Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 09.03.16 - sak 14/16 - Søknad om restaurering/oppbygging av forfalt naust - 1719/268/1 Storborg nedre - John Bye

Torbjørn Sirum - klikk for personkort
Saksbehandler: Torbjørn Sirum
Arkivsaknr: 2014/9117 - /1719/268/1 

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 09.03.16 14/16

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 (Dispensasjon) innvilges John Bye dispensasjon fra LNFR- formålet i kommuneplanen og 100 meters beltet langs sjø for restaurering/ oppbygging av forfalt naust som omsøkt. Bakgrunn for vedtaket er gitt i dette saksfremlegget. 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-4 (søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett) og vedtatte delegasjonsbestemmelser godkjennes søknad om restaurering og oppbygging av forfalt naust på eiendommen Storborg nedre, gnr. 268 bnr. 1, underfølgende forutsetninger:

Tiltaket må utføres i samsvar med plan- og bygningsloven med gjeldende forskrifter og vedtekter.

Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:

Det søkes om restaurering/ oppbygging av gårdens gamle forfalte naust på eiendommen Storborg nedre, gnr. 268 bnr. 1, Levanger. Nytt naust ønskes oppført på tilnærmet samme plass som det gamle naustet. Naustet vil komme ca. 15 meter fra strandlinja. Det nye naustet er planlagt med bebygd areal 30 m2, mønehøyde 4,5 meter, lengde 6 m og bredde 5 m. 

I følge kommuneplanen til Levanger kommune (vedtatt av Levanger kommunestyre i møte 31.3.2011) er området hvor naustet ønskes oppført et LNFR- område, nåværende.

Det søkes om dispensasjon fra LNFR- formålet i kommuneplanen og fra § 1-8 i plan- og bygningsloven (forbud mot tiltak mv. i 100 meters beltet langs sjø og vassdrag).

Tiltakshaver har i brev datert 18.12.2014 begrunnet dispensasjonssøknaden som følger:

«Jeg søker herved om dispensasjon for å få gjenreise/ reoppføre gårdsnaust for Storborg nedre, på egen eiendom i Djupvika (Skånes). Naustet er registrert på o-kart, se vedlegg nr. Q4.

Det opprinnelige gårdsnaustet sto intakt til orkanen nyttårsnatta 1992/93 og senere uvær i 1995 ødela bygningen. Skadene var så store at det ikke var noen mening i å restaurere. Området ble etter en tid ryddet, da min far, Søren 0. Bye, planla å sette opp nytt, disse planene kom den gang dessverre ikke lengre enn til å skifte ut/ forsterke de opprinnelige fundamentene. Det vises til vedlagte bilder, vedlegg nr. Q4.

Gjenreising av naustet er spesielt ønskelig da dette er en del av gårdens historie, den tid gårdsfiske var en viktig matfaktor. Planlagt bruk er båtnaust for fritidsfiske og tilliggende aktiviteter.

Naustet er ønsket gjenreist på samme sted og med samme areal som det opprinnelige, men det kan være aktuelt å flytte det noe (2 - 3 meter) for å begrense/unngå terrengmessige inngrep og også oppnå noe avstand fra en bekk med sterkt varierende vannføring.

Det gjenreiste naustet vil ikke være til hinder for andre brukere av fjæra/området eller friluftsinteresser. Dette området er for øvrig den eneste plassen gården har mulighet for naust på egen grunn. Det vises for øvrig til søknaden og vedlegg.»

I brev datert 16.1.2015 ble søknaden om dispensasjon sendt til høring/ behandling etter annet lovverk til Fylkesmannen i Nord- Trøndelag, Nord- Trøndelag fylkeskommune, Sametinget og Innherred samkommune, enhet for samfunnsutvikling v/ landbruk.

Fylkesmannen i Nord- Trøndelag har i brev datert 27.1.2015 svart bl.a. følgende:

«Landbruksavdelingen:

Landbruksavdelingen kan ikke se at regionale og nasjonale landbruksinteresser berøres og vi har på denne bakgrunn ingen merknader til søknaden.

Miljøvernavdelingen:

Miljøvernavdelingen har benyttet seg av tilgjengelig kart, flyfoto(ortofoto), skråfoto, naturbase og artskart ved vurdering av saken.

I Naturbasen ligger tiltaket innenfor to registrerte naturtyper, begge verdsatt som viktige (Bverdi); 'tangvoll' og ‘israndavsetning’. Behandlingen av dispensasjonssøknaden må ta hensyn til eventuelle miljøkvaliteter i området og verdier for biologisk mangfold. Det skal framgå i saksbehandlingen at prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8 - 12 er vurdert.

Vi viser til retningslinjer for plan- og dispensasjonspraksisen i strandsonen i statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning i strandsonen (SPR), fastsatt 25.3.2011. I SPR er Levanger kommune kategorisert som en kommune med stort press på arealene i strandsonen hvor hovedregelen er at byggeforbudet i strandsonen skal praktiseres strengt av hensyn til miljøkvalitetene.

