Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 09.03.16

Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhusKlikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrett
Dato: 09.03.16
Tid: kl. 13:00 - 15:00

Sakliste som PDF - protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (Outlook) - ren tekst (webmail) 

Sakliste
SaksnrSakUtredningVedtak
PS 12/16 Referatsaker - PUK Levanger utredning vedtak
PS 13/16 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll - vedtak
PS 14/16 Søknad om restaurering/oppbygging av forfalt naust - 1719/268/1 Storborg nedre - John Bye utredning vedtak
PS 15/16 Søknad om riving av eldre naust og bygging av nytt naust - 1719/162/1 Gevik - Anita og Frode Pettersen utredning vedtak
PS 16/16 Områdeplan/reguleringsplan for Holåsen vest utredning vedtak
PS 17/16 Detaljregulering Nossumhyllan felt D2 - del av 1719/18/74 utredning vedtak
PS 18/16 Cittaslowråd - oppnevning av medlemmer 2016-2017 utredning vedtak

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 10+0 av 11

NavnPartFunksjonListeMøtteMerknad
Nina Elisabeth Berget ap leder ap/sp/krf x  
Eva Høyem Anderssen sp nestleder ap/sp/krf x  
Olav Strid ap medlem ap/sp/krf x  
Randi Johanne Nessemo ap medlem ap/sp/krf x  
Lars Petter Holan ap medlem ap/sp/krf x  
Svein Erik Veie ap medlem ap/sp/krf x  
Bjørg Annie Pedersen Boneng sp medlem ap/sp/krf x  
Ola Skilbrigt sp medlem ap/sp/krf x  
Gunnar Morten Løvås sv medlem mdg/sv x  
Geir Tore Persøy frp medlem frp - forfall
Knut Sigurd Hjelmstad h medlem h  x  
Ingen frp vara frp - Geir Tore Persøy

 
Fra administrasjonen møtte:
Kommunalsjef Unni Storstad, enhetsleder Samfunnsutvikling Petter Voll, enhetsleder Kommunalteknikk Øyvind Nybakken, fagansvarlig plan Per Anders Røstad, arealplanlegger Håvard Kvernmo, rådgiver Øystein LunnanÅsmund Brygfjeld

Orienteringer:

  • Fylkets trafikksikkerhetsutvalg v/leder Edvard Øfsti
     
  • Kommunedelplan for E6 Åsen-Mære – arbeidet, prosess og sentrale utfordringer i planarbeidet v/Statens vegvesen - presentasjon PDF
     
  • Reguleringsplan adkomst Geitingsvollen v/enhetsleder Kommunalteknikk Øyvind Nybakken - presentasjon PDF
    Til toppen av siden

 

 

PS 12/16 Referatsaker - PUK Levanger

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 09.03.2016

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
Til toppen av siden

  

PS 13/16 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 09.03.2016

Forslag i møte:

Til å godkjenne/underskrive protokoll: Randi Johanne Nessemo, AP og Gunnar Morten Løvås, SV

Avstemning:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Til å godkjenne/underskrive protokoll: Randi Johanne Nessemo, AP og Gunnar Morten Løvås, SV 
Til toppen av siden

 

PS 14/16 Søknad om restaurering/oppbygging av forfalt naust - 1719/268/1 Storborg nedre - John Bye

Rådmannens forslag til vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 (Dispensasjon) innvilges John Bye dispensasjon fra LNFR- formålet i kommuneplanen og 100 meters beltet langs sjø for restaurering/ oppbygging av forfalt naust som omsøkt. Bakgrunn for vedtaket er gitt i dette saksfremlegget. 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-4 (søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett) og vedtatte delegasjonsbestemmelser godkjennes søknad om restaurering og oppbygging av forfalt naust på eiendommen Storborg nedre, gnr. 268 bnr. 1, underfølgende forutsetninger:

Tiltaket må utføres i samsvar med plan- og bygningsloven med gjeldende forskrifter og vedtekter.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 09.03.2016

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 (Dispensasjon) innvilges John Bye dispensasjon fra LNFR- formålet i kommuneplanen og 100 meters beltet langs sjø for restaurering/ oppbygging av forfalt naust som omsøkt. Bakgrunn for vedtaket er gitt i dette saksfremlegget. 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-4 (søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett) og vedtatte delegasjonsbestemmelser godkjennes søknad om restaurering og oppbygging av forfalt naust på eiendommen Storborg nedre, gnr. 268 bnr. 1, underfølgende forutsetninger:

Tiltaket må utføres i samsvar med plan- og bygningsloven med gjeldende forskrifter og vedtekter.
Til toppen av siden

 
 

PS 15/16 Søknad om riving av eldre naust og bygging av nytt naust - 1719/162/1 Gevik - Anita og Frode Pettersen

Rådmannens forslag til vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 (Dispensasjon) innvilges Anita og Frode Pettersen dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser om plankravet i pkt. 1.1.1. i kommuneplan og fra 100 meters beltet langs sjø for riving av eldre naust og bygging av nytt naust som omsøkt. Bakgrunn for dispensasjon er gitt i dette saksfremlegget.

