Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 05.04.17 - sak 19/17 - Detaljregulering planfri kryssing jernbane Skogn sentrum

Kirstine Karlsaune - klikk for personkort
Saksbehandler: Kirstine Karlsaune
Arkivsaknr: 2016/850 - /L2016001

   


vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 05.04.17 19/17

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Bestemmelsenes § 3.1 suppleres med følgende:

 • I felt B1 tillates maks to boenheter.
 • Det skal avsettes minimum 50 m2 felles uteoppholdsareal pr. boenhet.
 • Det skal avsettes minst 2,0 parkeringsplasser pr. boenhet, minst 1,0 p-plass pr. hybel og minst 2 sykkelplasser pr. boenhet.
 • Bolig skal ikke plasseres innenfor sone som har magnetfelt større enn 0,4 mikrotesla.


Forslag til detaljregulering for planfri kryssing jernbane Skogn sentrum, datert 21. mars 2017, med overnevnte endring, legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10

Vedlegg:

1

Planbeskrivelse 21.03.2017 PDF

2

Plankart 21.03.2017 PDF

3

Reguleringsbestemmelser 21.03.2017 PDF

4

Vedlegg nr. 1 Tegninger PDF

5

Vedlegg nr. 2  Tverrprofiler PDF

6

Vedlegg nr. 3 Støyrapport PDF

7

Vedlegg nr. 4 Geoteknisk vurderingsrapport PDF

8

Vedlegg nr. 5 RAPPORT Mulighetsstudie kryssing jernbane Skogn sentrum PDF

Konsulentens visualisering av jernabenekryssingen
Konsulentens visualisering av jernbanekryssingen (video)


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:

Bakgrunn

Jernbaneverket hadde i 2014 innsigelse til planforslaget «Åsvegen 15-17» i Skogn sentrum, hvor de bl.a. krevde planfri kryssing av jernbanen før utbygging. Saken er ennå ikke sluttbehandlet. Formålet med vedlagte planforslag er å legge til rette for planfri kryssing av jernbanen i Skogn sentrum. Forslagstiller er Levanger kommune, og planarbeidet er utført av Norconsult AS. Planforslaget er i to vertikalnivå; på grunnen og over grunnen. Planforslaget er utarbeidet med grunnlag i en mulighetsstudie hvor alternativer og konsekvenser er vurdert. 

Det bor ca. 2000 personer i og i nærområdet til Skogn sentrum i dag. De fleste av disse bor i Holåsen, på vestsiden av jernbanen. Skole og mange sentrale sentrumsfunksjoner som butikk og idrettsanlegg ligger på østsiden av jernbanen. Dette skaper mye ferdsel over jernbaneovergangen. Det er i dag flere framtidige boligprosjekter som er under planlegging i nærområdet; «Sentrumsgården», «Åsvegen 15-17» og «Holåsen Vest». På østsiden av jernbanen er det også interesser som jobber for tilrettelegging av et nytt stort boligfelt i «Skillelia», men dette er anbefalt å avvente revidering av arealdelen. Alt i alt fører dette til at det er potensiale for at befolkningsgrunnlaget i Skogn vil øke fremover i tid, og at behovet for trafikksikker planfri kryssing av jernbane, både for fotgjengere og bilister, vil være stadig økende.

Fv. 754 har en ÅDT på 3750 (2014) ifølge nasjonal vegdatabank. Med økende bosetning i området er det grunn til å tro at dette tallet vil stige. Dette vil også gjelde antallet myke trafikanter som skal til skole, butikk og trening. Det er derfor viktig å få sanert planovergangen med planfri(e) løsning(er) på grunnlag av bl.a. trafikksikkerhet, trygghetsopplevelse, sentrumsutvikling i Skogn m.m.

Mulighetsstudie

I møte 18.04.2013 med deltakere fra Levanger kommune, Jernbaneverket, fylkeskommunen og Statens vegvesen, ble det besluttet at det skal utarbeides en mulighetsstudie for fjerning av planovergang, med deltakelse fra nevnte parter.

