Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 09.03.16 - sak 15/16 - Søknad om riving av eldre naust og bygging av nytt naust - 1719/162/1 Gevik - Anita og Frode Pettersen

Torbjørn Sirum - klikk for personkort
Saksbehandler: Torbjørn Sirum
Arkivsaknr: 2015/7773 - /1719/162/1

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 09.03.16 15/16

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 (Dispensasjon) innvilges Anita og Frode Pettersen dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser om plankravet i pkt. 1.1.1. i kommuneplan og fra 100 meters beltet langs sjø for riving av eldre naust og bygging av nytt naust som omsøkt. Bakgrunn for dispensasjon er gitt i dette saksfremlegget.

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-4 (søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett) og vedtatte delegasjonsbestemmelser godkjennes søknad om riving av eldre naust og bygging av nytt naust på eiendommen Gevik, gnr. 162 bnr. 1 under følgene forutsetninger:

Tiltaket må utføres i samsvar med plan- og bygningsloven med gjeldende forskrifter og vedtekter.

Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:

Det søkes om riving av eldre naust og oppføring av nytt naust på eiendommen Gevik, gnr. 162 bnr. 1, Ekne. Nytt naust planlegges oppført på tilnærmet samme plass som det gamle. Naustet vil komme ca. 15 meter fra strandlinja. Det nye naustet er planlagt med bebygd areal 30 m2, maks. mønehøyde 4,5 meter, lengde 6 m og bredde 5 m.  

I følge kommuneplanen til Levanger kommune (vedtatt av Levanger kommunestyre i møte 31.3.2011) er området hvor naustet ønskes oppført regulert til område for fritidsbebyggelse, framtidig. Området er i kommuneplanen kalt F 10 – 1719/162/1 m.fl.

I bestemmelsene til planen står følgende i pkt. 1.1.1:

«Tillatelse til tiltak etter § 1 -6 (Pbl. 2008) innenfor områder for bebyggelses og anlegg, samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, grønnstruktur og forsvaret (§ 11 -7, nr. 1, 2, 3 og 4) kan ikke gjøres før området inngår i reguleringsplan.»

Videre står i pkt. 2.1:

Unntak fra plankrav (§ 11 -10, nr. 1)

«Følgende tiltak kan unntas fra plankravet dersom de er i samsvar med arealformålene og øvrige bestemmelser i kommuneplanens arealdel:

Mindre tilbygg og påbygg som utgjør maksimalt 25 % av eksisterende bygg eller ombygging av eksisterendebebyggelses, samt utvidelse av tidligere godkjent bebyggelse på eksisterende bolig- og hytteeiendommer innenfor bestemmelsene pkt. 1.5, unntatt eksisterende fritidsbebyggelse innenfor 100 meters beltet langs sjø.»

Planlagte riving av eksisterende naust og oppføring av nytt naust kommer ikke inn under unntaksbestemmelsene (pkt. 2.1) og det søkes om dispensasjon fra plankravet i pkt. 1.1.1 og fra 100 meters beltet langs sjø.

Tiltakshaver har i brev datert 17.11.2015 skrevet bl.a. følgende som begrunnelse for at dispensasjon bør gis:

«Planlagte naust kommer ikke inn under unntaksbestemmelsene og det søkes om dispensasjon fra plankravet i pkt. 1.1.1 og fra 100 metersbeltet langs sjø. Det synes lite hensiktsmessig å lage en reguleringsplan for oppføring av kun et nytt naust på samme sted som eksisterende naust. Naustet vil ikke være til hinder for andre brukere av fjæra/ området eller fritidsinteresser. Planlagt bruk er båtnaust for fritidsfiske og søker er født og oppvokst i dette området.» 

Nabovarsel er sendt til berørte naboeiendommer. Det har ikke kommet merknader til utsendt nabovarsel.

I brev datert 24.11.2015 ble søknaden om dispensasjon sendt til høring/ behandling etter annet lovverk til Fylkesmannen i Nord- Trøndelag, Nord- Trøndelag fylkeskommune og Innherred samkommune, enhet for samfunnsutvikling v/ landbruk.

Fylkesmannen i Nord- Trøndelag har i brev datert 10.12.2015 svart bl.a. følgende:

«Landbruksavdelingen:

Landbruksavdelingen har ut fra regionale og nasjonale landbruksinteresser ingen merknader til søknaden.

