matrikkelnummer (gnr/bnr).

Det er i søknaden opplyst om at omsøkte tomter skal tilknyttes et privat felles avløpsanlegg. Søker ønsker å avvente utslippssøknad til det er klart om det blir gitt dispensasjon fra kommunedelplanen eller ikke.

Endelig delingstillatelse kan derfor ikke gis før det er innvilget utslippstillatelse, samt at det er sendt inn underskrevet dokumentasjon på at det vil bli gitt vegrett, hvor vegretten er knyttet opp mot gnr/bnr på de berørte eiendommene. Dersom Plan- og utviklingskomiteen innvilger dispensasjon kan delingstillatelsen gis administrativt, når ovennevnte er ordnet.

Andre myndigheter:

I henhold til Plan- og bygningslovens § 19-1 og § 21-5 ble saken i brev datert 05.04.2017 sendt andre myndigheter til uttalelse og behandling etter andre lovverk enn Plan- og bygningsloven.

På grunn av at adkomsten ble endret i løpet av saksbehandling, ble saken sendt Fylkesmannen i Nord-Trøndelag på nytt pr. e-post datert 25.08.2017

Nord-Trøndelag fylkeskommune sier i brev datert 05.04.2017 at når det gjelder forholdet til plan- og friluftsforhold, så vil en dispensasjon som omsøkt kunne ses som en åpning for spredt boligutbygging i et område hvor dette ikke er ønskelig. Kommunen bør se dette i en samlet vurdering og vurdere om det bør kreves reguleringsplan for tiltaket, slik at ulike forhold kan vurderes samlet.

Når det gjelder forholdet til kulturminneloven, så sier fylkeskommunen at de prioriterer å uttale seg i saker der tiltak kommer nærmere enn 100 meter fra registrert automatisk freda kulturminne, og de forutsetter at kommunen har avklart om dette gjelder i denne saken.

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag sin landbruksavdeling sier i brev datert 03.05.2017 at det aktuelle området ligger nord-vest og ytterst på Levangernesset, svært sentrumsnært og svært attraktivt til mot sjøen. Kommunedelplanen for Levanger sentrum har lagt klare føringer med hensyn til plangrep og utbyggingsmønster for området, og på Levangernesset er framtidig boligbebyggelse lokalisert i Kjønstadmarka. Her ligger Gjemblevegen og Kjønstadvegen som klare og langsiktige grenser mellom området med sentrumsutvikling/boligformål i øst og de større sammenhengende jordbruksområdene vestover og sørover på Levangernesset.

Regional plan for arealbruk i Nord-Trøndelag, vedtatt av fylkestinget 25.04.2013, er tydelig på at kommuneplanens arealdel (evt. kommunedelplan) skal definere en ytre tettstedsgrense. I tråd med nasjonal politikk er det spesielt viktig å opprettholde de langsiktige og klare grensene mellom bebygde områder og LNF-områder i områder med press, og ikke minst der hvor dyrka jord direkte eller indirekte berøres.

Landbruksavdelingen sier videre at Levangernesset er et av de mest sammenhengende og fruktbare jordbruksområdene vi har i regionen, og landbruksavdelingen vil være svært tydelig på at boligutvikling ikke bør skje vest for de angitte grensene/vegene ut fra vesentlige regionale og nasjonale jordverninteresser.

På grunnlag av den konkrete beliggenheten dette området og disse tomtene har, er landbruksavdelingen svært skeptisk til en tomteutvikling som her omsøkt, dette selv om dyrka jorda som her berøres ikke er godt arrondert. Selv om tomtene nå er noe redusert i utforming og adkomstvegen er foreslått uten at dyrka jord berøres, så vil landbruksavdelingen med bakgrunn i ovennevnte sterkt fraråde at det åpnes for tomter som her omsøkt.  

Landbruksavdelingen er opptatt av at arealbruken i så vidt sentrumsnære områder må forvaltes i tråd med overordnede plangrep, dette ikke minst når dyrka jord berøres direkte og/eller indirekte.

