Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 29.08.12 - sak 60/12 - Søknad om dispensasjon til utvidelse av Ekne Småbåthavn - 1719/158/3 Kaia - Ekne Småbåthavn BA - Klage på vedtak av 13.06.12


Saksbehandler: Audhild Slapgård
Arkivsaknr: 2012/295 - /1719/158/3
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 13.06.12 49/12
Plan- og utviklingskomiteen 29.08.12 60/12

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Vedtaket av 13.06.12 opprettholdes og oversendes til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig avgjørelse.

Hjemmel/bakgrunn for saken:
Ekne Småbåthavn leverte den 11.04.2012 en revidert søknad om midlertidig plassering av flytebrygge/pir på 40 meter i påvente av en reguleringsplan for området.
 
Det fremgår av søknaden at utvidelsen vil gi 20 nye båtplasser, hvorav 12 av plassene er forhåndsbestilt. Søker er opptatt av at anlegget skal være åpent for allmennheten og være tilgjengelig også for de som har nedsatt funksjonsevne.

Kommunen innvilget den 13.06.2012 dispensasjonssøknaden fra Ekne småbåthavn om midlertidig plassering av 20 nye båtplasser ved havna.

Vedtaket av 13.06.2012 lyder som følger:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 (Dispensasjon), gis Ekne småbåthavn midlertidig dispensasjon fra kommuneplanens arealdel plan id 2008018 der det aktuelle området er regulert til sjø og vassdrag. Dispensasjonen gjelder inntil 13.06.2014.

Med hjemmel i plan og bygningslovens § 20-1 litra j (plassering av midlertidig anlegg), godkjennes søknaden fra Ekne småbåthavn om midlertidig plassering og bruk av 40 meter lang pir/flytebrygge for 20 nye båtplasser, for inntil 2 år fra vedtaksdato. Når det gjelder vurderingene vises det til vedtaket av 13.06.2012 i sin helhet. 

Den 27.06.2012 ble vedtaket påklaget av Roar Lund og Ragna Dahlen. Klagen anses som rettidig fremsatt, jf. fvl 29.  

Vedlegg:

 1. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag PDF
 2. Nord-Trøndelag Fylkeskommune PDF
 3. Norsk Ornitologisk Forening PDF
 4. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (revidert) PDF
 5. Vedtaket av 13.06.2012  


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 1. Opprinnelig søknad PDF
 2. Søknad om igangsettingstillatelse PDF

  
Saksopplysninger:
Når det gjelder saksgangen frem til klagen av 27.06.2012 vises det til vedtaket av 13.06.2012 i sin helhet.

Klagen datert 27.06.2012 lyder som følger:

“Klage på vedtak om utvidelse av Ekne småbåthavn i Levanger kommune med hensyn til Falstadbukta fuglefredningsområde og mangelfullt beslutningsgrunnlag i forhold til kravene i Naturmangfoldloven

Vi viser til vedtak i plan- og utviklingskomiteen i Innherred samkommune den 13.6.2012 der Ekne småbåthavn ble gitt varig dispensasjon til å etablere en flytebrygge med 20 nye båtplasser slik at anIegget nå øker i størrelse fra 75 til 95 båtplasser. Vedtaket ble fattet til tross for at Fylkesmannen i Nord-Trøndelag frarådet en slik utvidelse av miljøhensyn og sårbarheten til Falstadbukta fuglefredningsområde (jfr. Fylkesmannens høringsbrev til samkommunen av 30.3.2012). Etter vedtaket plan- og utviklingskomiten har Fylkesmannen i brev av 16.5.2012 til samkommunen på nytt frarådet utvidelsen av havna av samme hensyn som uttalt i sitt brev til samkommunen av 30.3.2012. Fylkesmannen sier i sin uttalelse også at utvidelser av småbåthavna har pågått over tid og vil med omsøkte tiltak nå et omfang hvor resultatet vesentlig avviker fra arealbruken i gjeldende reguleringsplan.

Fylkesmannen viser også til eget brev til Levanger kommune av 29.9.2003 der det ble fremhevet den gang at det ut fra miljøinteressene i området kunne være vanskelig å ivareta hensynet bak friluftsområdet kombinert med etablering av en småbåthavn med 40 båtplasser.
Vedtaket i kommunen den 13.6.2012 om utvidelse til 95 båtplasser står altså i sterk kontrast til Fylkesmaimens uttalelse i 2003.

Norsk Ornitologisk forening sentralt har i brev til samkommunen også frarådet en utvidelse av havna av hensyn til det nærliggende fuglefredningsområdet (jfr. brev til samkommunen datert
29.3 2012).

Undertegnede har i vårt svarbrev til tiltakshaver (Ekne Småbåthavn AB) på nabovarsel om den planlagte utvidelsen av havna bedt om at utvidelsen ikke blir gjennomført av hensyn til økt trafikkmessig besvær for oss som er beboere ved tilførselsveien til havneanlegget. I dette brevet påpekte vi også at en stor båthavn nært opptil Falstad fuglefredningsområde ikke er i tråd med verneforskriften for verneområdet og at den sannsynligvis ikke er i tråd med kravene i Naturmangfoldloven. Vårt brev var vedlagt Ekne Småbåthavn AB sin søknad til samkommunen og sitert i innstillingen fra rådmannen (saksprotokollen) til kommunens planog utviklingskomite.

Vi viser til Plan og bygningslovens § 5-1 og forvaltningsloven § 28 og benytter her vår rett til å klage på vedtaket i samkommunen om utvidelse av småbåthavna.

Vi ser at samkommunen har begått et regelbrudd i vurderingsgrunnlaget som ble fremmet for behandling og vedtak i plan- og utviklingskommiteen. Som påpekt i vårt svarbrev av 3.2.2012 til nabovarselet og i vårt brev i saken til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag av 12.3.2012 (med kopi til samkommunen), har kommunen plikt til å utrede forholdet til Falstadbukta fuglefredningsområde med henhold til kravene som stilles i Naturmangfoldloven. I kommunens saksgrunnlag foreligger det ingen slik utredning.

Vi tør her minne om Miljøverndepartementets veileder for Naturmangfoldloven. Denne påpeker klart at Naturmangfoldlovens § 7 sier at prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet, og det skal fremgå av beslutningen hvordan disse prinsippene er tatt hensyn til og vektlagt i vurderingen av saken. Videre uttrykkes det at forvaltningsmålene i § 4 og § 5 også skal trekkes inn i skjønnsutøvingen. De nevnte bestemmelser i loven har således betydning både for tilrettelegging av beslutningsgrunnlaget og for selve den skjønnsmessige avveiningen som finner sted ved avgjørelsen. Miljokonsekvensene av tiltaket skal så vurderes i et helhetlig og langsiktig perspektiv, der hensynet til det planlagte tiltaket og eventuelt tap og forringelse av naturmangfoldet skal avveies. Ved vurdering av om tillatelse skal gis, skal Naturmangfoldlovens miljørettsprinsipper inngå som en integrert del av søknadsvurderingen.
For å sikre muligheten til å vurdere om Naturmangfoldlovens krav er overholdt, må det gis et grunnlag for å kunne foreta vurderinger etter Naturmangfoldloven som beskrevet ovenfor.
Loven sier videre at det forutsettes at en slik vurdering skal foretas av besluttende myndighet i forbindelse med behandlingen av søknader.

Det finnes ingen vurdering i kommunens saksgrunnlag som imøtekommer kravene som stilles i Naturmangfoldloven som beskrevet i avsnittet ovenfor. Dette mener vi er en så betydelig mangel at vedtaket i saken ikke kan være gyldig. Det vil si at kommunen selv må ugyldiggjøre sitt vedtak og utrede saken for ny behandling (jfr. Forvaltningslovens §§ 33, 34 og 35). I saksutredningen er vurderingen av forholdet til fuglefredningsområdet for øvrig å betrakte som en svært sparsommelig beskrivelse (jfr. side 11 i saksprotokollen).