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-4 (søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett) og vedtatte delegasjonsbestemmelser godkjennes søknad om riving av eldre naust og bygging av nytt naust på eiendommen Gevik, gnr. 162 bnr. 1 under følgene forutsetninger:

Tiltaket må utføres i samsvar med plan- og bygningsloven med gjeldende forskrifter og vedtekter.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 09.03.2016

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 (Dispensasjon) innvilges Anita og Frode Pettersen dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser om plankravet i pkt. 1.1.1. i kommuneplan og fra 100 meters beltet langs sjø for riving av eldre naust og bygging av nytt naust som omsøkt. Bakgrunn for dispensasjon er gitt i dette saksfremlegget.

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-4 (søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett) og vedtatte delegasjonsbestemmelser godkjennes søknad om riving av eldre naust og bygging av nytt naust på eiendommen Gevik, gnr. 162 bnr. 1 under følgene forutsetninger:

Tiltaket må utføres i samsvar med plan- og bygningsloven med gjeldende forskrifter og vedtekter.
Til toppen av siden

 


PS 16/16 Områdeplan/reguleringsplan for Holåsen vest

Rådmannens forslag til vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 legges områderegulering for Holåsen vest ut til høring og offentlig ettersyn.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 09.03.2016

Saksordfører:

Knut Sigurd Hjelmstad, H

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra Gunnar Morten Løvås, SV:

Saken sendes tilbake til administrasjonen, ny veg og gang/sykkelveg mot E6, Norske Skog innarbeides i planen. 

Begrunnelse:

Utbygging i Holåsen Vest med 125 boligenheter vil medføre en stor øking av trafikken gjennom Skogn sentrum. Det er i planen ikke tatt inn avlastningsvei/gang sykkelvei fra det nye feltet mot E6/ Norske Skog. Ved å planlegge og bygge en avlastningsveg mot E6 vil trafikken gjennom Skogn sentrum reduseres vesentlig. Eksisterende beboere på vestsiden av Holåsen vil også kunne benytte en slik avlastningsveg når de skal nordover eller sørover på E6, eller til Norske Skog. Det er vedlagt en risiko og sårbarhetsanalyse som omhandler gående/syklende. ROS- analysen konkluderer med følgende for denne gruppen «Risiko for at uønskede hendelser øker likevel ved økt belastning på eksisterende vegnett» Med en økning på 125 boenheter i tillegg til eksisterende bebyggelse vil det være en markert trafikkøkning på Mønsterhaugvegen og Skogn sentrum og tilsvarende risiko for uønskede hendelser. Det kan synes som om ROS- analysen ikke har drøftet dette forholdet i stor nok grad da den ikke omhandler øking av biltrafikk spesifikt. 

Avstemning:

Alternativ avstemning til vedtak mellom forslag fra Løvås og rådmannens forslag:

Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 9 mot 1 stemme 

VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 legges områderegulering for Holåsen vest ut til høring og offentlig ettersyn.
Til toppen av siden

 

 

PS 17/16 Detaljregulering Nossumhyllan felt D2 - del av 1719/18/74

Rådmannens forslag til innstilling:

Detaljregulering for Nossumhyllan felt D2 vedtas i medhold av Plan- og bygningslovens § 12-12.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 09.03.2016

Saksordfører:

Lars Petter Holan, Ap

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Detaljregulering for Nossumhyllan felt D2 vedtas i medhold av Plan- og bygningslovens § 12-12.
Til toppen av siden


 

PS 18/16 Cittaslowråd - oppnevning av medlemmer 2016-2017

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 09.03.2016

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra Olav Strid, AP:

Som representant fra Plan- og utviklingskomiteen til Cittaslowrådet for perioden 2016-2017 oppnevnes Nina Elisabeth Berget, AP

Avstemning:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Som representant fra Plan- og utviklingskomiteen til Cittaslowrådet for perioden 2016-2017 oppnevnes Nina Elisabeth Berget, AP

Til toppen av siden

Publisert: 04.12.2013 11:05 Sist endret: 16.03.2016 12:09
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051