Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 10.04.19

Møtested/tidspunkt: Levanger rådhus, formannskapssalen
Kl. 14.30 - 15.20

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer: medlemmer (åpne fila, kopier: ctrl+a, ctrl+c, alt inn i mottakerfeltet i e-posten, ctrl+v) 

Sakliste
SaksnrSakUtredningVedtak
PS 14/19 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll - vedtak
PS 15/19 Referatsaker  utredning vedtak
PS 16/19 Søknad om oppsetting av uteservering Solsia i Tollbugata for 2019 - 5037/315/264 - Orion Restaurant AS utredning vedtak
PS 17/19 Detaljregulering fortetting Falstadberget utredning vedtak
PS 18/19 Detaljregulering Sentrumsgården Skogn sentrum utredning vedtak
FO 2/19 Spørsmål fra Gunnar Morten Løvås (SV) - Tomter i Kjønstadmarka tekst behandl.

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 + 4 av 11

NavnPartFunksjonListeMøtteMerknad
Nina Elisabeth Berget ap leder ap/sp/krf x  
Eva Høyem Anderssen sp nestleder ap/sp/krf x  
Olav Strid ap medlem ap/sp/krf - Forfall
Randi Johanne Nessemo ap medlem ap/sp/krf x  
Lars Petter Holan ap medlem ap/sp/krf - Forfall 
Svein Erik Veie ap medlem ap/sp/krf x  
Bjørg Annie Pedersen Boneng sp medlem ap/sp/krf - Forfall 
Ola Skilbrigt sp medlem ap/sp/krf x  
Gunnar Morten Løvås sv medlem mdg/sv - Forfall 
Geir Tore Persøy frp medlem frp x  
Knut Sigurd Hjelmstad h medlem h  x  
Bo Vidar Rotmo uavh varamedlem mdg/sv x Gunnar Morten Løvås
Ingebjørg Roel Bye ap   varamedlem  ap/sp/krf  x Olav Strid
Lars Forberg sp varamedlem ap/sp/krf x Bjørg Annie Pedersen Boneng
Harry Gilberg krf varamedlem ap/sp/krf x Lars Petter Holan

 
Fra administrasjonen møtte:
Kommunalsjef Trude M. Nøst, enhetsleder Arealforvaltning Per Anders Røstad, enhetsleder Kommunalteknikk Patrik Lindblom, fagansvarlig tomteutvikling Marit Glæstad Sølvberg,  Åsmund Brygfjeld   

Orientering: 

Til toppen av siden

 

 

PS 14/19 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen - 10.04.2019

Forslag i møte:

Til å underskrive protokoll velges: Ingebjørg Roel Bye, AP og Harry Gilberg, KRF

Avstemning:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Til å underskrive protokoll velges: Ingebjørg Roel Bye, AP og Harry Gilberg, KRF
Til toppen av siden 

 

PS 15/19 Referatsaker PUK

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen - 10.04.2019

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
Til toppen av siden 

 

PS 16/19 Søknad om oppsetting av uteservering Solsia i Tollbugata for 2019 - 5037/315/264 - Orion Restaurant AS – Godkjent

Rådmannens forslag til vedtak:

Midlertidig dispensasjon fra reguleringsplanen for Levanger sentrum innvilges med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19 under følgende vilkår:

 • Konstruksjonen blir tilsvarende den som ble godkjent og oppført i tidsrommet 2009-2018.
 • Maksimalt 40 % av kjørearealets bredde kan tas i bruk til formålet.
 • Tillatelsen er midlertidig og begrenset til perioden 5. mai til 20. september 2019.


Byggetillatelse for tiltaket innvilges med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1. Det stilles ikke krav om ansvarsrett da remonteringen ikke krever særlig grad av prosjektering, jf. plan- og bygningslovens § 23-1

Vedtaket kan påklages i medhold av forvaltningslovens § 28.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen - 10.04.2019

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Midlertidig dispensasjon fra reguleringsplanen for Levanger sentrum innvilges med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19 under følgende vilkår:

 • Konstruksjonen blir tilsvarende den som ble godkjent og oppført i tidsrommet 2009-2018.
 • Maksimalt 40 % av kjørearealets bredde kan tas i bruk til formålet.
 • Tillatelsen er midlertidig og begrenset til perioden 5. mai til 20. september 2019.


Byggetillatelse for tiltaket innvilges med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1. Det stilles ikke krav om ansvarsrett da remonteringen ikke krever særlig grad av prosjektering, jf. plan- og bygningslovens § 23-1

Vedtaket kan påklages i medhold av forvaltningslovens § 28.
Til toppen av siden 

 

PS 17/19 Detaljregulering fortetting Falstadberget

Rådmannens forslag til vedtak:

Følgende endringer gjøres på framlagte plankart:

 1. Byggeområde-bolig BFS3 og offentlig veg o_SKV2 tas ut av planen.
 2. Det reguleres inn en ny tomt i sørdelen av friområdet o_GF2 som skissert i saksfremlegget. Det reguleres inn en tursti langs åkerkanten i sør-vest forbi tomten for å sikre adkomsten til friområdet fra sør.
 3. Reguleringsbestemmelsene justerer i henhold til punkt 1 og 2.