Dersom samkommunen mener at herværende klage ikke er stilet til rette klageinstans, bes klagen snarest videresendt til det forvaltningsorgan samkommunen definerer som rette klageinstans (Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Direktoratet for naturforvaltning eller Miljøverndepartementet).

Vi vil også gjøre kommunen oppmerksom på at vi samtidig vil rette en skriftlig henvendelse til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag der vi gjør oppmerksom på at vi mener at vedtaket i samkommunen ikke er fattet på riktig grunnlag, især som følge av at kommunen ikke har tatt hensyn til Naturmangfoldloven i sin vurdering av saksgrunnlaget.”

I brev av 30.07.2012. utdyper Roar Lund og Ragna Dahlen klagen sin ytterligere.

“Angående vedtak om ny utvidelse av Ekne småbåthavn - lovstridig grunnlag for nåværende størrelse på havna og mangler og feil i kommunens saksframstilling

Vi viser til vedtak i plan- og utviklingskomiteen i Innherred samkommune den 13.6.2012 der Ekne småbåthavn ble gitt varig dispensasjon til å etablere en flytebrygge med 20 nye båtplasser slik at anlegget nå øker i størrelse fra 75 til 95 båtplasser. Vi viser videre til vår klage på dette vedtaket i brev til samkommunen av 27.6.2012 (kommunens saksnr. AUDSLA 2012/295).

Vedtaket ble fattet til tross for at Fylkesmannen i Nord-Trøndelag frarådet en slik utvidelse av miljøhensyn og sårbarheten til Falstadbukta fuglefredningsområde (jfr. Fylkesmannens høringsbrev til samkommunen av 30.3.2012). Etter vedtaket i plan- og utviklingskomiteen har Fylkesmannen i brev av 16.5.2012 til samkommunen på nytt frarådet utvidelsen av havna av samme hensyn som uttalt i sitt brev til samkommunen av 30.3.2012. Fylkesmannen sier i sin uttalelse også at utvidelser av småbåthavna har pågått over tid og vil med omsøkte tiltak nå et omfang hvor resultatet vesentlig avviker fra arealbruken i gjeldende reguleringsplan.

Lovstridig grunnlag for dagens størrelse på havna

I forbindelse med søknad fra Ekne Småbåthavn AB om utvidelse av havna rettet vi en henvendelse til kommunen om å bli tilsendt de dokumenter som viser tidligere tillatelser til utvidelser av havna. Vi ble tilsendt vedtaket av 21.6.2004 som gav tillatelsen til etablering av 40 båtplasser innenfor Falstadberget friområde på Ekne.

Siden 2004 er havna har utvidet fra 40 til 75 plasser. I vårt brev til samkommunen av 20.6.2012 ba vi på nytt om dokumentasjon/tillatelse til å bygge ut havna til dagens 75 båtplasser. I svaret fra  kommunen av 4.7.2012 vises det til e-post sendt oss den 15.12.2011 og at det i denne e-posten ligger etterspurt informasjon. I denne informasjonen foreligger ingen tillatelser eller vedtak om utvidelse av havna ut over tillatelsen som ble gitt i Levanger kommunes vedtak av 21.6.2004 (jft. saksnr. 148/04). Vedtaket den gang ble fattet med utgangspunkt i m.a. følgende ordlyd i saksframlegget fra plan- og byggesakssjefen (jfr side 1 i saksframlegget): "Anlegget vil være en flytebrygge bygget i forlengelse av eksisterende brygge på stedet med kapasitet på 40 faste båtplasser og et mindre antall gjesteplasser".

Ettersom det ikke kan oppvises tillatelse ut over 40 båtplasser synes det som om utvidelsen av havna til dagens 75 båtplasser er gjort på mangelfullt grunnlag. Ved søknad om etablering av båthavn med 40 båtplasser ble det i 2003 gjennomført en høringsrunde til offentlige myndigheter som fylkesmannen, fylkeskommunen og riksantikvaren. Ettersom kommunen heller ikke kan framvise høringsdokumenter fra disse myndighetene for nåværende 75 båtplasser, vil vi tro at dette er et ytterligere mangelfullt eller lovstridig forhold.

Som nabo til båthavna har vi heller ikke mottatt nabovarsel for utvidelse til 75 båtplasser, men derimot mottok vi nabovarsel i forbindelse med søknaden om utvidelse fra 75 til 90 båtplasser. Dette paradokset tilsier også at vi stiller spørsmål ved om utvidelsen til 75 båtplasser ikke er gjort på rettmessig vis. Disse manglene er av en slik karakter at vi finner det riktig å bringe denne saken inn for
kontroll hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag ved siden av at vi her ber kommunen ta dette inn i vår foreliggende klage på samkommunens vedtak av 13.6.2012.

Andre forhold med henhold til vedtaket om ytterligere utvidelse av havna Ferdsel av motoriserte fartøy innenfor Falstadbukta fuglefredningsområde

Den umiddelbare nærheten båthavna har til fuglefredningsområdet, er en beliggenhet som ofte fører til at ferdselsforbudet for motoriserte fartøy i fredningsområdet brytes. I denne sammenheng finner vi det riktig å påpeke en tendensiøs påstand i kommunenes saksutredning for vedtaket av 13.6.2012 der det sies at (sitat) "det er et faktum at fredningsområdet ligger på et langgrunt område, noe som gjør at båter med motor vil ha problemer med å komme seg til fredningsområdet særlig ved fjære sjø." Flyfotoet i kommunens egen saksutredning viser Falstadbukta fuglefredningsområde ved fjære sjø og en tydelig marbakke (dvs, et skille der sjøen blir betydelig dypere). Bildet viser at det mellom marbakken og grensen for fredningsområdet er en betydelig andel av fredningsområdet som har tilstrekkelig dyp til at motoriserte fartøy kan ferdes uten fare for grunnstøting. Dessuten vil andre områder innenfor fredningsområdet lett kunne nås av motoriserte fartøy ved flo sjø. Brudd på ferdselsforbudet for motoriserte fartøy ses jevnlig i sommerhalvåret for oss som har bolig med utsyn mot Falstadbukta. Dette kan dokumenteres av undertegnede ved foto og video med digital dato- og
klokkeslettvisning og kan oversendes kommunen dersom ønskelig.

Forholdet til formålet for Falstadberget friområde

I Fylkesmannen sitt høringsbrev til samkommunen av 30.3.2012 vises det til eget brev til Levanger kommune av 29.9.2003 der det ble fremhevet den gang at det ut fra miljøinteressene i området kunne være vanskelig å ivareta hensynet bak friluftsområdet kombinert med etablering av en småbåthavn med 40 båtplasser. Vedtaket i kommunen den 13.6.2012 om utvidelse til 95 båtplasser står altså i klar kontrast til Fylkesmannens uttalelse i 2003 så vel som i fylkesmannens høringsuttalelse i 2012. Fylkesmannen sier også i sitt brev fra 2003 at området der småbåthavna ligger, i 1994 ble sikret til friluftsformål ved bruk av statlige bevilgninger og at en tinglyst heftelse er at området ikke kan tas i bruk til andre formål uten samtykke fra Direktoratet for naturforvaltning.

Slik friluftsområdet er utviklet i dag er det vår opplevelse at området er utviklet til å bli så arealmessig dominert av båthavna, båttrafikk og biltrafikk til og fra havna at det går på bekostning av andre intensjoner for friluftområdet som opplevelser ved fiske, bading og andre friluftsaktiviteter. Det er begrensede områder innenfor friluftsområdet der slike aktiviteter nå kan utøves og opplevelsen ved disse aktivitetene må anses som betydelig redusert også som følge av båt- og biltrafikk og støynivået ved denne trafikken.
I kommunens saksframlegg for vedtaket fattet den 13.6.2012 er det ikke redegjort for muligheten og kvaliteten på andre friluftsaktiviteter som bading og fiske innenfor friområdet.
Dette var også sentrale formål ved opprettelsen av friområdet i 1994. I Fylkesmannens høringsuttalelse av 29.9.2003 til søknaden om etablering av båthavna skrev fylkesmannen allerede den gang (sitat) at "Vi er opptatt av at bruken av området til båtutfart ikke utvikler seg på bekostning av bruken til friluftsliv/bading. Området kan bit for bit, både på sjø og land, bli noe helt annet enn hva det engang var kjøpt opp til". Vi ber om at kommunen på nytt vurderer dette forholdet i sammenheng med behandling av vår klage av 27.6.2012.