Mulighetsstudien er vedlagt. Det ble utført en grov innledende vurdering og konklusjoner/forutsetninger som skulle legges til grunn for videre planarbeid. Det ble bl.a. konkludert med at all kryssing legges under jernbanen, at kryssing kjøreveg ved eksisterende planovergang er uaktuelt samt at planfri gang-/sykkel-kryssing ved eksisterende planovergang må bygges fordi alle eksisterende gangruter fører fram dit. Det ble også gjort anbefalinger ift. utbygging/justering av kjøreveger. Prosjektet tenkes bygget ut samlet, men i en rekkefølge på tre trinn. Se planbeskrivelse for nærmere informasjon.

Planområdet

Planområdet er avgrenset med grunnlag i nytt vegsystem og areal for å få bygget dette. I tillegg er jernbaneareal og eksisterende fv. 754 forbi stasjonsområdet tatt med.

Planområdet er på ca. 82 daa og omfatter stasjonsområdet, nytt vegsystem med rundkjøring på toppen av Holsandlia, to underganger under jernbanen, hvorav en ved rundkjøringa og en for gående/syklende i området ved dagens planovergang samt tilpasninger av eksisterende vegsystem. Planområdet grenser til Skogn sentrum i vest, dyrka mark i øst og eksisterende bebyggelse i nord og sør. Planen innebærer omlegging av fylkesvegen gjennom Skogn sentrum, slik at denne kommer øst for stasjonsområdet.

Dagens situasjon er nærmere omtalt i planbeskrivelsen. På kjørevegene er det i de siste 10 år registrert 2 ulykker med personskade i Skogn sentrum. Det er ikke registrert ulykker relatert til jernbanen ved planovergangen de siste 10 år, men det det registreres stadig at det er trafikk over sporet når det er rødt signal.

Planstatus

Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til nåværende boligformål, LNFR-formål og område med reguleringsplan som fortsatt skal gjelde. Kommuneplanens arealdel er i målestokk 1:50000, og den er ikke så detaljert at den viser baneformål. Nåværende bane og hovedvegnett er vist med linjesymbol. Nåværende boligformål er vist øst for jernbanelinja. Dette omfatter jernbanens areal, nedlagt butikk/bensinstasjon og eksisterende boligområde lenger nord. Reguleringsplan Sandberg-Støre fra 1980 som dekket område øst for jernbanelinja og nord for planovergangen er ikke tatt med som en reguleringsplan som fortsatt skal gjelde, men den er ikke formelt opphevet.

I planbeskrivelsen er det redegjort for forholdet til flere gjeldende reguleringsplaner, som vil bli delvis erstattet av ny detaljregulering. I reguleringsplanen for Remyra er det i bestemmelsene beskrevet at areal ved planovergangen ikke skal bebygges slik at det kan etableres planfri kryssing (pkt. 2.9 i reguleringsbestemmelsene).

Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning.

I nærområdet pågår det detaljregulering av «Åsvegen 15-17» samt «Sentrumsgården Skogn». Det foreligger innsigelse til førstnevnte planforslag fra Bane Nord, som bl.a. går på at det ikke må være i arealkonflikt med framtidig jernbanekryssing samt at planfri kryssing må være på plass før utbygging kan skje. Det andre planforslaget ble avvist i Plan- og utviklingskomiteen den 22. januar 2014, sak 4/14. Saken ble sendt tilbake til tiltakshaver, med krav om at sentrumsparken består og reguleres til park. Det pågår ny detaljregulering her. Begge planområdene er berørt av vedlagte planforslag. Førstnevnte planforslag er i arealmessig konflikt med vedlagte planforslag. Det er berørt av areal som skal brukes for å få fram gang- og sykkelveg fra kulvert under jernbanen og justert Mønsterhaugveg.

Planforslaget

Bebyggelsen

Grad av utnytting (bebygd areal) og byggehøyder for boligformålet i felt B1 er i samsvar med kommuneplanens arealdel, da det ikke er arealbruk og utnytting av denne tomta som er hovedpoenget i denne planen, og det ikke er anledning til å gi plankrav i en detaljregulering.

I samsvar med arealdelens bestemmelse om unntak fra plankrav (§ 2.1) bør antall boenheter begrenses til to, slik at det også her må lages ny reguleringsplan dersom en går utover dette. Videre bør generelle bestemmelser i kommuneplanens arealdel om minimum parkering pr. boenhet og 50 m2 felles uteopphold pr. boenhet tas inn for boligformålet. Det samme gjelder relevant del av arealdelens bestemmelse om magnetfeltnivå.

