Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 11.05.16 - sak 26/16 - Detaljregulering - E6 Mulelia - Trafikksikkerhetstiltak

Håvard Kvernmo - klikk for personkort
Saksbehandler: Håvard Kvernmo
Arkivsaknr: 2015/7321
Saksordfører: Ingen


vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Statens vegvesen    
Plan- og utviklingskomiteen 11.05.16 26/16
Kommunestyret    

 

Rådmannens forslag til innstilling:

Levanger kommune godkjenner detaljregulering for E6 Mulelia, slik den er lagt frem for høring og offentlig ettersyn med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12.

Kommunen samtykker til å overta fv. 134 som kommunal veg på strekningen Skåneskrysset – Åsaunvegkrysset ved Marienborg. Resterende vegareal fra Skåneskrysset – E6 Rinnleiret forutsettes nedrustet til landbruksveg. Strekningen E6 – Åsaunvegen ved Marienborg forutsettes opprettholdt som fylkesveg.

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Statens vegvesen har i samråd med Levanger kommune utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan for E6 Mulelia. Reguleringsplanen omfatter utbedring av krysset mellom E6 og fv. 134 Åsaunvegen, og regulering av ny lokalveg til renovasjonsanlegget i Mulelia. Krysset vil bli utbedret til et kanalisert T-kryss, med eget venstresvingefelt på E6. Planen omfatter også sanering av krysset E6 og Gamle kongeveg Nord.

Hensikten med planarbeidet er å bedre trafikksikkerheten på E6.

Vedlegg:

1

Plankart 1 og 2 A1 E6 Mulelia PDF  -  JPG  -  JPG

2

Vedlegg 1 til planforslag - Teknisk plan E6 Mulelia PDF

3

Planbeskrivelse_E6 Mulelia_10.02.16 PDF

4

Reguleringsbestemmelser E6 Mulelia_10.02.16 PDF

5

Notat med vurdering av innspill planoppstart E6 Mulelia PDF

6

Statens vegvesen sine vurderinger av innkomne merknader PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

  • Geoteknisk data- og vurderingsrapport nr. 2015064908-004 «Geoteknikk. E6 Mulelia. Datarapport og vurderingsrapport» utarbeidet av Statens vegvesen, Berg- og geoteknikkseksjonen, datert 29.09.2015 
  • Notat med vurdering av luftkvalitet, datert 28.01.2016 
  • Innkomne merknader.


Saksopplysninger:

Mulelia har hatt stort fokus i senere tid pga. flere alvorlige trafikkulykker. Strekningen har stor trafikkmengde – i alt 14300 gjennomsnittlig årlig døgntrafikk (ÅDT) på E6. Det er et stort behov for å begrense ulykkestallet og skadegraden ved ulykker i dette området. Statens vegvesen har i den forbindelse nå startet opp arbeidet med å gjennomføre en utbedring av trafikksikkerheten i området. 

Det skal ikke foretas en generell standardheving av E6 innenfor planavgrensningen. Det kan være aktuelt å legge framtidig E6 i ny vegtrasé i dette området. Spørsmålet om ny E6 er for tiden under utredning (kommunedelplan). En anser imidlertid tiltakene i som såkalte strakstiltak for å hindre ytterligere trafikkulykker inntil en eventuell ny E6-trasé er etablert i området.

Det er vurdert i alt to alternativ. Et alternativ hvor man etablerer rundkjøring på Rinnleiret, men dette ble avslått allerede i tidlig fase gjennom en fraviksbehandling i Vegdirektoratet. I tillegg et hovedalternativ hvor man sanerer to eksisterende kryss og ruster opp til et kanalisert vegkryss på E6/fv. 134 Åsaunvegen med retardasjonsfelt for nordgående trafikk. Det legges i hovedalternativet også opp til en ny adkomstveg inn til Mule renovasjonstorg samt en utbedring av kollektivholdeplassene ned Mulelia.

Saken har ikke vært til politisk behandling i kommunen tidligere. Statens vegvesen har anledning til å gjennomføre førstegangs behandling og legge reguleringsplaner frem for høring og offentlig ettersyn på egen hånd. De formelle prosesskravene som forhåndskonferanse og melding om oppstart anses å være oppfylt. I tillegg har Vegvesenet avholdt en orientering om planarbeidet til Plan- og utviklingskomiteen i møte den 20. januar 2016, før planforslaget ble lagt frem for høring og offentlig ettersyn. Høringen er videre sendt internt til kommunens fagetater som har kommet med uttalelse til saken.

