Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 10.04.19 - sak 16/19 - Søknad om oppsetting av uteservering Solsia i Tollbugata for 2019 - 5037/315/264 - Orion Restaurant AS

Danielle Asmundsen - klikk for personkort
Saksbehandler: Danielle Asmundsen
Arkivref. 2018/5572 - /L2016010

 

 


vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 10.04.19 16/19

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Midlertidig dispensasjon fra reguleringsplanen for Levanger sentrum innvilges med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19 under følgende vilkår:

 • Konstruksjonen blir tilsvarende den som ble godkjent og oppført i tidsrommet 2009-2018.
 • Maksimalt 40 % av kjørearealets bredde kan tas i bruk til formålet.
 • Tillatelsen er midlertidig og begrenset til perioden 5. mai til 20. september 2019.


Byggetillatelse for tiltaket innvilges med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1. Det stilles ikke krav om ansvarsrett da remonteringen ikke krever særlig grad av prosjektering, jf. plan- og bygningslovens § 23-1

Vedtaket kan påklages i medhold av forvaltningslovens § 28.

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Orion Restaurant AS søker om dispensasjon fra reguleringsplanen for Levanger sentrum og tillatelse til oppføring av midlertidig restaurant i Tollbugata. Søknaden behandles som hhv. dispensasjon og tiltak etter plan- og bygningsloven § 19 (dispensasjonen) og § 20-1 (tiltaket). 

Det er gjennom flere år tidligere gitt tilsvarende midlertidig dispensasjon for plassering av tiltaket.

Vedlegg:

 1. Søknad PDF
   
 2. Uttalelse fra kommunalteknikk PDF
   
 3. Vedtak fra fylkeskommunen PDF


Saksopplysninger:

Tiltaket

Orion Restaurant AS søker om tillatelse til å oppføre uterestauranten Solsia med samme konstruksjon og vilkår som tidligere år. I år søkes det også om å få sperret Tollbugata totalt for trafikk, slik tiltakshaver fikk tillatelse til det første året uterestauranten ble oppført. Søknaden gjelder tidsrommet 5. mai til 20. september 2019.  

Planstatus og dispensasjonssøknad

Eiendommen/området omfattes av reguleringsplan for Levanger sentrum (plan.id. L2013014). På plankartet er området hvor uterestauranten søkes oppført, markert med formålet trafikkområde med veg og fortau. Det søkes om dispensasjon fra dette formålet.

I tekstdelen til planen, under «fellesbestemmelser generelt», står det følgende om utendørs salgsboder og serveringssteder:

«Utendørs salgsboder og serveringssteder kan bare tillates midlertidig, under ingen omstendighet for mer enn ½ år om gangen, og bare på steder der de ikke kan bli til ulempe for omgivelser og vanlig ferdsel.

(...)

Byggverk og fortau skal utføres med lette og åpne konstruksjoner, og legges på fortaunivå. Fast takkonstruksjon tillates ikke, kun takmarkiser tillates».

Tilgjengelighet og universell utforming

I henhold til reguleringsplanens bestemmelse i punkt 20.12 skal prinsippene for universell ligge til grunn for utforming av både bygg og utearealer. Konkrete krav til tilgjengelighet/brukbarhet finnes i TEK17 kap. 12. Det vises blant annet til § 12-1 og krav til universell utforming. Tegningene som er vedlagt tidligere års søknader er ikke så detaljerte at adkomst mv. vises i detalj, men det forutsettes at regelverket følges.

Andre myndigheter

Enhet for kommunalteknikk v/ Jonas Höglund, Levanger kommune, har som lokal vegmyndighet gitt sitt samtykke til at ett kjørefelt i Tollbugata stenges for trafikk i det aktuelle tidsrommet.

Fordi eiendommen er omfattet av fredningen av Levanger kulturmiljø, ble saken sendt til Fylkeskommunen for en vurdering etter kulturminnelovens bestemmelser. Den 1. april fattet fylkeskommunen vedtak der de godkjente tiltaket.

Nabovarsling

Det foreligger positiv uttalelser fra nabo i Sjøgata 16, Nord Studentsamskipnad. Nabo Inge Fagerhaug, Kirkegata 43, har mottatt nabovarsel. Ytterligere nabovarsel anses som unødvendig, jf. pbl. § 21-3 andre ledd.

Vurdering:

I henhold til pbl. § 19-2 kan kommunen gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i medhold av pbl. dispensasjonen kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.

Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse miljø, sikkerhet og tilgjengelighet.

Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og mål tillegges særlig vekt.

Argumenter som taler for dispensasjon i dette tilfellet kan være:

 • Dispensasjonen er midlertidig og eventuelle uønskede virkninger er dermed også midlertidige.
 • Tiltaket kan ha en positiv effekt på miljøet i sentrum og bidra til økt trivsel og økt aktivitet i sentrum.
 • Enhet for Kommunalteknikk har ingen merknader til tiltaket.


Argumenter som taler mot dispensasjon kan være:

 • Et kjørefelt i Tollbygata må stenges dersom det gis tillatelse. Det vil i seg selv medføre vanskeligere trafikksituasjon for kjørende.
 • Fortauet langs Tollbugata vil bli okkupert av konstruksjonen. Det vil medføre at fotgjengere må velge en annen veg/fortau for å unngå å gå i kjørebane.

 
Konklusjon

Etter en samlet helhetsvurdering, med bakgrunn i tidligere praksis og erfaringer, anser kommunene fordelene ved å gi dispensasjon for klart større enn ulempene. Vi kan ikke se at dispensasjon er i strid med statlige eller regionale rammer eller mål. Hensynene bak reguleringsplanen blir kun delvis tilsidesatt ettersom Tollbugata fortsatt blir åpen for trafikk / Selv om hele gata stenges, vil det være andre omkjøringsmuligheter, slik at hensynene bak reguleringsplanen kun delvis blir tilsidesatt.  

Samtlige vilkår i pbl. § 192 anses med dette for oppfylt slik at dispensasjon kan gis.

Til toppen av siden

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 10.04.2019 15:56
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051