Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 30.04.14 - sak 33/14 - Detaljregulering for Levanger ungdomsskole og Røstad aktivitetspark

Kirstine Karlsaune - klikk for personkort
Saksbehandler: Kirstine Karlsaune
Arkivsaknr: 2013/8068 - /L2013011

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 19.02.14 18/14
Plan- og utviklingskomiteen 30.04.14 33/14
Kommunestyret 30.04.14 20/14

 

Rådmannens forslag til innstilling:

Forslag til detaljregulering for Levanger ungdomsskole og Røstad aktivitetspark, rev. 24.04.2014, vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-12

Vedlegg:

 1. Planbeskrivelse 17.02.2014 PDF (oppdatert 25.04.14)
   
 2. Plankart 17.02.2014, rev. 24.04.2014 PDF  -  JPG (nettbrett) (oppdatert 25.04.14)
   
 3. Reguleringsbestemmelser 17.02.2014, rev. 24.04.2014 PDF (oppdatert 25.04.14)
   
 4. Delplan Røstad aktivitetspark og høgskole PDF
   
 5. Delplan Røstad aktivitetspark fase 2 PDF
   
 6. Levanger ungdomsskole_fasader og perspektiv PDF
   
 7. Levanger ungdomsskole_PL 01 PDF
   
 8. Levanger ungdomsskole_PL 02 PDF
   
 9. Levanger ungdomsskole Landskapsplan rev. 22.04.14 PDF
   
 10. Illustrasjonsplan Levanger ungdomsskole og aktivitetspark PDF
   
 11. Detaljregulering _GS-veger PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

  
Saksopplysninger:

Planforslaget har ligget ute til offentlig ettersyn iht. Plan- og utviklingskomiteen i Levanger sitt vedtak i møte den 19. februar 2014, sak 18/14

Planområdet er på 59,2 daa og ligger mellom Røstadalléen, Leirabekken, Levangerelva, Holmhaugen og adkomst/parkering til bl.a. Trønderhallen. Planforslaget legger til rette for ny ungdomsskole med adkomst, parkering og uteoppholdsarealer, utbyggings-potensial for evt. fremtidig utvidelse av HiNT samt offentlig tilgjengelig aktivitetspark.

Offentlig ettersyn ble kunngjort den 22.02.2014 og berørte parter ble tilskrevet med brev av 21.02.2014. Høringsfristen var 5. april 2014.

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har erklært seg inhabil, og Kommunal- og moderniseringsdepartementet har oppnevnt Fylkesmannen i Nordland som settefylkesmann til å uttale seg i saken.  

Det er mottatt følgende uttalelser:

01  NVE, 03.03.14 PDF

02  Sametinget, 10.03.14 PDF

03  Nord-Trøndelag fylkeskommune, 04.04.14 PDF

04  Fylkesmannen i Nordland, 07.04.14 PDF

05  Statsbygg Midt-Norge, 02.04.14 PDF

06  HiNT, 07.04.14 PDF

07  SiNoT, 04.04.14 PDF

08  Annar J. Johansen m/flere, 02.04.14 PDF

09  Interessegruppa for godt oppvekstmiljø i Levanger, 27.03.14 PDF

10  Nord-Trøndelag Idrettskrets, 08.04.14 PDF

11  Trafikksikkerhetsutvalget, 03.04.14 PDF

12  Eldres råd, 02.04.14 PDF

13  Rådet for likestilling av funksjonshemmede, 04.04.14 PDF

14  Barne- og ungdomsrepresentanten, Levanger kommune, 11.04.14 PDF

15  Innherred Renovasjon, 23.04.14 PDF

16  NTE Nett AS, 23.04.14 PDF

17  Statens vegvesen, 23.04.14 PDF

Pga. tidspress ble det ikke gjennomført intern høring av planforslaget i kommunen før første gangs behandling, men følgende fagområder fikk kopi av høringsdokumentene:

Barne- og ungdomsrepresentanten, Brann og redning, Rektor Levanger ungdomsskole (Nesset og Frol), Folkehelsekoordinator, Bygg og eiendom, Kommuneoverlege, Naturforvaltning, Kommunalsjef oppvekst, Kommunalteknikk og Estetikkutvalget i Levanger. SLT-koordinator (koordinator for samordning av lokale kriminalitets-forebyggende tiltak) fikk også tips om at det kunne gis innspill til saken.

I det følgende er høringsuttalelsene oppsummert og kommentert:

01  NVE, 03.03.14

Det er positivt at det er lagt inn en hensynssone fare (flom) mot vassdragene samt at det er tatt inn reguleringsbestemmelser med krav om minste kotehøyde i tråd med NVEs uttalelse av 10.12 f.å. og anbefalingene i flomsonekartet. Det er også positivt at det er tatt inn bestemmelser som vil bidra til å ivareta vassdragsbeltet. 

Grunnforholdene i området er til dels utfordrende og det er derfor utarbeidet flere geotekniske rapporter/notater i forbindelse med planarbeidet. Multiconsults rapport 415805-Rig-rap-02 av 21.1 1.2013 viser til at det er påvist kvikkleire lokalt i området men konkluderer med at områdestabiliteten er tilfredsstillende og at byggetomta ikke er utsatt for initialras langs vassdragene og heller ikke truet av ras fra andre kartlagte kvikkleiresoner. Multiconsult konkluderer med at kravene i TEK10s kap. 7 om sikker byggegrunn mot naturfare er oppfylt.

NVE anser at kommunen her har gjennomført et godt stykke planarbeid, ikke minst med hensyn til utredning og avklaring av risiko- og sårbarhetsforhold som skred og flom samt ivaretakelse av de allmenne interessene langs vassdragene. NVE har derved ingen innvendinger til planforslaget slik det nå foreligger.

Kommentar:

Uttalelsen tas til orientering.

02  Sametinget, 10.03.14

Sametinget kjenner ikke til at det er registrert automatisk freda samiske kulturminner i det omsøkte området og har derfor ingen spesielle kulturminnefaglige merknader.

Aktsomhetsansvaret ivaretas i reguleringsbestemmelsene, og Sametinget er nevnt som kontakt. Så lenge denne formuleringen opprettholdes har ikke Sametinget merknader.

Sametinget minner om at alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk freda i følge lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner § 4 annet ledd.

Kommentar:

Kulturminnelovens aktsomhets- og meldeplikt forutsettes fulgt opp av tiltakshaver.

03  Nord-Trøndelag fylkeskommune, 04.04.14

Planforslaget framstår som godt bearbeidet. Fylkeskommunens innspill fra varsel om oppstart er godt ivaretatt.

Plankartet med bestemmelsene under § 10 sikrer at frisiktsonen mellom hovedbygningen på HiNT og Kirkegata blir opprettholdt. Bebyggelse eller konstruksjoner med høyde 3 m over terreng blir ikke tillatt. Illustrasjonsplanene for aktivitetsparken viser imidlertid rekker av trær som går på tvers av siktaksen. Høyden og kroneformen på trærne vil være avgjørende for at siktaksen blir ivaretatt. Vi støtter § 10.4 som sier at områdene skal gis et grønt preg. Trær er et viktig bidrag til dette, men valg av treslag, og plassering, vil ha stor betydning for sluttresultatet. Vi ber kommunen vurdere om disse utfordringene kan bearbeides inn i bestemmelsene, for å sikre siktaksen.

Kulturminnefaglig uttalelse - eldre tid:

Det er påvist to automatisk fredete kulturminner (to kokegroper) i planområdet, som ble undersøkt i felt og gitt dispensasjon fra kulturminneloven.

Det minnes om aktsomhets- og meldeplikten etter kulturminnelovens § 8.2. 

Kulturminnefaglig uttalelse - nyere tid:

Planområdet er en del av eiendommen Røstad, nord for Levanger sentrum. HiNT utgjør hoveddelen av eiendommens bebyggelse med hovedbygningen som det viktigste elementet. Dersom statlige eiendommer i verneklasse 1 (VK1) anses å komme i konflikt med planforslaget, skal Riksantikvaren ha saken til uttalelse. 

Med bakgrunn i Landsverneplan for Kunnskapsdepartementet, er HiNT, Røstad, valgt ut for fredning. Riksantikvaren har sendt ut forslag om forskrift om fredning av hovedbygningen og den gamle styrerboligen/musikkbygget jf. Kulturminneloven 22a.

Fredningsforslaget omfatter også et område rundt hovedbygningen. Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer blir en felles fredning for de av statens kulturhistoriske eiendommer som fredes. Omfanget av fredningen på Røstad gjelder byggverk og anlegg som i Landsverneplan for Kunnskapsdepartementet er kategorisert i VK1 (verneklasse 1). Eiendommen Røstad er også en del av et av de prioriterte områdene i Nord-Trøndelag fylkeskommunes Verneplan for kulturmiljø, Levanger sentrum.

Fylkeskommunen er glad for at siktlinjen fastlegges i bestemmelsene til planforslaget, og at den nye bebyggelsen skal underordne seg hovedbygningen slik som eksisterende bebyggelse gjør. Planforslaget for øvrig anses ikke å komme i konflikt med verneinteressene på HiNT Røstad, da utbyggingen av Levanger ungdomsskole ikke skjer i umiddelbar nærhet til de verneverdige bygningene.

Kommentar:

§ 10.4 er blitt til § 11.4 og er supplert for å imøtekomme fylkeskommunens innspill.

Se også vår kommentar til uttalelse nr. 08 angående sikteaksen.

Kommunen har sjekket Verneplan for kulturmiljø, 1995 sine forvaltningsutfordringer:

«Å gi sentrum en klar ytre avgrensning og binde sammen nye kjerneområder til det gamle sentrum. I områder med verneverdige bygninger, må nye bygninger ta utgangspunkt i eksisterende bebyggelsesstruktur. Det er store utfordringer i utforming av sykehusområdet, både i forhold til eksisterende boligbebyggelse og til Mo gård. Ta vare på parkaksen og byplanprinsippene fra byplanene i 1846 og 1896.» 

Kommunen finner ikke forhold som må hensyntas utover det som allerede er gjort.

Kulturminnelovens aktsomhets- og meldeplikt forutsettes fulgt opp av tiltakshaver.

Dette er også hensyntatt i bestemmelsenes § 3.9

Fylkeskommunen viser til at planlagt utbygging av ungdomsskolen ikke skjer i umiddelbar nærhet til de verneverdige bygningene. I planforslaget er det imidlertid også lagt til rette for bebyggelse nedenfor hovedbygningen, i felt U2 og U3. Riksantikvaren er tilskrevet ved offentlig ettersyn, og det er ikke mottatt noen uttalelse. 

04  Fylkesmannen i Nordland (settefylkesmann), 07.04.14

Ingen merknader. 

05  Statsbygg Midt-Norge, 02.04.14

Generelle kommentarer til planen

Det er en forutsetning at partene blir enige om et salg av tomt til ny ungdomsskole og parkering iht. Statsbyggs retningslinjer og Avhendingsinstruksen. Det er videre en forutsetning at krav stilt av HiNT blir ivaretatt ved et salg av tomt, og en evt. opparbeidelse av aktivitetspark.

Generelt er Statsbygg fornøyd med dagens regulering av området, da det i størst mulig grad muliggjør statlig utnytting. Det er derfor hensiktsmessig å beholde dagens regulering i størst mulig grad. Med unntak av detaljreguleringsområdet U1 (tomt til ungdomsskole) og P (tomt til parkering/snuplass) skal området fortsatt være i Statsbyggs eie. Det aksepteres derfor ikke tiltak som hindrer statlig utvikling av området.

