Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 09.05.18 - sak 30/18 - Mindre endring av detaljregulering for Kvilstad

Mona Saursaunet - klikk for personkort
Saksbehandler: Mona Saursaunet
Arkivsaknr: 2018/8131 - /L2015009

 

 


vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 09.05.18 30/18

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Reguleringsendring for Kvilstad vedtas i medhold av Plan- og bygningsloven § 12-14.

Vedlegg:

1

Plankart Kvilstad 150218-A2-L PDF

2

Søknad om mindre reguleringsendring PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

  • Høringsuttalelser.
  • Detaljregulering for Kvilstad, plan-ID: L2015009


Saksopplysninger:

Sammendrag.

Planarbeidet utføres av Arkplan AS på vegne av Rostu Bolig AS. Endringsforslaget går ut på å flytte området avsatt til renovasjon (o_R1) i godkjent reguleringsplan for Kvilstad til en bedre plassering for tilgjengelighet og terrengmessig tilpasning (o_R1 i ny plan). Dette vil fortsatt medføre at alle beboere får lik adkomst til renovasjonsanlegget samt at renovasjonsbil får mindre jobb og enklere adkomst. En positiv konsekvens av flyttingen, er at det skapes mer rom sentralt i området med et felles uteområde for alle beboerne.

Klikk for større plankart

Vedtatt plankart for Kvilstad (2016)                             Revidert plankart for Kvilstad (planendring)

Høring.

Planforslaget er framlagt for høring jfr. Plan- og bygningsloven § 12-14. I forbindelse med høringen har det innkommet de uttalelser som nedenfor er gjengitt i sammendrag og kommentert:

1.      Trøndelag Fylkeskommune, 20.03.2018:

Ingen merknader.

2.      Fylkesmannen i Trøndelag, 3.04.2018:

Endringsforslaget fremstår å være godt begrunnet. Det er gjort gode vurderinger for temaet sosiale møteplasser samt at økt areal for friareal/grønnstruktur vil bedre bokvaliteten.

3.      Statens Vegvesen, 22.03.2018:

Ingen merknader.

4.      Innherred Renovasjon, 12.04.2018:

Ny plassering er i henhold til Innherred Renovasjons retningslinjer.

Endringer etter høring.

Ingen endringer av endringsforslaget etter høring.

Vurdering:

Administrasjonen stiller seg bak tiltakshaver argument om at renovasjonsanleggets nye plassering vil være mer optimal for beboerne og renovasjonsselskapet, og at lekeplassen/friområdet ikke vil bli forringet av dette tiltaket.

Rådmannen tilrår at planendring for Kvilstad vedtas.

Til toppen av siden

Publisert: 13.01.2011 14:50 Sist endret: 09.05.2018 17:48
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051