Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 10.02.16 - sak 9/16 - Reguleringsendring Sagtun


Saksbehandler: Heidi Fløtten Olsen
Arkivsaknr: 2015/5066 - /L12 

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og byggesakssjefen - delegert sak 11.12.15 974/15
Plan- og utviklingskomiteen 10.02.16 9/16

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Reguleringsendring for Sagtun vedtas i medhold av Plan- og bygningslovens § 12-14

Vedlegg:

 1. Plankart, datert 25/11-2015 PDF  -  JPG
   
 2. Planbestemmelser, datert 25/11-2015 PDF
   
 3. Søknad om endring av gjeldende plan med best PDF

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 1. Gjeldende reguleringsplan for Sagtun
 2. Høringsuttalelser


Saksopplysninger:

Martin Fiskvik har utarbeidet et planforslag til endring av reguleringsplan for Sagtun i Åsenfjorden. Det søkes om mindre endringer av reguleringsplan L2005019, Sagtun, vedtatt 20.06.2006. 

Bakgrunnen for endringen er at reguleringsområdet i reguleringsplan fra 2006 overlapper eiendommene 232/68 og 232/74. Plassering og form av internveg mellom tomt 10 og tomtene 11 og 12 ønskes tilpasset terreng på en bedre måte, samt forlenget. Og det ønskes en tilpasning av innløsningstomter fra 232/7/3 og 232/7/5.

Følgende endringer er foreslått:

 • Justering av reguleringsgrenser i forhold til tilstøtende tomter 232/68 og 232/74.
 • Justering av regulert internveg.
 • Eksisterende hytter 232/115 og 232/38 innlemmes i planen.
 • Tomter som skal etableres ved innløsing av 232/7/3 og 232/7/5 inntas i planen.
 • Veg Pv_2 forlenges slik at den sikrer atkomst til innløste tomter.
 • Endring/justering av reguleringsbestemmelser.

 
Høring

Planforslaget er framlagt for høring i samsvar med Plan- og byggesakssjefens delegerte vedtak 11.12.2015. I forbindelse med høringen har det innkommet de uttalelser som nedenfor er gjengitt i sammendrag og kommentert:

 1. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, datert 04.01.2016
  Fylkesmannen har ingen merknader til foreslåtte reguleringsendring. 
   
 2. Nord-Trøndelag fylkeskommune, datert 07.01.2016
  Fylkeskommunen har ingen merknader til foreslåtte reguleringsendring.
    
 3. Gunnar Frog, datert 21.12.2015
  Stiller seg positiv til at det nå er tilrettelagt for adkomstveg til hans eiendom også. Ønsker å vite hvor bred Pv_2 blir, i tillegg til om det blir snuplass på vegen. I tillegg lures det på om man fortsatt må benytte felles parkeringsplass eller om det er mulig å parkere på Pv_2. 


Kommentar: Spørsmål er besvart ved en telefonsamtale. 

Endringer etter høring:

I samråd med tiltakshaver er det etter høring gjort følgende endringer i plandokumentene: 

Planbestemmelser:

 • Reguleringsbestemmelsenes § 2.5: «Maksimal rafthøyde skal være 2,2 m» endres til «Maksimal gesimshøyde skal være 2,5 m».
 • Reguleringsbestemmelsenes § 4.1 fjernes.


Vurdering:

Endringene innebærer at det vil bli samsvar mellom tomte- og reguleringsgrenser i området. Regulering av internveg vil også samsvare med terrenget og de faktiske forhold i området.

I bestemmelsene endres maks tillatte bruksareal (BRA) til maks tillatte bebygd areal (BYA). Nye bestemmelser tillater maks samlet areal på 120 m2 BYA inkludert uthus/anneks. Fritidsbolig kan ha en størrelse på 120 m2 BYA, men kan da ikke oppføre uthus/anneks. Eksempelvis kan fritidsbolig oppføres med 100 m2 BYA og uthus/anneks på 20 m2, samlet BYA = 120 m2. 