Aktivitetsområdet er i dag utnyttet til jordbruksproduksjon og Statsbygg er av den oppfatning at så lenge området ikke blir opparbeidet til park/friområde, skal drivverdig jord iht. jordlova § 8 dyrkes.

Statsbygg vil kunne stille U2 og U3 til disposisjon for etablering av aktivitetsområde for Høgskolen i Nord-Trøndelag og Levanger kommune. I vår videre besvarelse inngår områdene F og N i U2 og U3. Det forutsettes at tiltakene er av en slik karakter /utforming at forslaget kan godkjennes av Statsbygg. Statsbygg vil ikke påta seg ansvar for drift- og vedlikehold av tiltak som Levanger kommune etablerer på disse områdene. Dette gjelder også økonomiske forpliktelser.

Det forutsettes at det tilrettelegges for en sikker og god adkomst til Røstad.

Statsbygg legger til grunn at Levanger kommune utarbeider en helhetlig plan for massetak ifb. alle tiltak i U1, U2, U3 og P. Dersom kommunen ønsker å deponere/arrondere overskuddsmasser til andre formål på områdene U2 og U3, skal dette på forhånd godkjennes av Statsbygg. 

Bebyggelsen

Statsbygg er av den oppfatning at ungdomsskolen skal tilpasses eksisterende bygningsmasse på Røstad og at den faller naturlig inn i terrenget. Dette gjelder bl.a. materialbruk og farger. 

Ber om at omtalt utebod inntegnes i reguleringsplanen innenfor felt U1.

U2 og U3: Evt. tiltak forutsetter en omforent avtale. Evt. installasjoner og terrengarrondering må være reversible.

Aksepterer ikke krav om p-kjeller for felt U2 og U3. Foreslår at parkering avklares ifb. utbygging av disse feltene. Hvis kommunen ønsker å legge denne type føringer, bør det også gjøres gjeldende for felt P. 

Biladkomst og gang/sykkelveg

Foreslått kjøreadkomst til U2 og U3 er uakseptabel.

Det anses hensiktsmessig at anleggsveg som i planforslaget går til (U1) ungdomsskolen, også i fremtiden blir benyttet som adkomst til aktivitetsområdene. 

Når det gjelder forslag til nye gang- og sykkelveger er det en forutsetning at dette avmerkes på reguleringskart og at det tas hensyn til den øvrige trafikken i området. Statsbygg forbeholder seg samtidig retten til å godkjenne plasseringen av disse.

All transport til og fra ungdomsskolen skal foregå til parkeringsplass P og/eller fra bru ved Holmgangen, og dette bør gjøres til en permanent ordning. Statsbygg aksepteres ferdsel til ungdomsskolen via parkeringsplass ved Løa for HC-adkomst, varelevering og avfallshåndtering.

Statsbygg ønsker å redusere trafikken i alleen og foreslår at adkomst til Filmfabrikken etableres fra Helge Ingstads veg, og at dagens adkomst stenges.

Parkering 

Statsbygg legger til grunn at all parkering med unntak av HC-adkomst foretas på ny parkeringsplass P. 

Skolens uteareal

Det forutsettes at kommunen har tatt høyde for at det avsatte arealet for ungdomsskolen U1 med tentativt 450 elever, dekker fremtidige behov ift. en evt. økning i elevtall. Kommunen kan ikke forvente ytterligere ervervelse av arealer til dette formål.

Annen grønnstruktur

Statsbygg vil ikke akseptere etablering av tiltak på eiendommen som kommer i konflikt med siktsonen.

Kommentar:

Generelle kommentarer til planen tas til orientering.

Utebod er vist i illustrasjoner, innenfor felt o_U1 (skoletomta), øst for skolebygget.

Kommunen ser at krav om p-kjeller kan innebære utfordringer og har tatt ut dette for felt U2 og U3. Uten p-kjeller blir utnyttelsen dårligere, men det er fortsatt mulighet til å anlegge dette om en finner det hensiktsmessig.

Røstadområdet inngår i kommunens avgrensning av sentrumsområde 15.10.2003, og i Regional plan for arealbruk i Nord-Trøndelag, vedtatt 25.04.2013, foreligger bl.a. følgende regionalpolitiske retningslinje for byene:

«Ved nybygging og omforming (transformasjon) i sentrum skal nye parkeringsløsninger tilstrebes etablert under bakken eller i parkeringshus.»

Kjøreadkomst til felt U2 og U3 fra nord er beholdt, da dette vurderes som mest hensiktsmessig på nåværende tidspunkt. Adkomstveg fram til felt U3 har parallell gang- og sykkelveg. Avkjørselspil til felt U3 er flyttet lengre unna krysset, jf. illustrasjonsplan. Avkjørselen til felt U2 blir fra kjøreareal på en parkeringsplass og det må også her sikres tilstrekkelig frisikt i avkjørselen, jf. bestemmelsenes § 3.12.

Ny gang- og sykkelveg mellom p-plass og skoletomta er lagt inn som vist i illustrasjonsplan ved høring.

Adkomst til Filmfabrikken m.m. (274/17) angår ikke denne saken, men til orientering går følgende fram av reguleringsplan vedtatt 27.06.1996:

Bedrifter som etablerer seg innenfor område F7 kan midlertidig få atkomst fra alléen via atkomstvegen til parkeringsplassen. Ved eventuell etablering av ny samleveg langs Nordlandsbanen, skal feltet ha permanent atkomst fra denne vegen. 

Regulert vegforbindelse (forlengelse av Helge Ingstads veg) vil bli krevd opparbeidet ifb. utbygging av tilliggende områder, jf. plan- og bygningslovens § 18-1.

Siktsone: Se vår kommentar til uttalelse nr. 08.

Øvrige forhold tas til orientering.

06  HiNT (Høgskolen i Nord-Trøndelag), 07.04.14 

Generelt

Saken er over tid og i flere runder behandlet og referert for styret i HiNT. Det er derfor viktig innlednings å understreke at styrevedtak av 17.1.13 og presisering i brev av 26.9.13 er premisser som er viktig blir opprettholdt ved realisering av skolebygg og aktivitetspark på Røstad.

Dagens regulering oppleves som hensiktsmessig og bør i hovedsak beholdes slik at man sikrer framtidige statlige tiltak og utvikling av gjenstående område (eksklusiv tomt til ungdomsskole og parkeringsplass).

Bebyggelsen

Det er viktig at framtidig bygg (ungdomsskolen) tilpasses både omgivelser og dagens bygningsmasse på Røstad, slik at man på en god måte oppnår tilpasning til både terreng og bygninger.

Planlagt utebod og plassering av denne ønskes synliggjort og illustrert. Det forventes at denne plasseres i nærheten av den planlagte ungdomsskolen (på tomta).

Nederst på side 6 omtales viktigheten av å unngå etablering av kostbare konstruksjoner og overflater som ikke kan gjenbrukes eller rives senere. HiNT understreker at evt. installasjoner eller innredninger må være av en slik karakter at etableringen er reversibel.

På side 7 nevnes det at kommunen ønsker opparbeidet en gangforbindelse mellom parkeringsareal og ungdomsskolen. Dette bes synliggjort på illustrasjonskart og løsningen må være omforent og behandlet i «aktivitetsutvalget» som er etablert mellom HiNT, Statsbygg og Levanger kommune.

Krav om at bygg på U2 og U3 må tilrettelegges med p-kjeller er ei føring som ikke kan opprettholdes. For det første grunnet grunnforhold, men også på grunn av at man ikke kan pålegge HiNT (evt. andre utbyggere) å skulle tilrettelegge framtidig parkering i P-kjeller. Dette er føringer som vil være meget kostbare og sannsynligvis gjøre det umulig å gjennomføre, grunnforholdene tatt i betraktning. Hvis dette skal være en forutsetning, burde også Levanger kommune fått samme krav om å etablere P-plasser i kjeller - enten under skolebygg eller på parkeringsareal.

Innledningsvis understrekes HiNTs tidligere krav og forventing knyttet til at det tilrettelegges for logistikkløsninger som sikrer god og sikker adkomst til Røstad (brev av 17.4.13, styrevedtak 26.9.13 og møte den 4.9.13). Det er viktig for HiNT å sikre et minimum av biltrafikk opp Røstad allé og dette forventer vi blir ivaretatt på best mulig måte.

Kjøreadkomst til felt U2 og U3 foreslås fra eksisterende veg inn til P-plassen ved Trønderhallen. Dette vil gi økt trafikkbelastning opp alleen og må derfor avklares ifb. eventuell utbygging av disse feltene og løses i et framtidig byggearbeid. En mulighet er å se for seg oppgradering av gang/sykkelsti som i planforslaget går til ungdomsskolen. En gang og sykkeladkomst må i så fall i sin helhet gå over Holmgangen/Elvestien.

Det er en sterk anbefaling og ønske fra HiNT at hovedsykkelåre fra Frol til Røstad, går via Stabelvollen og bru over Leirabekken - og elvestien videre til ungdomsskolen. Dette er spesifisert i pkt 7 i styrevedtaket («prioritere opparbeiding av gang- og sykkelveier langsmed Leirabekken fram til ungdomsskolen»). Dette fordi det er den tryggeste og raskeste adkomsten, samt at rundkjøringen nederst i alleen er sterkt trafikkbelastet og lite oversiktlig.

Røstad allé: Dagens bilvei er smal, noe som fører til en del trafikkfarlige situasjoner. Samtidig ser vi at dette fører til at bilene kjører roligere. Det er ønskelig at trærne mellom sykkelsti og veg fjernes. Disse erstattes og plasseres til venstre (mot skolebygg) for sykkelsti. Dette vil gi mulighet for breiere sykkelsti og veg.

Det planlegges også bygging på tomter i Helge Ingstads veg. Det forventes at man i forbindelse med denne utbyggingen tilrettelegger for innkjøring til dagens parkeringsplass (HiNT) via Helge Ingstads veg, at dagens adkomst stenges.

Parkering

Parkering er en av flere forutsetninger i HiNTs styrevedtak og som Levanger kommune har imøtekommet. I styrevedtaket står det at det skal «opparbeides adkomst, parkering og snuplass i sørenden av Røstad, i bunnen av alléen, til nytte for alle brukere av Røstad. Målet er fortrinnsvis å unngå kjøring til ungdomsskolen (bortsett fra varetransport og handicappede). Nåværende parkeringsplass på Røstad skal ikke kunne benyttes innenfor arbeidstiden av ansatte og besøkende til ungdomsskolen».

I saksframlegget står det at det på sikt kan være en mulighet å benytte havneområdet til avstigning og gå over brua Holmgangen til skoleområdet. Dette er en klar forutsetning som må ivaretas og fremkommer i tidligere nevnte brev, styrevedtak og møtereferat.

Trafikksikkerhet

Det fremkommer forslag på avbøtende tiltak. I tillegg kan man vurdere hvorvidt en utvidelse av vei og sykkelsti vil være et avbøtende tiltak. Målet må være å minimere trafikk opp alleen. Det står at det kan tilrettelegges en midlertidig p-plass på havneområdet. Det forutsettes at denne er på plass ved oppstart og at den er varig etablert. Sykkelstien må legges forbi Stabelvollen og videre over bru (Leirabekken).

Frisiktsone

Det foreslås å åpne for tiltak som er inntil 3 meter høye i siktsonen. Dette aksepteres ikke. Skolebygningen eller parkeringsplassen (eller andre installasjoner) skal IKKE ødelegge sikten til hovedbygningen sett fra Kirkegata.

