Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 11.10.17

Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhusKlikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrett
Tid: 13:00 - oppmøte

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer: medlemmer (åpne fila, kopier: ctrl+a, ctrl+c, alt inn i mottakerfeltet i e-posten, ctrl+v) 

Sakliste
SaksnrSakUtredningVedtak
PS 61/17 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll - vedtak
PS 62/17 Referatsaker - PUK Levanger utredning vedtak
PS 63/17 Detaljregulering Eidslunden utredning vedtak
PS 64/17 Detaljregulering Birkelund Markabygda utredning vedtak
PS 65/17 Detaljregulering Gamle Kongeveg Nord 6 utredning vedtak
PS 66/17 Søknad om dispensasjon fra kommunedelplan - Deling av eiendommen 1719/8/3 Strandli - May Helen og Tomas Alstad - To boligtomter utredning vedtak

   
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 11 av 11

NavnPartFunksjonListeMøtteMerknad
Nina Elisabeth Berget ap leder ap/sp/krf x  
Eva Høyem Anderssen sp nestleder ap/sp/krf x  
Olav Strid ap medlem ap/sp/krf x  
Randi Johanne Nessemo ap medlem ap/sp/krf x  
Lars Petter Holan ap medlem ap/sp/krf x  
Svein Erik Veie ap medlem ap/sp/krf x  
Bjørg Annie Pedersen Boneng sp medlem ap/sp/krf x  
Ola Skilbrigt sp medlem ap/sp/krf x  
Gunnar Morten Løvås sv medlem mdg/sv x  
Geir Tore Persøy frp medlem frp x  
Knut Sigurd Hjelmstad h medlem h  x  

 
Fra administrasjonen møtte:
Kommunalsjef Unni Storstad, enhetsleder Samfunnsutvikling Petter VollHåvard Kvernmo Samfunnsutvikling, plan, Mona Saursaunet Samfunnsutvikling, plan, Åsmund Brygfjeld

Orienteringer

 
Eventuelt

Forslag fra Gunnar Morten Løvås, SV:
Hyttebygging i Djupvika, Åsenfjord
Rådmannen legger fram sak for PUK, senest i møte 06.12.17, som inneholder opplysninger om hvordan kommunen praktiserer sin tilsynsplikt i henhold til kapittel 25 i lov om planlegging og byggesaksbehandling. Saken må opplyse om hvordan kommunen gjennomfører tilsyn, i hvilket omfang og etter hvilke kriterier kommunen gjennomfører stedsbefaring samt oversikt over tilsyn kommunen har gjennomført.

Forslaget enstemmig vedtatt.


Forslag fra Svein Erik Veie, AP:
Boligtomter Ekne – Falstadberget
Levanger kommune tar kontakt med grunneier for å avdekke om det er aktuelt å selge areal for boligtomter. Forutsatt positiv tilbakemelding framlegges det sak for PUK vedrørende en vurdering, med tilhørende innstilling, av videre regulering av Falstadberget boligområde til eneboliger, konsentrert bebyggelse (leilighetsbygg), eventuelt kombinasjon av disse, dette i forlengelsen av dagens boligfelt. Det vises til vedlagte kart.

Forslaget enstemmig vedtatt.


Til toppen av siden 

 

PS 61/17 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 11.10.2017

Forslag i møte:

Til å underskrive protokoll velges: Lars Petter Holan, AP og Knut Sigurd Hjelmstad, H

Avstemning:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Til å underskrive protokoll velges: Lars Petter Holan, AP og Knut Sigurd Hjelmstad, H
Til toppen av siden

 

 

PS 62/17 Referatsaker - PUK Levanger

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 11.10.2017

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering. 

Avstemning:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene teas til orientering.
Til toppen av siden

 

 

PS 63/17 Merknadsbehandling - Detaljregulering Eidslunden

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 11.10.2017

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.  

INNSTILLING:

Forslag til detaljregulering for Eidslunden vedtas i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12, med de endringer og tilføyinger som følger av sakspapiret.
Til toppen av siden

 

 

PS 64/17 Merknadsbehandling - Detaljregulering Birkelund Markabygda

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 11.10.2017

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.  

INNSTILLING:

Forslag til detaljregulering for Birkelund Markabygda vedtas i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12, med de endringer og tilføyinger som følger av sakspapiret.
Til toppen av siden

 

 

PS 65/17 Merknadsbehandling - Detaljregulering Gamle Kongeveg Nord 6

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 11.10.2017

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.  

INNSTILLING:

Forslag til detaljregulering for Gamle Kongeveg Nord 6 vedtas i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12, med de endringer som følger av saksfremlegget.
Til toppen av siden

 

  

PS 66/17 Søknad om dispensasjon fra kommunedelplan - Deling av eiendommen 1719/8/3 Strandli - May Helen og Tomas Alstad - To boligtomter

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 11.10.2017

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 9 mot 2 stemmer.  

VEDTAK:

I samsvar med de vurderinger som er gjort i dette saksframlegg innvilges dispensasjon fra kommunedelplanen for Levanger sentrum til fradeling av to boligtomter og etablering av veg i LNF-område. Søknad om dispensasjon innvilges med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2.

Endelig delingstillatelse kan gis administrativt når det er innvilget utslippstillatelse, samt at det er sendt inn underskrevet dokumentasjon på at det vil bli gitt vegrett, hvor vegretten er knyttet opp mot gnr/bnr på de berørte eiendommene.

Til toppen av siden





Publisert: 04.12.2013 11:05 Sist endret: 17.10.2017 07:55
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051