Miljøvernavdelingen:

Det er i naturbase eller artsdatakart ikke funnet registreringer av biologisk mangfold-verdier av nasjonal eller regional verdi. Vi minner om at kommunen selv har ansvar for å ta lokale miljøhensyn og vurdere saken etter prinsippene i naturmangfoldloven.

Levanger kommune er kategorisert som en kommune med stort press på arealene i strandsonen hvor hovedregelen er at byggeforbudet i strandsonen skal praktiseres strengt av hensyn til miljøkvalitetene.

Miljøvernavdelingen viser til føringer i Regional plan for arealbruk vedtatt i fylkestinget

25.4.2013: «Etablering av flytebrygger og naust kan føre til en privatisering av strandsonen og utbygging bør skje i form av fellesanlegg som i minst mulig grad beslaglegger urørt og attraktiv strandsone. Primærfunksjonen for et naust skal være oppbevaring av båt og båtutstyr i en bygning med enkel konstruksjon og en utforming og terrengplassering som medfører minimale inngrep.»

Området omsøkte naust er plassert i, er regulert til framtidig fritidsbebyggelse, noe som indikerer verdien av området i fritidssammenheng og som med stor sannsynlighet vil medføre behov for tilrettelagte anlegg for bruk av fritidsbåter. Med bakgrunn i dette, vil vi tilråde kommunen å vurdere muligheten for fellesanlegg i området i stedet for oppføring av private enkeltnaust.

Omsøkte naust vil ikke medføre ny arealbruk, da det skal erstatte et eksisterende naust og plasseres omtrent på samme sted. Eksisterende naust ser ut fra kart i Gisline til å være på ca. 20 kvm. I følge vedlagte tegninger vil det nye naustet bli på 30 kvm og med høyde på 4,5 m, dvs. ca. 50 % større enn eksisterende naust. For å unngå ytterligere privatisering av området, vil vi fraråde kommunen à innvilge dispensasjon for oppføring av et naust på 30 kvm.

Kommunalavdelingen - samfunnssikkerhet og beredskap:

Vi har ingen merknader til søknaden.» 

Nord- Trøndelag fylkeskommune har i brev datert 8.12.2015 skrevet følgende:

«Plan- og friluftslivsforhold:

Vi har ikke regionale merknader til søknaden.

Kulturminner:

I brev til kommunene datert 31.3.2009 og 17.2.2012, orienterte vi om hvilke saker vi

prioriterer å gi uttalelse til:

 

  • tiltak som kommer nærmere enn 100 meter fra registrerte automatisk freda kulturminner
  • vesentlige endringer og rivning på bygninger og anlegg eldre enn 1850, jfr kml § 25


Vi forutsetter at kommunen har avklart om noen av disse punktene gjelder for denne saken, og vi prioriterer derfor ikke å undersøke denne saken nærmere. Vi viser videre til at synlige automatisk fredete kulturminner og bygninger eldre enn 1900 er systematisk registrert. Disse registreringene finnes i http://askeladden.ra.no og www.gint.no. Vi har ingen ytterligere merknader til saken, jf. Kulturminneloven § 9.

Denne uttalelsen gjelder ikke samiske kulturminner og heller ikke tiltak og kulturminner i sjø. For slike saker bes det ta kontakt med hhv Sametinget og NTNU/Vitenskapsmuseet.

Kulturminner som oppdages under arbeidet skal meldes kulturminnemyndigheten, og tiltakshaver skal stanse arbeidet, jf. Kulturminneloven § 8.2.

Kontaktperson kulturminner i NT fylkeskommune: Gunn Hege Lande, tel 74 11 36 00.»

Utfra kart ligger nærmeste kulturminne ca. 145 meter unna omsøkte naust.

Innherred samkommune enhet for samfunnsutvikling v/ landbruk har i brev datert 1.12.2015 uttalt at de har ingen merknad i forhold til jordloven til omsøkte tiltak.

Vurdering:

Søknad om riving av eldre naust og bygging av nytt naust på eiendommen Gevik, gnr. 162 bnr. 1 betinger at det gis dispensasjon fra bestemmelsene i kommuneplanen for Levanger kommune og 100 meters beltet langs sjø.

I henhold til kapittel 19 i plan- og bygningsloven kreves grunngitt søknad fra tiltakshaver. Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelsene fastsatt i eller i medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen.

Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.

Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer og regionale rammer og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovers bestemmelser om planer og forbudet i § 1 – 8 (100 meters beltet i strandsonen) når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden.

