Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 11.04.18 - sak 25/18 - Kommunedelplan Levanger sentrum - ny behandling

Per Anders Røstad - klikk for personkort
Saksbehandler: Per Anders Røstad
Arkivsaknr: 2018/7299 - /143

   

 

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 11.04.18 25/18

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 11-14 vedtas at forslag til kommunedelplan for Levanger sentrum 2017-2030, datert 01.03.2018, legges fram for høring og offentlig ettersyn. 

Vedlegg:

 1. Planbeskrivelse med konsekvensutredning datert 01.03.2018 PDF
   
 2. Plankart datert 01.03.2018 PDF  -  JPG
   
 3. Reguleringsbestemmelser datert 01.03.2018 PDF
   
 4. Rapport fortettingspotensiale i Levanger sentrum PDF
   
 5. Rapport behovet for næringsareal i Levanger sentrum PDF
   
 6. Innspill fra Berg Eiendom AS vedrørende behov for næringsareal i tilknytning til Moan PDF
   
 7. Rapport avlastningsveg øst - konsekvenser for trafikk og dyrkamark PDF
   
 8. Notat avlastningsveg Sundet PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:

Forslag til ny kommunedelplan for Levanger sentrum ble sendt vedtatt sendt på høring av PUK den 3/5 2017. Høringsperioden strakte seg til over sommeren 2017. 

I løpet av høringsperioden kom det inn 30 høringsuttalelser (uttalelsene vil følge saken videre og bli endelig vurdert ved sluttbehandlingen av saken) til saken. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Nord-Trøndelag fylkeskommune hadde begge innsigelse til planforslaget. Hovedtrekkene i innsigelsene er gjengitt nedenfor og kommentert:

Fra Fylkesmannens miljøvernavdeling:

 • Støy
  • manglende støysonekart som viser samlet støybelastning i planområdet.
  • at avvikssoner ikke er behandlet og begrunnet på en forsvarlig måte.
  • at planlagt arealbruk avviker fra anbefalingene i retningslinjen uten at årsakene til avviket er grunngitt og tilstrekkelig dokumentert.


Kommentar:

Det er utarbeidet støysonekart for vegtrafikkstøy fra E6 og fylkesvegene gjennom planområdet. Disse er nå hensyntatt i planforslaget, og det er sikret i bestemmelsene at det ikke skal tillates oppført ny bebyggelse til støyfølsom bruk innenfor rød støysone (pkt 1.7.1). Ellers er det viktig å presisere at støybilde og støykart er dynamiske kartdata som vil endres i løpet av planperioden. Det vil derfor være feil å ta inn dagens støysoner som en hensynsone i plankartet, da mener vi at det er riktigere å henvise i planen til enhver tids gjeldende støykart. 

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016) er lagt til grunn ved planlegging og bygging av bebyggelse til støyfølsom bruk og for støyende virksomhet. Dette er i samsvar med gjeldende retningslinjer.

 • Biologisk mangfold
  • Krav om mer detaljert konsekvensutredning av konsekvenser for biologisk mangfold til utbyggingsområdene B7 Vassdalen og B16 Matbergfeltet


Kommentar:

Utbyggingsområde B7 er tatt ut av planen og foreslås regulert tilbake til LNF. Kravet om mer detaljerte konsekvensutredninger for biologisk mangfold er tatt inn i reguleringsbestemmelsenes pkt 2.3.10 for B 16. 

Fra Fylkesmannens landbruksavdeling:

 • Fortettings- og transformasjonspotensialet må utredes


Kommentar:

Det er utarbeidet 2 nye rapporter som nå følger planforslaget. Den ene omhandler fortettingspotensialet i eksisterende boligområder, mens den andre omhandler behovet for næringsareal. Begge rapportene er vedlagt planforslaget og omtalt i den reviderte planbeskrivelsen.  

 • Det må klargjøres hvor mye som allerede er planavklart


Kommentar:

I kapittel 2.3.1 i planbeskrivelsen, som omhandler behovet for boligområder, er planavklarte områder listet opp og kommentert.  

 • Langsiktig grense mellom sentrum og de store sammenhengende jordbruksområdene må fastlegges


Kommentar:

Landbruksavdelingen har frafalt dette kravet. Planforslaget inneholder derfor ingen langsiktig jordverngrense.

 • Utnytting for byggeområder for boliger minst må legges på linje med føringer gitt i Regional plan for arealbruk.


Kommentar:

Kravet til utnytting er justert opp for å være i tråd med føringene i regional plan for arealbruk (se reguleringsbestemmelsene pkt. 1.6.3). 