Det omsøkte naustet ligger i et område med noen flere naust/fritidsboliger relativt spredt beliggende langs sjøen, men for øvrig relativt uberørt. Området ligger nært Levanger sentrum, og har kvaliteter som friluftsområde.

I Regional plan for arealbruk for Nord- Trøndelag (vedtatt 25.4.2013) påpekes det at etablering av naust kan føre til privatisering av strandsonen og at utbygging bør skje i form av fellesanlegg som i minst mulig grad beslaglegger urørt og attraktiv strandsone,. Videre: « Primærfunksjonen for et naust skal være oppbevaring av båt og båtutstyr i en bygning med enkel konstruksjon og en utforming og terrengplassering som medfører minimale inngrep. Ved søknader om etablering av naust bør det vurderes alternative løsninger i form av landbasert lagring.»

Miljøvernavdelingen vil ut fra områdets relativt uberørt preg, verdi som friluftsområde pga. nærhet til Levanger sentrum samt registrerte miljøkvaliteter, tilrå kommunen å avslå søknaden om dispensasjon. 

Kommunalavdelingen – samfunnssikkerhet og beredskap:

Vi minner om at det må tas hensyn til eventuell risiko som kan oppstå som følge av tiltaket jf. Plan- og bygningslovens § 19- 2(3) og § 4- 3. Vi minner om hensynet til havnivåstigning og stormflo ved plassering av bygg nær sjøen.» 

Nord- Trøndelag fylkeskommune har i brev datert 23.1.2015 skrevet følgende:

«Plan- og friluftslivsforhold:

Vi har ikke regionale merknader til søknaden.

Kulturminner:

I brev til kommunene datert 31.3.2009 og 17.2.2012, orienterte vi om hvilke saker vi

prioriterer å gi uttalelse til:

  • tiltak som kommer nærmere enn 100 meter fra registrerte automatisk freda kulturminner
  • vesentlige endringer og rivning på bygninger og anlegg eldre enn 1850, jfr kml § 25.


Vi forutsetter at kommunen har avklart om noen av disse punktene gjelder for denne saken, og vi prioriterer derfor ikke å undersøke denne saken nærmere. Vi viser videre til at synlige automatisk fredete kulturminner og bygninger eldre enn 1900 er systematisk registrert. Disse registreringene finnes i http://askeladden.ra.no og www.gint.no. Vi har ingen ytterligere merknader til saken, jf. Kulturminneloven § 9.

Denne uttalelsen gjelder ikke samiske kulturminner og heller ikke tiltak og kulturminner i sjø. For slike saker bes det ta kontakt med hhv Sametinget og NTNU/Vitenskapsmuseet.

Kulturminner som oppdages under arbeidet skal meldestil kulturmyndigheten, og tiltakshaver skal stanse arbeidet, jf. Kulturminneloven § 8.2.

Kontaktperson kulturminner i NT fylkeskommune, Inger Marie Kimo, tel 74 11 36 00.

Sametinget har i brev datert 23.1.2015 avgitt følgende uttalelse:

«Etter vår vurdering av beliggenhet, omfang og annet kan vi ikke se at det er fare for at det omsøkte tiltaket kommer i konflikt med automatisk freda, samiske kulturminner. Sametinget har derfor ingen spesielle merknader til dispensasjonssøknaden.

Skulle det likevel under arbeid i marken oppdages gjenstander eller andre spor som tyder på eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og fylkeskommunen omgående, jf. lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner § 8 annet ledd. Vi forutsetter at dette pålegg formidles videre til dem som skal utføre arbeidet i marken.

Vi minner om at alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk freda i følge kml. § 4 annet ledd. Samiske kulturminner kan blant annet være bygninger, hustufter, gammetufter (Sirkulære flater, ofte med steinsatt ildsted og voll omkring), teltboplasser (synlig som et steinsatt ildsted), ulike typer anlegg brukt ved jakt, fangst, fiske, reindrift eller husdyrhold, graver, offerplasser eller steder det knytter seg sagn til. Denne oppregningen er på ingen måte uttømmende. Mange av disse er fortsatt ikke funnet og registrert av kulturminnevernet. Det er ikke tillatt å skade eller skjemme freda kulturminner, eller sikringssonen på 5 meter rundt kulturminnet, jf. Kml §§ 3 og 6.

Vi gjør for øvrig oppmerksom på at denne uttalelsen bare gjelder Sametinget, og viser til egen uttalelse fra Nord- Trøndelag fylkeskommune.»

Innherred samkommune, enhet for samfunnsutvikling v/ landbruk har i brev datert 8.9.2015 uttalt at de har ingen merknad til omsøkt tiltak iht. jordlovens bestemmelser.

Vurdering:

Søknaden om restaurering /oppbygging av forfalt naust på eiendommen Storborg nedre, gnr. 268 bnr. 1 betinger at det gis dispensasjon fra LNFR- formålet i kommuneplanen for Levanger kommune og 100 meters beltet langs sjø.

I henhold til kapittel 19 i plan- og bygningsloven kreves grunngitt søknad fra tiltakshaver. Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelsene fastsatt i eller i medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen. 

Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.

Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer og regionale rammer og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovers bestemmelser om planer og forbudet i § 1 – 8 (100 meters beltet i strandsonen) når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden.

