Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 11.04.18 - sak 23/18 - Detaljregulering Østborg


Saksbehandler: Odin Magnus Johnson
Arkivsaknr: 2018/7860 - /L2017001

   

 

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 11.04.18 23/18

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Forslag til detaljregulering Østborg legges fram for høring og offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10

Vedlegg:

1

Planbeskrivelse PDF

2

Planbestemmelser PDF

3

Plankart PDF

4

Geoteknisk rapport PDF

5

ROS sjekkliste PDF

6

ROS-analyse PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Bakgrunn:

Utgangspunktet for planarbeidet er opparbeidelse av ny parkeringsplass i forbindelse med industrilokalet til Ytterøy kylling AS ved Mule i Levanger kommune. Planområdet omfatter deler av eiendommen gnr. 264, bnr. 7, og områdets størrelse er angitt til 3,6 daa. 

Det aktuelle området har fått betegnelsen «Ytterøykylling Mule». Området er i Kommuneplanens arealdel for Levanger kommune avsatt til LNFR-areal.

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge området for parkeringsplass, som innebærer å omdisponere arealet fra LNFR-formål til parkeringsanlegg. Ytterøy Kylling AS ønsker å etablere en parkeringsplass for eksisterende virksomhet. Det har vist seg erfaringsmessig at området gir trafikkmessige utfordringer for tungtransport hvor områdets utforming og størrelse gjør det svært utfordrende å manøvrere for disse store kjøretøyene. I tillegg til flere ansatte, er det i dag få overskuddsplasser tilgjengelig på tomta.

Plankonsulenter for arbeidet er Arkplan AS.

Planområdet:

Planområdet ligger på Mule, i enden av Sætersmyra, omtrent 4,6 km øst for Levanger sentrum. Området ligger tilknyttet industriområde «Mule - Industrihall». Området ligger også i tilknytning til Jernbane og E6, sør for planområdet.

Klikk for større flyfoto

Planområdet omfatter deler av eiendom gnr. 264 bnr. 7, og dets størrelse er 3,6 daa. Området grenser til private eiendommer, bestående av utmark i nord og nordøst. Industriområde i vest og Jernbane i sør.

Planstatus:

Området omfattes av kommuneplanens arealdel for Levanger kommune, plan-id: L2008018. Formålet er i planen avsatt til LNFR-areal.

Klikk for større kart

Området er avsatt som LNFR-areal i kommuneplanens arealdel for Levanger kommune.

Planforslaget samsvarer ikke med overordnet planer, som viser at området er avsatt til LNFR-formål. Tiltakshaver har i samarbeid med kommunen konkludert med at planen ikke har vesentlige virkninger for miljø og samfunn og utløser dermed ikke krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningslovens § 4-2 annet ledd.

Planforslaget:

Hensikten med planarbeidet er anleggelse av ny parkeringsplass. Parkeringsplassen er et ønske fra Ytterøy Kylling AS for å bedre trafikkavviklingen i forbindelse med på- og avlasting fra tungtransportbiler til produksjonslokalet, i tillegg til flere parkeringsplasser for de ansatte ved fjærkreproduksjonen.

Planens avgrensning ble fastsatt i møte sammen med representanter fra Levanger kommune, Ytterøy Kylling AS i samråd med Innherred samkommunes planavdeling i møte desember 2016.

Arealet vil ikke være en utvidelse av drift for produksjonslokalet, slik at reguleringen ikke medfører til økt produksjonsaktivitet i området, og dermed heller ikke en trafikal økning.

Planavgrensningen er en parsell av eiendom gnr.264/bnr.7 som skal selges som tilleggsareal til Ytterøy Kylling AS gnr.264/bnr.15 og 27. Det vil i den forbindelse reguleres en ny eiendomsgrense.

Reguleringsformål:

Planområdet reguleres til parkeringsanlegg (SPA):

Det er innregulert areal for parkering. Det er i den forbindelse utført en vurdering av områdestabiliteten i forbindelse med sikkerhet for egen grunn og stabilitet i forbindelse med tiltakets nærhet til jernbane. Byggegrense på 9 m fra nærmeste spors midtlinje. Høydeforskjell er under 2 m fra tiltak og spor. 

Endelig prosjektering av parkeringsanlegget, herunder størrelse, avslutning/skjæring mot fjellside og jernbane, håndtering av overvann vil skje ved søknad om tiltak. Nødvendig sikringstiltak skal være dokumentert.