Deretter sendes forslag til detaljregulering fortetting Falstadberget på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen - 10.04.2019

Saksordfører:

Nina Elisabeth Berget, AP

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra Nina Elisabeth Berget, AP:

Alternative løsninger som sendes ut på høring:

 • Med opprinnelig plan m/2 tomter som alternativ 1, som gir 5 tomter
 • Rådmannens forslag til endring av plankart alternativ 2, som gir 4 tomter

 
Deretter sendes forslag til detaljregulering fortetting Falstadberget på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10

Begrunnelse
Ekne trenger flest mulig tomter, ønsker derfor å kjøre en høringsrunde med to alternativer. Slik spares også tid for å unngå en ekstra høringsrunde.

Forslag til vedtak fra Svein Erik Veie, AP:

Opprinnelig plan til detaljregulering fortetting Falstadberget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht plan- og bygningslovens § 12-10.

De foreslåtte endringer i tre punkt strykes dermed.

Avstemning:

Alternativ avstemning mellom Bergets forslag og forslag fra Veie:

Forslag fra Veie tiltrådt med 7 mot 4 stemmer

Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og forslag fra Veie:

Veies forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Opprinnelig plan til detaljregulering fortetting Falstadberget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht plan- og bygningslovens § 12-10.

De foreslåtte endringer i tre punkt strykes dermed.
Til toppen av siden 

  

PS 18/19 Detaljregulering Sentrumsgården Skogn sentrum

Rådmannens forslag til vedtak:

Forslag til detaljregulering for Sentrumsgården, Skogn sentrum sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen - 10.04.2019

Habilitet:

Knut Sigurd Hjelmstad, H, ble ansett som habil til å behandle saken (familiære forhold)

Saksordfører:

Knut Sigurd Hjelmstad, H

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Forslag til detaljregulering for Sentrumsgården, Skogn sentrum sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10.
Til toppen av siden 

 

FO 2/19 Spørsmål fra Gunnar Løvås (SV) - Tomter i Kjønstadmarka

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen - 10.04.2019

Behandling i møte:

Gunnar Morten Løvås, SV har stilt følgende spørsmål med bakgrunn i innledning, fremsatt av Bo Vidar Rotmo grunnet fravær fra Løvås: 

 1. Hva tenker kommunen å gjøre med dette forholdet?
 2. Er det rettferdig at det innvilges disp. på utsettelse?
 3. Hvilke tiltak/reaksjoner tenker kommunen å gjennomføre i denne saken?
 4. Hva taper kommunen økonomisk på at kontrakter brytes?

 
Patrik Lindblom, enhetsleder Kommunalteknikk, besvarte spørsmålet:

«Håndtering av tomtene i Kjønstadmarka byggetrinn 2 og håndtering av inngåtte kontrakter med forpliktelser»

Det er pr. i dag 11 tomter i Kjønstadmarka der det ikke er byggesøkt eller påbegynt bygging. Av disse har Levanger kommune selv ihht reguleringsbestemmelser hånd om 3 tomter, disse er det ikke tinglyst gjenkjøpsrett på. I boligsosial handlingsplan ligger det planer for bygging på disse tomtene. Resten av tomtene har status:

 

Opprinnelig frist for bygging

Status pr i dag

Evt. ny frist

1

19/04-19

Ikke utsatt

 

2

24/04-19

Ikke utsatt

 

3

20/04-19

Utsatt p.g.a. salg av eget hus

20/06-19

4

15/05-20

1 år igjen

 

5

05/04-19

Utsatt, i prosess med hus leverandør

05/06-19

6

05/05-19

Utsatt, det søkes jobb

05/07-19

7

05/07-20

Over 1 år igjen

 

8

 

Kjøpt tilbake april 2019

 

 
Svar:

1. Kommunen vil kjøpe tilbake tomter der det er opplagt at kjøper ikke har tenkt å søke/bygge innen kort tid.

2. Det er innvilget dispensasjoner der årsaken til utsettelsen kan avklares innen kort tid, i disse tilfellene 2 mnd.

 • Jobbsøking
 • Salg av eget hus
 • Dialog med hus leverandør

 
3. Sende et standard infoskriv til tomteeiere ang gjenkjøpsretten, etter hvert som fristen går ut. Det er pr i dag en tomt der opprinnelig frist har gått ut, men denne er utsatt i 2 mnd.

4. Levanger kommune betaler tinglysing og meglers kostnad på overføringen tilbake til oss. Dette beløpet legges på tomten for videre salg.
Til toppen av siden 

Publisert: 20.11.2018 08:47 Sist endret: 21.05.2019 10:02
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051