Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 06.12.17 - sak 78/17 - Orientering om lokal luftkvalitet i Levanger sentrum, november 2017

Ingrid Okkenhaug Bævre - klikk for personkort
Saksbehandler: Ingrid Okkenhaug Bævre
Arkivsaknr: 2017/1196

   


vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 06.12.17 78/17

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Saken tas til etterretning 

Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 
Saksopplysninger:

I møte i Plan- og utviklingskomiteen den 14.06.17, PS 43/17, ble det orientert om lokal luftforurensning i Levanger sentrum. Levanger kommune har målt svevestøv siden oktober 2016, og enhet kommunalteknikk har ansvar for støvmåleren og målingene. I og med at vi nå har målt svevestøv i et helt år samt at kalenderåret 2017 nærmer seg slutten, er det nyttig med en ny oversikt over situasjonen. For mer utdypende informasjon om luftforurensning og svevestøv henvises til PS 43/17. 

Måleren i Kirkegata (ved den gamle Byskolen) måler PM 10, PM 2,5 og PM 1. Kirkegata er fylkesveg og eies av Nord-Trøndelag fylkeskommune, mens Statens vegvesen er ansvarlig for drift og tiltak i forhold til luftkvalitet. Andre fylkesveger i Levanger sentrum er Sverres gate ned mot stasjonen, Gunnlaug Ormstunges gate og Sjøgata fram til ferjeleiet, Jamtvegen og Staupslia. De resterende gatene er kommunale.

Forurensningsforskriften kapittel 7 omhandler lokal luftkvalitet. Grenseverdiene i forurensningsforskriften kapittel 7 er juridisk bindende og setter minstekrav til akseptabel luftkvalitet.

Målinger i perioden 12.10.16 - 21.11.17

 


01.01.17 – 21.11.17


12.10.16 – 12.10.17

Grenseverdi (juridisk bindende)

PM 2,5 (gjennomsnitt)

14,8 µg/m3

16,3 µg/m3

15,0 µg/m3

PM 10 (gjennomsnitt)

22,6 µg/m3

24,5 µg/m3

25,0 µg/m3

Antall døgn med PM 10 over 50 µg/m3

33

42

30 døgn per år

Tabell 1: Resultater fra målinger i Levanger sentrum i perioden 12.10.16-21.11.17 

Figur 2: Konsentrasjon av PM2,5 og PM10 i måleperioden 01.01-21.11.17 - klikk for større graf

Figur 2: Konsentrasjon av PM2,5 og PM10 i måleperioden 01.01-21.11.17

Tiltak vinter 2017-18

I PUK- møte 14.06.17 ble det presentert tiltak for å begrense luftforurensninga i Levanger sentrum.

Statens vegvesen:

Kortsiktige tiltak (inneværende kontraktsperiode til 31.08.2019):

  • Bruk av salt i stedet for strøsand på strekningen Moan – rundkjøring Røstad
  • Eventuelt bruke salt også på fv. 119 opp til Prix / Gjemblekorsen. Kommunen må i så fall ha ønske om dette da det er et spørsmål om type miljøhensyn – støv eller salt. Det er også motstand mot bruk av salt i vinterdrifta.
  • Økt fokus på renhold også vinters tid. I kontrakten er det krav om kosting innen 14 dager etter at det har blitt bart.
  • Økt fokus på oppfølging gjennom stikkprøvekontroller
  • Bruke asfalt som gir minst mulig støvproduksjon. I Kirkegata er det valgt asfalttype SKA11. Dette er en hard asfalttype som er egnet for høy trafikk, samtidig som den ikke er så grov at støy blir et problem.


Status november 2017:

Det er nå lagt asfalt i Kirkegata, type SKA11.

Tiltakene ovenfor gjelder fortsatt. Det strøs med salt, ifølge Mesta. Det har ikke blitt kostet enda, og kosting må følges opp sånn at det senest blir kostet 14 dager etter at det har blitt bart.

Det ønskes salting opp Staupslia. 

Langsiktige tiltak:

  • Vurdere kravene til renhold i sentrumsområdet spesielt i forbindelse med utarbeidelse av nytt konkurransegrunnlag
  • Vurdere om renhold vinterstid skal beskrives som en bestillingsjobb i stedet for på funksjon slik det er i dag. Da må byggherren bestille renhold etter behov
  • Vurdere hvilke fylkesveger i sentrumsområdet som skal ha krav til salting/spesielle krav til renhold
  • Eventuelt vurdere kravene til strøsand. Kan en bedre strøsand erstatte salting? Vegdirektoratet jobber med å forbedre kravene til strøsand. 

