Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 11.05.16 - sak 27/16 - Endring av detaljregulering for Sundberga, Ytterøy - 1719/331/32-34 m.m.

Kirstine Karlsaune - klikk for personkort
Saksbehandler: Kirstine Karlsaune
Arkivsaknr: 2012/3018 - /L12
Saksordfører: Ingen


vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og byggesakssjefen - delegert sak 17.03.16 183/16
Plan- og utviklingskomiteen 11.05.16 27/16

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Foreslått endring av plankartet, rev. 08.03.2016, tilknyttet detaljregulering for Sundberga, vedtas som en mindre endring iht. plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 12-14

Vedlegg:

1

Reguleringsendring beskrivelse 08.03.2016 PDF

2

Plankart endringsforslag rev. 08.03.2016 PDF - JPG

3

Illustrasjon - Reguleringsendring Sundberga Eksisterende påtegnet rød PDF - JPG


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:

Detaljregulering for Sundberga ble vedtatt av Levanger kommunestyre i møte den 25. mars 2015, sak 17/15. Planen legger til rette for to leilighetsbygg like vest for eksisterende dagligvarebutikk Coop marked Hokstad på Ytterøy. I forbindelse med fradeling av eiendommen viste det seg at eiendomsgrense mot nabotomt gnr. 331 bnr. 9 ligger ca. 4 meter innenfor regulert område for Sundberga. Det er følgelig foreslått endring av plankartet, se redegjørelse i vedlegg 1

Vedlagte endringsforslag har vært på høring iht. Plan- og byggesaksjefens vedtak den 17. mars 2016, delegert sak 183/16. Frist for uttalelser var satt til 15. april 2016.

Det er mottatt følgende innspill:

01  Sametinget, 30.03.2016

02  Nord-Trøndelag fylkeskommune, 04.04.2016

03  Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, 11.04.2016

04  Statens vegvesen, 18.04.2016

05  NTE Nett AS, 22.04.2016

I det følgende er høringsuttalelsene oppsummert og eventuelt kommentert:

01  Sametinget, 30.03.2016

Vi kjenner ikke til at det er registrert automatisk freda samiske kulturminner i det omsøkte området. Sametinget har derfor ingen spesielle kulturminnefaglige merknader til endringsforslaget. Vi minner forøvrig om at alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk freda ifølge lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 4 annet ledd. Det er ikke tillatt å skade eller skjemme et freda kulturminne eller sikringssonen å 5 m rundt kulturminnet, jf. kml. §§ 3 og 6.

Kommentar:

Uttalelsen tas til orientering.

02  Nord-Trøndelag fylkeskommune, 04.04.2016

Ut fra regionale hensyn har de ingen planfaglige merknader. De vurderer endringen å være av planfaglig karakter, og har derfor ikke innhentet uttalelse fra kulturavdelingen. 

Kommentar:

Uttalelsen tas til orientering, og vi minner om at plangrensen er justert.

03  Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, 11.04.2016

Ingen merknader.

04  Statens vegvesen, 18.04.2016

Ingen innvendinger.

05  NTE Nett AS, 22.04.2016

Ingen merknad. Eksisterende nettanlegg blir ivaretatt og detaljreguleringsforslaget for Sundberga inkluderer ny nettstasjonsplassering i henhold til vårt ønske.

Kommentar:

Uttalelsen tas til orientering. Endringsforslaget viser fareområde over område for nettstasjon, som nå ligger lengre unna boligbebyggelse enn i først vedtatte plan.

Vurdering:

Det er ikke introdusert nye reguleringsformål, men formål er flyttet, forskjøvet eller justert. Intensjonen med planen beholdes. Det er ikke mottatt vesentlige innvendinger i høringsperioden, og endringsforslaget kan vedtas som en mindre endring.

Til toppen av siden

Plan- og byggesakssjefens vedtak om høring av endringsforslaget

Utvalg

Dato

Saksnr.

Plan- og byggesakssjefen - delegert sak

17.03.2016

183/16

Plan- og byggesakssjefens vedtak:

Forslag til endring av plankartet, revidert 08.03.2016, sendes på høring iht. plan- og bygningslovens § 12-14 tredje ledd. 

Vedlegg:

1

Reguleringsendring beskrivelse 08.03.2016

2

Plankart endringsforslag rev. 08.03.2016

3

Illustrasjon - Reguleringsendring Sundberga Eksisterende påtegnet rød


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:

Detaljregulering for Sundberga ble vedtatt av Levanger kommunestyre i møte den 25. mars 2015, sak 17/15. Planområdet er på ca. 4,3 daa, og ligger like vest for eksisterende dagligvarebutikk Coop marked Hokstad. Adkomst er fra fv. 135 med veg som erstatter eksisterende innkjørsel til gnr. 331 / bnr. 9. Planen legger til rette for to leilighetsbygg med 8 leiligheter i hvert bygg, med tilhørende fellesområder. 

I forbindelse med fradeling av eiendommen kom det frem at eiendomsgrensene til nabotomt gnr. 331 bnr. 9 var veldig unøyaktige, og at naboeiendommen ligger innenfor regulert område for Sundberga med ca. 4 meter. Det er følgelig foreslått noen justeringer av plankartet. Det vises til vedlagte beskrivelse, plankart og illustrasjon for nærmere informasjon.

Vurdering:

Det er ikke introdusert nye reguleringsformål, men formål er flyttet, forskjøvet eller justert. Intensjonen med planen beholdes. Det tas sikte på å behandle dette som en mindre endring av planen. Ifølge plan- og bygningslovens § 12-14 tredje ledd gjelder følgende før det treffes vedtak om mindre endring: «Før det treffes slikt vedtak, skal saken forelegges berørte myndigheter, og eierne og festerne av eiendommer som direkte berøres av vedtaket, skal gis anledning til å uttale seg. Jf. for øvrig § 1-9.» Vedlagte endringsforslag sendes derfor på høring til nevnte parter.

Til toppen av siden

Publisert: 13.01.2011 14:50 Sist endret: 11.05.2016 15:46
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051