Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 05.12.18 - sak 69/18 - Mindre endring - detaljregulering Purktrøa

Mona Saursaunet - klikk for personkort
Saksbehandler: Mona Saursaunet
Arkivsaknr: 2018/5499 - /L2016007

   

 

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 05.12.18 69/18

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Mindre endring av bestemmelsen 6.5 i detaljregulering for Purktrøa vedtas i medhold av plan- og bygningsloven § 12-14.

Vedlegg:

1

Søknad mindre reguleringsendring

2

Vedlegg søknad: Purktrøa barnehage kart

3

Vedlegg søknad: Tegninger stall

4

Reviderte bestemmelser 20.11.2018


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:

Sammendrag.

Detaljregulering for Purktrøa ble vedtatt 28.02.2018. Saken var gjennom en klagebehandling etter at nabo til reguleringsplanen påklaget vedtaket av planen. Fylkesmannen stadfestet kommunens vedtak i brev den 17.07.2018.

I forbindelse med prosjektering av tiltaket oppdaget utbyggeren at de nylig vedtatte bestemmelsene ikke åpnet for bygging av så høy stall som det var behov for. Kommunen ga beskjed om at det ikke gis dispensasjon fra helt nye reguleringsplaner. Dermed måtte tiltakshaver søke om mindre reguleringsendring etter plan- og bygningsloven § 12-14.

Kommunen mottok søknad den 19.10.2018 om å endre høydebestemmelsen for stall fra 4,5m for møne og 3,5m for gesims til henholdsvis 6,5m og 4,5m. Planavdelingen vurderte at denne endringen ikke vil ha negative konsekvenser for omgivelsene. Den mindre endringen ble sendt på høring i fire uker til nærmeste nabo – Geir Fostad, Fylkesmannen i Trøndelag og Trøndelag fylkeskommune.

Høring.

Planforslaget ble med delegert myndighet framlagt for høring i perioden 22.10-21.11.2018. I forbindelse med høringen har det innkommet de uttalelser som nedenfor er gjengitt og kommentert:


1.      Fylkesmannen i Trøndelag, 19.11.2018:

Fylkesmannen har ut i fra sine fagområder ingen merknader til endringsforslaget.


2.      Trøndelag fylkeskommune, 16.11.2018:

Vi har ingen merknader til de foreslåtte endringene.


3.      Geir Ketil Fostad, 19.11.2018:

Undertegnede vil protestere på endringen. Det vises til tidligere korrespondanse da det opprinnelig var søkt om dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan.

Bygget er tenkt plassert så nært lovlig byggegrense som mulig mot naboeiendommens sørgrense. Da vil dette ha betydning for solforhold og muligheten for anlegg av planlagt solcelleanlegg på området.

Fortsatt ønskes fra vår side at barnas aktivitetsområde holdes lengst mulig unna vårt driftsapparat. Med utvidelse av byggets funksjoner og størrelse gjør en her det motsatte - til skade for alle.

Det er fortsatt grunn til å minne om byantikvarens uttalelse fra 22.05.2017. «Voll nordre har verneverdig tunbebyggelse med to Sefrak - registrerte bygg. Den skisserte bebyggelse kan virke som stor, høy og dominerende.  Det anbefales at bebyggelse plasseres i avstand fra Voll Nordre og på en slik måte at kulturlandskapet fortsatt framstår som åpent. Ny bebyggelse bør underordne seg og tilpasses eksisterende bebyggelse og landskap i størrelse, høyde og formspråk»

At kommunal forvaltning mener at reguleringsendringen ikke vil ha noen negative virkninger er en påstand jeg er sterkt uenig i. Forvaltningen har høgt kvalifiserte fagfolk til å hjelpe seg. En bør høre på disse. Det er kan ikke være slik at det er Riksantikvaren som hver gang må påpeke at Levanger kommune har noe som er verdt å ta vare på.

Kommentar: Byggegrensa ble fastslått og vedtatt i forbindelse med vedtak av reguleringsplanen og har dermed liten betydning for den mindre endringen som saken omhandler. Bestemmelsen åpner for at stall kan plasseres innenfor arealet som er regulert til BUT leke-/uteoppholdsareal i planen. Kommunen anser det som lite sannsynlig at stallen vil ha noen betydning for planlegging av solcelleanlegg på naboeiendommen. Det er heller ikke fremlagt noe dokumentasjon som viser hvordan stallen vil påvirke eventuelt solcelleanlegg negativt. Uttalelsen fra byantikvaren som det vises til omhandlet først og fremst selve barnehagebygget i forbindelse med høringen av reguleringsplanforslaget. Hovedessensen i uttalelsen ble imøtekommet i forbindelse med planprosessen ved at bestemmelsene for utforming av barnehagebygget ble endret.


Endringer etter høring.

Som følge av de uttalelsene som har kommet inn i høringen er det ikke gjort endringer i plandokumentene.

Vurdering:

For at stallen skal kunne brukes slik den i utgangspunktet var tenkt som ressurs for aktivitet og læring for barnehagen er det nødvendig med en reguleringsendring.

Det har ikke fremkommet synspunkter i løpet av høringen som tyder på at den foreslåtte endringen i bestemmelsen vil ha noen vesentlig negativ konsekvens for omgivelsene.

Til toppen av siden

Publisert: 13.01.2011 14:50 Sist endret: 05.12.2018 14:52
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051