Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 11.04.18

Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhusKlikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrett
Tid: 13:00 - 15:20

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (1)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer: medlemmer (åpne fila, kopier: ctrl+a, ctrl+c, alt inn i mottakerfeltet i e-posten, ctrl+v) 

Sakliste
SaksnrSakUtredningVedtak
PS 20/18 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll - vedtak
PS 21/18 Referatsaker PUK utredning vedtak
PS 22/18 Detaljregulering Rognhaug utredning vedtak
PS 23/18 Detaljregulering Østborg utredning vedtak
PS 24/18 Detaljregulering for Kjønstadmarka etappe 3 utredning vedtak
PS 25/18 Kommunedelplan Levanger sentrum - ny behandling utredning vedtak

  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 10 + 1 av 11

NavnPartFunksjonListeMøtteMerknad
Nina Elisabeth Berget ap leder ap/sp/krf x  
Eva Høyem Anderssen sp nestleder ap/sp/krf x  
Olav Strid ap medlem ap/sp/krf x  
Randi Johanne Nessemo ap medlem ap/sp/krf x  
Lars Petter Holan ap medlem ap/sp/krf x  
Svein Erik Veie ap medlem ap/sp/krf x  
Bjørg Annie Pedersen Boneng sp medlem ap/sp/krf x  
Ola Skilbrigt sp medlem ap/sp/krf x  
Gunnar Morten Løvås sv medlem mdg/sv - Forfall 
Geir Tore Persøy frp medlem frp x  
Knut Sigurd Hjelmstad h medlem h  x  
Bo Vidar Rotmo uavh. varamedlem uavh. x Gunnar Morten Løvås

 
Fra administrasjonen møtte:
Kommunalsjef Unni Storstad, - Arealforvaltning enhetsleder Per Anders Røstad, -  Åsmund Brygfjeld 

Merknader

Spørsmål fra Lars Petter Holan, AP:

Hvordan besørges at opparbeidelse av fiberkabel blir ivaretatt ved nye utbygginger?

Spørsmålet besvares skriftlig til neste møte.

Spørsmål fra Geir Tore Persøy, FRP:

Hva er lovlig bruk av Eidsbotn?

Svar legges fram i neste møte.
Til toppen av siden

 

 

PS 20/18 Valg til godkjenning/signering av protokoll

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen - 11.04.2018

Forslag i møte:

Til å underskrive protokoll velges: Bo Vidar Rotmo, uavhengig og Svein Erik Veie, AP

Avstemning:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Til å underskrive protokoll velges: Bo Vidar Rotmo, uavhengig og Svein Erik Veie, AP
Til toppen av siden

 

 

PS 21/18 Referatsaker PUK

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen - 11.04.2018

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
Til toppen av siden

 

 

PS 22/18 Detaljregulering Rognhaug

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen - 11.04.2018

Forslag i møte:

Ingen.

Saksordfører:

Randi Johanne Nessemo, AP

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.  

VEDTAK:

Forslag til detaljregulering for Rognhaug legges frem for høring og offentlig ettersyn jfr Plan- og bygningsloven § 12-10.
Til toppen av siden

 

 

PS 23/18 Detaljregulering Østborg

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen - 11.04.2018

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.  

VEDTAK:

Forslag til detaljregulering Østborg legges fram for høring og offentlig ettersyn iht. Plan- og bygningsloven § 12-10.
Til toppen av siden

 

PS 24/18 Detaljregulering for Kjønstadmarka etappe 3

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen - 11.04.2018

Forslag i møte:

Forslag til tillegg fra Knut Sigurd Hjelmstad, H:

Følgende rekkefølgebestemmelse tas inn:

Gang- og sykkelveg langs Nordsivegen skal være planavklart før feltet tas i bruk.

Kostnader for opparbeidelse av gang- og sykkelveg i Nordsivegen fordeles mellom Levanger kommune og som et tillegg i tomtekostnadene. Evt. tilskudd fra statlige myndigheter kommer til fradrag.

Saksordfører:

Olav Strid, AP

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Tillegg fremmet i møte enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Detaljregulering for Kjønstadmarka etappe 3 legges frem for høring og offentlig ettersyn jfr. Plan- og bygningsloven § 12-10.