Felt B2, B3, o_BOP1, BF1, BF2 og BKB er mindre striper av større byggetomter som berøres av midlertidig inngrep i anleggsperioden. Arealene kan ikke bebygges. Etter avsluttet anleggsarbeid skal bestemmelsene i tilgrensende plan gjelde for disse arealene, tilsvarende som for tomtearealet som ligger utenfor plangrensen.

Kjøreveger, gang-/sykkelveg, jernbane, trafikksikkerhet

Planforslaget viser følgende hovedgrep, avklart i mulighetsstudie:

 • Ny planfri kryssing av jernbane skjer under jernbanesporet både for kjøreveg og gang-/sykkelveg.
 • Kryssing for kjøreveg skjer i forlengelse av fv.754 opp Holsandlia
 • Det etableres rundkjøring på toppen av Holsandlia
 • Gang-/sykkelkulvert etableres like sør for eksisterende planovergang
 • Gs-kulvert klargjøres for utvidelse til 2 spor over kulverten.
 • Tilstøtende gs-system klargjøres for ev. framtid gjennomgående spor 3 ved kulvert
 • Det reguleres gs-veg for framtidig planfri adkomst til spor 2 og eventuell ny parkeringsplass for jernbanen øst for sporene.


Utforming av ny fv. 754 med parallell gang-/og sykkelveg, rundkjøring, lokalveger, adkomstveg øst for jernbanen, jernbane (jernbanebro for tre spor, midlertidige spor og spor etter utbygging), gang- og sykkelveg med jernbaneundergang (under to spor) er grundig omtalt i planbeskrivelsen. 

Planovergang stenges og mye trafikk flyttes ut av Skogn sentrum og gang-/sykkelveger/fortau bygges. Dette vil bedre trafikksikkerheten mye.

Planen tar ikke stilling til byggegrenser utenfor planområdet.

Midlertidige anleggs- og riggområder er vist med bestemmelsesområde (loddrett skravur) og med endelig formål. 

Friluftsliv, barn og unges interesser

Kommunens barnetråkkregistreringer omfatter ikke Skogn. Nylig kartlagte friluftlivsregisteringer (på høring) viser ingen registreringer innenfor planområdet. Sentrumsparken og Reemyra stadion er de nærmeste registreringene. Områder for friluftsliv og lek blir ikke berørt av planforslaget.

Det legges til rette for gode gang- og sykkelvegforbindelser, som bl.a. vil gi en tryggere skoleveg og adkomst til fritidsaktiviteter.

Kriminalitetsforebygging er spesielt aktuelt ifb. planlegging av underganger, særlig den for gående/syklende. At den oppleves som trygg er viktig. Det er lagt opp til at den skal utformes som en åpen og attraktiv ferdselsåre.

Universell utforming

Ifølge plankonsulenten er maks stigning i undergangen for gående/syklende på 5 % iht. vegvesenets håndbok N100. Dvs. maks 1:20.

Støy

Støyrapport er vedlagt, og den er oppsummert i planbeskrivelsen. Det forutsettes ikke støytiltak ift. eksisterende Fv. 754 i Skogn sentrum. Det forutsettes heller ikke støytiltak ift. ny veg nærmere bebyggelsen i Støreslia, da boligene her vil være godt skjermet da veien vil gå i skjæring der den krysser under jernbanen.

Det går også fram at gjennomsnittlig støynivå fra jernbanen (Leq24h) dominerer i forhold til vegtrafikkstøyen for bebyggelsen i Støreslia. Bane NOR skal nå elektrifisere Trønderbanen og Meråkerbanen. Planleggingen er godt i gang og byggestart blir etter planen i 2017. Dette vil gi betydelig støyreduksjon for boligene langs linja.

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Vedlagte ROS-analyse skiller mellom naturfarer og menneske- og virksomhetsbaserte farer. Sannsynligheten for at faren inntreffer er gradert etter frekvens, og konsekvensen av en eventuell hendelse er vurdert i forhold til liv/helse, materielle/økonomiske verdier, miljø og samfunnsviktige funksjoner. Risiko er et produkt av sannsynligheten for at hendelsen inntreffer og konsekvensen av hendelsen om den skulle inntreffe.