 • Innsigelse til ytterligere arealkrevende handel på dyrka jord i tilknytning til Moan-området (BKB4, BF3 og BF4)


Kommentar:

Områdene med utbyggingsareal på dyrkajord på Moan er i det nye planforslaget redusert vesentlig. BF3 foreslås tatt ut av planen og området reguleres til LNF. Det settes strengere krav til utnyttelsen av områdene som foreslås omdisponert (minimum 50 % BYA). Hvis vi ser utviklingen av handelsvirksomheten på Moan over tid mener vi at det vil være behov for mer areal også i fremtiden. Våre utredninger viser også at næringsaktørene mener at det er behov for utvikling av mer næringsareal i Levanger. Vi mener derfor at det er et riktig plangrep å utvikle handel- og næring rundt dagens etableringer på Moan fremfor å åpne nye områder for handelsvirksomhet, og foreslår derfor en utvidelse av områdene avsatt til dette i planforslaget. Utvidelsen forbeholdes plasskrevende varehandel, som det er mest behov for.

Fra Nord Trøndelag fylkeskommune:

 • Nasjonal jordvernstrategi og regional arealpolitikk
  • Fylkesrådet ønsker en grundigere gjennomgang av arealbehov og en vurdering av alternativer som økt utnytting av allerede utbygde områder.


Kommentar:

Det er utarbeidet 2 nye rapporter som nå følger planforslaget. Den ene omhandler fortettingspotensialet i eksisterende boligområder, mens den andre omhandler behovet for næringsareal. Begge rapportene er vedlagt planforslaget og omtalt i den reviderte planbeskrivelsen. 

 • Byspredning, utflytting av sentrumsfunksjoner
  • Planforslaget åpner for byspredning ved at det tillates alle typer sentrumsfunksjoner over et 3 km langt areal som strekker seg fra Moan til Havna.
  • Bryter med intensjonene i fredningen av Levanger som kulturmiljø.
  • Fylkesrådet mener at kommunedelplanen i sterkere grad må understøtte fredningsarbeidet ved å styre virksomheter og aktivitet som kan etableres i bykjernen dit.


Kommentar:

Det reviderte planforslaget begrenser noen funksjoner på havna og på Moan. Dette er med tanke på å hindre at sentrale sentrumsfunksjoner blir flyttet ut fra «trehusbyen». Vi er enige om at bykjernen bør få sin plass i forhold til fremtidig vekst på Levanger, men etter vår vurdering oppnås dette ikke ved å sette strenge begrensninger på utviklingen på havna og på Moan. Trehusbyen må utvikles sin egen arena, basert på sine sterke sider med unikt trehusmiljø. Den type moderne handelssenter som det er etablert på Moan vil aldri kunne etableres i trehusbyen uten at det går ut over fredningsverdiene byen har. Et kulturmiljø vil alltid være i forandring, og det vil det også være fremover. Fortidens kulturmiljø kommer aldri tilbake. Det vil være viktig å være realistiske i forhold til hva trehusbyen skal være i fremtiden. Dette er et viktig og spennende arbeid hvor både kommunen og fylkeskommunen har felles interesser, og kan jobbe sammen om for å finne den beste fremtidige løsningen.  

Vurdering:

Det nye planforslaget imøtekommer mange av de punktene som fylkesetatene hadde innsigelse til. Etter vår vurdering er innholdet i planforslaget nå bedre begrunnet, og konflikten i forhold til jordverninteressene er mindre. Vi har vært i dialog med fylkesetatene i prosessen og vet at det, særlig i forhold til jordverninteressene, fortsatt vil være interessekonflikter i forslaget.

Vi mener imidlertid at det er viktig og riktig å gi rom for vekst. En forutsetning for at et tettsted skal være attraktivt og oppleve vekst er at det er tilstrekkelig med utbyggingsarealer. Hvis det ønskes å tilrettelegge for vekst og attraktivitet, kan vi ikke se bort fra at det på sikt vil være behov for mer utbyggingsareal.

Selv om det i stor grad berører jordverninteressene, mener vi det vil være et riktig plangrep å utvikle handel- og næring rundt dagens etableringer på Moan fremfor å åpne nye områder for handelsvirksomhet, og foreslår derfor en utvidelse av områdene avsatt til dette i planforslaget. Dette vil styrke dagens etableringer, som er regionalt viktige, og gi rom for nødvendige fremtidige utvidelser. Derfor er utvidelsen på Moan med i planforslaget som et avlastningsområde. Det er etter vår mening ikke funnet noen andre lokaliseringer som er bedre og gir mindre konflikter med jordvernet på sikt.

I og med at det er store endringer i planforslaget, og at det foreligger utvidet utredningsmateriale, legges det opp til ny offentlig høring i saken.

Det vises til vedlagte planbeskrivelse med konsekvensutredninger for detaljert beskrivelse av planforslaget.

Rådmannen tilrår at planforslaget legges fram for høring og offentlig ettersyn.

Til toppen av siden

Publisert: 13.01.2011 14:50 Sist endret: 11.04.2018 16:03
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051