Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 05.04.17

Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhusKlikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrett
Tid: - oppmøte
11:00 Befaring Sykehusområdet: Kombinasjonsbygget og Psykiatribygget.
Oppmøte ved Kombinasjonsbygget kl. 11.00.
13:00 PUK-møtet settes, Levanger rådhus, møterom 1119

Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer: medlemmer (åpne fila, kopier: ctrl+a, ctrl+c, alt inn i mottakerfeltet i e-posten, ctrl+v) 

Sakliste
SaksnrSakUtredningVedtak
PS 14/17 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll - vedtak
PS 15/17 Referatsaker - PUK Levanger utredning vedtak
PS 16/17 Detaljregulering - Stokkberget B3 utredning vedtak
PS 17/17 Detaljregulering for Gamle kongeveg 102 utredning vedtak
PS 18/17 Detaljregulering Purktrøa utredning vedtak
PS 19/17 Detaljregulering planfri kryssing jernbane Skogn sentrum utredning vedtak

  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 4+5 av 11

NavnPartFunksjonListeMøtteMerknad
Nina Elisabeth Berget ap leder ap/sp/krf x  
Eva Høyem Anderssen sp nestleder ap/sp/krf x  
Olav Strid ap medlem ap/sp/krf - Meldt forfall 29.03.17  
Randi Johanne Nessemo ap medlem ap/sp/krf - Meldt forfall 29.03.17  
Lars Petter Holan ap medlem ap/sp/krf - Meldt forfall 04.04.17 
Svein Erik Veie ap medlem ap/sp/krf - Meldt forfall 16.03.17 
Bjørg Annie Pedersen Boneng sp medlem ap/sp/krf - Meldt forfall 09.03.17
Ola Skilbrigt sp medlem ap/sp/krf x  
Gunnar Morten Løvås sv medlem mdg/sv - Meldt forfall 29.03.17 
Geir Tore Persøy frp medlem frp x  
Knut Sigurd Hjelmstad h medlem h  - Meldt forfall 03.04.17
Arild Børseth  ap vara  ap/sp/krf  x Bjørg Annie Pedersen Boneng 
Inger Lise Utler Hemb ap vara  ap/sp/krf  x Olav Strid
Lars Forberg  sp vara  ap/sp/krf  x Svein Erik Veie 
Hallvard Svendgård  ap  vara  ap/sp/krf   Randi Johanne Nessemo 
Per Olav Gilstad h vara h x Knut Sigurd Hjelmstad

Fra administrasjonen møtte:
Enhetsleder Samfunnsutvikling Petter Voll, enhetsleder Kommunalteknikk Øyvind Nybakken, Reidun Johansen

Før møtet ble satt ble det holdt befaring på Sykehusområdet i Kombinasjonsbygget og Psykiatribygget. 


PS 14/17 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 05.04.2017

Forslag i møte:

Godkjenning/signering protokoll:
Inger Lise Utler Hemb
Lars Forberg

Avstemning:
Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Godkjenning/signering protokoll:
Inger Lise Utler Hemb
Lars Forberg
 
 

PS 15/17 Referatsaker - PUK Levanger

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 05.04.2017

Orientering i møte:
Jurist Tone Tyholt, Enhet Samfunnsutvikling orienterte litt om ulovlighetsoppfølgingen i Åsenfjord; 44 naust som behandles akkurat nå. 11 naust er ferdig behandlet.

Forslag i møte:
Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:
Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Referatsakene tas til orientering.
 
 

PS 16/17 Detaljregulering - Stokkberget B3

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 05.04.2017

Forslag i møte:
Ingen.

Saksordfører:
Eva Høyem Anderssen, SP

Avstemning:
Enstemmig

VEDTAK:
Det foreslås følgende endringer i forslagets reguleringsbestemmelser:
- Det legges inn bestemmelser som fysisk sikrer og adskiller regulert lekeareal fra vegformålet.
- Det legges inn bestemmelse som sikrer riktig dimensjonering av overvannshåndtering.

Planen legges deretter frem for høring og offentlig ettersyn i seks uker i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10.
 
 

PS 17/17 Detaljregulering for Gamle kongeveg 102

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 05.04.2017

Forslag i møte:
Ingen.

Saksordfører:
Geir Tore Persøy, FRP

Avstemning:
Enstemmig

VEDTAK:
Det foreslås følgende endringer i plankart og bestemmelser:

Plankartet:
- Areal avsatt til uteoppholdsareal i senter av plankartet reguleres til felles uteoppholdsareal.
- Uteoppholdsareal i nord, som er foreslått til parkeringsformål mellom boligbebyggelsen og garasjeanlegget legges inn som felles uteoppholdsareal.
- Areal foreslått til uteoppholdsareal i øst, settes av til felles lekeareal og skal opparbeides som småbarnslekeplass.

Bestemmelsene:
- Geoteknisk vurdering som bekrefter og godkjenner tomten til det foreslåtte utbyggingsformålet skal legges frem for kommunen før søknad om rammetillatelse godkjennes.
- Tak på boligbygg skal utformes med saltak. Tak på garasjebygg skal utformes med pulttak.
- Maksimal tillatt gesimshøyde for pulttak på garasjer er 3,5 meter.

Deretter legges forslag til detaljregulering for Gamle kongeveg 102 frem for høring og offentlig ettersyn i seks uker i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10.
 
 

PS 18/17 Detaljregulering Purktrøa

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 05.04.2017

Forslag i møte:
Ingen.

Saksordfører:
Lars Petter Holan, AP

Avstemning:
Enstemmig

VEDTAK:
Forslag til detaljregulering for Purktrøa legges fram for høring og offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10.
 
 

PS 19/17 Detaljregulering planfri kryssing jernbane Skogn sentrum

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 05.04.2017

Orientering i møte:
Enhetsleder Kommunalteknikk, Øyvind Nybakken orienterte om status detaljering planfri kryssing jernbane Skogn Sentrum.

Forslag i møte:
Ingen.

Saksordfører:
Nina Berget, AP

Avstemning:
Enstemmig

VEDTAK:
Bestemmelsenes § 3.1 suppleres med følgende:
• I felt B1 tillates maks to boenheter.
• Det skal avsettes minimum 50 m2 felles uteoppholdsareal pr. boenhet.
• Det skal avsettes minst 2,0 parkeringsplasser pr. boenhet, minst 1,0 p-plass pr. hybel og minst 2 sykkelplasser pr. boenhet.
• Bolig skal ikke plasseres innenfor sone som har magnetfelt større enn 0,4 mikrotesla.

Forslag til detaljregulering for planfri kryssing jernbane Skogn sentrum, datert 21. mars 2017, med overnevnte endring, legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10.


Til toppen av siden

Publisert: 04.12.2013 11:05 Sist endret: 12.09.2018 15:12
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051