Reguleringsplanen ble lagt frem for høring og offentlig ettersyn i perioden 16.februar – 06.april 2016. Merknader til offentlig ettersyn er vurdert og kommentert av Statens vegvesen i et eget dokument (vedlagt).

Innspillene omfatter i korte trekk hensyn til landbruket, trafikksikkerheten i området samt utformingen av nytt E6-kryss. Det er bl.a. et bredt ønske fra landbruksnæringen å opprettholde dagens avkjøring fra E6 til Fv. 134 Gamle kongeveg på Rinnleiret. Dette ble også meldt inn som innspill til melding om oppstart og er vurdert ved utarbeiding av planforslaget.

Det har i forbindelse med høringsperioden blitt avholdt møte med landbruksnæringen, hvor både Statens vegvesen og kommunen var representert. Kommunen har i etterkant av møtet vært i dialog med Statens vegvesen for å drøfte mulige løsninger som kan imøtekomme landbruksinteressene i større grad enn det som er foreslått i det foreliggende planforslaget. Bl.a. er det foreslått alternative løsninger hvor dagens avkjørsel Fv. 134 Gamle kongeveg nord – E6 på Rinnleiret stenges med bom. Statens vegvesen har ut i fra helhetlige hensyn konkludert med at den skisserte løsningen som er foreslått ved høring og offentlig ettersyn, er det beste alternativet av hensyn til trafikksikkerheten langs strekningen. Hovedalternativet er nå videreført til sluttbehandling.

Saken ønskes tatt opp til behandling så raskt som mulig med ønske om ferdigstillelse i løpet av mai 2016.

Vurdering:

Plan- og bygningsloven definerer det som kommunens ansvar å sikre medvirkning for alle berørte interesser og myndigheter i plansaker. Det skal i tillegg legges vekt på langsiktige løsninger og konsekvenser for miljø og samfunn skal beskrives.

Det er gjennom planprosessen gitt et forsterket inntrykk av hvordan tiltaket berører landbruksinteressen i området. Det er ikke til å legge skjul på at tiltaket vil ha vesentlige konsekvenser for enkelte gårdbrukere som driver fulldyrka areal på begge sider av E6. Disse må kjøre en betydelig omveg på E6 for å drive dyrkajorda. Konskvensene knyttes primært opp imot økte driftsutgifter og redusert effektivitet for den enkelte gårdbruker. I tillegg er man gjennom høringsprosessen gjort kjent med at strekningen Gamle kongeveg nord har lokal betydning for den øvrige landbruksnæringen i området. Det er i landbruksnæringens høringsuttalelse vist til at Gamle kongeveg åpner for alternative kjøreruter med landbrukskjøretøy som reduserer landbrukstrafikken på E6. Ikke bare for de som har jordareal på begge sider av E6, men også andre tilfeller – deriblant ved levering og henting av landbruksgods. En må med bakgrunn i dette regne med at landbrukstrafikken på E6 vil øke som følge av denne reguleringsplanen, noe som kan generere farlige forbikjøringssituasjoner tatt i betraktning at dette er kjøretøy med lav kjørehastighet. Vegvesenet har på sin side vist til at økningen i landbrukstrafikken er meget liten sammenlignet med dagens trafikkmengde.

Rådmannen viser til at Statens vegvesen er fagmyndighet i saker som angår veg. Den skisserte løsningen er basert på deres erfaring og faglige vurderinger, og er utformet på bakgrunn av vedtatte vegnormaler og veiledere for etablering av veg. Det er også rutiner for grunnerverv, hvor de økonomiske konsekvensene et tiltak har for enkeltpersoner blir vurdert. Administrasjonen har i samråd med Statens vegvesen forsøkt å imøtekomme landbruksnæringen i større grad enn det hovedalternativet skisserer, men den vegfaglige vurderingen er tydelig på at det foreslåtte alternativet å stenge to kryss er det viktigste tiltaket for å øke trafikksikkerheten på strekningen. Dette vil medføre at hensynet til landbruksinteressen må vike. 