Fylkesmannens miljøvernavdeling viser til Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal og transportplanlegging som skal legges til grunn for arealplanleggingen. Her legges det vekt på høy arealutnyttelse, fortetting og transformasjon og at planleggingen skal bidra til å styrke sykkel og gange som transportform. 

De omsøkte parsellene ligger på Levangernesset, i nærhet til sentrumsfunksjoner og andre boligområder. Det er stort press på arealene rundt Levanger sentrum, ikke minst knyttet til Levangernesset, hvor det har vært en betydelig boligutbygging over flere år. Dispensasjon som omsøkt vil kunne åpne for spredt boligutbygging i et område hvor dette ikke er ønskelig. Arealforvaltningen her bør skje gjennom en helhetlig planlegging hvor en får vurdert alle forhold ved en eventuell utbygging i det omsøkte området. Dette gjelder både hensyn til andre verdier knyttet til friluftsliv, biologisk mangfold og landskap, da arealene i stor grad består av intensivt drevet landbruk og boligområder og det er lite utmark igjen i området, men også hensyn knyttet til utnyttingsgrad, infrastruktur, transportformer, mv. Miljøvernavdelingen vil med dette som grunnlag sterkt fraråde at det innvilges dispensasjon som omsøkt.

Fylkesmannens kommunalavdeling legger til grunn at kravene til tilstrekkelig sikkerhet iht. Plan- og bygningslovens § 28-1, jf. TEK10 kap 7 er oppfylt ved et evt. positivt dispensasjonsvedtak.

Innherred samkommunes landbruksavdeling behandlet søknaden første gang etter Jordloven i administrativt i sak 89/17 datert 15.05.2017. Søknaden ble avslått med begrunnelsen med at en omdisponering av arealene i sin helhet er i strid med formålet med jordloven. Selv om arealene for selve boligtomtene er av en slik karakter at de er i ferd med gå ut av bruk, og var det omdisponering av adkomsten som var hovedbegrunnelsen for avslaget. Dette vil dele dyrkajorda i to og forringe arronderingen på jordteigen vesentlig.

Vedtaket ble påklaget av grunneierne i brev datert 03.06.2017.

Samkommunestyret behandlet i sak 33/17 i møte 18.08.2017. Samkommunestyret tok klagen til følge og innvilget omdisponering og fradeling som omsøkt.

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag sin landbruksavdeling uttalte seg til søknaden med endret adkomst i e-post datert 15.09.2017. De understreker at uttalelsen datert 03.05.2017 innebar en sterk fraråding, og det var bla da sentralt at tomtene var redusert slik at de ikke bebygger jordbruksareal i aktiv drift, og at adkomstvegen var foreslått fra vest for å unngå vegbygging på dyrka jord.

Når vegadkomsten nå ønskes fra øst igjen, blir denne saken ytterligere dårlig for jordvernet, og landbruksavdelingen er ikke minst kritisk til at dyrkajord her allerede og over tid, er blitt tatt ut av drift i form av masser er kjørt på, tidligere sammenhengende jordstykker er del, veg er påbegynt med grove masser mv.

Landbruksavdelingen vil sterkt fraråde at det gis dispensasjon som her omsøkt.

Kulturminner:

I følge Riksantikvarens database over automatisk freda kulturminner, Askeladden, ligger nærmeste automatisk freda kulturminne Håa med id 134535 ca. 270 meter unna. Det minnes om aktsomhets- og meldeplikten etter Kulturminnelovens § 8-2 dersom det under bygge- eller gravearbeider treffes på mulige kulturminner. Da må arbeidet stanses og Nord-Trøndelag fylkeskommune som lokal kulturminnemyndighet varsles umiddelbart.

Biologisk mangfold:

I følge Naturmangfoldlovens § 7 skal det i saker som behandles etter Plan- og bygningsloven fremgå at prinsippene i Naturmangfoldloven §§ 8-12 er vurdert. Det foreligger ingen vitenskapelig eller erfaringsbasert informasjon i registre eller temakart som omhandler arter, naturmiljø, naturtyper og biologisk mangfold som tilsier at søknaden kan komme i konflikt med slike interesser i det aktuelle området, verken direkte eller i umiddelbar nærhet.