Grunnforhold

Det er ønskelig at det utarbeides en enkel redegjørelse for de risikovurderinger som er lagt til grunn knyttet til grunnforhold, samt de geotekniske vurderinger som er gjennomført.

Avslutningsvis ønsker vi å forsikre oss om at området i tilknytning til ungdomsskolen (aktivitetsområdet og havneområdet) fremstår som ryddig, trygt og presentabelt ved skolestart høsten 2015.

Kommentar:

Utebod er vist i illustrasjoner, innenfor felt o_U1 (skoletomta), øst for skolebygget.

Gangforbindelse mellom parkeringsareal og ungdomsskolen er synliggjort i illustrasjoner. Om den er omforent og behandlet i nevnte «aktivitetsutvalg» er ikke kjent for oss, men løsningen har vært synlig i høringsdokumentene. Løsningen er lagt inn på revidert plankart.

Krav om p-kjeller for U2 og U3 er tatt ut, se vår kommentar til Statsbygg.

Kommunen anser ikke økt trafikk i Røstadalleen som problematisk, så lenge en begrenser antall avkjørsler som krysser gang- og sykkelvegen. Trærne skal også «flyttes» ut. Evt. adkomst fra sør synes ikke ideelt ift. ferdsel av skolebarn.

Fra Frol til Røstad er det, hvis en ser bort fra fylkesvegen, to mulige gang- og sykkelforbindelser, og korteste veg blir som regel benyttet. For mange vil nevnte forbindelse via Himmelbrua over jernbanen være hensiktsmessig, men for noen vil undergangen under jernbanen lengre øst gi kortere veg. Trekantenområdet kan sikkert også oppleve ferdsel av skolebarn. Se også vår kommentar til uttalelse nr. 09.

Røstad allé: Illustrasjon viser ny plassering av trær, men kjøreveg og gang- og sykkelveg omfattes ikke av denne reguleringsplanen.

Evt. omlegging av adkomst til dagens parkeringsplass (HiNT) via Helge Ingstads veg, avklares ikke i denne saken.

Parkering og trafikksikkerhet

Det kan i nødvendig utstrekning gis rekkefølgebestemmelser til reguleringsplanen. Foreslått parkeringsdekning anses tilstrekkelig, og rekkefølgebestemmelse om tilrettelegging av parkering på havna anses dermed ikke nødvendig for gjennomføring av planen. For skolebarn som kommer østfra vil korteste veg til skolen brukes, og det er ikke om Stabelvollen og bru over Leirabekken.

Siktsone hovedbygningen - Kirkegata: Se vår kommentar til uttalelse nr. 08.

Grunnforhold

Det vises til risiko- og sårbarhetsanalyse i planbeskrivelsen samt geotekniske rapporter fra Multiconsult, som er tilgjengelig på nett ifb. behandling av saken.

Øvrige forhold tas til orientering.

07  SiNoT (Studentsamskipnaden i Nord-Trøndelag), 04.04.14

SiNoT er svært positiv til bygging av ny ungdomsskole på Røstadområdet, bl.a. fordi det blir et samlet utdanningsportefølje og campuskonsept på Røstad.

Studentsamskipnaden og studentboliger på Røstad, Helge Ingstads veg 3

SiNoT viser til KUDs veileder «Vertskommunenes ansvar for studentvelferd» (2000).

De forventer at kommunen etter beste evne bidrar til å legge til rette for bygging og realisering av studentboliger. Dette skjer på flere måter, bl.a. gjennom gratis tomter, tilrettelegging av infrastruktur og bistand ifb. utarbeiding av studentboligprosjekter.

Skal det være mulig å realisere et prosjekt innenfor en ramme på 700.000 pr. enhet er det avgjørende at det legges godt til rette fra vertskommunen ift. å unngå fordyrende krav. SiNoT sin søknad til KUD om tilskudd til oppstart av studentboligbygging i 2014, nådde for andre året ikke opp i den harde konkurransen med resten av landet. Likevel tar SiNoT for gitt at prosjektet vil bli innvilget i løpet av få år.

 • Det antydes i saken at studentboligene kan bli pålagt en kostnad med å bygge veg til Filmfabrikken. SiNoT er kjent med at HiNT ønsker at trafikkavviklingen til sin (Statsbygg) nåværende parkeringsplass, skal ledes via Helge Ingstads veg og forbi filmfabrikken. Det er allerede bygd en veg til tomter for Helsehus og studentboliger, som dekker behovet. Å pålegge studentboligene kostnaden med å bygge veg til annen manns tomt kan få meget negative konsekvenser for studentboligkonseptet i sin helhet jf. tidligere omtalt kostnadsgrense. HiNT ser det som helt unaturlig og problematisk å legge om trafikken til HiNT sin parkeringsplass inn Helge Ingstads veg forbi kommende studentboliger og leilighetsprosjekt til Innherred Utvikling på de innerste tomtene (274/18 og 274/23). Det er en selvfølge å skjerme tettbygd område med mange beboere fra en slik unødig trafikkbelastning. Videreføring av dagens trafikkflyt skulle ikke representere noe større problem i framtida enn det det gjør i dag. Studentboligene vil heller redusere trafikken til høgskolen enn øke den. Studentene som flytter fra andres steder til Røstad vil da ikke kjøre til høgskolen daglig, men ha bilen parkert og gå til campus. - Fra tidligere forhandlinger om kjøp av den innerste tomten i vegen (Røra Eiendom), er SiNoT kjent med at det påhviler en premiss for bygging der om at utbygger skal ferdigstille veg fram dit hvor dagens veg slutter.
 • Langs alleen på østsiden er det skissert en ny trerekke. Det er av vesentlig betydning at denne kommer der den er i dag og ikke flyttes videre innover og stjeler areal for Innherred Helsehus. Noe som igjen vil føre til utfordringer med å få plass til de felles planlagte bygg- og parkeringsløsninger Innherred Helsehus og SiNoT har inngått avtale om.
 • Det er viktig at parkeringsbehovet for etablering av ny ungdomsskole ikke undervurderes, da manglende parkeringskapasitet vil føre til villparkering hos de øvrige tomteeiere i området. Trøndersk vær og bomønster er ikke forenlig med at flertallet skal sykle og gå til arbeidsplassen. 


Kommentar:

SiNoT tar opp flere forhold som ikke angår detaljregulering av skoletomt, men detaljregulering av studentboliger øst for alleen. Disse spørsmålene vedrørende utbyggingsavtale/kostnadsfordeling, trafikkløsning og forskyvning av trerekke øst for alleen avklares ikke i denne saken.

Til orientering ble det på 90-tallet regulert parkdrag langs østsiden av Røstadalleen som er videreført i senere planendringer for tilliggende eiendommer. 

Parkeringsdekning

Parkeringsplassen for skolen dekker 2/3-deler av kravet i kommuneplanens arealdel, men i Statens vegvesens tidligere vegnormal (1992) og i Byggforskblad 312.130 (sending 2 - 2005) er det for skoler anbefalt 0,6-1 bilplass pr. ansatt. 

For 60 ansatte og 450 elever anses ca. 60 p-plasser (1 plass pr. ansatt) og 246 sykkelparkeringsplasser (vel 0,5 pr. elev) som tilstrekkelig. Dette basert på overnevnte samt sammenligning med reguleringsplaner for skoleutbygging på Skogn og Verdalsøra.

Skogn barne- og ungdomsskole:

I 2008 ble skolen planlagt for 70 ansatte og 470 elever, og da var minimumskravet 75 p-plasser (1,07 pr. ansatt) og 150 plasser sykkelparkering (0,3 pr. elev).

Verdalsøra barne- og ungdomsskole:

I 2011 ble skolen planlagt for 100 ansatte og 850 elever, og da var minimumskravet 140 p-plasser (1,4 pr. ansatt) og 0,3 sykkeloppstillingsplass pr. elev (minimum 255 sykkelplasser ved 850 elever). Utomhusplanen viste 310 sykkelplasser.

Undervisningsformålene i felt U2 og U3 burde vært supplert med p-krav, men vi regner med at en eventuell utbygger ikke undervurderer behovet. Regler i overordnet plan bør legges til grunn.

08  Annar J. Johansen, Mette Johansen, Olav Strid, Betten Nordenborg, 02.04.14

Innledningsvis påpekes fakta fra vedtatt reguleringsplan fra 2004, og i høringsutkast 2014, med fokus på frisiktsektoren fra Kirkegata mot høgskolens hovedbygning.

De reagerer på at det foreslås å tillate tiltak som er inntil 3 meter høye i frisiktsonen, mens de feiltolker at planen fra 2004 har 0,5 meter som maks høyde. De mener dette er en endring ikke bare i høyde over bakken, men det inviterer til helt andre konstruksjoner i sonen og et klart brudd på alle planer inntil nå. Dette representer en glidning bort fra en historisk gjeldende oppfatning bygd på prinsipper i reguleringsplanen fra 1846, via 1877- og 1897-brannene.

Frisiktsonen er jo nettopp en estetisk og teknisk kvalitet basert på denne historiske tradisjonen, nemlig at Kirkegata som akse fra Festiviteten til hovedbygningen på Røstad fullendes i synet av Røstad som en vakker fondvegg på 2 km. avstand.

De henstiller om ikke å tillate en slik endring av gjeldende reguleringsplan for området, og la vedtaket fra 2004 stå ved lag. 

Kommentar:

Oppklaring av misforståelse: I uttalelsen nevnes både frisiktsektor og frisiktsone. Frisiktsone gjelder fri sikt i avkjørsler, og angår ikke siktsektoren mellom Kirkegata og hovedbygningen. Ifølge 2004-planen skal frisiktsektoren ikke bebygges.

Flere med Johansen (Statsbygg og HiNT) er imot bygg/tiltak på 3 m i siktsektoren. Kommunen har også signalisert en nærmere vurdering av dette.

 • Platået sør for hovedbygningen på Røstad ligger på kote +15 m.
 • Gangveg like nord for felt o_FU1: kote +8 m.
 • Terrenget faller noe ned mot Leirabekken.


Dvs. at 3 m høye tiltak sør for gangvegen ikke kan rage høyere enn til kote +11, dvs. 4 m lavere enn terrenget sør for hovedbygningen. 

Kirkegatas høyde varierer fra kote +4,5 ved Levangerbrua, kote +6 ved torget og kote +7 ved stadion, men Kirkegata svinger omtrent ved kirka og Festiviteten. Perspektivbetraktninger viser at en person som sitter i bil eller rullestol (øyehøyde kote +5,5) ca. 500 m unna hovedbygningen (ved Levangerbrua) vil kunne se hovedbygningen over tiltaket. Lenger opp i Kirkegata vil situasjonen være bedre, selv om bygget da blir lengre unna.

Etter en nærmere vurdering, også basert på innspill fra fylkeskommunen, er bestemmelsene for felt FU1 og FU2 justert, se § 11. Mulighet for bebyggelse er tatt ut, men det er gitt mulighet for installasjoner som ballnett, klatrestativer, sittegrupper etc. Det er gitt bestemmelser for maks høyde på beplantning.

I dag er eksisterende trær i parkområdet ved hovedbygningen og langs Leirabekken delvis til hinder for sikten mellom hovedbygningen ved HiNT og Kirkegata 

Klikk for større kart

Klikk for større modell

Sikteakse gjennom Kirkegata og mot hovedbygningen ved HiNT.

