Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 09.03.16 - sak 17/16 - Detaljregulering Nossumhyllan felt D2 - del av 1719/18/74


Saksbehandler: Heidi Fløtten Olsen
Arkivsaknr: 2015/1206 - /L2015003
Saksordfører: Ingen


vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 09.12.15 71/15
Plan- og utviklingskomiteen 09.03.16 17/16
Kommunestyret    

 

Rådmannens forslag til innstilling:

Detaljregulering for Nossumhyllan felt D2 vedtas i medhold av Plan- og bygningslovens § 12-12.

Vedlegg:

 1. Plankart, datert 13.04.2015 PDF  -  JPG
    
 2. Planbeskrivelse, datert 14.10.2015 PDF
    
 3. Planbestemmelser, datert 13.04.2015 PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 1. Høringsuttalelser
 2. Kulturminnefaglig uttalelse
 3. Geoteknisk vurdering


Saksopplysninger:

Block Watne er i gang med å bygge ut boliger på Nossum. Utbyggingen utføres i tråd med gjeldende reguleringsplan, vedtatt 26.09.2012. På delområde D2 i gjeldende plan er det regulert til to frittliggende eneboliger, Block Watne ønsker istedenfor å legge til rette for tre boliger i rekke. Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for slik bebyggelse. Det forutsettes ingen utvidelse utover gjeldende plan. 

Planforslaget ble vedtatt sendt på høring og offentlig ettersyn av Plan- og utviklingskomiteen den 9.12.2015. I løpet av høringsperioden har det kommet inn noen uttalelser.

Høring

Planforslaget er framlagt for høring og offentlig ettersyn i samsvar med PUK-sak nr. 71/15. I forbindelse med høringen og offentlig ettersyn har det innkommet de uttalelser som nedenfor er gjengitt i sammendrag og kommentert:

1.      Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, datert 19.01.2016

Fylkesmannen påpeker at det med tanke på nærheten til E6, må legges vekt på å redusere støybelastningen mest mulig. For å sikre at planbestemmelsene ivaretar støyutfordringene i tilstrekkelig grad, og fastsetter juridisk bindende krav til støy og tiltak mot støy, vil Miljøvernavdelingen tilrå endringer i § 3.5 i bestemmelsene. I henhold til Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) skal det stilles absolutte krav (ikke skjønnsbasert) og det skal brukes konkrete, tallfestede mål og avgrensninger på forhold som ikke går frem av plankartet. Som et minimum bør bestemmelsen omformuleres til: «For boliger og utendørs oppholdsarealer skal grenseverdiene gitt i tabell 3 i Klima- og miljødepartementets retningslinje T1442/2012 legges til grunn for eventuelle nødvendige støytiltak ved gjennomføringen av reguleringsplanen.» 

Fylkesmannen har ingen ytterligere merknader til planforslaget. 

Kommentar:

Det er viktig at boligene og uteoppholdsareal blir skjermet mot støy på en slik måte at beboerne får et best mulig bomiljø. Detaljene som fylkesmannen foreslår endret vil presisere kravene og gir dermed en bedre sikkerhet på at støyproblematikken blir håndtert på en best mulig måte, i forhold til de krav som gjelder. Det foreslås derfor at bestemmelsenes § 3.5 endres slik fylkesmannen foreslår.

2.      Nord-Trøndelag fylkeskommune, datert 14.01.2016

Ved varsel om planoppstart hadde fylkeskommunen en uttalelse om at det var behov for en arkeologisk registrering i planområdet. Registreringen ble utført i september 2015 uten at det ble gjort nye funn. Fylkeskommunen har derfor ingen ytterlige merknader.

3.      Statens vegvesen, datert 11.02.2016

Statens vegvesen har ingen merknader til planforslaget.

Endringer etter høring.

I samråd med tiltakshaver er det etter høring og offentlig ettersyn gjort følgende endringer i plandokumentene:

Bestemmelser:

 • Reguleringsbestemmelsenes § 3.5, Støy, endres til:


For boliger og utendørs oppholdsarealer skal grenseverdiene gitt i tabell 3 i Klima- og miljødepartementets retningslinje T1442/2012 legges til grunn for eventuelle nødvendige støytiltak ved gjennomføringen av reguleringsplanen. 

Vurdering:

Planforslaget er i samsvar med overordnet plan og vil i tillegg skape en høyere utnytting av området. Det har ikke kommet nye opplysninger i løpet av høringsperioden som endrer de vurderingene som ble gjort ved 1.gangs behandling. Rådmannen vil derfor foreslå at planforslaget vedtas.

Til toppen av siden 

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 09.12.2015

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.  

