Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 09.12.15 - sak 70/15 - Reguleringsplan Nordlijordet - mindre reguleringsendring


Saksbehandler: Heidi Fløtten Olsen
Arkivsaknr: 2015/6768 - /L2006008
Saksordfører: Ingen


vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og byggesakssjefen - delegert sak 14.10.15 790/15
Plan- og utviklingskomiteen 09.12.15 70/15

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Reguleringsendring for Nordlijordet vedtas i medhold av Plan- og bygningsloven § 12-14

Vedlegg:

 1. Plankart datert 17.12.2011 PDF  -  JPG
   
 2. Nytt plankart med reguleringsendring PDF  -  JPG
   
 3. Søknad av mindre endring av reguleringsplan, datert 9.10.2015 PDF
   
 4. Oppdaterte bestemmelser PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 1. Høringsuttalelser
 2. Uttalelser fra Nordlijordet velforening og Innherred renovasjon


Saksopplysninger:

Arkplan AS har på vegne av Nordlijordet velforening, Innherred renovasjon og Øra Boligutvikling AS utarbeidet et forslag til endring av reguleringsplan for Nordlijordet i Levanger kommune.  

Endringen består i å slå sammen alle områder avsatt til renovasjon (FM1-3) til ett felles renovasjonsanlegg (FM1 i ny plan) mer sentralt i området. Dette vil medføre at alle beboere får lik avstand til renovasjonsanlegget samt at renovasjonsbil får mindre jobb og enklere adkomst til renovasjonsanlegget. Renovasjonsanlegget vil bli utført i form av nedgravde containere.

Klikk for større plankart

Gjeldende regulering                                                 Forslag til planendring

Høring.

Planforslaget er framlagt for høring og offentlig ettersyn i samsvar med Plan- og byggesakssjefens delegerte vedtak 14.10.2015. I forbindelse med høringen og offentlig ettersyn har det innkommet de uttalelser som nedenfor er gjengitt i sammendrag og kommentert:

 1. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, datert 14.10.2015.
  Fylkesmannen har ingen merknader til foreslåtte reguleringsendring.
 2. Nord-Trøndelag fylkeskommune, datert 20.10.2015.
  Fylkeskommunen har ingen merknader til foreslåtte reguleringsendring. 
 3. Nordlijordet velforening, datert 30.10.2015.
  Nordlijordet velforening foreslår å legge renovasjonsanlegget ca. 25 m lenger vest. Det opprinnelige foreslåtte området for renovasjonsanlegg var allerede opparbeidet med beplantning, postkassestativ og grøntområde.


Klikk for større plankart

Nordlijordet velforenings forslag til plassering av renovasjonsanlegg 

Vurdering:

Endringene vil føre til en enklere adkomst og lettere arbeid for renovasjonsbil. Renovasjonsanlegget skal utføres i form av nedgravde containere, noe som skaper et renslig, ryddig og estetisk godt uteområde. Det vil i tillegg kunne redusere eventuelle luktproblemer og reduserer arealbehovet i forhold til tradisjonelle avfallsbeholdere. Ved å flytte alle renovasjonsanleggene til ett sentralt anlegg ved lekeplass og friområde, vil dette være med på å skape et sentralt møtested for både voksne og barn i alle aldersgrupper. Dette vil igjen kunne føre til et bedre bomiljø for beboerne i området.

Å legge renovasjonsanlegget midt på strekningen langs lekeplass og friområde vil føre til at etablert postkassestativ med beplantning kan opprettholdes. Det vil bli lik avstand fra boenheter til renovasjonsanlegget, og renovasjonsanlegget vil ligge i tilknytning til gangsti gjennom området i sør.

Rådmannen foreslår at reguleringsendringen vedtas.

Til toppen av siden

Publisert: 13.01.2011 14:50 Sist endret: 09.12.2015 15:12
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051