Samfunnssikkerhetshensyn:

I følge Plan- og bygningslovens § 28-1 kan grunn bare bebygges, eller eiendom opprettes eller endres, dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold. Det samme gjelder for grunn som utsettes for fare eller vesentlig ulempe som følge av tiltak.

I følge de kart kommunen har tilgjengelige så ligger ikke det omsøkte arealet i noen faresone for verken ras, skred eller flom. Kommunen er heller ikke kjent med at endret klima vil ha noen innvirkning på området.

Vurdering:

Fradeling av boligtomter i LNFR-områder i kommuneplan eller kommunedelplan, er saker som i kommunen behandles etter to lovverk. Først etter Jordloven, deretter etter Plan- og bygningsloven. Dersom det blir avslag etter Jordloven kommer saken ikke til behandling etter Plan- og bygningsloven, noe som det finnes flere eksempler på i Levanger og Verdal kommune de senere år.

Søknad om dispensasjon i fra plan behandles etter Plan- og bygningsloven, for Plan- og bygningslovens kapitel 19 sier at kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i medhold av Plan- og bygningsloven. Det må foreligge en begrunnet søknad.

Kommunens dispensasjonsadgang er imidlertid ikke ubegrenset. PBL § 19-2 sier at dispensasjon ikke kan gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynet bak lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.

En naturlig forståelse av ordlyden tilsier at terskelen for å gi dispensasjon skal være høy. Dette bekreftes i bestemmelsenes forarbeider i Ot.prp. nr. 32 s.207-208), hvor det uttales at det ikke skal være noen kurant sak å få dispensasjon. Det vises til at planene er gjenstand for en omfattende beslutningsprosess og at disse omhandler konkrete forhold. En utstrakt dispensasjonsbruk, vil over tid kunne undergrave planene som informasjons- og beslutningsverktøy.

Ved dispensasjon fra loven og forskrifter fra loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet.

Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt regional eller statlig myndighet har uttalt seg negativt om søknaden.

Dispensasjonssøknad:

I dispensasjonssøknaden anføres det at området har ligget brakk og igjengrodd siden høsten 2013. Grunnen er at det ikke lengre er brukbart å dyrke i. Området ligger på berg i skrånende terreng, noe som fører til store vannmengder som renner over området og skylder vekk jorda, slik at berget er synlig flere plasser. Det har i flere år vært vanskelig å få gode avlinger og siden 2013 har ikke området blitt dyrket. Søker ser ikke at området er brukbart il annen og ønsker derfor å få dette omregulert slik at det kan oppføres to boliger. Da vil området bli drenert, laget grøfter og avløpssystem, som vil ha stor betydning for resten av dyrkamarka i område da dagens vannmengder blir ført vekk fra området i kontrollert form. Det er lagt ved notat fra Odd Arne Lind som leier jorda, som bekrefter at arealet i kantsonen er av en slik karakter (smal, bratt, åkerholme og grunnlent) at rasjonell drift med dagens utstyr er svært på grensa, med tanke på havari og kostnad som følge av dette.

I klagen på jordlovsvedtaket repeteres mye av ovennevnte begrunnelse. I tillegg anføres de har adkomstveg fra nordøst som førsteprioritet, altså i forlengelse av dagens adkomstveg. De bemerker at det i tidligere kartverk (frem til ca. 1980) var tegnet inn en vegtrase som «kjerreveg» fra Strandlia og vestover til Gran. Denne kjerrevegen gikk langs grensa mellom dyrkajorda og utmark fram til omsøkte område, og videre til gårdstunet på Gran. Vegen stopper nå i Gran slik at det ikke er mulig med gjennomkjøring.