Konklusjon
Vi ber om at herværende brev til samkommunen vedlegges vår klage av 27.6.2012 på vedtaket i samkommunen om ytterligere utvidelse av båthavna. Klagen må vurderes i lys av at båthavna før dette vedtaket kan være utvidet på et lovstridig grunnlag.”

Styret i Ekne småbåthavn kom i brev av 09.08.2012 med følgende kommentar:

“Søknad om utvidelse av Ekne Småbåthavn og klage fra Roar A. Lund og Ragna Dahlen
Vi registrerer klage fra Roar A. Lund og Ragna Dahlen oversendt Dere 27.juni og 30.juli hvor de på nytt etterspør dokumentasjon for det rettmessige grunnlaget for dagens størrelse på havneanlegget, veileder kommunen i behandling av saken, framlegger påstander om ferdsel av motoriserte fartøy innenfor Falstadbukta fuglefrednings-område, og at det er oppstått en konflikt mellom dagens bruk og formålet med Falstadberget friområde.

Rettmessig grunnlag for dagens størrelse på havneanlegget
Som kjent hos kommunen og Fylkesmannen er det gitt tillatelse til etablering av det opprinnelige anlegget for 40 båter. Denne  størrelsen av havna ble av hensyn til forsvarlig bruk og fortøyning ønsket utvidet, og vi opplevde kommunens instanser som konstruktive og løsningsorienterte i denne sammenheng. Kommunen har etter flere befaringer gitt muntlige og skriftlige tillatelser til den nødvendig utvidelsen, og vi har full tillit til at kommunen kan redegjøre for dette overfor klager.

Falstadbukta fuglefredningsområde
Klager påstår at ferdselsforbudet for motoriserte båter i fuglefredningsområdet ofte brytes. Vi mener dette er en direkte usannhet. Vi har mange medlemmer med direkte utsikt til Falstadbukta, og vi observerer at båtene av naturlige grunner unngår det meget grunne farvannet som fuglefredningsområdet representerer. For oss ”fastboende” blir det svært spesielt at beboere i en fritidsbolig hevder å ha bedre oversikt over ferdselen på sjøen enn mange beboere i tilliggende boligfelt, og medlemmer som utfører dugnadsvakter på havna hver helg i perioden fra og med juni til og med august.

Falstadberget friområde
Siden 1994 er området sikret som offentlig friområde. Det forplikter Levanger Kommune, oss som innbyggere og Ekne Småbåthavn å sikre området som bade-område, område for båtutfart, nærområde og område for fritidsfiske. Vi har fått utrolig mange gode tilbakemeldinger fra besøkende til området. De oppfatter havna og området som veldig godt  tilrettelagt med åpen tilgang og gode muligheter for bading, fiske og båtutfart for alle.

Småbåthavna og tilhørende område gir således et flott tilbud til rekreasjon og fritidsaktivitet for kommunens og bygdas innbyggere. Det store flertallet av innbyggerne vet å støtte opp om dette miljøskapende tiltaket.

Vi har også registrert Fylkesmannens høringsuttalelse, og vi har fått direkte informasjon fra Samkommunen og Levanger Kommune om at Dere tilrår at det skal utarbeides en ny reguleringsplan for området. Vi vil for ordens skyld bekrefte at vi vil bidra fullt ut til denne. “

Videre har det kommet noen innlegg fra øvrige medlemmer i Ekne småbåthavn.
“Gunnar Ravlo ravlogunnar@gmail.com
10:04 (for 0 minutter siden)
til stig.andreassen, meg

Hei,
Jeg har stor forståelse for de reaksjoner som har kommet på klagene fra hytteeierne.   Man kan også tvile på motivene.  Min vurdering er likevel at foreningen har lite å frykte så lenge kommunen følger opp sitt vedtak. Dette forsøket på omkamp fra klagerne gir etter mitt skjønn, ikke grunn til at kommunen skal endre syn.
Hovedregelen for vedtak i byggesaker etter plan-og bygningsloven er at vedtak kan iverksettes straks det er truffet og meddelt foreningen.  Da dette er enkeltvedtak vil det som regel være klageadgang, men en klage er ikke til hinder for at bygging gjennomføres.  Formelt er dette likevel byggherrens ansvar, her småbåthavna, som bærer risikoen for kostnadene dersom klagen, mot formodning,  blir tatt til følge.
I slike saker er det forøvrig kommunen selv som har det avgjørende ord selv om det kan klages til Fylkesmannen.  Fylkesmannens kontroll er en lovlighetskontroll, dvs en kontroll av om lovens regelverk er fulgt.  Det kommunale skjønn/vurderinger som ligger til grunn for vedtaket kan ikke overprøves.  En omgjøring hos Fylkemannen må følgelig bygge på at det er gjort saksbehandlingsfeil under den kommunale behandlingen.  Dette må forøvrig være mer alvorlige feil som antas å ha hatt betydning for vedtakets innhold.
Jeg kan altså ikke se at klagebrevene gir grunnlag for det.
Uansett bør foreningen imøtegå klagene på en saklig måte i brev til kommunen.
Man skal dessuten ikke undervurdere den politiske siden av behandlingen i kommunen.  De innspill som nå har kommet fra medlemmene av foreningen bør etter min vurdering legges ved småbåthavnas kommentarer til klagen for å gi saken et "menneskelig" ansikt.
--

Med hilsen
 
Gunnar Ravlo
ravlogunnar@gmail.com
mob:93025302
Kong Inges gt 25 B,
7025 TrondheimHei!


Jeg blir oppgitt, forbannet, sint og frustrert over at noen kan bruke så mye energi på å prøve å rive ned noe som er så positivt som havna og friområdet.
Noen refleksjoner fra en som har vært med siden stiftelsen av Ekne maritime forening, senere Ekne småbåthavn:

 • Havna gjør det ryddigere på sjøen utenfor friområdet i dag enn før.
 • Havna gjør det tryggere for alle å bruke sine båter.
 • Havna gjør det tryggere for badende da område for båttrafikk og bading er bedre adskilt enn før.
 • Friområdet på land er mer vedlikeholdt og ryddig enn noen gang.
 • Den opprinnelige sonen for fiske fra land er beholdt og utvidet i og med at man nå kan fiske fra bryggene.
 • Badesonen er akkurat like stor som før, og bedre tilrettelagt, med tilførselsvei for rullestolbrukere og stor solbrygge.
 • Det utøves stor dugnad på området årlig og kontinuerlig.
 • Anlegget og området er en pryd for øyet og blir skrytt opp i skyene av brukere som kommer både sjøveien og landeveien.
 • Anlegget må kunne utvides i takt med behovet, selvfølgelig inntil en viss grense. Og den er vi vel i ferd med å nå etter den planlagte utvidelsen.
 • Vi ønsker aktivitet på Ekne, mer aktivitet og da sammen med flere enn bare eknesbygg. Derfor satset vi på småbåthavna, og det skal vi gjøre fortsatt.
 • For resultatet ser vi: ØKT TILFLYTTING og ØKT BRUK AV EN TRIVELIG ARENA. En arena som fortsatt kan utvikles innenfor en ønsket reguleringsplan
 • Havna har økt bolysten på Ekne. Den har økt verdien på husene på Ekne og den er god reklame for Ekne.
 • Ære være deg Magne som er en av de beste ambassadørene for Ekne. Du klarer jo faktisk å skape noe positivt også for din bedrift ved at du og mange til satset på å etablere Ekne småbåthavn. For jeg er ikke i tvil om at havna er med og trekker nye folk til bygda, og dermed økt husbygging, handel, skolebehov mm.
 • Her må vi stå på, men på en saklig måte. Vi må nå holde tunga i rett munn, og ikke la sinnet ta oss.
 • Jeg anbefaler styret å holde fast ved linja den kjører; det vil si å forholde seg til kommunen.