Naturfarer som er vurdert er løsmasseras/utglidning, snø-/isras/steinskred, flom, erosjon og isgang, overflatevann, skog- og gressbrann, sterk vind samt radon.

Menneske- og virksomhetsbaserte farer som er vurdert er ulykker knyttet til transport, ulykker knyttet til nærliggende virksomheter (utslipp giftige eller eksplosjonsfarlige gasser/væsker), ødeleggelser av infrastruktur, elektromagnetisk felt, trafikksikkerhet, storbrann, tidligere bruk/forurenset grunn, terror og sabotasje.

De fleste tema er anslått som «lite sannsynlig», bortsett fra overflatevann og trafikksikkerhet, som vurderes om sannsynlig. Alle tema er vurdert med «en viss fare».

Det er foretatt en sårbarhetsvurdering av de vurderte risikoene som er funnet ved den utførte farekartlegginga. Det er ikke funnet tema som er spesielt sårbare, men det forutsettes følgende tiltak ved videre prosjektering/utbygging:

 • Det utføres supplerende geotekniske undersøkelser og vurderinger.
 • Det utføres ingeniørgeologiske vurderinger av fellskjæringer og sikringsomfang vurderes.
 • Det utføres risikoanalyse av anleggsarbeid i forhold til biltrafikk/gs-trafikk og jernbanen.
 • Overvannssystem vurderes i forhold til ekstremnedbør.
 • Det utføres undersøkelser vedrørende forurenset grunn før anleggsstart.


Løsmassekartet fra NGU viser at det er tykk, marin avsetning over hele prosjektområdet. Ifølge planbeskrivelsen er forventet løsmassemektighet fra 0,5 til flere titalls meter. I skråningen på østsiden av jernbanen er løsmassene beskrevet som tynn hav-/strandavsetning. Løsmasse-mektigheten her forventes å være mindre enn 0,5 meter. Løsmassekartet fra NGU samsvarer generelt godt med resultatene fra de utførte undersøkelsene. Marin grense for området er angitt til 171 moh. Hele prosjektområdet, samt tilstøtende terreng, ligger under denne grensen. 

Det er ikke registrert kvikkleire faresone her (det offentlige kartgrunnlaget), men dette utelukker det heller ikke.

Det vises til geotekniske vurderinger beskrevet i egen rapport.

Det er foretatt områdestabilitetsvurdering og vurdert løsninger for de ulike kryssingsalternativene. Det anbefales at det benyttes kalkstabilisering for etablering av undergangen for gang- og sykkelvegen. I området rundt kjøreundergangen er det påvist liten løsmasseoverdekning over berg. Konstruksjonen kan etableres direkte på berg.

Det vil ikke være nødvendig med stabiliserende tiltak ved midlertidig omlegging av jernbanesporet vest for dagens trasé, i forbindelse med etablering av kjøreundergangen.

Foruten kalkstabilisering ved gang-/sykkelkulverten kan tiltak i reguleringsplanen gjennomføres uten stabiliserende tiltak.

Flom: Det er ikke vassdrag eller bekker i området.

Kommunen finner at det i Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase er registrert forurenset grunn knyttet til «Kornmagasinet Skogn» på eiendommen 32/197. Matrikkelen viser også mistanke om påvirkning på naboeiendommen 32/206. Dette er kun vist med et punkt like ved planlagt gang- og sykkelveg nord for sykeheimen. Dette bør ivaretas gjennom siste kulepunktet i listen ovenfor.

Kulturminner

Skogn stasjon er vedtaksfreda, og omfanget av fredningen gjelder stasjonsbygningen, ilgodshuset og godshuset. Omfang av fredning med hjemmel i kml § 19, omfatter et større område rundt bygningene. Området omfatter perronger med leskur, plener med løvtrær og en rekke med bjørketrær mot gamle E6. Dette er vist med bevaring av bebyggelse og hensynssone med tilhørende bestemmelser.

Det er ikke registrert automatisk freda kulturminner i planområdet.

Naturmangfold

Landskap: Forslaget innebærer en del skjæringer, men dette er godt illustrert og vanskelig å komme utenom når det skal etableres undergang/bro.

