Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 03.05.17 - sak 31/17 - Kommunedelplan Levanger sentrum

Per Anders Røstad - klikk for personkort
Saksbehandler: Per Anders Røstad
Arkivsaknr: 2013/5463

   

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 03.05.17 31/17

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 11-14 vedtas at forslag til kommunedelplan for Levanger sentrum 2017-2030, datert 20.04.2017, legges fram for høring og offentlig ettersyn. 

Vedlegg:

  1. Planbeskrivelse med konsekvensutredning datert 20.04.2017 PDF
     
  2. Plankart datert 20.04.2017 PDF
      
  3. Reguleringsbestemmelser datert 20.04.2017 PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:

Gjeldende kommunedelplan for Levanger sentrum ble vedtatt 27.09.2000. Revisjon av kommunedelplanen for Levanger sentrum ble vurdert som et kommunalt planbehov i Planstrategi Levanger og Verdal 2015-2018, vedtatt i Levanger kommunestyre sak 48/12.  

Det er videre en forutsetning i planlovsystemet at overordnete planer rulleres med noen års mellomrom slik at behov for endringer kan tas opp til vurdering, og en får et ajourført styringsverktøy. Planen skal samordne viktige behov for vern og utbygging og legge grunnlaget for å sikre gjennomføring av nasjonal og regional arealpolitikk, samtidig som den avklarer kommunens målsettinger om utvikling.

Levanger sentrum står ovenfor flere utfordrende oppgaver i arbeidet med å utvikle byen til et attraktivt bo- og handelssentrum. Sentrumsområdet av Levanger er i vekst, noe som forventes å fortsette i årene som kommer. Å utvikle byen på en best mulig måte har utfordringer i og med at sentrum er omkranset med dyrkajord av god kvalitet. Et hvert beslag av nytt utbyggingsareal vil dermed komme i konflikt med jordverninteressene.  

Kommunedelplanen skal legge føringene for hvordan arealbruken framover i tid skal styres, noe som er avgjørende for videre byutvikling og vekst. Fortetting i sentrumsområder er i stor grad markedsstyrt, men det kan legges bedre til rette for dette i kommunedelplanen. Samtidig er mer areal til bebyggelse og næring en forutsetning for videre utvikling av Levanger by som et attraktivt bo- og handelssentrum. Gjennom foreliggende planforslag ønsker kommunen å legge til rette for en framtidig utvikling med vekstmuligheter i byområdet.

Planforslaget gir ikke svar på alle utfordringer, da det for noen forhold vil være nødvendig med mer omfattende utredninger i forbindelse med detaljregulering.

Det vises til vedlagte planbeskrivelse med konsekvensutredninger for detaljert beskrivelse av planforslaget.

Vurdering:

Gjennom kommunedelplanen ønsker kommunen å få fastlagt rammene for videre byutvikling. Oversiktsplanen gir ikke svar på alle utfordringer, men setter fokus på ønskede avklaringer. Boliger lokalisert slik at aktiv transport blir attraktivt er positivt både for miljø og samfunn, inkludert helse. Rådmannen tilrår at planforslaget legges fram for høring og offentlig ettersyn.

Til toppen av siden

Publisert: 13.01.2011 14:50 Sist endret: 04.05.2017 10:07
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051