VEDTAK:

Forslag til detaljregulering for Nossumhyllan felt D2 sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. Plan- og bygningslovens § 12-10.
Til toppen av siden 

Rådmannens forslag til vedtak:

Forslag til detaljregulering for Nossumhyllan felt D2 sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. Plan- og bygningslovens § 12-10

Vedlegg:

 1. Plankart, datert 13.04.2015 PDF  -  JPG
   
 2. Planbeskrivelse, datert 14.10.2015 PDF
   
 3. Planbestemmelser, datert 13.04.2015 PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 1. Forhåndsuttalelser
 2. Kulturminnefaglig uttalelse
 3. Geoteknisk vurdering


Saksopplysninger:

Bakgrunn

Block Watne er i gang med å bygge ut boliger på Nossum. Utbyggingen utføres i tråd med gjeldende reguleringsplan, vedtatt 26.09.2012. På delområde D2 i gjeldende plan er det regulert til to frittliggende eneboliger, Block Watne ønsker istedenfor å legge til rette for tre boliger i rekke. Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for slik bebyggelse. Det forutsettes ingen utvidelse utover gjeldende plan. 

Planområdet

Planområdet er på 1,8 daa og ligger øst for Eidsbotn, sør for Levanger sentrum, og har adkomst fra E6 via Sjømarkvegen. Området ligger sørvest (i utkanten) av det utbygde boligfeltet.

Klikk for større kart 

Planområdet i rosa skravur.

Planstatus

Planområdet omfattes av reguleringsplan for Nossumhyllan vedtatt 21.11.2007, og reguleringsplan for Nossumhyllan felt D1 og D2, vedtatt 26.09.2012. Det er reguleringsplan for Nossumhyllan felt D1 og D2 som ligger til grunn for planforslaget. Felt D2 er regulert til to frittstående eneboliger, og ønskes endret til tre boliger i rekke.

Planforslaget er ikke av slik karakter at det utløser krav om konsekvensutredning jfr. Forskrift om konsekvensutredning. Det foreligger utbyggingsavtale for gjeldende reguleringsplan. Denne har ikke konsekvenser for planlagt utbygging.

Planforslaget

Generelt

Det foreslås et felt med konsentrert småhusbebyggelse med tilhørende fellesarealer som veg og lekeplass. Parkering inkludert garasje/carport er forutsatt innenfor boligformålet. Det legges opp til at planområdet vil bruke samme renovasjonsanlegg som felt D1 i reguleringsplan vedtatt 26.09.2012.

Gjeldende reguleringsplan for Nossumhyllan felt D1 og D2 (vedtatt i 2012) - klikk for større kart

Gjeldende reguleringsplan for Nossumhyllan felt D1 og D2 (vedtatt i 2012).

Bebyggelsen

Området planlegges bebygd med 3 boliger i rekke med sokkel. Parkering for hver boenhet tenkes løst med en garasje/carport samt en gjesteparkering per boenhet. Garasje/carport skal være integrert i bygningene.

Prosent bebygd areal skal være maksimun %-BYA = 50 %. Dette er en økning i forhold til gjeldende plan hvor maks %-BYA = 35 %.

Takform:
Saltak med takvinkel mellom 27 og 40 grader. Pulttak bygges med maksimal takvinkel på 10 grader.

Bolighus:
Gesims- og mønehøyde på hhv. 6,0 m og 8,0 m. Gesimshøyde på pulttak skal ikke overstige 7,0 m over gjennomsnittlig terreng. Takopplett eller ark tillates i inntil 1/3 av takflatens lengde.

Visuell presentasjon av planlagte boliger - klikk for større bilde

Visuell presentasjon av planlagte boliger.

Biladkomst og gang-/sykkelveg

Det planlegges adkomst fra Sjømarkvegen inn i planområdet. Denne har samme trasé som i gjeldende reguleringsplan, og vil være felles for eiendommene. Det er liten trafikk og lav hastighet i planområdet og boligfeltet for øvrig. Største stigning er 15%.

Parkering

Det kreves 1,5 plass per boenhet. Parkering løses ved en garasje/carport, samt en gjesteparkering per boenhet.

Lek og uteopphold

Lekeplassen LK er felles for både felt D2 og D1. Området utgjør 473 m2, og tilfredsstiller kommuneplanens krav om 50m2 per boenhet. Planforslaget legger opp til 3 boliger i rekke, og gjeldende reguleringsplan for felt D1 innehar 6 boenheter, til sammen utgjør dette 450 m2.

Universell utforming

Universell utforming eller tilgjengelighet nevnes ikke i planbeskrivelsen eller bestemmelsene. Boenhetene antas da å ikke tilrettelegges for universell utforming eller tilgjengelighet.

Støy

Deler av området regulert til boligbebyggelse ligger innenfor gul støysone iht. T-1442. E6 er hovedkilde for støy, og støyutredninger gjennomført i gjeldende reguleringsplan konkluderte med at deler av planområdet har støyverdier på Lden = 58-61 dBA. Ved søknad om byggetillatelse for eiendommene skal det legges ved støyfaglig utredning som viser hvordan kravene til innendørs og utendørs støynivå tilfredsstilles.

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Det er ikke registrert kvikkleiresoner i nærområdet, men det kan forekomme partier med dårlige grunnforhold i planområdet. Block Watne har gjennomført prøvegravinger i området, og disse viser at det generelt er liten fjelldybde i området. Største gravedybde til fjell er 1,10 m. Omkringliggende områder er utbygd, og det har ikke oppstått problemer med dårlig grunnforhold.