Dette er bygdeutvikling i praksis. Man må gi noe for å få noe igjen. For å få flere til å bosette seg på Ekne og bruke bygda, må  vi som allerede bor her - fast og på fritidsbasis - tåle mer trafikk, tåle mer støy og tåle mer aktivitet.
 
Vi må tåle å utvikle og vedlikeholde bygda som det trivelige bosamfunnet ved fjorden!
 
Svein Helge


Heisann!
 
Vi har fulgt denne saken med stor interesse, og ønsker i den sammenhengen å komme med en bekreftelse på det som skrives om bolyst av både Magne og Svein Helge. Småbåthavna og friområdet har for vår del vært en avgjørende faktor for at vi valgte å selge våre hus i Trondheim, pakke sammen for å flytte til Ekne med våre til sammen fire små barn. Vi ønsker å tilby våre barn en oppvekst med blant annet bading, "livet i fjæra" og en mulighet til å "putre" ut på fjorden for å skaffe fersk fisk.
 
I vår omgangskrets er det også andre småbarnsfamilier i Trondheim som har fått øynene opp for Ekne, og det er interessant å se at dette med friområdet og småbåthavna er noe de alle holder fram som et "flytteargument".
 
Vi forstår at dette kanskje ikke er noe som vil være avgjørende for statlig/kommunal forvaltning, men ønsker bare å bekrefte det som skrives om bolyst. Samtidig ønsker vi også å si noe om at den innsatsen som gjøres av medlemmer og styret for Ekne småbåthavn bekrefter at vi har gjort et riktig valg med tanke på flytting. Med dette så mener vi at det er helt spesielt at mange på frivillig basis bruker så mye tid på denne saken, for at blant annet vi "innflytterne" skal kunne få oppfylt vår drøm om båtplass. Dette mener vi sier mye om Ekne som en levende bygd som ønsker å knytte til seg nye beboere.
 
Hvis det er ønskelig så stiller vi gjerne opp i forum som PUK og lignende for å bekrefte våre påstander.
 
 Mvh
 
Erlend Blomsø, Solrun Brenne Blomsø, Martin Brenne Blomsø(4 år) og Emil Brenne Blomsø(1 år)
Magnus Kosberg, Randi Solem, Iben Solem Kosberg(7 år) og Heine Solem Kosberg(4 år)


Vil med denne mailen støtte innspillene til dere alle sammen.

Som nylig tilbakevendt eknesbygg etter 20 år i Oslo og Trondheim, kan jeg bekrefte at mulighetene for båtplass var en av årsakene til at min kone og jeg tok med våre 3 barn under 5 år og bygde oss hus på Ekne. Dersom utbygging ikke finner sted, kan drømmen om båtplass gå i vasken.

Jeg vet at andre nyinnflyttede småbarnsfamilier også har den planlagte utbyggingen som et av sine argument for å flytte til kommunen og akkurat Ekne.

At Ekne i løpet av det siste året har fått 5 nyinnflyttede småbarnsfamilier (totalt 9 barn under 6 år) rett i nærheten av småbåthavna, er ingen tilfeldighet. 3 av disse familiene flyttet fra Trondheim kommune.

Jeg registrerer at klager i denne saken er bosatt i Trondheim og ikke på Ekne. De har en fritidsbolig i et felt som er regulert for boliger. Veien de har sin hytte/ fritidsbolig, fører til småbåthavna. Etter min mening skinner det gjennom, at klager redd for å få økt trafikk ved sin fritidsbolig. Hvem av oss andre ville hatt økt trafikk forbi hytta vår?

Men skal en familie som nyter godt av velferdstilbudene til Trondheim kommune, ødelegge for alle fastboende på Ekne? Levanger kommune har ikke akkurat gitt Ekne så mange velferdstilbud de siste 20 årene. Dette har eknesbyggen stort sett skaffet seg selv ved dugnad.

Håper derfor kommunen ser fornuften i denne saken og godkjenner søknaden om 20 nye plasser.

Mvh
Tore Lauvstad Brenne m/familie

Hei,
 
Det er sagt mye bra om den positive effekten småbåthavna har for lokalsamfunnet på Ekne. Jeg henger meg på dette og kan for egen del opplyse at småbåthavna også for min del var tungen på vektskålen når jeg valgte å flytte tilbake til Ekne. Erfaringene med anlegget, men ikke minst med det engasjementet som utvises av mange medlemmer og styret inspirerer og motiverer til innsats og deltakelse i å videreutvikle tilbudet.
 
Innvendingene som er anført av Lund, og den prosessen det har medført, har både fordyret og forsinket en nødvendig utvidelse av tilbudet til båtfolket på Ekne, og et bedre tilbud til alle som ferdes i området. Selv om det er fristende å spekulere i hva motivet kan være, tror jeg vi står oss på å at styret tar hans ord på alvor, og at det er naturverninteressene som  er drivkraften. Men også ut fra det perspektivet er innholdet i klagen tynt, og som menig medlem, kan jeg tillate meg noen spissformuleringer. 
Det er våre myndigheters ansvar å avveie ulike interesser i utbyggingssaker, og etter det jeg kan se, er vi ikke i konflikt med noen av de interessene som anføres i klagen, og jeg tror vi har lite å frykte. For mange av innbyggerne på Ekne er Småbåthavna blitt et mål for utflukter også for de uten tilknytning til Ekne Småbåthavn. Foreningen og i særdeleshet foreningens styre, kvalifiserer for priser for  å bidra til trivsel og økt livskvalitet for mange, og fortjener støtte heller enn energisk kverulering. Det er påfallende at klagen utelukkende kommer fra en som ikke bor i bygda til daglig, og som dermed ikke ser seg tjent med å støtte initiativ som ikke direkte gir fordeler for egen del. Så vidt jeg vet, har ingen med fast adresse på Ekne hatt innvendinger mot planene. Snarere tvert imot.
 
Det kan være en ide å invitere til dialog med klager, men da må vi også forstå hva det skal tjene til:

 • Er det noe ved prosjektet som kan tilpasses for å imøtekomme klagers innvendinger?
 • Kan en dialog bidra til at vi kan starte utbygging tidlige enn ellers?
 • Er det tenkelig at klager vil lytte til våre argumenter og se situasjonen fra lokalsamfunnets side, eller vil dialog virvle opp flere motargumenter og runder med klager og  utsettelser?


Jeg tror styrets linje med å forholde seg til saksbehandlingsprosessen på en saklig og korrekt måte er det riktige her. Det er som sagt våre myndigheter som skal  sikre at vi gjennomfører dette innenfor lover og regler, og som dermed er ”talsmann” for naturvervinteresser og som har ansvar for å vurdere om evt. ulemper for fritidsboliger i Kaivegen er tungtveiende nok til å gå mot et prosjekt med så klar samfunnsnytte. Jeg velger å ha tillit til våre myndigheter i denne saken og fester lit til at våre argumenter blir tillagt vekt. Diskusjonen i denne ”tråden” skulle synliggjøre den verdien Ekne Småbåthavn tilfører bygda gjennom anlegget og dugnadsinnsatsen på området.
 
Stå på!
Gøran

Denne saken er svært spesiell.  Lund bruker argumenter knyttet til ”naturvern” mens det egentlig ser ut til å dreie seg om personlige motiv som handler om motstand mot mer trafikk i Kaivegen forbi hans fritidsbolig.  Vet ikke om styret har hatt noen dialog med han.  Hvis ikke, kan det være verdt et forsøk å få til en konstruktiv samtale med han.  Det vil kunne avdekke hans egentlige motiv for ta opp saken på den måten han gjør. Det vil også være mulig å finne ut om det er mulig å gjøre tilpasninger eller justeringer i  planene for imøtekomme Lund.
 
Mener det er litt søkt å starte byggingen nå, i og med vi er kjent med hans protest.  Det er tross alt bare tre uker til  kommunen kan trekke sitt vedtak. I tilfelle styret velger å starte på byggingen umiddelbart, bør konsekvensene av dette vurderes, gjerne i samråd med en advokat/ jurist. Det finnes kanskje en blant medlemmene i båtforeningen som har en mening om dette?
 