Videre henvises det i klagen til sitatet at vegen vil dele dyrkajordstykket i to og bidra til en vesentlig dårligere arrondering. Søker motstrider dette, og sier de mener at videreføring av gårdens tilførselsveg vil innebære liten eller ingen arronderingsmessige ulemper. De begrunner dette med at dyrkajorda på eiendommen er i all vesentlig grad nordvendt, at Strandlia fremstår som et småbruk. Jordleier har forpliktet seg til at transport til jordstykkene går utenom tunet. De skriver at atkomst fra sørvest er alternativ nr to, som vurderes i samarbeid med grunneier. (Senere er det som nevnt tidligere mottatt brev om at grunneier av Håa er åpen for å gi vegrett for adkomst fra nordøst.)

Rådmannens vurdering:

Kommuneplanen, kommunedelplaner og reguleringsplaner er kommunens styringsdokument for arealforvaltning. Å utarbeide kommuneplan eller kommunedelplan er en omfattende prosess. Alle grunneiere og andre har mulighet til å komme med innspill. Lokale og regionale myndigheter involveres i flere omganger i arbeidet gjennom behandlinger og høringsrunder. Det må tenkes helhetlig og ofte kommer ulike interesser i konflikt med hverandre, som feks boliginteresser opp mot landbruks- og miljøinteresser. Kommuneplanen og kommunedelplanene er derfor et resultat/kompromiss av flere innspill og noen ganger motstridende interesser.  

Ved lokalisering av fremtidig boligbebyggelse i plan og i enkeltsaker, er det mange momenter som må vurderes opp mot hverandre. Avstand til skole, barnehage og andre servicefunksjoner; en samordnet, trygg, samfunnsøkonomisk og miljøvennlig transportplanlegging; støy, kulturlandskap, landbruk, fornminner, biologisk mangfold, ønske om å opprettholde bosetting i bygdene/skolekretsene med mer.

I kommuneplanen for Levanger kommune og kommunedelplanen for Levanger sentrum er ny boligbebyggelse lokalisert til eksisterende reguleringsplaner og til områder avsatt til fremtidige boligområder. I kommuneplanen det i enkelte LNFR-soner åpnet for spredt boligbebyggelse, forutsatt at et sett med kriterier oppfylles. I øvrige LNFR-områder er det ikke åpnet for spredt boligbebyggelse. I kommunedelplanen for Levanger sentrum er det ingen LNFR-soner hvor det er åpnet for spredt boligbebyggelse.

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag fraråder sterkt at det gis dispensasjon i denne saken. Landbruksavdelingen viser til plangrepet som er gjort for Levangernesset, ved at ny boligbebyggelse skal lokaliseres i områdene øst for Gjemblevegen/Kjønstadvegen, mens de store sammenhengende jordbruksområdene vest for denne grensa fortsatt skal benyttes til landbruksformål. Landbruksavdelingen er svært tydelig på at boligutvikling ikke bør skje vest for denne grensa.

Videre påpeker Fylkesmannen at arealforvaltningen her bør skje gjennom en helhetlig planlegging hvor en ved en eventuell utbygging i det omsøkte området, får vurdert alle forhold som friluftsliv, biologisk mangfold og landskap, da arealene i stor grad består av intensivt drevet landbruk og boligområder og det er lite utmark igjen i området, men også hensyn knyttet til utnyttingsgrad, infrastruktur, transportformer, mv. Dette synet gir Nord-Trøndelag fylkeskommune også uttrykk for i sin uttalelse.

Rådmannen vil først si at han ikke er uenig med Fylkesmannen og fylkeskommunen i flere av momentene i deres uttalelser. Fremtidig boligbebyggelse bør vurderes i en plansammenheng, enten gjennom neste revisjon av kommuneplan, eller ved behandling av et forslag til reguleringsplan, og spesielt siden dette er et såpass sentrumsnært område som samtidig er et svært viktig landbruksområde i kommune.

Arbeidet med ny kommunedelplan for Levanger sentrum er i gang. Planen ble vedtatt sendt på høring i PUK-møte 03.05.2017. Omsøkte tomter ligger ikke innenfor planområdet for denne planen. Dette betyr at gammel kommunedelplan for Levanger sentrum vil fortsatt gjelde inntil arealet blir innlemmet i neste rullering av kommuneplanen for hele Levanger kommune.