Kommunen har vurdert tiltaket i henhold til prinsippene for offentlig beslutningstaking nedfelt i Naturmangfoldloven (NML) §§ 8-12 og kommet frem at det her ikke ligger noe til hinder for gjennomføring av tiltaket som planlagt. Dette med bakgrunn i at det ikke er kjennskap til / påvist prioriterte, truede eller nær truede arter iht. Norsk rødliste for arter 2015, eller utvalgte, truede eller nær truede naturtyper iht. Norsk rødliste for naturtyper 2011 som vil bli skadelidende som følge av tiltaket. Kommunen vurderer at det eksisterende kunnskapsgrunnlaget basert på Naturbasen til Miljødirektoratet og Artsdatabankens artskart samt kommunens egen kjennskap til området er tilstrekkelig i forhold til sakens karakter og evt. risiko for skade på naturmangfold, jf. § 8. I og med dette legger kommunen til grunn at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger etter de andre miljøprinsippene i naturmangfoldloven §§ 9-12.

Vann-, avløp-, energiløsninger

Overvannshåndtering er tema i ROS.

Utbyggingsavtale

Utbyggingsavtale etter plan- og bygningslovens bestemmelser er ikke relevant, fordi det i forbindelse med denne plansaken ikke er aktuelt med en avtale mellom kommunen og grunneier/utbygger. Fordeling av kostnader mellom kommunen, fylkeskommunen og Jernbaneverket (nå Bane NOR) er ikke avklart. Tiltaket er anslått å koste ca. 110 millioner kr. inkl. mva. med prisnivå 2016.

Landbruk

Areal på eiendommene 32/15 og 32/4 er landbruksareal. I tillegg til areal i tabell i planbeskrivelsen vil det bli omdisponert dyrka mark som inngår i område B1. Dette arealet er på 1480 m2. Arealet er så lite og vil bli arrondert slik at det ikke er dyrkbart.

640 m2 vegareal vil bli overført til eiendommen 31/15 og vil bli opparbeidet som dyrket areal. Ifølge planbeskrivelsen vil det totalt medgå 10820 m2 dyrket areal. Kommunen finner at tiltaket berører dyrka mark av svært god jordkvalitet (kilden) samt noe beiteområde i nord (AR5). Kommunens landbruksavdeling har ikke innvendinger.

Planprosess

Medvirkning

Planoppstartsmøte er avholdt 2. februar 2016.

Planoppstart ble kunngjort i avisa Innherred og Trønderavisa 16.02.2016 og på kommunens hjemmeside. Regionale myndigheter og lokale høringsinstanser ble varslet per epost og naboer og berørte grunneiere ble tilskrevet per brev datert 15.02.2016. Frist for innspill til planoppstarten var 15. mars 2016. 

Det er mottatt 6 forhåndsuttalelser (NVE, Nord-Trøndelag fylkeskommune, Statens vegvesen, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Jernbaneverket og Direktoratet for mineralforvaltning). Disse er oppsummert og kommentert i planbeskrivelsen. Innspillene er i stor grad innarbeidet i planforslaget.

Intern høring i kommuneadministrasjonen

Følgende er gitt anledning til å uttale seg: Barnerepresentanten, Bygg og eiendom, kommunalsjef oppvekst, kommunalsjef helse, Landbruk, folkehelsekoordinator, kommuneoverlege, SLT-koordinator (SLT står for Samordningsmodell for lokale, forebyggende tiltak mot rus og kriminalitet) samt Byggesak. Forslagsstiller kommunalteknikk og kommunalsjef for samfunnsutvikling var komimottakere.

Det er mottatt innspill fra kommunens landbruksavdeling, som ikke har innvendinger.

Vurdering:

Planforslaget er ikke helt i samsvar med overordnet plan (LNFR-formål i arealdel), men sanering av planovergangen anses viktig for utviklingen av Skogn sentrum med tilhørende omland. Det er opplyst å gå med 10820 m2 dyrket mark, men utbyggingen vil fjerne en barriere i sentrum som muliggjør en mer helhetlig utvikling omkring kollektivknutepunktet Skogn stasjon. På bakgrunn av en samlet vurdering tilrår Rådmannen at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn med de anbefalinger som er gjort i saken.

Til toppen av siden

Publisert: 13.01.2011 14:50 Sist endret: 07.04.2017 12:25
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051