09  Interessegruppa for godt oppvekstmiljø i Levanger, 27.03.14 v/ Lise Tuset Gustad, Vegar Rangul, Kjetil Ravlo, Ole Jørstad

Ber om at punkt 1, 2 og 3 tas inn i reguleringsbestemmelser eller rekkefølgebestemmelser slik at dette får en juridisk binding i fbm. utbyggingen:

 1. Nytt punkt 3.12: Hovedtrasè for gående og syklende fra Bruborgsida, Nessetsida og Høgberget skal være ferdigstilt før skolen taes i bruk.
 2. Nytt punkt 3.13: En skolegård som har tilstrekkelig minste uteareal (MUA) etter anbefalte normer per elev (18.750 m2 etter kommunens egne beregninger) må sees uavhengig av en aktivitetspark. Skolegården må ha en utforming som inviterer til allsidig aktivitet. I et folkehelseperspektiv er det viktig å legge til rette for elevenes fysiske aktivitet i friminutt og øvrige sammenhenger, i ei tid der stillesitting blant barn og unge trekkes fram som ei stor utfordring når det gjelder helse, utvikling og læring.
 3. Nytt punkt 3.14: Utenomhusplan i U1 utvides til anbefalte normer pr. elev og får en mer allsidig utforming. Utenomhusplan ferdigstilles før ungdomsskolen taes i bruk.


Angående hovedtrase gående og syklende:

Rambøll sin rapport om trafikksikkerhet dekker en svært liten del av de fleste skolebarns skoleveg. Det må lages/sikres skikkelige tilkomstveier for sykkel og fotgjengere. Sikre adkomster for syklende/gående fra Gjembleskorsen, Høgberget og Bruborg er trafikalt krevende, men dette er ikke medtatt i risikovurderingen. Gode løsninger for syklister og gående må være ferdigstilt når det regulerte området blir tatt i bruk. Disse trafikkutfordringene er beskrevet siden 2013; til politikere, rådmann, enhet for kommunalteknikk og som innspill til sykkelveger for skole på kommunens nettsider. Kommunalteknikk har lovt at kommunen skal ha ferdig hovedtracé gang-/sykkelvei fra «Bruborgsida» og «Nesset-sida» til skolestart 2015.

Lovt informasjonsmøte om planskisser sykkelveg i 2013, er ikke avholdt enda.

Er det en egen reguleringsplan for sykkel-/gangområder ifb. nyskolen?

Ønsker innsyn i planskisser for alle hovedtraseer gang og sykkelveger fra Nesset, Bruborg og Høgberget som leder til ungdomsskolen samt innsyn i rekkefølgebestemmelser for realisering av hovedtracè gang- og sykkelveg. 

Angående skolegården størrelse, utforming og ferdigstillelse:

Skolegården må ses uavhengig av en aktivitetspark, da denne ikke er sannsynliggjort realisert, hverken i form av politiske vedtak eller budsjettmidler. Videre har HiNT signalisert at dersom aktivitetsparken realiseres under Statsbygg sitt eierskap, så vil ikke parken bli tilgjengelig for skolebarna i skoletida (LevangerAvisa). Skolens nærhet til denne ikke realiserte aktivitetsparken kan ikke brukes som argument for å fravike helsedirektoratets normer angående minste uteareal per skoleelev.

Kommentar:

1)     Det kan i nødvendig grad gis rekkefølgebestemmelser til reguleringsplanen.

Veileder for utarbeidelse av reguleringsplan T-1490 sier følgende:

«I bestemmelser kan fastsettes rekkefølgekrav som forutsetter at tiltak også utenfor planens områdebegrensning er iverksatt / gjennomført før planen tillates gjennomført. Dette betyr at adgangen til å bygge i henhold til reguleringen først inntrer på et senere tidspunkt enn vedtakstidspunktet, og at betingelsen for inntreden av disse rettsvirkningene er knyttet til forhold utenfor det konkrete planområdet. Eksempel på dette kan være etablering av infrastrukturtiltak som overordnet vegnett, eller bygging av en bro. Der hvor etablering kan ligge noe fram i tid bør det brukes områderegulering eller avvente detaljregulering til området er reguleringsmodent.

Når det benyttes såkalte rekkefølgebestemmelser, må det imidlertid være en forutsetning at de forhold som begrunner utsettelse av planens gjennomføring, faktisk og rettslig kan og vil bli gjennomført innen rimelig tid, jf. 10-årsfristen for ekspropriasjon i lovens § 16-2 første ledd.»

Det er varslet planoppstart av:

 • Elvebredden, gang- og sykkelveg. Planområdet omfatter ca. 250 meter gang- og sykkelveg langs Levangerelva.
 • Gamle Kongeveg / Ringvegen, gang- og sykkelveg. Planområdet omfatter ca. 880 meter fortau langs Gamle kongeveg, ca. 150 meter fortau langs Ringvegen og ny kryssing over Levangerelva for gående og syklende.


Kunngjøringsannonsene er tilgjengelig på kommunens nettsider, og frist for forhåndsuttalelser var 1. mars 2014.

Planavdelingen har ikke mottatt planforslag for behandling ennå, men et planutkast for Elvebredden, fulgte oversendelse av planforslag for skolen, se siste vedlegg. 

Vi viser også til orientering i planbeskrivelsen på side 18 og i Rambølls rapport.

Det pågår også et prosjekt for å lage en felles temaplan for økt sykkelbruk i Levanger og Verdal. Planen vil i hovedsak ta for seg fysisk tilrettelegging for sykling, men det vil også være fokus på holdningsskapende arbeid. Trygge og gode skoleveger er viktig i prosjektet, i tillegg vil det være fokus på tilrettelegging i forbindelse med store arbeidsplasser og sentrumsområdene i Levanger og Verdal.

Levanger kommune ved Kommunalteknikk har opplyst følgende:

Levanger kommune arbeider med å ferdigstille gang-/sykkelveitracéer fra Nesset (Sjøgata), fra Frol/Bruborg (Gml. Kongeveg via Trekanten) til Røstad. I dette arbeidet utarbeides det nå planskisser. Reguleringsplanene vil bli lagt fram for politisk behandling sommer/høst dette år, med tilhørende offentlig høring og ønsker om innspill. Etter politisk godkjenning legger vi det fysiske arbeidet ut på anbud, med mål at gang-/sykkelveitracéene skal ferdigstilles til skolestart august 2015.

Levanger (og Verdal) kommune utarbeider nå en temaplan for sykkelbruk, og her har vi invitert på medvirkning med ønske om gode innspill på opprusting av eksisterende samt behov for nye gang- og sykkelveger. Dette er kanalisert via kommunens hjemmeside, facebook og twitter. I begynnelsen av april har vi mottatt ca. 50 gode innspill for Levanger og Verdal. Temaplanen skal ferdigstilles nå i sommer, som grunnlag for fysiske tiltak i årene framover.

I en epost til Interessegruppa for godt oppvekstmiljø 11.07.2013 ble det redegjort for planene, vi inviterte til et møte medio august 2013 men fikk aldri noen tilbakemelding.

På bakgrunn av overnevnte anses det ikke nødvendig å ta med foreslått rekkefølgebestemmelse.

2)     Å utvide felt U1 (skoletomta) med 4850 m2 (for å oppnå anbefalte normer pr. elev) anses urealistisk så sent i prosessen. Statsbygg har også uttalt at kommunen ikke kan forvente ytterligere ervervelse av arealer til skoleformål. Å evt. utvide utomhusplanen til også å omfatte deler av aktivitetsparken blir opp til tiltakshaver.

Interessegruppa har et poeng i at det blir feil å forsvare en noe mindre skoletomt med nærhet til planlagt aktivitetspark, da det ikke er gitt rekkefølgebestemmelse om opparbeiding av denne ifb. skoleutbyggingen og deler av eventuelt opparbeidet park heller ikke kan forventes å bli permanent, da felt U2 og U3 kan bygges ut. Statsbygg og HiNT har i sine høringsuttalelser ikke nevnt at aktivitetsparken ikke kan benyttes i skoletida, men de har nevnt at kommunen ikke kan forvente mer areal til evt. utvidelse av skolen. Skoleområdet ligger imidlertid nært regulert friområde på Holmhaugen og langs Levangerbukta hvor det er etablert turveg.

3)     I § 3.5 går det fram at utomhusplan for felt U1 skal foreligge før det gis rammetillatelse. Dette er strengere enn interessegruppas anmodning.

Skolens uteområde bør for øvrig være ferdig opparbeidet når skolen tas i bruk. 

10  Nord-Trøndelag Idrettskrets, 08.04.14

NT Idrettskrets har mottatt signaler fra idretten i Levanger om at de er involvert, og at de har fått lov til å være «tett på» dette arbeidet. NT Idrettskrets er svært glade for at idrettens behov blir hørt og ivaretatt på denne måten og har derfor ingen merknader.

11  Trafikksikkerhetsutvalget, 03.04.14

1)     Det må utarbeides en trafikkrisikoanalyse for Levanger sentrum, som beskriver trafikksituasjonen og trafikkutfordringene etter etablering av Levanger ungdomsskole på Røstad.

2)     Det må komme frem at gode trafikksikkerhetstiltak, for eksempel gang- og sykkelveger, skal være ferdigstilt før Levanger ungdomsskole tas i bruk.

Kommentar:

1)     Basert på vår kommentar til uttalelse nr. 09 synes det ikke å være behov for en utvidet trafikkrisikoanalyse før sluttbehandling av denne reguleringsplanen.

2)     Se vår kommentar til uttalelse nr. 09.

12  Eldres råd, 02.04.14

Den skisserte aktivitetsparken må gjøres lett tilgjengelig og attraktiv for eldre brukere.

Kommentar:

Uttalelsen tas til orientering.

13  Rådet for likestilling av funksjonshemmede, 04.04.14

Rådet er opptatt av et godt sluttresultat, for det er det som teller.

Det blir brukt mye energi på planlegging, kulturvern, grunnundersøkelser, tomtekjøp og parkanlegg osv. Rådet forventer at sluttresultat blir deretter og at sparekniven ikke kommer frem i siste runde. Hvis dette skal oppleves som verdens beste ungdomsskole må den bygges med bedre krav en minimumskravene i TEK 10.

Det må bygges en skole som fungerer meget godt for alle tenåringer uavhengig av

utgangspunkt. Der funksjonsfriske tenåringer og lærere skal bruke minst mulig tid på å hjelpe elever som har annet utgangspunkt i livet (autister, utviklingshemmede, sansetapgruppen, allergi, div. muskelsykdommer osv.) eller senere har opplevd alvorlig sykdom, trafikkulykker, idrettsulykker, ulykker på skolevei, feilmedisinering osv. Disse har også rett til å komme til en ungdomsskole som er godt tilrettelagt når de kommer fra rehabilitering, uten at skolen må ombygges.

Det er ikke nok med en personheis som er større en TEK10-kravet. 

Ungdomsskolen hadde blitt bedre hvis alle klasserom lå i første etasje.

Viktig at byggherre, prosjektleder, hovedentreprenører med sine underentreprenører gjennomfører dette i hvert skritt og at det ikke blir bare store ord.

Det sies at uteområdet er bra. Sykkelpakkeringer ligger der hvor hver gang- og sykkelstier kommer inn på skoleområde fra både Holmgangen, elvebredden og fra HiNT-veien. Der at skoleområde blir et friområde for elever og lærere, slik at det blir fritt for all persontransport inkl. taxi. 