Planområdet ligger mellom kote 15 og kote 22. Det er således ingen fare for havnivåstigning i overskuelig framtid. Det er heller ingen potensielle flomkilder som for eksempel bekke- eller elveløp som utgjør særlig risiko. 

En er ikke kjent med mulige forurensningskilder i nærområdet.

Kulturminner

Nord-Trøndelag fylkeskommune gjennomførte arkeologiske registreringer 10.09.2015 for planområdet uten å gjøre funn av nye arkeologiske kulturminner. Bakgrunnen til denne registreringen var at det sommeren 2012 ble utført undersøkelser i nærområdet som ga mye funn i lignende areal.  

Biologisk mangfold – forholdet til naturmangfoldloven

Planen er vurdert iht. naturmangfoldlovens §§ 8-12, og en kan ikke se at den kommer i konflikt med forhold som skal tas hensyn til. Dette basert på opplysninger fra Naturbasen til Miljødirektoratet, Artsdatabankens artskart, kommunens egne faktaark om biologisk mangfold og GINT (Geografi i Nord-Trøndelag og Norge digitalt). Forvaltningsmålene i naturmangfoldlovens §§ 4 og 5 skal derfor være ivaretatt.

Vann-, avløp-, energiløsninger

Vann- og avløp: Det foreligger utbyggingsavtale siden 2007. I planbeskrivelsen er det opplyst om at veger og infrastruktur for øvrig er tilrettelagt for utbygging, samt at vannforsyningen i området er dimensjonert for uttak av brannvann. 

Energiløsninger: Det vises til minstekrav i TEK10.

Utbyggingsavtale

Det foreligger utbyggingsavtale for reguleringsplan for Nossumhyllan vedtatt i 2007. Denne har ikke konsekvenser for planlagt utbygging.

Planprosess

Medvirkning

Det ble avholdt forhåndskonferanse med Innherred samkommune 26.02.2015. Naboer har blitt informert underveis i planprosessen. Det ble den 06.03.2015 sendt ut kunngjøring om oppstart av planarbeid til fylkeskommunen, fylkesmannen, NTE, NVE, Sametinget, Statens vegvesen og naboer. Varsel om planoppstart ble også annonsert i Levangeravisa 07.03.2015.

Det ble mottatt kommentarer/merknader fra NVE, Sametinget, fylkeskommunen. Statens vegvesen og fylkesmannen. Innspillene er kommentert av forslagsstiller i planbeskrivelsen. 

Vurdering:

Planforslaget er i samsvar med overordnet plan, og endringen fra overordnet plan er at det tillates tre boliger i rekke istedenfor to frittstående eneboliger. Boliger i rekke vil bidra til å variere boligtypen i området, som er svært dominert av frittstående eneboliger. Dette vil kunne føre til en variert befolkningssammensetning på Nossumhyllan. Det legges ikke opp til at boenhetene er tilgjengelige eller universelt utformet da det er lagt opp til tilgjengelige boenheter i felt D1 fra gjeldende plan.

Adkomstveg til planområdet har i utgangspunktet samme trasé som gjeldende plan, men vil få en økning i maks prosent stigning fra 10% i gjeldende plan til 15% i planforslaget. I planforslaget blir vegen lagt på oversiden av boenhetene, i motsetning til på nedsiden i gjeldende plan. Vegen blir en privat veg til tre boenheter, og det vil derfor være mulig med en slik stigning.

Utforming av veg i planområdet - klikk for større kart

Utforming av veg i planområdet.

Lekeområdet er tilstrekkelig i areal og samsvarer med kommuneplan for Verdal med 50m2 per boenhet. Lekeområdet blir felles for felt D2 og D1 fra gjeldende plan. Da lekeområdet ikke anses å falle inn under kriteriene i TEK10 § 8-2, kan vi ikke se at det er krav om universell utforming av denne eller gangadkomsten til denne.

Kommunen har vurdert tiltaket i henhold til prinsippene for offentlig beslutningstaking nedfelt i Naturmangfoldloven (NML) §§ 8-12 og kommet frem at det her ikke ligger noe til hinder for gjennomføring av tiltaket som planlagt. Dette med bakgrunn i det ikke er kjennskap til/påvist prioriterte, truede eller nær truede arter iht. Norsk rødliste for arter 2010, eller utvalgte, truede eller nær truede naturtyper iht. Norsk rødliste for naturtyper 2011 som vil bli skadelidende som følge av tiltaket. Kommunen vurderer at det eksisterende kunnskapsgrunnlaget basert på

Naturbasen til Miljødirektoratet og Artsdatabankens artskart samt kommunens egen kjennskap til området er tilstrekkelig i forhold til sakens karakter og evt. risiko for skade på naturmangfold, jf. § 8. I og med dette legger kommunen til grunn at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger etter de andre miljøprinsippene i naturmangfoldloven §§ 9-12.

Rådmannen tilrår at planforslaget legges ut til høring og offentlig ettersyn.

Til toppen av siden

Publisert: 13.01.2011 14:50 Sist endret: 09.03.2016 15:57
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051