Mvh
Trond Knudsen

Hei!
Båtfolk og Eknes bygg
Eg har i mange år jobbet for å få til at det kan bygges boliger på Ekne og har vært på flere ”bolyst” arrangement. Der vi har reklamert for kor trivelig det er å bo å være Eknes bygg. Etter å ha lest dette brevet fra Hr. Lund og Frue. Blir eg virkelig irritert og lurer på om den reklamen eg har spredd er feil, at Ekne er fylt opp av kverulanter og folk som jobber mot kvar andre. Eg velger å tru at det ikkje er slik.
 
Her har vi to muligheter:   
Alt 1: Vi lar de holde på og vi sitter å venter på hva som skjer og de er kjempe fornøyd!
Alt 2: Vi har ett godkjent PUK vedtak der vi har lov til å bygge brygge og kai og under forutsettes at det må lages en reguleringsplan i løpet av 2 år. Dvs. Vi starter bygging av kai umiddelbart, det kan vi gjøre inntil kommunen har trukket vedtaket sitt og det skjer tidligst i neste PUK møte som er 29.08.12 Tenk på dette!
 
Mvh. Magne Nydal “

Vurdering:
Planarbeid
Den 08.05.2012 hadde styret i Ekne småbåthavn og arealplanlegger Per Anders Røstad, en forhåndskonferanse/ oppstartsmøte med planavdelingen i samkommunen. Her ble det foretatt en gjensidig orientering. Styret vil komme tilbake med et forslag til reguleringsplan for Ekne småbåthavn høsten/vinteren 2012.   

Kommunens vurdering av klagen:
Det første som kommunen vil kommentere er at det i vedtak av 13.06.2012, er gitt midlertidig dispensasjon til oppføring av flytebrygge/pir. Dette i påvente av at det blir utformet en reguleringsplan for området. Det er ikke snakk om noen ikke varig plassering slik det anføres av Lund og Dahlen. Dette innebærer at dersom planprosessen ikke gjennomføres eller fører frem, må bryggen med de 20 midlertidige båtplassene fjernes innen 13.06.2014.

Neste punkt som Lund og Dahlen anfører er at vedtaket ble fattet til tross for at Fylkesmannen i Nord-Trøndelag frarådet en slik utvidelse.

Fylkesmannen skriver også i sin uttalelse:
“Generelt er samlokalisering og etablering av småbåthavner, av en viss størrelse, tiltak som bidrar til å redusere presset på bygging av flere mindre anlegg i strandsonen. Den omsøkte utvidelsen etablerer ei havn med kapasitet på opp til 95 båtplasser. Dette er en utvidelse som i enda sterkere grad vil generere aktivitet og ferdsel og er av vesentlig omfang, både på land og på sjø.

Ekne småbåthavna er lokalisert ca. 250 meter nord for Falstadbukta fuglefredningsområde.
Falstadbukta er et stort og langstrakt fiære- og gruntvannsområde, og har en viktig funksjon under fuglers årlige sesongtrekk. Spesielt i høsttrekket er det stor aktivitet og det er påtruffet 114 ulike fuglearter. De vanligste våtmarksfuglene opptrer i bra antall i bukta, og gravand er fast hekkefugl. Området har en viss betydning som myte- og overvintringsområde for ender, særlig ærfugl og stokkand. Som enkeltlokalitet har Falstadbukta regional verneverdi. Formålet med vernet er bl.a. å sikre at Trondheimsfjorden opprettholder sin betydning som et viktig hvile-/beiteområder for trekkende vadefugl og overvintrende ender (DNs naturbase pr. 30.3.2012).

En utvidelse av havna må vurderes i forhold til den potensielle økte aktiviteten og ferdselen som genereres, kontra det å ivareta verneinteressene knyttet til fuglefredningsområde i Falstadbukta. Norsk ornitologisk forening har i brev av 29.3.2012 pekt på denne utfordringen med en utvidelse av havna og er negativ til en videre utvidelse. Det å fastsette en grense for når omfanget av havna overskrider en terskel for en samla belastning på omkringliggende areal er vanskelig å fastslå. Det beror mye på hvordan aktiviteten og ferdsel til og fra havna styres inn og ut på sjøen og slik at man unngår ferdsel inn mot verneområdet. Ferdselsreguleringer var også tema i Fylkesmannens brev av 29.9.2003, uten at det er tatt tak i dette i ettertid.

Utvidelsen av småbåthavna har pågått over tid og vil med omsøkte tiltak nå et omfang hvor resultatet vesentlig fraviker fra arealbruken i gjeldende reguleringsplan. Planfaglig bør derfor en slik utvidelse underlegges en reguleringsendring. Fordelen med en reguleringsendring er for det første kravet til planprosess og medvirkning som sikrer en brei deltakelse fra interesserte parter og for det andre vil resultatet være et juridisk bindende dokument.

Planverktøyet inneholder også virkemidler for å regulere arealer i sjø og gir muligheter for å kanalisere ferdsel på sjø i farleder og andre friluftsområder. Dette er grep som også kan bidra til å fremme formålet med verneområdet. Fylkesmannen gir kommunen faglig råd om å utarbeide en reguleringsplan for Ekne småbåthavn hvor spesielt farleder og friområder på sjøen er tema.

Den aktuelle utvidelse berører areal avsatt til naustformål og kombinertformål i sjø i gjeldende arealplaner. Arealbruken er ikke i seg selv utfordrende, men kunnskapen om virkningen av en utvidelse er mangelfull. Fylkesmannen viser til at kommunen ihht.
naturmangfoldlovens § 7 skal legge prinsippene i lovens §§ 8-12 til grunn ved utøvelse av offentlig myndighet som berører fast eiendom, og vurderinger skal fremgå av beslutningen.
Kommunen ber nå om uttalelse til dispensasjonssøknaden, og vurdert ut fra en samla belastning og føre-var-prinsippet jf. naturmangfoldlovens §§10 og 9 fraråder vi kommunen å gi dispensasjon og i stedet arbeidet for en reguleringsendring som fastlegger de fremtidige rammene for Ekne småbåthavn.”   

Det er riktig at vedtaket ble fattet selv om Fylkesmannen i Nord-Trøndelag frarådet kommunen å gi midlertidig dispensasjon. Det er i så måte verdt å merke seg at høringsinstansen kun altså har frarådet kommunen å gi dispensasjon, de har ikke gått i mot et slikt vedtak. Kommunen viser i så måte til pbl § 19-2 4.ledd siste setning: “Kommunen bør heller ikke  dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer og forbudet i §1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden.” 

For at lovens bestemmelse skal komme til anvendelse må altså fylkesmannen ha uttalt seg negativt. Dvs fylkesmannen må i sin uttalelse ha skrevet “går i mot”. Det er ikke tilfelle i denne saken. Dette betyr i utgangspunktet at kommunen kan komme til et annet resultat, og vektlegge de ulike momentene på en annen måte en måte enn hva fylkesmannen har gjort. Det at sektor myndighetene fraråder kommunen oppfyller ikke lovens vilkår om å uttale seg negativt i en sak. 19-2 4.ledd kommer derfor ikke til anvendelse i denne saken.

Levanger kommune har i vedtak av 13.06.2012, vurdert pbl. § 19-2 2.ledd og kommet frem til at hensynene i lovens formålsbestemmelse ikke blir vesentlig tilsidesatt som følge av dispensasjon, og at fordelene ved dispensasjon er klart større en ulempene i dette tilfelle. Noen av momentene som ble vektlagt i dette vedtaket var blant annet at intet nytt areal blir beslaglagt, at man kommer ikke noe nærmere verneområdet, samt at   prosessen med å få til en reguleringsplan for området er i gang. Det også et faktum at kommunen er generelt positiv til at havna utvides. Dette fordi småbåthavna anses som et positivt bidrag for lokalsamfunnet på Ekne, samt at en utvidelse av eksisterende anlegg vil være med på å hindre at flere små private brygger blir etablert.