Kanalisert kryss

Utformingen av det nye hovedkrysset er iht. de anbefalte vegnormalene og er utarbeidet på bakgrunn av trafikkmengden i området. Det er kommet innspill på at det er for lite ved at man kan oppleve ubehagelige hendelser hvor landbrukskjøretøy tar begge vegbanene ved avsvinging. Det er også nevnt at lengden på retardasjonsfeltet er for kort til å ta imot to vogntog. Videre er det kommet ønske fra både landbruksnæringen og trafikksikkerhetsutvalget om et akselerasjonsfelt i sørgående retning, samt retardasjonsfelt for sørgående trafikk. Vegvesenet har dimensjonert krysset noe større enn det som er anbefalt med bakgrunn i trafikkmengden, for å ta høyde for den store brukerfrekvensen av tyngre kjøretøy som følge av renovasjonstorget og landbrukstrafikken i området. Det er også tatt høyde for en økt andel tungtransport som følge av en eventuell fremtidig ny adkomstveg inn til Ytterøykyllings næringsareal. Dagens adkomst inn til Ytterøykyllings næringsareal omfatter en planovergang på jernbanelinjen som ønskes sanert av hensyn til sikkerhetsmessige årsaker. Planovergangen er etablert i en sving og store kjøretøy krysser jernbanesporet med jevne mellomrom. Ytterøykylling har opprinnelig fått avslått søknad om utvidet bruk av dagens avkjørsel inn til renovasjonstorget, da strekningen langs Mulelia er såpass trafikkfarlig og den utvida bruken vil generere en høyere andel tunge kjøretøy med av- og påkjøring på E6. Reguleringen av E6 Mulelia vil åpne for at arbeidet med ny adkomstveg til Ytterøykyllings næringsareal kan iverksettes.

Akselerasjonsfelt og retardasjonsfelt er vurdert til å ikke være nødvendig ut i fra vegvesenets trafikkberegninger. Hovedkryssets utforming opprettholdes. 

Naturmangfold

Rådmannen har vurdert tiltaket i henhold til prinsippene for offentlig beslutningstaking nedfelt i Naturmangfoldloven (NML) §§ 8-12 og kommet frem at det her ikke ligger noe til hinder for gjennomføring av tiltaket som planlagt. Dette med bakgrunn i det ikke er kjennskap til/påvist prioriterte, truede eller nær truede arter iht. Norsk rødliste for arter 2015, eller utvalgte, truede eller nær truede naturtyper iht. Norsk rødliste for naturtyper 2011 som vil bli skadelidende som følge av tiltaket. Kommunen vurderer at det eksisterende kunnskapsgrunnlaget basert på Naturbasen til Direktoratet for naturforvaltning og Artsdatabankens artskart samt kommunens egen kjennskap til området er tilstrekkelig i forhold til sakens karakter og evt. risiko for skade på naturmangfold, jf. § 8. I og med dette legger kommunen til grunn at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger etter de andre miljøprinsippene i naturmangfoldloven §§ 9-12.

Overtakelse av vegareal

Kommunen har i høringsperioden ansett det som hensiktsmessig å overta resterende vegareal fra Skåneskrysset til Åsaunvegen ved Marienborg. Dette med bakgrunn i at vegen ut til Skånes er kommunal veg per i dag. Kommunen tar ikke over resterende vegstubb fra Skåneskrysset mot E6. Denne er regulert til landbruksformål i planforslaget og forutsettes nedrustet til avlingsveg. Kommunen forutsetter også at Åsaunvegen opprettholdes som fylkesveg for at denne skal bli sammenhengende med Gamle kongeveg.

Konklusjon

De formelle kravene er oppfylt. Selv om man i dette tilfellet ikke har kommet i mål med å ivareta landbruksinteressen i den grad som er ønskelig, har man kommet frem til et planforslag som utbedrer trafikksikkerheten i området betraktelig. Det er ikke foretatt endringer etter høring. Det vises for øvrig til at det heller ikke er kommet inn vilkår for egengodkjenning fra statlige myndigheter. Rådmannen konkluderer med at planforslaget kan egengodkjennes slik det foreligger. 

Til toppen av siden

Publisert: 13.01.2011 14:50 Sist endret: 11.05.2016 15:45
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051