Klikk for større kart

Hensynet med å regulere et område til LNF-formål er å bevare området til framtidig matproduksjon, bevare et kulturlandkapsbilde og sikre utmark som i utgangspunktet er åpen for fri ferdsel. I førstegangsbehandlinga etter Jordloven ble det anført fra landbruksmyndigheten at arealet til boligtomtene er grunnlent, i ferd med å gå ut av bruk og ligger slik til at det er vanskelig å drive optimalt med dagens utstyr. Videre sies det at selv om boliger på arealet kan fremstå som et fremmedelement i kulturlandskapet, så er det en nærhet til eksisterende boliger slik en bebyggelse kan vurderes som en fortetting. Siden saken ble innvilget etter Jordloven av samkommunestyret, så kan det vurderes at hensynet bak LNF-formålet ikke blir vesentlig tilsidesatt ved at det gis dispensasjon.

I tidligere saker har Fylkesmannen i Nord-Trøndelag uttalt at dispensasjon kun bør benyttes i de tilfeller som klart skiller seg fra andre saker. Å gi dispensasjon i saker som ikke skiller seg klart fra andre saker, vil ha en uheldig virkning og vanskeliggjøre behandlingen av andre saker. Det kan skapes en presedens, og slike dispensasjoner kan bidra til å uthule kommuneplan/kommunedelplan og svekke plangrunnlaget som informasjons- og beslutningsverktøy.

Kommunedelplanen for Levanger sentrum er en 17 år gammel plan, vedtatt 27.09.2000. Innenfor planperioden for gjeldende kommunedelplan, er det tidligere gitt flere dispensasjoner til spredt boligbebyggelse. Noen av dem er på eiendommer ikke langt fra omsøkte tomt. Det er blant annet gitt dispensasjon til fradeling av boligtomter fra følgende eiendommer:

 • Håa, gnr/bnr 8/1 (vår ref: 2006/1376) PUK-sak 36/06 møte 24.05.2006
 • Halsan østre, gnr/bnr 312/1 (vår ref: 2007/4228) PUK-sak 76/07 møte 29.08.2007
 • Rustgården, gnr/bnr 10/1 (vår ref: 2007/2763) PUK-sak 90/07 møte 12.09.2007
 • Vikan, gnr/bnr 6/5 (vår ref: 2009/6017) PUK-sak 65/10 møte 08.09.2010
 • Veimo, gnr/bnr 313/6 (vår ref: 2017/2498), adm-sak 352/17
 • Nordmark, gnr/bnr 311/1 (vår ref: 2017/2298), PUK sak 55/17 møte 13.09.2017


Med bakgrunn i flere av ovennevnte saker, og særlig de som ligger i nærområdet til omsøkte tomt, kan et avslag i omsøkte sak derfor kunne oppfattes som forskjellsbehandling. En bevist endring av dispensasjonspraksis, vil ikke nødvendigvis være forskjellsbehandling.  

Etter en samlet vurdering av alle momenter i saken, finner Rådmannen at hensynene bak bestemmelsen det søkes dispensasjon i fra, ikke blir vesentlig tilsidesatt ved at det gis dispensasjon. Rådmannen finner også at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene. Det vil er dermed anledning til å gi dispensasjon i saken.

Dersom Plan- og utviklingskomiteen ønsker å følge rådet fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, kan søknaden avslås. Det bør komme tydelig fram i vedtaket at komiteen ønsker å endre praksis, for å unngå at et eventuelt vedtak om avslag blir opphevet på grunn av usaklig forskjellsbehandling.  

Uansett om søknaden innvilges eller avslås, så vil vedtak i saken være et enkeltvedtak som kan påklages, jf. Plan- og bygningslovens § 28. Det er 3 ukers klagefrist etter at underretning om vedtak er mottatt. 

Til toppen av siden

Publisert: 13.01.2011 14:50 Sist endret: 11.10.2017 16:10
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051