Videre kan et slikt småbåtanlegg som dette være med på å øke den landlige aktiviteten, siden småbåthavna er tilgjengelig for allmenn ferdsel, turister og for bevegelseshemmede. Kommunen har også sett på småbåthavna som en mulighet for stedsutvikling av Ekne. Etterspørselen etter båtplasser er stigende. Kommunen ønsker et småbåtanlegg som kan imøtekomme denne etterspørselen, på en god og ryddig måte. På den måten er man med på å forebygge at stadig nye områder langs sjøen blir tatt i bruk til små private brygger, noe som igjen vil kunne hindre allmenn ferdsel langs sjø.

Kommunen har etter en samlet vurdering tilrådet styret i Ekne småbåthavn å lage en reguleringsplan for området. På denne måten kommer man frem til en god helhetlig løsning for anlegget både på land og i vannet. I påvente av denne prosessen finner kommunen det rimelig å gi midlertidig dispensasjon til oppføring av en 40 meter lang flytebrygge/pir.      

Ulovlig utvidelse av Ekne småbåthavn
Lund og Dahlen har videre anført at Ekne småbåthavn har utvidet fra 40 til 75 plasser uten at dette er godkjent av kommunen.

Det er på det rene at kommunen kun har godkjent 40 båtplasser ved Ekne småbåthavn. Det er beklagelig at havna er blitt utvidet med ytterligere 35 båtplasser uten at saksbehandlingsreglene har blitt fulgt.

Kommunen vil i så måte presisere at denne saken kun dreier seg om midlertidig plassering av de 20 nye plassene. Kommunen ikke har tatt stilling til den utvidelsen som alt har skjedd fra 40 til 75 i denne saken.    

Når det er sagt, er det slik at kommunen alltid skal gi tiltakshavere som bygger ulovlig, muligheten til å søke om tillatelse og at en søknad da skal behandles som om det var søkt i rett tid.

Det er klart forutsatt i forarbeidene at bygningsmyndighetene i ettertid kan godkjenne et tiltak, selv om tiltakshaver ikke har fulgt saksbehandlingsreglene.

Består det ulovlige forhold i at nødvendig søknad ikke ble sendt, kan bygningsmyndighetene etter vanlig saksbehandling innvilge søknaden i etterkant. Dersom tiltaket strider mot materielle regler, må bygningsmyndighetene vurdere om dispensasjon kan gis.

I SOMB-1989-15 kritiserer ombudsmannen at bygningsmyndighetene mot protest fra nabo godkjente oppføring av en fritidsbolig i et område som i kommuneplanens arealdel var avsatt til boligformål. Kritikken gjaldt at det ikke var truffet en uttrykkelig dispensasjonsavgjørelse.

Når bygningsmyndighetene oppdager et forhold som de mener er ulovlig, er det lovens system at de kan kreve forholdet rettet. Men dersom de ikke tidligere har vurdert tiltaket i forhold til plan- og bygningsloven, vil en slik fremgangsmåte etter omstendighetene kunne fremstå som unødvendig streng; særlig hvis retting innebærer riving eller fjerning. I slike tilfeller bør bygningsmyndighetene i første omgang vurdere om tiltakshaver bør avkreves søknad. Dette er den normale fremgangsmåten jf. Ot.prp.nr.39 (1993-1994) s. 180.

Hvis tiltakshaver ikke etterkommer rådet, kan bygningsmyndighetene gi formelt pålegg etter § 32-4 om å sende søknad, jf. Ot.prp.nr.39 (1993-1994) s. 180. Dette kan fremtvinges gjennom løpende mulkt. Dersom tiltakshaver ikke vil medvirke til byggesaksbehandling, må bygningsmyndighetene kunne velge å gi pålegg om riving med mindre det er kurant å vurdere lovligheten uten søknad. Dette gjelder også ved brudd på materielle regler, slik at det kreves dispensasjonsbehandling.

Etterhåndssøknad skal behandles saklig, og det skal ikke legges vekt på at det foreligger brudd på igangsettelsesforbudet i § 20-1(1). Til tross for dette, skal søknaden behandles ut fra forholdene på avgjørelsestidspunktet, jf. Drammen byretts dom av 28. februar 2001. Kommunen oppdaget at det for 20 år siden var oppført en flytebrygge. Avslaget på etterhåndssøknaden var forankret i kommuneplanens arealdel fra 1996, der eiendommen var avsatt til LNFR-formål. At eieren hadde hatt større sjanse for å få dispensasjon på oppføringstidspunktet, var irrelevant.

Konklusjon: Forholdet som blir belyst av Lund og Dahlen er ikke en problemstilling i denne saken. Men noe som kommunen vil komme tilbake til på et senere tidspunkt.  

Ugyldig vedtak
For at et vedtak skal opphøre som ugyldig på grunn av saksbehandlingsfeil fra forvaltningens side, må feilen/mangelen ha hatt avgjørende betydning for utfallet av saken, jf. fvl § 41.

Naturmangfolds lovens §§ 7-12
Dahlen og Lund påpeker i sin klage at kommunens har begått et regelbrudd i vurderingsgrunnlaget, siden kommunen ikke har vurdert naturmangfoldslovens bestemmelser §7-12, og at dette er en saksbehandlingsfeil som medfører at kommunens vedtak må anses som ugyldig. 

Ved en ny gjennomgang av saken, ser kommunen at det ikke fremgår av dokumentet at en slik vurdering er foretatt. En slik vurdering ble foretatt også ved førstegangsbehandlingen, selv om dette ikke fremgår av vedtaket. Kommunen viser til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag sin uttalelse der dette også blir påpekt. Kommunen beklager at slik redegjørelse ikke fremgår av vedtaket av 13.06.12 viser til redegjørelsen nedenfor.

Naturmangfoldslovens (nml) bestemmelser skal legges tilgrunn i alle saker som berører naturmangfoldet i form av arter, naturtyper eller økosystemer. Det fremgår av nml §7 at prinsippene i §§ 8-12 skal legges tilgrunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet.

Klager peker på at det ikke er foretatt noen vurdering av den samlede belastningen som området blir utsatt for. Det vises til nml § 10, jf. kravet til kunnskapsgrunnlaget som er fastsatt i nml § 8. Etter nml § 10 skal påvirkningen av et økosystem vurderes ut i fra den samlede belastningen økosystemet er, eller vil bli utsatt for. Dersom man konkluderer med at man ikke har tilstrekkelig kunnskap om dette, Jf. § 8, må føre-var prinsippet i § 9 tas i betraktning. Føre-var prinsippet kan trekke i retning av at dispensasjon ikke gis, med begrunnelse i at man har mangelfull kunnskap om den samlede belastningen i økosystemet og skade virkningene som den samlede belastningen kan medføre. 

Kunnskapsgrunnlaget
Det vi vet om området rundt småbåthavna er:

 • Fuglefredningsområdet dekker et totalt areal på ca 1275 dekar, hvorav 25 dekar er landareal.
 • Formålet med fredningen er å ivareta fuglelivet og dets leveområder i et viktig fjære- og grunnvannsområde, med det naturlig tilknytta plante- og dyreliv som er viktig for fuglenes livsmiljø. Området er et viktig leveområdet for marint tilknyttede fuglearter. Spesiell verdi knytter seg til område som hvile- og beiteområde for vade- og andefugler.
 • Falstadbuktas viktigste funksjon er under trekket, og da spesielt høsttrekket.
 • 114 fuglearter er påtruffet med sikkerhet. De vanligste våtmarksfugler opptrer i bra antall.
 • Gravand er fast hekkefugl. Området har en viss betydning som yte- og overvintringsområde for ender, særlig ærfugl og stokkand.
 • Som enkeltlokalitet har Falstadbukta regional verneverdi.
 • Vern av Falstadbukta skal bidra til å sikre at Trondheimsfjorden opprettholder sin betydning som et viktig hvile-/beiteområder for trekkende vadefugl og overvintrende ender.
 • Verneområde ligger omtrent 250 meter lengre inn i bukta i forhold til småbåthavna.
 • Landområdet er regulert til naustformål.
 • Det er et friområde på land like ved småbåthavna.
 • Det er ikke blitt registrert noen spesielle art forekomster i sjøbunnen ved småbåthavna.
 • Det er et forbud mot motorisert ferdsel på land og i sjø innenfor vernesonen.
 • Det er derimot lovlig å ferdes i det fredede området for ikke motorisert fartøy, men dette skal da skje på en hensynsfull og forsiktig måte.    