Vanlige regler for myndighetsmisbruk, herunder kravet om likebehandling gjelder. Kommunen kan ikke forskjellsbehandle saker hvor relevante forhold er like og det har ikke skjedd endringer i rettstilstanden eler en generell endring av praksis. En dispensasjon kan gi grunnlag for presedens, og man bør også på bakgrunn av dett være restrikt med å dispensere.

Søknaden om dispensasjon har vært sendt til uttalelse til Fylkesmannen i Nord- Trøndelag, Nord- Trøndelag fylkeskommune, Sametinget og Innherred samkommune ved enhet for samfunnsutvikling v/ landbruk. Av høringsinstansene er det bare Fylkesmannen i Nord- Trøndelag som har noen merknader til dispensasjonssøknaden. 

Merknadene fra Fylkesmannen er bl.a. at omsøkte tiltak ligger i følge Naturbasen innenfor to registrerte naturtyper, begge verdsatt som viktige (Bverdi); «tangvoll» og «israndavsetning». Behandlingen av dispensasjonssøknaden må ta hensyn til eventuelle miljøkvaliteter i området og verdier for biologisk mangfold. Det må framgå av saksbehandlingen at prinsippene i naturmangfoldlovens § 8 – 12 er vurdert.

Tangvoll finnes i øverste del av havstranda på steder hvor havet jevnlig skyller opp næringsrikt organisk materiale (for eksempel tang). Fordi havet tilfører mer næring enn det vasker bort, er tangvoller et næringsrikt levested. Registrerte tangvoll i dette området strekker seg fra Djupvika og til nesten av spissen på Kaustangen, er ca. 1 km lang.

Israndavsetninger er løsmasser avsatt ved randen av en isbre. Avsetningene kan enten være glasiale, avsatt av selve isbreen, eller glasifluviale, avsatt av smeltevann nær breen.

Glasiale israndavsetninger er vanligvis endemorener, mens smeltevannet danner isranddeltaer der brefronten der brefronten ender i havet eller i en innsjø. Forutsetningen for å få dannet større israndavsetninger er at brefronten står på samme sted over en viss tid. Dette skjer typisk der breen støter mot en bergterskel. Registrerte israndsavsetning strekker seg fra Djupvika og rundt Kaustangen inn i Kausbukta, er ca. 1,5 km lang.

Omsøkte plassering av nytt naust ligger helt i kanten av tangvoll og israndavsetningen og plasseringen av naustet vurderes ikke komme i vesentlig konflikt med disse.

Når det gjelder kulturminner i området, ligger nærmeste registrerte kulturminne ca. 400 meter unna omsøkte tiltak.

I bestemmelsene til kommuneplanen er det gitt generelle regler for utforming av naust.

Disse er som følger:

«Mønehøyden for naust skal være maksimalt 4,5 m ved sjø og 3,5 m ved ferskvann over planert terreng målt ved bygningens høyeste fasade. Naust skal ha takvinkel mellom 25 og 35 grader.

For naust i tilknytning til sjø tillates maksimalt bebygd areal (BYA)= 30 m2 med maksimal bredde 5 m regnet til utvendig kledning. For naust i tilknytning til ferskvann tillates maksimalt bebygd areal (BYA) = 20 m2 med maksimal bredde 3,5 m regnet il utvendig kledning. Naustplassering skal tilpasses terrenget og males i naturtilpassede farger.» 

Omsøkte naust er i tråd med disse bestemmelsene.

Det som taler for dispensasjon er følgende: 

Området var tidligere bebygd med naust, hvor restene av det gamle naustet skal fjernes og nytt søkes oppført på ca. samme plass.

Eiendommen Storborg nedre er et gårdsbruk på ca. 450 dekar og hvor skogarealet tilhørende gården ligger fra toppen av Børsåsen og ned til Djupvika. Eiendommen eier ca. 290 meter av strandlinja mot sjøen og er eneste mulig område å bygge naust på egen grunn.

Viktig del av gårdens historie. 

Det som taler imot dispensasjon er følgende:

Positivt vedtak kan gi presedens.

Bygging av nytt naust medfører økt privatisering av området.

Området har verdi som friluftsområde pga. nærhet til Levanger sentrum samt registrerte miljøkvaliteter. 

Rådmannen har etter nøye vurderinger av alle momenter i saken kommet fram til å anbefale at det gis dispensasjon fra LNFR- formålet i kommuneplanen for Levanger kommune og 100 meters beltet langs sjø for restaurering/ oppbygging av forfalt naust på eiendommen Storborg nedre, gnr. 268 bnr. 1, Levanger, som omsøkt. Det er innsendt grunngitt søknad om dispensasjon fra tiltakshaver.

Rådmannen har også vurdert hensynet bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formåls bestemmelse ikke blir vesentlig tilsidesatt. Det er videre vurdert at fordelene med å gi dispensasjon er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet vurderes av kommunen i dette tilfelle til å være av positiv art.

Til toppen av siden

Publisert: 13.01.2011 14:50 Sist endret: 09.03.2016 15:55
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051