Før planforslaget legges ut på høring, skal ytterligere tre renovasjonsanlegg plasseres på plankartet slik vist i vedlagt skisse.

Følgende rekkefølgebestemmelse tas inn:

Gang- og sykkelveg langs Nordsivegen skal være planavklart før feltet tas i bruk.

Kostnader for opparbeidelse av gang- og sykkelveg i Nordsivegen fordeles mellom Levanger kommune og som et tillegg i tomtekostnadene. Evt. tilskudd fra statlige myndigheter kommer til fradrag.

Til toppen av siden

 

 

PS 25/18 Kommunedelplan Levanger sentrum - ny behandling

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen - 11.04.2018

Orientering i møte:

Per Anders Røstad - presentasjon PDF

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra Bjørg Annie Pedersen Boneng, SP, på vegne av SP:

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 11-14 vedtas at forslag til kommunedelplan for Levanger sentrum 2017-2030, datert 01.03.2018, legges fram for høring og offentlig ettersyn med følgende endringer:

A.    Punkt 7.2.3 Område 3, (BF 4) 45 dekar dyrkajord mellom Fv. 125 og Eidsbotn omdisponeres ikke, beholdes som landbruk.

B.    Punkt 7.2.4 Område 5 (B 3) Geitingsvollen endres fra boligformål til LNFR område.

C.    Punkt 7.3.7 Område 17 (B 10) Gjemble N. V. Beholdes fortsatt som LNFR område.

D.    Punkt 7.3.12 Område 22 Bergvinhaugen, ligger utenfor kommunedelplanen, men kan under revidering av Kommuneplanens arealdel omdisponeres til bolig.

E.     Punkt 7.4.1 Del av Mo gård, område i Momarka omdisponeres til bolig.

F.     Punkt 7.4.4 Nossum – Tårndalshøgda, ligger utenfor kommunedelplanen, men avsettes til framtidig boligformål under revidering av Kommuneplanens arealdel.
Begrunnelse:
Det er store områder utenfor planen, men likevel sentralt, som kan benyttes til framtidig næring / boligformål, Nossummarka, nordvest for Halsan skole, Rinnanmarka m.fl. Derfor er det unødvendig å omdisponere dyrka jord til disse formål.

G.    Det avsettes plass i sentrum ved ferjeleiet (allmenningen) til framtidig utvidelse av ferjeleiet.

Forslag til endring fra Geir Tore Persøy, FRP:

Område 20 regulert til fritidsbebyggelse (sjøkant ved Tors veg, Nesset) omreguleres til bolig (2 tomter).

Saksordfører:

Nina Elisabeth Berget, AP 

Avstemning:

Forslag fremmet i møte, punktvis avstemning:

A.    Avvist med 7 mot 4 stemmer

B.    Avvist med 7 mot 4 stemmer

C.    Avvist med 7 mot 4 stemmer

D.    Avvist med 7 mot 4 stemmer

E.     Enstemmig vedtatt

F.     Enstemmig vedtatt

G.    Avvist med 8 mot 3 stemmer

Forslag fra Persøy avvist med 9 mot 2 stemmer

Rådmannens forslag til vedtak, med endringer i møtet, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 11-14 vedtas at forslag til kommunedelplan for Levanger sentrum 2017-2030, datert 01.03.2018, legges fram for høring og offentlig ettersyn. 

  • Punkt 7.4.1 Del av Mo gård, område i Momarka omdisponeres til bolig.
  • Punkt 7.4.4 Nossum – Tårndalshøgda, ligger utenfor kommunedelplanen, men avsettes til framtidig boligformål under revidering av Kommuneplanens arealdel.

    Begrunnelse:
    Det er store områder utenfor planen, men likevel sentralt, som kan benyttes til framtidig næring / boligformål, Nossummarka, nordvest for Halsan skole, Rinnanmarka m.fl. Derfor er det unødvendig å omdisponere dyrka jord til disse formål.

Til toppen av siden

Publisert: 04.12.2013 11:05 Sist endret: 06.06.2019 12:55
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051