Spørsmålet i denne saken må bli “Hva er risikoen for skade på fulgefredningsområdet som følge av den midlertidige plasseringen?”

Småbåthavna ligger som kjent 250 meter fra fuglefredningsområdet. Det må videre kunne forutsettes at det er lagt til en buffersone i fredningsområdet, slik at aktiviteter utenfor fredningsområdet ikke skal påvirke fuglene i særlig stor grad.

I denne saken er det ikke snakk om noen ny etablering av småbåtanlegg, men en midlertidig utvidelse av eksisterende anlegg med 20 nye båtplasser. Dette vil medføre noe mer båttrafikk enn tidligere, samt mer generelle plager som støv og støy i kortere perioder av sommeren. Dette kan ikke anses som særlig tungtveiende i denne sammenheng.
 
Slik kommunen ser det, vil ikke den nye utvidelsen ha noen særlig negativ innvirkning på fuglefredningsområdet som sådan.

Det vil alltid være et spørsmål om man vet nok om området, eller om man burde vite mer før man tillater en utvidelse i en størrelsesorden som dette.

Kommunen er av den oppfatning at naturmangfoldet i Falstadbukta er godt dokumentert gjennom den prosessen som var foretatt i forkant av fredningen. Det området som hadde behov for verning ble vernet. Man må kunne forutsette at en buffersone ble innlagt i vernesonen nettopp for å ivareta dyrelivet i fredningsonen tilstrekkelig. Kommunen mener således å ha god kjennskap til det naturmangfoldet som befinner seg i Falstadbukta. 

Kommunen er av den oppfatning at videre utredning vil bli ivaretatt i planprosessen, når den permanente løsningen for Ekne småbåthavn skal vedtas.     

Kommunen har vurdert prinsippene i naturmangfoldsloven §§8-12, men kan ikke se at disse prinsippene kommer i konflikt med den midlertidige plasseringen av flytebrygga/ piren. 

Kommunen kan ikke se at det foreligger noen nye momenter i saken som er av en slik karakter at kommunens standpunkt i vedtak av 13.06.2012 bør endres.

Vedtaket fattet av plan og utviklingskommiteen i Levanger av 13.06.2012 opprettholdes.
Saken oversendes til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig avgjørelse.

Til toppen av siden 

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 13.06.2012

Forslag i møte:
Ingen

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 (Dispensasjon), gis Ekne småbåthavn dispensasjon fra kommuneplanens arealdel plan id 2008018 der det aktuelle området er regulert til sjø og vassdrag. 

Med hjemmel i plan og bygningslovens § 20-1 litra j (plassering av midlertidig anlegg…), godkjennes søknaden fra Ekne småbåthavn om midlertidig plassering og bruk av 40 meter lang pir/flytebrygge for 20 nye båtplasser, for inntil 2 år fra vedtaksdato.     

Til toppen av siden 

Rådmannens forslag til vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 (Dispensasjon), gis Ekne småbåthavn dispensasjon fra kommuneplanens arealdel plan id 2008018 der det aktuelle området er regulert til sjø og vassdrag. 

Med hjemmel i plan og bygningslovens § 20-1 litra j (plassering av midlertidig anlegg…), godkjennes søknaden fra Ekne småbåthavn om midlertidig plassering og bruk av 40 meter lang pir/flytebrygge for 20 nye båtplasser, for inntil 2 år fra vedtaksdato.  

Hjemmel/bakgrunn for saken:
Ekne Småbåthavn leverte den 11.04.2012 en revidert søknad om midlertidig plassering av flytebrygge/pir på 40 meter i påvente av å lage en reguleringsplan for området.

Det fremgår av søknaden at utvidelsen vil gi 20 nye båtplasser, der 12 av plassene er forhåndsbestilt. Søker er opptatt av at anlegget skal være åpent for allmennheten og være tilgjengelig også for de som har nedsatt funksjonsevne.

Den midlertidige plasseringen vil ikke medføre at noe nytt landområde blir benyttet. 

Klikk for større bilde 

Vedlegg:

 1. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag PDF
 2. Nord-Trøndelag Fylkeskommune PDF
 3. Norsk Ornitologisk Forening PDF
 4. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (revidert) PDF
 5. Situasjonskart PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 1. Opprinnelig søknad PDF
 2. Søknad om igangsettingstillatelse PDF
 3. Merknader fra Roar Lund og Ragna Dahlen sendt til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Nord-Trøndelag Fylkeskommune PDF
 4. Tilsvar på merknadene fra Ekne Småbåthavn PDF
 5. Revidert søknad om midlertidig plassering PDF
 6. Fylkesmannens Uttalelse PDF


Saksopplysninger:
Innherred-Samkommune mottok den 24.02.2012 søknad om utvidelse av eksisterende  Ekne småbåthavn i Levanger kommune.

Saken gjelder utvidelse av eksisterende anlegg med til sammen 20 båtplasser.

Omsøkte tiltak omfattes av Kommuneplanens arealdel plan id 2008018. Det aktuelle arealet er regulert til sjø og vassdrag. En midlertidig utvidelse av eksisterende småbåthavn, krever derfor dispensasjon fra denne plan.

Søknaden lyder som følger:
“Etter et enstemmig ja til utvidelse av Ekne småbåthavn på medlemsmøtet 16.11.11. har styret kontaktet grunneier for Falstadberget friområdet. Grunneier Levanger kommune v.Håvard Heistad er positiv til planene.
E.s.h. har pr 11. 01.2012. 12 stk på venteliste, alle har bekreftet sin interesse. Ca. halvparten av disse har gangavstand til havna, dette betyr at trafikken i Kaiveien ikke øker nevneverdig etter utbyggingen.
Dette blir en utvidelse av eksisterende anlegg.

Vi ønsker å legge en 40m lang pir ut fra parkeringsplassen parallelt med de pirene vi har i dag. Se vedlagt skisse. Den nye piren blir lik det vi har fra før, slik at anlegget vil framstå helhetlig.

Antall nye plasser er ca 20, slik at totalt antall blir 95 plasser.
Utbyggingen er godt innenfor de linjer avtalen av 13.01.04.med Levanger kommune setter. Parsell 158/5 og158/914 er avsatt til naust og båt. Parsell 158/50 til bading.

Anlegget vil fortsatt stå åpent som i dag.

Ekne småbåthavns anlegg har vist seg å ha flere verdier enn bare småbåthavn. Vi registrerer at havna blir brukt som rekreasjonsområde for lag, institusjoner og andre tilreisende til fisking og grilling.
Havna fungerer som en av Eknes sosiale arenaer.
Dyrelivet nyter også godt av anlegget vårt, Brygger og tau gror til med blåskjell . Dette gir mat til mange. På vinteren har vi store flokker med ærfugl som beiter på blåskjell. Mye fisk er det rundt anlegget pga. lett tilgang til mat og skjul, dette tiltrekker seg oter som er jevnlig å se.
Vi har i to år hatt yngling av oter i kaifoten.

Styret i Ekne småbåthavn ønsker å utvikle Falstadberget friområde videre og mener en utvidelse av antall plasser sikrer inntekter til havna, som kan bidra til videre utvikling av området på land.

Styret i Ekne småbåthavn b/a.”
 
Saken ble den 29.02.2012 sendt på høring til Nord-Trøndelag Fylkeskommune og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

Den 13.03.2012 mottok kommunen innvendinger til tiltaket fra Roar Lund, Lund har en fritidseiendom langs veien som fører til småbåthavna. Samme dag ble tiltakshaver informert om merknaden.

