Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 10.02.16

Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhusKlikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrett
Dato: 10.02.16
Tid: kl. 13:00 - 14:20

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (Outlook) - ren tekst (webmail) 

Sakliste
SaksnrSakUtredningVedtak
PS 7/16 Referatsaker - PUK Levanger utredning vedtak
PS 8/16 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll - vedtak
PS 9/16 Reguleringsendring Sagtun utredning vedtak
PS 10/16 Endring av reguleringsplan for Løvtangen utredning vedtak
PS 11/16 Detaljregulering Kvilstadvegen 2 - 1719/275/574 utredning vedtak

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 + 4 av 11

NavnPartFunksjonListeMøtteMerknad
Nina Elisabeth Berget ap leder ap/sp/krf x  
Eva Høyem Anderssen sp nestleder ap/sp/krf x  
Olav Strid ap medlem ap/sp/krf x  
Randi Johanne Nessemo ap medlem ap/sp/krf - forfall
Lars Petter Holan ap medlem ap/sp/krf x  
Svein Erik Veie ap medlem ap/sp/krf x  
Bjørg Annie Pedersen Boneng sp medlem ap/sp/krf - forfall
Ola Skilbrigt sp medlem ap/sp/krf x  
Gunnar Morten Løvås sv medlem mdg/sv - forfall
Geir Tore Persøy frp medlem frp x  
Knut Sigurd Hjelmstad h medlem h  - forfall
Ingebjørg Roel Bye ap varamedlem ap/sp/krf x Bjørg Annie Pedersen Boneng
Bo Vidar Rotmo mdg varamedlem mdg/sv x Gunnar Morten Løvås
Harry Gilberg krf varamedlem ap/sp/krf x Randi Johanne Nessemo
Ivar Haarstad h varamedlem h x Knut Sigurd Hjelmstad

 
Fra administrasjonen møtte:
Rådmann Ola Stene, enhetsleder Samfunnsutvikling Petter Voll, fagansvarlig byggesak Torbjørn Sirum, fagansvarlig plan Per Anders Røstad, Åsmund Brygfjeld


Orienteringer:


Merknader

  • PUK ber om at saken regulering Kathrines Minde (sak 74/13) kommer som sak snarest.
    Til toppen av siden

 

 

PS 7/16 Referatsaker - PUK Levanger

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 10.02.2016

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.  

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
Til toppen av siden

 

 

PS 8/16 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 10.02.2016

Forslag i møte:

Til å godkjenne/underskrive protokoll: Geir Tore Persøy, FRP og Eva Høyem Anderssen, SP

Avstemning:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Til å godkjenne/underskrive protokoll: Geir Tore Persøy, FRP og Eva Høyem Anderssen, SP
Til toppen av siden

 

 

PS 9/16 Reguleringsendring Sagtun

Rådmannens forslag til vedtak:

Reguleringsendring for Sagtun vedtas i medhold av Plan- og bygningslovens § 12-14.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 10.02.2016

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 10 mot 1 stemme..  

VEDTAK:

Reguleringsendring for Sagtun vedtas i medhold av Plan- og bygningslovens § 12-14.
Til toppen av siden

 

  

PS 10/16 Endring av reguleringsplan for Løvtangen

Rådmannens forslag til vedtak:

Forslag til Detaljregulering for Løvtangen, datert 15.12.2015, vedtas lagt frem for høring og offentlig ettersyn, med de endringene som er nevnt nedenfor.

Det gjøres følgende endringer i planen før planen sendes på høring:

Plankartet: Formålet «VS2=Småbåthavn2» (enkeltstående flytebryggeanlegg), tas ut av planen. Det anbefales at man før høring av planen, søker muligheter for utvidelse av eksisterende felles flytebryggeanlegg, merket FL 5 og FL 6 i gjeldende plan fra 2006.

§ 4.1 bokstav f; «Største tillatte mønehøyde er 5,0 m, og største tillatte gesimshøyde er 4,0 m. Mønehøyde og gesimshøyde måles i forhold til høyeste fasade over planert terreng. Høyden på grunnmur skal holdes så lav som mulig. Største tillatte mur- eller pilarjøyde er 30 cm i plant terreng og 80 cm i hellende terreng».

§ 7.1; I friluftsområde i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone tillates ikke oppankring av husbåter, flytehytter, landfaste flytebrygger, badebrygger, fiskebrygger o.l. Bestemmelsen skal likevel ikke være til hinder for midlertidig oppankring av fritidsbåter, eller fortøyning etter bestemmelsene som går frem av Friluftsloven, ved bruk av friluftsområdene».

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 10.02.2016

Forslag i møte:

Forslag til endring av §7.1 fra Geir Tore Persøy, FRP:

§ 7.1; I friluftsområde i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone tillates ikke oppankring av husbåter, flytehytter og landfaste flytebrygger. Bestemmelsen skal likevel ikke være til hinder for midlertidig oppankring av fritidsbåter, eller fortøyning etter bestemmelsene som går frem av Friluftsloven, ved bruk av friluftsområdene».

Saksordfører:

Geir Tore Persøy, FRP

Avstemning:

Endringsforslag fra Persøy vedtatt med 9 mot 2 stemmer.

Rådmannens forslag til vedtak, med endringer i møtet, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Forslag til Detaljregulering for Løvtangen, datert 15.12.2015, vedtas lagt frem for høring og offentlig ettersyn, med de endringene som er nevnt nedenfor.

Det gjøres følgende endringer i planen før planen sendes på høring:

Plankartet: Formålet «VS2=Småbåthavn2» (enkeltstående flytebryggeanlegg), tas ut av planen. Det anbefales at man før høring av planen, søker muligheter for utvidelse av eksisterende felles flytebryggeanlegg, merket FL 5 og FL 6 i gjeldende plan fra 2006.

§ 4.1 bokstav f; «Største tillatte mønehøyde er 5,0 m, og største tillatte gesimshøyde er 4,0 m. Mønehøyde og gesimshøyde måles i forhold til høyeste fasade over planert terreng. Høyden på grunnmur skal holdes så lav som mulig. Største tillatte mur- eller pilarjøyde er 30 cm i plant terreng og 80 cm i hellende terreng».

§ 7.1; I friluftsområde i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone tillates ikke oppankring av husbåter, flytehytter og landfaste flytebrygger. Bestemmelsen skal likevel ikke være til hinder for midlertidig oppankring av fritidsbåter, eller fortøyning etter bestemmelsene som går frem av Friluftsloven, ved bruk av friluftsområdene». 

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10.
Til toppen av siden

 

  

PS 11/16 Detaljregulering Kvilstadvegen 2 - 1719/275/574

Rådmannens forslag til innstilling:

Levanger kommune egengodkjenner detaljregulering for Kvilstadvegen 2, datert 27.01.2016, med de endringene som er gjort etter høringsperioden. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-12.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 10.02.2016

Forslag i møte:

Ingen.

Saksordfører:

Olav Strid, AP 

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.  

INNSTILLING:

Levanger kommune egengodkjenner detaljregulering for Kvilstadvegen 2, datert 27.01.2016, med de endringene som er gjort etter høringsperioden. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-12

Til toppen av siden

Publisert: 04.12.2013 11:05 Sist endret: 10.02.2016 15:12
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051