Områder foran alle 6 innganger bør være oppvarmet, slik at en er fri å bruke strøsand, og dermed får mindre slitasje og renhold av gulv. Å legge vannbåren varme ute når det brukes innvendig er da gjennomførbart.

Viktig at gangstier til ungdomsskolen bygges for en trygg opplevelse.

Kommentar:

Uttalelsen tas til orientering, og det blir opp til tiltakshaver å evt. følge opp.

14   Barne- og ungdomsrepresentanten, Levanger kommune, 11.04.14

BR-representanten er opptatt av at ungdommene skal få være med på prosessen, det er viktig at de blir hørt og tatt med på råd. Framtidig rektor har forsikret om at ungdomsskoleelevene skal være med i forhold til bearbeiding av uteområdet og at det skal være gode prosesser med elevene inkludert. Det er viktig at også Frolelevene får følge samme prosess som elevene på Nesset, slik at alle blir involvert.

Bygget og uteområdet: Regner med, og det kan virke som, at det er tatt hensyn til universell utforming. Det er viktig at elever med syn, hørsel, bevegelseshemming, konsentrasjonsvansker og annet får en skole som er godt tilrettelagt i forhold til deres behov. Det må tas hensyn til belysning, støyproblematikk, lyddemping osv. Regner med at det har vært diskusjoner i forhold til vindu i klasserom ut i mot gang, slik at dette blir best mulig tilrettelagt for elevene og deres behov.

God belysning på uteområdet til ungdomsskolen og rundt og i aktivitetsparken er viktig for å forebygge uønskede situasjoner og aktivitet.

BR-representanten har sammen med trafikksikkerhetsutvalget uttalt seg om trafikkforholdene.

Avslutningsvis understrekes viktigheten av at planprosessen må organiseres slik at synspunkter som gjelder barn- og unge som part blir ivaretatt. De må få være med å bidra i prosessen med å utarbeide ny ungdomsskole på Levanger.

Kommentar:

Belysning, akustikk og evt. åpne/gjennomsiktige løsninger innendørs bør vurderes ift. universell utforming. 

Belysning av uteområdet skal vises i utomhusplan bl.a. for skoletomta (§ 3.5). 

Når det gjelder barn og unge og medvirkning så er både barnerepresentant, ungdomsråd og rektor for Levanger ungdomsskole tilskrevet (vedkommende er rektor for både Nesset ungdomsskole og Frol ungdomsskole, som skal til Levanger ungdomsskole). Offentlig ettersyn ble også annonsert. Nå blir det opp til tiltakshaver å invitere til medvirkning. 

15  Innherred Renovasjon, 23.04.14

Det er en ok løsning med nedgravd løsning. Det må tas hensyn til framkommelighet for renovasjonsbilen, (rygging med renovasjonsbilen bør unngås) og plassering slik at det ikke kommer nærmere enn en meter fra annen konstruksjon.

Kommentar:

Uttalelsen tas til orientering og forutsettes fulgt opp av tiltakshaver.

Plasseringen er illustrert i vedlegg, øst for skolebygget, med adkomst fra parkeringsplassen ved Løa og Trønderhallen. Når det gjelder plassering, så er det nå henvist til IRs retningslinjer i bestemmelsene (§ 3.11). 

16 NTE Nett AS, 23.04.14

NTE viser til utsnitt av ledningsnettet i området som de forutsetter blir ivaretatt i reguleringsarbeidet. NTE gjør og oppmerksom på at området ikke har nettanlegg i området verken til bygge strøm eller selve reguleringstiltaket. NTE ber derfor om få avsatt plass for ny nettstasjon til formålet. Beste løsning vil være eget rom (4,0 x 4,0) m i bygningsmassen for ny nettstasjon. Dette bør plasseres så nær hovedtavle som mulig, med lett tilgjengelighet for kranbil, langs yttervegg med egen adkomst.

Helst bør dette synliggjøres i reguleringskartet, alternativt må det beskrives i reguleringsbestemmelsene.

Kommentar:

Mulighet for nettstasjon i felt U1 er tatt inn i bestemmelsene (§ 4.5).

17  Statens vegvesen, 23.04.14

Utbygging av området vil føre til endringer i trafikksituasjonen. Vedlagte beregninger viser at det vil bli en betydelig trafikkvekst fra fv. 744 og opp mot Røstad allé. Dagens rundkjøring vurderes å ha god kapasitet med tanke på denne økninga.

På den kommunale vegen Røstad allé vil det bli tosidig aktivitet, med dagligvarebutikk på østsiden av vegen og adkomst til det nye skoleområdet på vestsiden av alleen. Gode siktforhold er viktig med tanke på trafikksikkerhet. For å sikre gode siktforhold må frisikt i avkjørsler/kryss på strekningen målsettes i plankartet eller beskrives i reguleringsbestemmelsene til planen.

Det bør ikke etableres vegetasjon nært avkjørsler/kryss, og det bør også vurderes om eksisterende trær må fjernes for å oppnå tilstrekkelig e trafikksikre krysningspunkt.

Ut i fra planbeskrivelsen ser det ut til at tilgjengeligheten til gående og syklende til planområdet er i varetatt.

Kommentar:

Frisiktlinjer i avkjørsler til o_P er vist på plankartet, og målene er nå påskrevet.

For andre avkjørsler er frisikt gitt i bestemmelsene (§ 3.12).

Endringer av planen etter høring og offentlig ettersyn

I samråd med tiltakshaver er det etter høring og offentlig ettersyn gjort følgende endringer i plandokumentene:

Planbeskrivelse

Bør oppdateres (nå oppdatert 25.04.14) jf. endringer i plankart og bestemmelser.

Plankart

 • Gang- og sykkelveg o_GS1 er videreført langs skoletomta i nord.
 • Gang- og sykkelveg o_GS3 er inntegnet fra p-plass o_P til o_U1 (skoletomta).
 • Areal sør for o_GS3 er innlemmet i o_FU2.
 • Siktlinje er forlenget gjennom o_N3.
 • Frisikter i felt o_P er målsatt.


Reguleringsbestemmelser

 • Henvisninger til illustrasjoner er oppdatert.
 • Krav om p-kjeller i felt U2 og U3 er tatt ut (§§ 5.4 og 6.3).
 • Henvisning til Innherred Renovasjons retningslinje er tatt inn (§ 3.11).
 • Frisikter er gitt (§ 3.12).
 • Mulighet for nettstasjon er nevnt (§§ 4.5 og 4.1).
 • Bestemmelser til felt o_FU1 og o_FU2 (vedrørende siktsonen) er justert.
 • Bestemmelsene er ellers justert pga. endringer i plankartet.


Illustrasjoner

Landskapsplan for skoletomta er revidert. 

Vurdering:

Det er mottatt 17 høringsuttalelser.

Oppsummering av de mest konkrete innspillene

 • NVE, Sametinget, Fylkesmannen i Nordland og Nord-Trøndelag Idrettskrets har ingen innvendinger.
 • Nord-Trøndelag fylkeskommune ber om at det gis bestemmelser som sikrer at grønt preg i sikteaksen hensyntar sikteaksen.
 • Statsbygg Midt-Norge og HiNT er når det gjelder felt U2 og U3 uenig i krav om p-kjeller og adkomst. Ber om at gang- og sykkelveger inntegnes.
 • SiNoT ber om at parkeringsdekning ikke undervurderes.
 • Flere ber om at gode gang- og sykkelforbindelser er på plass til skolestart.
 • Flere er imot bygging i sikteakse mellom hovedbygningen ved HiNT og Kirkegata.
 • Interessegruppa for godt oppvekstmiljø i Levanger ber om at utomhusplan for felt U1 (skoletomta) økes, for å oppnå tilstrekkelig minste uteareal (MUA) etter Helsedirektoratets anbefalte normer per elev.
 • Trafikksikkerhetsutvalget ber om en trafikkrisikoanalyse for Levanger sentrum, som beskriver trafikksituasjonen og trafikkutfordringene etter etablering av Levanger ungdomsskole på Røstad.
 • Rådet for likestilling av funksjonshemmede har store forventninger til sluttresultatet.
 • Eldres råd ber om at aktivitetsparken også gjøres attraktiv og lett tilgjengelig for eldre.
 • Innherred Renovasjon synes nedgravd løsning er ok, men det må tas hensyn til framkommelighet for renovasjonsbil og plasseres minst 1 m fra annen konstruksjon.
 • NTE Nett AS ber om at det avsettes plass for ny nettstasjon, helst i eget rom i bygningsmassen.
 • Statens vegvesen påpeker viktigheten av gode siktforhold i kryss/avkjørsler ift. trafikksikkerhet, og forventer føringer i planen angående dette.


Konklusjon sluttbehandling

Det foreligger ikke formelle innsigelser til planen og konkrete innspill er delvis hensyntatt gjennom revisjon av planen. Se kommentar til hver enkelt uttalelse samt samlet oversikt over endringer etter høring. Innspill som ikke er imøtekommet er Statsbygg og HiNTs innvending mot foreslått kjøreadkomst til felt U2 og U3. Basert på opplysninger fra enhet for Kommunalteknikk har Rådmannen heller ikke sett behov for å tilføye rekkefølgebestemmelser ift. ferdigstilling av gang- og sykkelforbindelser utenfor planområdet eller å be om en utvidet trafikksikkerhetsanalyse nå. Basert på Statsbyggs uttalelse er det ikke realistisk å utvide skoletomt/utomhusplan så sent i prosessen, men skoleområdet ligger nært regulerte friområder på Holmhaugen og langs Levangerbukta. Flere av uttalelsene blir det opp til tiltakshaver å eventuelt følge opp.

Rådmannen tilrår at det innstilles på at revidert planforslag vedtas.  

Til toppen av siden 

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 19.02.2014

Saksordfører:

Torbjørn Andre Moe, AP.

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Forslag til detaljregulering for Levanger ungdomsskole og Røstad aktivitetspark sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10

Til toppen av siden  

Rådmannens forslag til vedtak:

Forslag til detaljregulering for Levanger ungdomsskole og Røstad aktivitetspark sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10

Vedlegg:

1

Planbeskrivelse 17.02.2014 PDF
 

2

Plankart 17.02.2014 PDF  -  JPG
  

3

Reguleringsbestemmelser 17.02.2014 PDF
  

4

Delplan  Røstad aktivitetspark fase 1 PDF
  

5

Delplan aktivitetspark og høgskole PDF
  

6

Ill.plan Levanger ungdomsskole og aktivitetspark PDF - JPG
  

7

Levanger ungdomsskole_fasader og perspektiv PDF
  

8

Levanger ungdomsskole_PL 01 PDF
 

9

Levanger ungdomsskole_PL 02 PDF
 

10

Levanger ungdomsskole_Utomhusplan PDF - JPG


Klikk for 3D-modell av Levanger ungdomsskole (velg i venstre meny)
Levnger ungdomsskole innlagt i 3D-modell, velg Levanger ungdomsskole i venstre meny

 


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:

Bakgrunn

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for ny ungdomsskole med adkomst, parkering og uteoppholdsarealer. Skolen planlegges for 450 elever og 60 lærere. 

Planen legger også til rette for utbyggingspotensial for eventuell fremtidig utvidelse av Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT). Videre legges det til rette for opparbeidelse av en offentlig tilgjengelig aktivitetspark. Deler av denne kan bestå frem til eventuell full utbygging av planområdet. Videre sikres opparbeidet trasé for gang- og sykkelveger samtidig som det legges til rette for at de deler av traséen som ikke er universelt utformet kan opparbeides med universell utforming. Buffersonen mot Levangerelva og Leirabekken sikres og utvides i forhold til gjeldende reguleringsplan. Planforslaget er utarbeidet av Link arkitektur for Levanger kommune ved Bygg og eiendom.