Vanlige regler for myndighetsmisbruk, herunder kravet om likebehandling gjelder. Kommunen kan ikke forskjellsbehandle saker hvor relevante forhold er like og det har ikke skjedd endringer i rettstilstanden eler en generell endring av praksis. En dispensasjon kan gi grunnlag for presedens, og man bør også på bakgrunn av dett være restrikt med å dispensere.

Søknaden om dispensasjon har vært sendt til uttalelse til Fylkesmannen i Nord- Trøndelag, Nord- Trøndelag fylkeskommune og Innherred samkommune ved enhet for samfunnsutvikling v/ landbruk. Hverken Nord- Trøndelag fylkeskommune eller Innherred samkommune ved enhet for samfunnsutvikling v/ landbruk har merknader til søknaden.

Derimot har Fylkesmannen i Nord- Trøndelag noen merknader til søknaden. I uttalelsen sin tilråder de kommunen å vurdere mulighetene for fellesanlegg i området i stedet for oppføring av private enkelt naust. Videre at planlagt nytt naust har et bebygd areal på 30 m2 mot at eldre naust har et bebygd areal på ca. 20 m2. Slik at en evt. dispensasjon vil medføre et nytt naust 50 % større enn det gamle og medfører ytterligere privatisering av området.

I forbindelse med utarbeidelsen av ny kommuneplan for Levanger kommune ble det etter forslag fra grunneierne av gnr. 162 bnr. 1 m.fl. regulert et område kalt F 10, område til fritidsbebyggelse, framtidig. Etter at planen ble vedtatt av Levanger kommunestyre i møte 31.3.2011, har ikke grunneierne fremmet forslag til reguleringsplanen for området, men muligheten ligger der fortsatt i forhold til vedtatte kommuneplan. Skulle det komme en slik plan for bygging av flere hytter i dette området vil det sannsynligvis også reguleres inn areal for bygging av flere naust i området, i og med at området er såpass nært sjø. Ut fra kart av området, ser en at det vil kunne være flere andre plasser hvor naust kan bygges enn hvor omsøkte naust planlegges oppført. I tillegg står et eldre naust allerede der hvor nytt naust søkes bygd. Nytt naust vil oppføres hvor det fra før av er bygd to naust tidligere, slik at det i dag er tre naust som står side om side. De to andre naustene har begge et bebygd areal på ca. 30 m2.

I bestemmelsene til kommuneplanen er det gitt generelle regler for utforming av naust.  

Disse er som følger:

«Mønehøyden for naust skal være maksimalt 4,5 m ved sjø og 3,5 m ved ferskvann over planert terreng målt ved bygningens høyeste fasade. Naust skal ha takvinkel mellom 25 og 35 grader.

For naust i tilknytning til sjø tillates maksimalt bebygd areal (BYA)= 30 m2 med maksimal bredde 5 m regnet til utvendig kledning. For naust i tilknytning til ferskvann tillates maksimalt bebygd areal (BYA) = 20 m2 med maksimal bredde 3,5 m regnet il utvendig kledning. Naustplassering skal tilpasses terrenget og males i naturtilpassede farger.» 

Omsøkte naust er i tråd med disse bestemmelsene. 

Det som taler for dispensasjon er følgende:

Området er allerede bebygd med naust, hvor eldre naust skal rives og nytt skal oppføres på ca. samme plass.

Område er regulert til området for fritidsbebyggelse, framtidig.

Nytt naust bygges side om side med to andre naust.

Det som taler imot dispensasjon er følgende:

Positivt vedtak kan gi presedens.

Kan vanskeliggjøre plassering av fellesanlegg i forhold til en framtidig reguleringsplan for fritidsbebyggelse i området.

Bygging av et større naust enn eldre naust, medfører ytterligere privatisering av området.

Rådmannen har etter nøye vurderinger av alle momenter i saken kommet fram til å anbefale at det gis dispensasjon fra bestemmelsene i kommuneplanen for Levanger kommune for riving av eldre naust og bygging av nytt naust på eiendommen Gevik gnr. 1762 bnr. 1, som omsøkt. Det er innsendt grunngitt søknad fra tiltakshaver.

Rådmannen har også vurdert at hensynet bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formåls bestemmelse ikke blir vesentlig tilsidesatt. Det er videre vurdert at fordelene med å gi dispensasjon er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet vurderes av kommunen i dette tilfelle til å være av positiv art.

Til toppen av siden

Publisert: 13.01.2011 14:50 Sist endret: 09.03.2016 15:56
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051