Hensynssone bevaring av naturmiljø (H560):

Med bakgrunn i pkt. 4.4 i planbeskrivelsen reguleres inn hensynssonen bevaring av naturmiljø. 

Samlende konsekvenser av planforslaget:

Gjeldende planer:

Planforslaget samsvarer ikke med Kommuneplanenes arealdel for Levanger kommune, vedtatt 13.04.2011, avsatt til LNFR-formål.

Trafikksikkerhet:

Planforslaget vil ikke har innvirkning på trafikksikkerheten i området, da planlagt tiltak ikke medfører økt bruk eller aktivitet i området.

Barns interesser:

Planforslaget omfatter ingen områder som er naturlig for barn å oppholde seg.

Støy:

Området vil være støyutsatt fra kjente støykilder, E6 og jernbane, men vil ikke ha betydning for det planlagte tiltaket.

Forholdet til naturmangfold:

Det er registrert verdifull kulturmark i området, og blir beskrevet som naturtype «Hagemark» med verdikode B (Viktig). Området ligger i det nordvestre hjørnet, på det høyeste punktet i planområdet og vil ikke bli berørt av det planlagte tiltaket. Ut fra geoteknisk rapport vil heller ikke Hagemark-området bli berørt av rensk eller boltingsarbeid i forbindelse med sikringsarbeid av fjellet.

Det er lite sannsynlig av flere funn i området som ligger lavere i terrenget, da geologisk rapport indikerer på gjengrodd fyllmasser og kalkstein.

Det er ikke funnet registreringer utover det som er funnet i Naturbases av søk i Artsdatabanken eller Naturbasen i området. Tiltaket er vurdert til ikke å komme i konflikt med NML § 8-12. Se for øvrig punkt 4.4. 

Kulturminner:

Det er ingen kjente kulturminne registreringer i planområdet. Det kan likevel være ukjente automatisk freda kulturminner i området eller inn mot planområdet. Dersom man i løpet av det videre arbeidet med planforslaget eller byggearbeidene oppdaget hittil ukjente kulturminner, skal arbeidet stanses og fylkeskommunen kontaktes, jf. kml § 8 annet ledd.

Landbruk:

Utbyggingen berører ikke dyrket mark eller areal som er egnet for nydyrking eller skogsdrift.

Risiko- og sårbarhetsanalyse:

Sjekkliste for vurdering av sikkerhets- og beredskapsmessige hensyn er gjennomgått.

Planprosess:

Medvirkning:

Planarbeidet er varslet i samsvar med plan- bygningslovens krav med annonsering i Trønder-Avisa og på kommunen sin hjemmeside den 05.01.17. Regionale myndigheter og lokale hørings-instanser ble varslet pr. e-post. Naboer og øvrige grunneiere ble tilskrevet med varsel om igangsettelse av planarbeid i brev datert 06.01.2017.

Innkomne innspill til oppstartvarsel:

Det kom inn 7 skriftlige uttalelser i forbindelse med varsling av igangsatt planarbeid. Uttalelsene er gjennomgått og i stor grad innarbeidet i planforslaget. Det kom inn 1 skriftlig uttalelse etter fristen.

Innkomne innspill til varsel om oppstart er gjengitt og kommentert av forslagsstiller i planbeskrivelsen. 

Vurdering:

Generelt:

Planforslaget gjør tilstrekkelig rede for hvordan arealet ønskes benyttes. Planen vil ikke åpne opp for noen ny bebyggelse eller noe som skulle tilsi økt produksjon på anlegget. Arealet ønskes regulert for bedre forholdene på stedet for på- og avlastning av varer for tungtrafikk, samt bedre parkeringsmulighetene for ansatte. Forslagsstiller opplyser at dette ikke vil medføre noen økt trafikkmengde over planovergangen.

Forhold til eksisterende plan:

Området omfattes i dag av kommuneplanens arealdel for Levanger kommune, plan-id: L2008018. Formålet er i planen satt til LNFR-areal. Detaljreguleringen vil ikke være i samsvar med formålet i eksisterende plan. I planbeskrivelsen er planforslaget vurdert opp mot LNFR-verdier og kommunen har ingen vesentlige innvendinger i forhold til vurderingene som er gjort.

Konklusjon:

Rådmannen tilrår at planforslaget sendes på høring og legges fram for offentlig ettersyn

Til toppen av siden

Publisert: 13.01.2011 14:50 Sist endret: 11.04.2018 16:03
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051