Forhold til forskrift om konsekvensutredninger

Planen utløser ikke krav om konsekvensutredning, men det må gjøres rede for sikkerhet mot flom og skredfare i risiko- og sårbarhetsanalyse.

Planområdet

Planområdet er på 59,2 daa og ligger på Røstadområdet nordøst for Levanger sentrum.

I nord grenser planområdet til Holmhaugen og eksisterende parkeringsplass ved Trønderhallen, med adkomstveg. For øvrig grenser planområdet til Røstadalléen i øst, Leirabekken i sør og Levangerelva i vest.  

Området heller svakt mot sørvest, noe brattere ned mot elva (fra kote +8 og ned til elva). Området består hovedsakelig av dyrket mark (ca. 53 daa fulldyrka jord), gang- og sykkelveger, noe vegetasjon langs gang- og sykkelvegen på Holmhaugen samt noe lauvskog langs østre del av Leirabekken. Resten av sonen langs bekken og elva er registrert som åpen fastmark. Med unntak av Holmhaugen består sonen langs elva og bekken av impediment (dvs. skrapmark uskikka til jordbruk/skogbruk).   

Planstatus

I kommunedelplan for Levanger sentrum, vedtatt 27.09.2000, er området avsatt som et område med reguleringsplan som fortsatt skal gjelde. 

Området er i reguleringsplan for Røstad eiendommen, vedtatt 13.10.2004, regulert til område for offentlige bygninger (felt O5 og O6). Felt O5 skal fortrinnsvis romme virksomheter innen undervisning, forskning og utvikling. Felt O6 tilsvarer beliggenheten av foreslått skoletomt. Det er krav om bebyggelsesplan for begge feltene.

Maks bebygd areal er 45 % og største gesimshøyde er 7,0 m. En siktsektor i felt O5 skal sikre sikt fra Kirkegata mot høgskolens hovedbygning. 

Planområdet berører også følgende planer:

 • Detaljregulering Turveg Røstad, vedtatt 15.09.2010 (endring av turveger).
 • Bebyggelsesplan Trønderhallen Røstad, vedtatt 19.08.2009 (bl.a. ble parkeringsplassen ved Trønderhallen utvidet med plass for busser).


Det pågår følgende planarbeider i nærområdet:

 • Detaljregulering for helsehus og ca. 150 studenthybler øst for Røstadalléen.
 • Detaljregulering for Røstad studentby (48 leiligheter) øst for overnevnte planarbeid.
 • Planlegging av sammenhengende gang- og sykkelveg fra Gamle Kongeveg til ny ungdomsskole.
 • Planlegging av gangforbindelse under Levanger bru og nordover til Leirabekken.


Planforslaget

Generelt

Området foreslås regulert til undervisning, gang- og sykkelveg, parkeringsplass, naturområde, friområde, friområde/undervisning og hensynssone for flomfare. 

Bebyggelsen

Planen omfatter tre områder for ny offentlig bebyggelse; U1, U2 og U3.

Felt U1 bygges ut først med ny ungdomsskole. Skolen planlegges for 450 elever og 60 lærere. Lokalisering av skolebygget, mot nord på tomten, er vist med byggegrense. Plasseringen gir et stort sam­menhengende sørvendt uteareal. Skolebyggets utforming er resultat av avholdt arkitektkonkurranse. Skolen er plassert for å bygge opp under ønsket om felles «cam­pus» og et størst mulig aktivitetsområde. Bygget er i 2 etasjer og 2. etg. krager ut over 1. etg. Med sin enkle form underordner bygget seg de andre byggene på «Campus Røstad» slik at HiNTs hovedbygg framstår som det viktigste bygget på Campus. Skolebygget har hovedinngang mot sydøst og serviceinngang mot nord og eksisterende parkeringsplass. Første etasje får fasade med prefabrikkerte betongelementer, i 2. etg. blir det trekledning. Skolebygget legges på kotehøyde + 6,9 m. Dette hever bygget ift. grun­nforhold og flomfare, sikrer universell tilgjengelighet fra eksisterende parkeringsplass ved Trønderhallen samt den nye p-plassen for skolen. Det gir utsikt til fjorden og åsene/fjellene i nord, utsikt og uterom med terrasse mot nord­vest.

Skolen er nærmere omtalt i planbeskrivelsen.

Mellom skolebygget og eksisterende p-plass er det planlagt en utebod for div. lagring av utstyr til utvendig vedlikehold av anlegget. Plass for avfall er ved denne.

Forslått skoletomt er vist på illustrasjonsplanen. 

Som fase to tenkes det en midlertidig opparbeidelse av byggeområdene o_U2 og o_U3 som del av aktivitetsområdet. Det er også vist en alternativ løsning med midlertidig opparbeidelse av områdene o_U2 og o_U3 der utbygging av HINT campus er tiltenkt. En viktig føring til evt. forslag om midlertidig opparbeidelse av aktivitetsbaner i denne fasen er å unngå kostbare konstruksjoner og overflater som ikke kan gjenbrukes eller rives senere. På område o_U2 er det derfor foreslått en kombinasjon av gressletta til frilek/ ballspill/ frisbeegolf og en grusbane 20x40 m til håndball og islegging om vinteren. Mens innenfor område o_U3 er det foreslått opparbeidelse av en gresslette 40x60 m med plass til 7er fotballbane evt. med ballnett som fjernes/omplasseres ved fremtidig ombygging. Kommunen ønsker opparbeidet en gangforbindelse mellom parkeringsareal for ungdomsskolen også i denne fasen.

Aktivitetsparken og utearealene til skolen vil sammen danne en del av et større aktivitetsområde med tilknytning til Løa, Trønderhallen og allerede opparbeidede områder og strukturer i nærområdet. 

Felt U2 og U3 gir muligheter for framtidig utvidelse av HiNT. På nåværende tidspunkt foreligger ikke konkrete utbyggingsplaner for disse områdene. Illustrasjonsplanen viser ny bebyggelse lagt inntil hver side av frisiktsonen/aktivitetsparken. En slik løsning vil forsterke campussituasjonen. For å understreke dette ytterligere kan det tenkes at byggene åpner seg mot hverandre og utearealet i mellom. Dette kan også forsterkes av felles materialbruk med bruk av f.eks. lette/åpne materialer/konstruksjoner mot uterommet. På øvrige fasader vil det være naturlig å benytte trekledning som på skolebygget. Byggene foreslås i hhv. 2 og 3 etasjer, høyest mot Røstadallèn. P-kjeller under byggene. 

Biladkomst og gang-/sykkelveg

Rambøll AS har laget et notat vedr. trafikk og støy. Formålet med trafikkanalysen er å beskrive trafikksikkerhetssituasjonen etter etablering av tiltak og foreslå eventuelle avbøtende tiltak for å bedre trafikksikkerhet eller trafikkavvikling. Trafikkmengdeberegningene danner også grunnlag for støyanalyse med beskrivelse av støysituasjon i form av støykart og med eventuelle forslag til avbøtende tiltak.

Dagens trafikksituasjon i Røstadområdet er dominert av trafikk til/fra HiNT. I tillegg er det idrettshall, Mattilsyn og REMA1000 inntil planområdet. Det vises til overnevnte notat samt planbeskriveslen for utefyllende informasjon.

Årsdøgntrafkk (ÅDT) i Røstadalléen er anslått til 2400 kjt./døgn sør for Helge Ingstads veg og foreslått ny parkeringsplass, og 950 kjt./døgn nord for disse avkjørslene. Når Helge Ingstads veg forlenges østover kan trafikkmønsteret endres noe.  

Kjøreadkomst til planområdet blir fra rundkjøringen på Fv. 774 og inn Røstadalléen.

Hovedadkomst til skolen blir fra den nye parkeringsplassen hvor det også er av-/påstigningsmuligheter for kollektivtransport og hente/bringe trafikk. Atkomstvegen mellom skolen og parkeringsplassen vil være en kjørbar gang- og sykkelveg og vil også benyttes til «nødtrafikk»; brann, ambulanse osv.

Kjøreatkomst, atkomst for renovasjon og varelevering til U1 etableres via atkomstveg og parkeringsplass til Trønderhallen. Kjøreadkomst til felt U2 og U3 foreslås fra eksisterende veg inn til p-plassen ved Trønderhallen. 

Fra området er det eksisterende gang- og sykkelvegnett i flere retninger. I nord mot et friområde og Holmhaugen med bro over elva til havneområdet. Fra Holmhaugen fortsetter gang- og sykkelvegen østover mot Trønderhallen og HiNT. Fra Stabelvollen er det gangbro over Leirbekken og turveg langs elva bort til Holmgangen. Adkomsten fra broa Holmgangen og bort til skoletomta er ikke universelt utformet. Gjelder også broa over Leirbekken. Forøvrig er planområdet tilknyttet gang- og sykkeltilbudet som betjener HiNT langs fv. 774 og langs Røstad allé.

Planen legger til rett for utbedring av eksisterende gang- og sykkelveg fra Holmgangen og bort til skolen slik at denne tilfredsstiller kravene til universell utforming.

Det er laget en egen plan; «Elvestien» vedr. gang- og sykkelveg fra under Levanger bru og over Leirabekken. Dette er et eget prosjekt og omfattes ikke av reguleringsplanen.    

Den nye gang- og sykkelvegen som planlegges ned fra skoleområdet tilpasses planlagt ny bru/situasjon ved «Elvestien».   

For varelevering, renovasjon og transport til oppsetninger/sceneteknikk forutsettes at vegen langs eksisterende p-plass ved Trønderhallen kan benyttes.

Parkering

Ifølge kommuneplanens arealdel burde det vært 1,5 p-plass pr. ansatt, dvs. 90 p-plasser. Det foreslås ny parkeringsplass for skolen inntil Røstadalléen. Illustrasjonsplanen viser 60 plasser på p-plassen for skolen og 1 HC-plass på skoletomta i nordøst, med adkomst fra p-plassen ved Trønderhallen. Vurdert i et helse- og miljøperspektiv bør det legges opp til at flere sykler/går evt. kjører kollektivt til jobb. På sikt kan det også være en mulighet å benytte havneområdet til avstigning og gå over brua Holmgangen til skoleområdet.

På skoletomta er vist 3 områder for sykkelparkering, totalt 246 sykkelplasser.

For felt U2 og U3 foreslås krav om parkeringskjeller under byggene, det kan også tenkes sambruk av p-kjeller(ne) for de to områdene. Dette skal vurderes ved utbygging.

Sykkelparkering og p-plasser for forflytningshemmede foreslås lagt til aktivitetsområdets nordre del i tilknytning til bebyggelsen.

Skolens uteareal

Ved vurdering av minste uteareal (MUA) er det tatt utgangspunkt i Skolens utearealer - om behovet for arealnormer og virkemidler, som er en rapport utarbeidet av Helsedirektoratet i 2003. Rapporten anbefaler; minimumsareal ved store skoler (flere enn 300 elever): ca. 15.000 m2. For hver elev over 300 kommer et tillegg på 25 m2. 

Ungdomskolen har 450 elever, dvs. at det bør være minimum 18.750 m2 uteareal.