Kommuneplan for Levanger legger opp til en annen utnyttelse av tomtearealet; maks tillatt BYA for fritidsbolig er 90 m2, og 30 m2 for uthus/anneks. Samlet areal blir da 120 m2 BYA. Gjeldende reguleringsplan ble vedtatt før kommuneplan for Levanger, og tillater maks 100 m2 BRA inkludert uthus/anneks.

En justering av utnyttelsesgraden fra bruksareal (BRA) til bebygd areal (BYA) vil medføre at det totale bebygde arealet vil samsvare med bestemmelsene i kommuneplan for Levanger.

Konklusjon

Rådmannen foreslår at reguleringsendringen vedtas.

Til toppen av siden

Plan- og byggesakssjefens vedtak:

Vedlagt planforslag sendes på høring.

Vedlegg:

 1. Plankart, datert 25/11 – 2015
 2. Planbestemmelser, 25/11 – 2015
 3. Søknad om endring av gjeldende plan med bestemmelser


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 1. Gjeldende reguleringsplan for Sagtun


Saksopplysninger:

Martin Fiskvik har utarbeidet et planforslag til endring av reguleringsplan for Sagtun i Åsenfjorden. Det søkes om mindre endringer av reguleringsplan L2005019, Sagtun, vedtatt 20.06.2006. 

Bakgrunnen for endringen er at reguleringsområdet i reguleringsplan fra 2006 overlapper eiendommene 232/68 og 232/74. Plassering og form av internveg mellom tomt 10 og tomtene 11 og 12 ønskes tilpasset terreng på en bedre måte, samt forlenget. Og det ønskes en tilpasning av innløsningstomter fra 232/7/3 og 232/7/5.

Følgende endringer er foreslått:

 • Justering av reguleringsgrenser i forhold til tilstøtende tomter 232/68 og 232/74.
 • Justering av regulert internveg.
 • Eksisterende hytter 232/115 og 232/38 innlemmes i planen.
 • Tomter som skal etableres ved innløsing av 232/7/3 og 232/7/5 inntas i planen.
 • Veg Pv_2 forlenges slik at den sikrer atkomst til innløste tomter.
 • Endring/justering av reguleringsbestemmelser.


Vurdering:

Endringene vi innebære at det blir samsvar mellom tomte- og reguleringsgrenser i området. Regulering av internveg vil også samsvare med terrenget og de faktiske forhold i området.  

Endring av planbestemmelsene gjelder i hovedsak tomteutnyttelse. Tillatt bebyggelse er i nye bestemmelser entydig definert i forhold til BYA. Endringen åpner for større hytter, opp til 120m2 BYA dersom det ikke bygges uthus/anneks.

Gjeldende reguleringsplan har et maksimal tillatt bruksareal på 100m2 BRA inkludert uthus/anneks. Det foreslås i ny reguleringsplan en utnytting av hyttetomten på maksimalt bebygd areal (BYA) = 120m2 inkludert uthus/anneks. Størrelsen på hytte kan være maksimalt bebygd areal (BYA) = 120m2, og uthus/anneks maks (BYA) = 30m2, dog slik at samlet areal ikke overstiger 120m2. I kommuneplanens arealdel er det tillatt maksimalt bebygd areal for hyttetomt (BYA) = 120m2. Størrelsen på hytte kan være maksimalt bebygd areal (BYA) = 90m2, og uthus/anneks (BYA) = 30m2. Endring av reguleringsplanen for Sagtun legger opp til like stor utnytting av hyttetomt på 120 m2 slik som kommuneplanen tillater. Forskjellen er likevel at det tillattes hytte på maks (BYA) = 120m2 uten uthus/anneks i endringsforslaget, i motsetning til maks (BYA) = 90m2 som gjelder i kommuneplanen.

Terrasser vil i tillegg til bebygd areal på 120m2 tillates med maksimalt areal (BYA) = 30m2

Til toppen av siden

Publisert: 13.01.2011 14:50 Sist endret: 10.02.2016 14:50
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051