 
Status november 2017:

Nye krav til strøsand i områder med støvproblem. Disse kravene kommer med i den nye kontrakten.

I ny kontrakt ønskes salting i Staupslia, Jamtvegen, Kirkekrysset og Kirkegata.

Konkurransegrunnlaget for ny kontrakt skal utarbeides nå og lyses ut i oktober 2018.  

Renhold vegg til vegg er ønskelig og da må politivedtektene revideres. Dette må gjøres før konkurransegrunnlaget skal ut.

Kan det være en idé å fjerne p-plassene i Kirkegata, evt. begrense tidsrommet for parkering der? Uten parkering i Kirkegata vil det være mye enklere å få vasket. Dette er tema som bør utredes. 

Levanger kommune

Kortsiktige tiltak vil være kosting i perioder hvor målingene viser høy konsentrasjon.

På lengre sikt kan det være aktuelt med vasking av gate og fortau på det kommunale vegnettet, men da må det investeres i egnet utstyr og driftsbudsjettet må økes. Når det gjelder vasking, vil det være ønskelig å endre politivedtektene i forhold til hva kommunen skal gjøre og hva huseiere skal forestå. I dag har huseier ifølge politivedtektene ansvar for alt arbeid på fortau. 

I følge Norsk institutt for luftforskning (NILU) så kan måleinstrumentet i Kirkegata kobles opp til luftkvalitet.info, men dette krever noe mer utstyr samt en del utgifter/kostnader.

Status november 2017:

Tallene på utstyr som ble presentert for PUK i juni er for lave. Nødvendig utstyr og driftsrutiner med tilhørende kostnadsoverslag vil bli belyst i kommende tiltaksutredning.  

Generelt om renhold:

Kan det være mulig å samordne renhold? Kommunalt og fylkeskommunalt? Spleiselag på utstyr?

Det er viktig å ha kontakt med Trondheim bydrift for å få råd om hva som fungerer og ikke fungerer.

Loggføring av kosting for å se effekt.

Viktig å sjekke Yr.no for å få inntrykk av når det bør kostes.

Temadag støv, drift og vedlikehold?

Støvmåler, kvalitetssystemet og oppkobling til luftkvalitet.info

For å tilfredsstille kravene i forskriften og EUs direktiver om omfang, regelmessighet og kvalitet på rapportering av luftkvalitetsdata, er det utarbeidet et kvalitetssystem for luftforurensningsmålinger i Norge. Dette skal brukes for alle målinger som gjøres etter forskriften om lokal luftkvalitet.

Støvmåleren i Levanger driftes ikke etter kvalitetssystemet. Den er heller ikke godkjent for rapportering av data i henhold til EU-direktiv 2008/50/EC enda, men blir det sommer 2018.

Instrumentet må ikke være godkjent for å få publisert data på luftkvalitet.info. Men instrumentet må driftes etter de prosedyrer som finnes i kvalitetssystemet for måling av luftkvalitet. I orienteringssak til PUK skrev vi at enhet kommunalteknikk har et mål om å koble opp måleren fra nyttår 2018. Kommunen ønsker ikke å legge ut data fra måleren før måleresultatene er kvalitetssikret.

Plassering av måler må også avklares med Nasjonalt referanselaboratorium (NRL).

Sentrale spørsmål her er: Hvem skal drifte målestasjonen? Kan det være aktuelt at Statens vegvesen gjør det? Spleising? 

Tiltaksutredning

I og med at vi ligger opp mot grenseverdiene og er over øvre vurderingsterskel (forurensningsforskriften kapittel 7, §§ 7-6 og 7-9 samt vedlegg 3), så er kommunen anbefalt av Miljødirektoratet å starte arbeidet med tiltaksutredning.  

Arbeidet med tiltaksutredning vil starte i januar 2018.

Vurdering:

Etter et år med støvmåling i Levanger sentrum ser vi at verdiene for PM 2,5 og PM 10 er høye. For kalenderåret 2017 har vi den 21.11.17 overskredet 33 døgn med PM 10 over 50 µg/m3, der grenseverdien er maks 30 døgn. Som nevnt, så vil vi starte arbeidet med tiltaksutredning i januar 2018 og det er viktig at tiltak som salting og jevnlig renhold følges opp. 

Til toppen av siden

Publisert: 13.01.2011 14:50 Sist endret: 06.12.2017 16:44
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051