Areal avsatt til skoleformål er 19.603 m2. Bebygd areal samt areal avsatt til parkering, renovasjon, arealer kjøring utgjør til sammen 5.700 m2. MUA blir da ca. 13.900 m2.

Dette er mindre areal enn anbefalt i rapporten, men det argumenteres for at skoleområdets nære tilknytning til aktivitetsområde med ulike tilbud kan forsvare dette.

Annen grønnstruktur

I gjeldende reguleringsplan er det regulert en frisiktsektor i byggeområdet nedenfor hovedbygningen ved høgskolen, som ikke tillates bebygd. Langs Leirabekken og elva er det regulert et grøntområde som park/turveg.

I planforslaget utvides sonen langs bekke-/elveløpet og foreslås som naturområde. Tidligere regulert frisiktsektor foreslås som friområde/undervisning og naturområde nederst mot bekken. Framtidig aktivitetspark kan etableres i siktsektoren. 

Illustrasjonsplanene viser 2 alternative løsninger for aktivitetsparken. Første trinn viser foruten en opparbeidelse av frisiktsektoren en tilrettelegging av aktiviteter på byggeområdene U2 og U3. Disse bør være så enkle som mulige slik at del av siktsektoren som inngår i parken kan fungere uten for store tilpasninger ved evt. utbygging av U2 og U3. Illustrasjonsplanene viser grus- og gressbaner som en mulig løsning. I del av frisiktsonen kan tenkes mere «faste installasjoner» og beplantning. Parken og utearealene til skolen vil sammen danne en del av et større aktivitetsområde med tilknytning til Løa, Trønderhallen og allerede opparbeidede områder og strukturer i nærområdet.

Universell utforming

Skolebygget med sine innganger på terreng, kompa­kte form, sentralt plassert heis og trapp, oversiktlige, klare og logiske planløsning, ivaretar alle universelle utformingsparametre, så som tilgjengelighet, ledelinjer etc. i tråd med TEK 10.

Skolen med tilliggende uteområde ligger på et tilnærmet platå slik at alle utearealene er lett tilgjengelige og universelt utformet. Dette gjelder også for aktivitetsparken og adkomstvegen fra p-plassen inn til skolen. 

Universell utforming er hensyntatt i bestemmelsenes § 3.1. Det bør benyttes sjekklister for å kvalitetssikre løsningene underveis. 

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Rambøll har utarbeidet en ROS-analyse, hvor masseras/skred, elveflom og vassdragsområder er nærmere vurdert.

Rambøll har utredet trafikksikkerhet og støy i en egen rapport.

Kvartærgeologisk kart viser at det på størstedelen av planområdet er marine strandavsetninger som dekker marine havavsetninger (leire). Det er kun fjell i dagen ved den nordlige grensen mot Holmhaugen. Bergoverflaten faller mot sør. Ved Leirabekken er dybden til berg > 30 m.

Masseras/skred:

Det er gjennomført grunnundersøkelser for området (Multiconsult) og det er utarbeidet to rapporter. Undersøkelsene viser at det er kvikkleire lokalt i området og en tidligere vurdering av områdestabiliteten tilsier at stabiliteten mot Levangerelva og Leirbekken er tilfredsstillende. Byggetomta er ikke utsatt for initialras langs Levangerelva/Leirabekken og ikke truet av ras fra andre kartlagte kvikkleirefaresoner.

Det er tre aktuelle fundamenteringsalternativer for bygninger: Direkte fundamentering på banketter i leira, pelefundamentering av bærende konstruksjoner, men med golv på grunnen eller pelefundamentering av hele bygget med frittbærende golv. De to sistnevnte anses som mest aktuelle for prosjektet.

Prosjektet skal ivareta lokal- og områdestabiliteten under graving og fyllingsarbeider. Det skal foretas en stabilitetsvurdering for anleggsfasen og permanent tilstand for skråningen mot Levangerelva og mot Leirabekken.

Undersøkelser gir kunnskap om området og ved etterfølgelse av føringer gitt i ovennevnte rapport vil sannsynligheten for masseras/skred være lite sannsynlig. Konsekvensene av ras/utglidninger vil være katastrofale.

I siste rapport er det anbefalt supplerende undersøkelser ved det nordlige hjørnet av skolebygget. Overnevnte tema er hensyntatt i bestemmelsenes § 3.7.

Elveflom:

Planlagt utbyggingsområde ligger nært Levangerelva og det må i planleggingen tas hensyn til dette. Areal som blir oversvømt ved 200-årsflom må avsettes som hensynssone – flomfare i reguleringsplankartet. Det må knyttes bestemmelser til sonen som hindrer etablering av bebyggelse innenfor områder som blir oversvømt ved 200-årsflom. I tillegg kommer sone med fare for vann i kjeller, dette området bør også bli markert med hensynssone. Til dette området må det knyttes bestemmelser som enten hindrer bebyggelse eller krever tiltak som sikrer bebyggelsen mot flom.

Vannstanden for 200-årsflom er av NVE beregnet til kote +2,5 m. I tillegg anbefales en sikkerhetsmargin på 30 cm. Det bør derfor ikke etableres konstruksjoner og anlegg som blir skadelidende som følge av flom lavere enn kote +2,8 m. 

Det er i gjeldende reguleringsplan tilrettelagt for ferdsel/turveg langs Levangerelva og Leirbekken. Turvegen langs Levangerelva er allerede etablert og elva ble erosjonssikret ved hjelp av steinfylling. Eksisterende turveg, foreslått turveg langs Leirbekken og deler av turveg fra skoleområde ned til bru over Leirbekken ligger innenfor areal som blir oversvømt ved en 200-årsflom og det må derfor påregnes skader på turvegene.

Både over Levangerelva og Leirbekken er det bruer fra Levanger sentrum, det er viktig at disse kontrolleres under flomperioder for å hindre tilstopping med påfølgende oppstuing og oversvømmelser.

Ved gjennomføring av ovennevnte tiltak anses sannsynligheten for uønskede hendelser til lite sannsynlig. Ved en eventuell flom vil tiltakene gjøre at konsekvensene reduseres til en viss fare.

Flom er hensyntatt i fellesbestemmelsene § 3.2 og ved visning av hensynssone.

Vassdragsområder:

Levangerelva er vurdert som et viktig bekkedrag. Kantsonene til vassdraget fungerer som viktige spredningskorridorer og leveområder for en rekke ulike arter. Vassdraget fører laks og sjøørret.

Reguleringsplanen grenser til Levangerelva i vest, samt Leirbekken i sør. I reguleringsplanen for hele Røstadområdet er det satt av en sone langs elva og bekken som er regulert til offentlig friområde, denne må videreføres i detaljreguleringsplanen. I bestemmelsene til Røstadområdet er det fastsatt at det skal legges til rette for ferdsel/turveg langs sjøen og elva. Det anbefales at etablering av turveger ikke medfører inngrep i kantvegetasjonen. 

Planen medfører ikke inngrep i Levangerelva eller Leirbekken og vil derfor ikke medføre konsekvenser for vassdraget.

Det er allerede etablert turveg i kantsonen til Levangerelva, i dette området har det på grunn av jordbruk ikke vært kantvegetasjon. Ved ny bruk av området bør det ses på om det rundt eksisterende og planlagte turveger kan etableres en vegetasjonssone. Eventuelt for Leirabekken kan turveg trekkes litt vekk fra bekken og derfor bevare kantvegetasjonen.

Tiltak i planen medfører ikke inngrep i elva eller bekken, og vassdragsområdet er derfor ikke utsatt for risiko. Det er lite sannsynlig at inngrep i kantvegetasjon blir nødvendig, det vil være en viss fare for mindre miljøskader ved inngrep.

Trafikksikkerhet:

Rambøll AS har laget et notat om trafikk og støy. Formålet med trafikkanalysen er å beskrive trafikksikkerhetssituasjonen etter etablering av tiltak og foreslå eventuelle avbøtende tiltak for å bedre trafikksikkerhet eller trafikkavvikling.

Som avbøtende tiltak er det anbefalt skilting og oppmerking av eksisterende gangfelt vest for rundkjøringen med fylkesvegen.

Levanger kommune arbeider også med diverse tilretteleggingstiltak:

 • Midlertidig p-plass samt på-/avstigning for skoleelever med buss på havneområdet v/ Holmgangen.
 • Opprusting/ny gang-/sykkelveg fra Nesset og Momarka/Høgberget via Magneten/Moan/Sundet/Sjøgata/Havna til Røstad, samt opprusting/ny gang-/sykkelveg fra Frol/Bruborg via Gamle Kongeveg/Trekanten til Røstad. Grensesnitt til denne reguleringsplan fra Holmgangen og ny bru over Leirabekken er ivaretatt.


I forbindelse med utbygging av området øst for Røstadalléen er videreføring av Helge Ingstads veg påkrevd. Det kan også bli aktuelt med regulering vedr. trafikk på selve kjørevegen langs alléen opp til HiNT og Trønderhallen. 

Støy:

Rambølls trafikkmengdeberegninger danner grunnlag for støyanalyse med beskrivelse av støysituasjon i form av støykart og med eventuelle forslag til avbøtende tiltak.

Resultatet fra støyberegningen er vist i støysonekart X01. Støysonekart X01 viser planlagt situasjon med trafikknivå 2015 ved full utbygging av ungdomsskole og arealene rundt. Beregningene viser at nytt ungdomsskolebygg ikke vil ha hverken fasader eller uteområder med støynivå som overskrider 55 dBA. Innenfor planområdet vil bygget som i støyberegningen er benevnt som «HiNT nytt bygg 2» (felt o_U3), få fasadestøy som overskrider 55 dBA. Dersom krav til innendørs støynivå i kontorer og undervisningsrom skal overholdes, vil dette sette krav til utforming av og materialer i fasaden samt balansert ventilasjon i rommene som vender ut mot Røstad allé og ned mot Fv. 774.

Støy er hensyntatt i bestemmelsenes § 11, men trafikkmengden kan endres noe når Helge Ingstad veg er videreført. Det er også gitt bestemmelse ift. uteanlegg.

Kulturminner

På askeladden.ra.no er det ikke registrert automatisk fredete kulturminner i aktuelt planområde, men det er gjennomført arkeologisk e forundersøkelser som kun påviste to mindre kokegroper i nordvestlig hjørne av planen. Disse ble behandlet som forenklet dispensasjon fra kulturminneloven og undersøkt i felt. Endelig uttalelse vil gis ifb. offentlig ettersyn.  Fylkeskommunen og Sametinget minner ellers om melde- og aktsomhetsplikten etter kml § 8.

Biologisk mangfold

Levangerelva er verdsatt som et viktig bekkedrag i Naturbasen (BN00011314) og i kommunens faktaark. Kantsonene til vassdraget fungerer som viktige spredningskorridorer og leveområder for en rekke ulike arter. Vassdraget er laks og sjøørret førende. Kantsonene mot elva vil være viktig for en rekke arter, bl.a. for laks og sjøørret. Partier med oreskog vil normalt ha et rikt fugleliv. Utløpet av Levangerelva er viktig overvintringsområde for fugl.

Fylkesmannen har minnet om at det ifølge Artsdatabankens artskart er registrert et rikt fugleliv i området, bl.a. fuglearter med status NT (nær truet) i Holmhaugen.

I forhold til vannressurslovens § 11 om kantvegetasjon er det ikke planlagt inngrep i vassdrag eller vassdragsbelte.

Det vises til vurdering til slutt i saken.

Vann-, avløp-, energiløsninger, renovasjon

Utbyggingen må forholde seg til kommunens Klima og energiplan, vedtatt 20.05.2009.

Området ligger også innenfor konsesjonsområde for fjernvarme, og varmesentralen er lokalisert øst for Røstadalléen. Fjernvarmekonsesjonær er Statkraft Varme AS. 

Varmeleverandøren legger 2 rør for fjernvarme inn til skolebygget fra eksisterende ledningsnett på parkeringsplassen ved Trønderhallen og avslutter med 2 ventiler for påkobling i bygget. Det foreligger forslag til avtale mellom Levanger kommune og Statkraft Varme AS som ikke er underskrevet.

Strømledninger krysser byggetomta for skolen. Langs Leirabekken går en trasè med avløpsledninger fra et pumpehus i planområdets sørøstre hjørne. Fra Helge Ingstads veg krysser en hovedvannledning Røstadallèen og fortsetter over planområdet til elva i området hvor Leirbekken renner ut.

Overvann håndteres på terreng og til dels på et internt rørnett som ledes rett ut i elva.

Påkobling VA til eksisterende kum ved Leirabekkens utløp mot Levangerelva.

Renovasjonsløsning med nedgravde containere plassert i skoletomtas nordøstre hjørne i forlengelsen av uteboden. Adkomst for renovasjonsbil blir fra eksisterende parkeringsplass ved siden av skolen.

Planlagt ny parkeringsplass tenkes benyttet som riggområde for bygging av skolen.

Fremtidig kjørbar gang- og sykkelveg inn til ungdomsskolen tenkes benyttet som anleggsveg ved utbygging av skolen. 

Tilfluktsrom

Sivilforsvaret har med brev av 20.01.14 gitt dispensasjon fra tilfluktsromplikten.

Planprosess

Medvirkning

Oppstartsmøte ble avholdt den 13. november 2013.

Kunngjøring om planoppstart ble annonsert i Levanger avisa og berørte parter ble tilskrevet med brev av 28.11.2013. Svarfrist var 3. desember 2013.

Tre brev ble sendt i retur med adresse ikke kjent. Varselet ble sendt på nytt med utvidet frist. Forslagsstiller har mottatt 5 forhåndsuttalelser fra regionale myndigheter.

Innspillene er oppsummert og kommentert i eget vedlegg.

Intern høring

Pga. tidspress er det ikke gjennomført intern høring av planforslaget i kommunen før behandling, men berørte fagavdelinger antas å ha hatt mulighet til å bidra underveis i planprosessen eller ved prosjektering av skolen. De som normalt får planforslag til uttalelse før behandling, vil nå få det tilsendt ifb. offentlig ettersyn. Tiltakshaver (Bygg og Eiendom) og Kommunalteknikk er kjent med planforslaget. 

Vurdering:

Forholdet til overordnet plan (kommunedelplan) og gjeldende reguleringsplan

Ifølge gjeldende kommunedelplan skal reguleringsplan i området fortsatt gjelde. Foreslåtte utbyggingsformål anses å være i tråd med gjeldende reguleringsformål. Grøntdrag langs Levangerelva og Leirabekken samt gang- og sykkelveger blir noe justert, men dette anses som en oppfølging av gjeldende reguleringsplan.

Formål som avviker noe er parkeringsplass og friområde/undervisning. Tidligere regulert frisiktsektor, som skal sikre sikt fra Kirkegata til høgskolens hovedbygning, kunne tidligere ikke bebygges. Det foreslås nå å åpne for tiltak som er inntil 3 m høye i denne sonen, som omfatter FU1, FU2 og del av N3. Hovedbygningen ligger vesentlig høyere i terrenget enn områdene nedenfor, så sannsynligvis vil ikke dette ødelegge for sikten til hovedbygningen, men dette bør vurderes nærmere før sluttbehandling. Det samme gjelder illustrert allé i denne sonen. 

Klikk for større foto

Fotoet over viser at trær/vegetasjon kan hindre sikt til hovedbygningen sett fra Kirkegata. (StreetView, gå videre i gata)

Bebyggelsen

Ifølge gjeldende reguleringsplan skal gesimshøyden for ny bebyggelse her ikke overstige 7,0 meter. Gesimshøyder er nå gitt med kotehøyder, og det gis mulighet for bebyggelse i 2 og 3 etasjer.

Skole i 2 etasjer med maks gesims kote +18 m (pluss 1,5 m mindre takoppbygg), kan rage noe høyere enn Løa (det nærmeste ovale bygget), som ifølge kartdata har en maks kotehøyde på ca. +17,3 m. Illustrasjoner i planbeskrivelsen tyder imidlertid på at skolebygget er godt tilpasset terreng, landskap og bygde omgivelser. Nærmest ligger Løa, Trønderhallen og hovedbygningen ved høgskolen (fredningssak pågår).

Til sammenligning er det for Trønderhallen angitt i bestemmelsene at største høyde ikke skal overstige kote +21,50 m.

Klikk for større foto

Skoletomta til venstre og eksisterende bygg til høyre (Løa, Trønderhallen og hovebygning HiNT).

Evt. ny bebyggelse sør for hovedbygget er foreslått med gesimshøyde som tilsvarer 2 og 3 etasjer, høyest nærmest alléen. Siktsonen fra gjeldende plan avgrenser planområdene, og hvis denne er riktig plassert i gjeldende plan burde ikke foreslått utbygging ødelegge for sikten til hovedbygningen sett fra Kirkegata. (Øst for alléen er det i dag tillatt med maks gesims- og mønehøyde på hhv. 10 og 14 m. Her pågår det forøvrig planendring, og det er tanker om bebyggelse i 2 og 3 etasjer, lavest nærmest alleen).

Det er foreslått maks gesimshøyder på hhv. kote +18,5 m (pluss 1,5 m mindre takoppbygg) og kote +23 m. 

Forhåpentligvis vil 3D-objekter av planlagt bebyggelse bli tilgjengelig her ved behandling av planen, men senest i høringsperioden: http://tema.webatlas.no/innherred/Web3D (fungerer på PC).

Det er gitt vage bestemmelser om utforming av bebyggelsen (§ 3.3 og 3.4), men for skolebygget har det vært en arkitektkonkurranse. 

For felt U1, U2 og U3 er maks bebygd areal foreslått med hhv. 30, 65 og 55 %-BYA.

Dette er delvis høyere enn i gjeldende plan (45 %). Den laveste utnyttingsgraden har ungdomsskolen (felt U1), som har noe lavt uteareal pr. elev og parkering på eget formål.

Parkering

Foreslått parkeringsdekning for skolen er noe knapt ift. kommuneplanens parkeringskrav, men det er lagt godt til rette for sykkelparkering og gode gangforbindelser. For felt U2 og U3 er det krav om p-kjeller, men antall plasser ift. nye bygg er ikke spesifisert, da sambruk kan være aktuelt. Ved en offentlig utbygging vil sannsynligvis parkeringsbehovet bli tilstrekkelig hensyntatt.

Klikk for større kart

Figuren viser gjeldende reguleringsplaner pluss planforslag med blå linjer.

Illustrasjonen viser bl.a. foreslått justering ift. tidligere regulert bussparkering og voll omkring parkeringsplassen. Vestre del av den store p-plassen er i dag skiltet som snuplass for buss. Ifølge gjeldende bestemmelser skal det opparbeides en 1,5 m høy voll rundt parkeringsplassen, som vist på plankartet. Denne skal beplantes med levegetasjon mot parkeringsplassen og utsiden av vollen bør opparbeides med slakere skråningsutslag.

Vollen er opparbeidet, men uten særlig vegetasjon.

Statlig planretningslinje for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen

Området er allerede regulert til utbyggingsformål og det er vist byggegrenser, slik at overnevnte anses lite relevant. Det er gang- og sykkelveg langs elva.

Skolens uteareal - minste uteoppholdsareal (MUA) pr. elev

Uteoppholdsareal innenfor skoleformålet er noe knapt ift. Sosial- og helsedirektoratet rapport IS-1130 «Skolens utearealer - om behovet for arealnormer og virkemidler», utgitt 11/2003. Ut i fra skoleområdets nære tilknytning til planlagt aktivitetsområde med ulike tilbud kan imidlertid dette forsvares.

Forholdet til kravene i kap II i Naturmangfoldloven

Ifølge Artsdatabankens artskart har Norsk ornitologisk forening bl.a. registrert rødlistede fuglearter med status NT (nær truet) i Holmhaugen. I Leirabekkoset og på Røstad er det også registrert fugler med status NT (nær truet).

Holmhaugen er ikke registrert som funksjonsområde for fugler, men i 2011 ble det etablert en foringsplass for fugler her. Noen av de rødlistede fuglene vil også kunne benytte seg av denne. På søndre del av Holmhaugen er det allerede anlagt gang- og sykkelveg, og justering av denne anses ikke å ha betydning for fuglelivet. Andre siden av elva (havneområdet) er allerede utbygd og ny skolebygning sørøst for Holmhaugen antas å ikke ha betydning for artsmangfoldet i nærområdet.

Ifølge kommunens faktaark er utløpet av Levangerelva et viktig overvintringsområde for fugl. Utløpet av elva ligger heller ikke langt unna Sundet som forbinder Eidsbotn fuglefredningsområde med fjorden. Gangforbindelsen langs elva tenkes opprettholdt, og det er som i gjeldende plan lagt inn et grøntdrag ned mot denne og elva.

På Røstad/HiNT har Norsk botanisk forening registrert alm med status NT (nær truet). Dette er sannsynligvis den planta alléen. Det er gitt bestemmelse om reetablering av Røstadalléen i felt o_U3. I illustrasjonsplanen er det vist at alleen bør «plantes om» med nye trerekker på utsiden av de eksisterende alléene.

Kommunen har vurdert tiltaket iht. prinsippene for offentlig beslutningstaking nedfelt i

Naturmangfoldloven (NML) §§ 8-12 og kommet frem til at det her ikke ligger noe til hinder for gjennomføring av tiltaket som planlagt. Dette med bakgrunn i at det ikke er kjennskap til/påvist prioriterte, truede eller nær truede arter iht. Norsk rødliste for arter 2010, eller utvalgte, truede eller nær truede naturtyper iht. Norsk rødliste for naturtyper 2011 som vil bli skadelidende som følge av tiltaket. Kommunen vurderer at det eksisterende kunnskapsgrunnlaget basert på Naturbasen til Miljødirektoratet og Artsdatabankens artskart samt kommunens egen kjennskap til området er tilstrekkelig ift. sakens karakter og evt. risiko for skade på naturmangfold, jf. § 8. I og med dette legger kommunen til grunn at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger etter de andre miljøprinsippene i naturmangfoldloven §§ 9-12.

Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge

Det er lagt godt til rette for barn og unge. Deler av aktivitetsparken vil kunne bli midlertidig, inntil området tas i bruk til utbyggingsformål. Ifølge overnevnte retningslinje bør det ved omdisponering av arealer som er i bruk til lek skaffes erstatningsareal, men her går det tydelig fram av planen hvilke områder som kan omfatte midlertidige anlegg.

Konklusjon

Konsekvenser av planforslaget er utfyllende vurdert i planbeskrivelsen, og planforslaget ser ut til å kunne gi gode løsninger både for skoleutbyggingen, aktivitetspark og evt. senere utbygging av høgskolen.

Rådmannen tilrår at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn.

Til toppen av siden

Publisert: 05.05.2011 09:50 Sist endret: 30.04.2014 12:18
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051