“Vi ber om at utvidelse av småbåthavna på Ekne ikke gjennomføres

Vi viser nylig mottatt nabovarsel fra Ekne Småbåthavn AB for planer om utvidelse av småbåthavna på Ekne. (brev mottatt den 26.1.2012).
For var del har den suksessive utvidelsen av småbåthavna og serveringstilbudet i helgene ført til en merkbar trafikkøkning som i betydelig del av sommerhalvåret oppleves som besværlig. Dette uttrykkes i form av økt trafikkstøy (også på nattetid), støvplage i regnfattige perioder og hyppig overtredelse av fartsgrensen. Sistnevnte forhold har gitt flere farefulle trafikksituasjoner, særlig ved utkjøring til Kaiveien fra vår utkjørsel når biler i høy fart kommer i retning fra havneområdet (veisvingen gjør utkjørsel uoversiktlig). En utvidelse av havna vil øke trafikkbelastningen i Kaiveien.
Av de 74 besitterne av eksisterende båtplasser har 28 (38 %) av disse adresse tilhørighet utenfor Ekne. I nabovarselet er det også uttrykt at den ønskede utvidelsen av havna vil styrke grunnlaget for ytterligere utvikling, av landanlegget.

Vi finer grunn til a stille spørsmål om det er riktig at båthavna også skal ta høyde for beboere utenfor Ekne.

Vi ber på bakgrunn av dette at utvidelsen av havna ikke gjennomføres.

Dersom den planlagte utvidelsen imøtekommes ved vedtak av kommunen, bebuder vi at vedtaket vil bli anket (j fr. forvaltningslovens § 28).
For øvrig mener vi at en stor båthavn nært opptil Falstadbukta fuglefredningsområde ikke er i tråd med verneforskriften for verneområdet og at den sannsynligvis ikke er i tråd med Naturmangfoldloven. Vi vil i brev til kommunen påse at planen utredes med henhold til verneforskriften og kravene i Naturmangfoldloven. Kommunen har plikt til å gjøre en slik vurdering.
Dersom neon skulle mene at vi er lite meningsberettiget i forhold motforestillingen til utvidelsen av havna med er slik begrunnelse fordi vi eiere av et fritidshus i Kaiveien, vil vi mene at det faller på sin egen urimelighet så lenge vi berøres som beboere. Ellers tør vi informere om at vi har vært beboere i Kaiveien siden 1989. vårt fritidshus er svært mye brukt. (dvs, de aller fleste helger og det aller meste av ferietid)
Vi ber om at vårt brev vedlegges en eventuell søknad om utvidelse av havna. “

Roar A Lund og Ragna Dahlen.

Dette brevet ble sendt til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Nord-Trøndelag Fylkeskommune fra Lund og Dahlen:
“Innvendinger til søknad om utvidelse av småbåthavna på Ekne der kommunen har bedt fylkesmannen om uttalelse

Jeg viser til sak oversendt Fylkesmannen i Nord-Trøndelag i brev av 29.02.2012 fra Innherred Samkommune der samkommunen ber om fylkesmannens uttalelse angående utvidelse av småbåthavna på Ekne i Levanger kommune. Brevet fra kommunen til fylkesmannen har overskriftstittel ”Søknad om igangsettingstillatelse – 1719/158/3 – Falstadberget – Ørsta Marina Systems AS – Høring” (kommunens referanse AUDSLA 2012/295). Fylkesmannens svarfrist er satt til 28. mars.

Undertegnede er beboer med fritidshus i Kaiveien som er atkomstvei til havna som søkes utvidet.

Jeg ønsker her å meddele fylkesmannen om at en ytterligere utvidelse av småbåthavna er uheldig av miljømessige årsaker og av hensyn til friluftlivsinteresser. Jeg stiller også spørsmål om foreliggende utvidelser av havna er gjort på rettmessig grunnlag.

Bakgrunn
Småbåthavna er utvidet i ulike etapper siden 2004. I 2004 ble havna utvidet fra 24 til 40 båtplasser og et mindre antall gjesteplasser (jfr. vedlagte vedtaksinnstilling fra plan- og byggesakssjef i Levanger kommune datert 21.6.2004). Havna har i dag 74 båtplasser og flere gjesteplasser. Jeg er i nabovarsel meddelt at havna nå søkes utvidet med ytterligere 20 plasser. Av de 74 besitterne av eksisterende båtplasser har 28 av disse adressetilhørighet utenfor Ekne. I nabovarselet er det uttrykt at den ønskede utvidelsen av havna vil styrke grunnlaget for ytterligere utvikling av landanlegget som i dag består av kiosk som holder åpent lørdager og søndager i sommerhalvåret (perioden slutten av mai til første halvdel av september), plattinger i fjæresona (pelede brygger), rasteplasser og parkeringsplasser for biler. Det tillates ikke å bedrive sportsfiske fra anlegget.

Det foreligger en avtale av 13.1.2004 mellom Levanger kommune og Ekne Maritime Forening for bruk og forvaltning av området.

Innvendinger til utvidelsen

1 Forholdet til områdets opprinnelige regulering til friluftslivsformål

I uttalelse fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag av 29.9.2003 til søknaden om den gang å etablere småbåthavn står følgende: «Levanger kommune søkte i 1993 om statlig finansiering av området til bruk som badeområde, båtutfart, nærområde og område for fiske. Området der småbåthavna ligger ble i 1994 sikret til friluftformål ved bruk av statlige bevilgninger. En tinglyst heftelse er at området ikke kan tas i bruk til andre formål uten samtykke fra Direktoratet for naturforvaltning.»

I samme høringsuttalelse konkluderer FM med følgende (sitat/kopi fra FMs uttalelse):
Fylkesmannen slår altså fast i sin høringsuttalelse av 29.9.2003 at området i sin tid ble sikret til friluftlivsformål og at båtbruken allerede den gang hadde fått utvikle seg ut over det som var det opprinnelige formålet for sikringen. Dagens bruk av området er således ytterligere ute av proporsjon i forhold til det opprinnelige formålet da småbåthavna siden den gang er utvidet fra 40 båtplasser til i dag å romme plasser til 74 båter. I denne sammenheng er det også grunn til å påpeke at det har vært en betydelig økning av båtstørrelser, motorstørrelser og lydnivå fra båtparken ved havna siden 2004 som gjerne vil redusere opplevelsen av området for annen opprinnelig tiltenkt bruk, slik som bading, fiske og annen friluftslivsadspredelse . Havneanlegget opptar også et område som tidligere ble brukt til sportsfiske fra land og bading.

I tillegg brukes området på land til vinterlagringsplass for båter noe som er direkte i konflikt med ett av vilkårene som fylkesmannen satte i 2003 (jfr. fjerde strekpunkt ovenfor).
I de dokumenter jeg har fått tilsendt fra Innherred Samkommune angående etableringen av småbåthavna går det ikke fram fra noen av dokumentene at det er gitt tillatelse til utvidelser av havna etter kommunens vedtak om 40 båtplasser i 2004. Til dette må jeg anmerke at jeg bad kommunen om tilgang til alle dokumenter i saken og ble tilsendt det som kunne oppdrives av dokumenter for noen uker siden (jfr. vedlagte pdf-fil med fem ulike brev angående saken). Jeg mener derfor det vil være riktig å stille spørsmål om utvidelser siden 2004 er gjort på rettmessig grunnlag.

Jeg mener det må være fylkesmannens oppgave i kraft av delegert myndighet fra Direktoratet for naturforvaltning å sjekke ut dette ettersom det berører formålet med friluftslivsområdet. Jfr. i så måte fylkesmannen brev av 29.9.2003 der følgende står: «En tinglyst heftelse er at området ikke kan tas i bruk til andre formål uten samtykke fra Direktoratet for naturforvaltning». I denne sammenheng bør det også tas stilling til om det etablerte serveringsstedet som ligger innenfor friluftslivsområdet ved havna, er i tråd med formålet for friluftslivsområdet.”

(Bilde mangler)

2 Forholdet til Falstad fuglefredningsområde

Falstadbukta fuglefredningsområde som ble opprettet i 2003, grenser nært opp til havneområdet (figur 1). Nærmeste avstand fra dagens anlegg til grense for fuglefredningsområdet er ca. 280 m, mens denne avstanden reduseres til ca. 230 m ved den planlagte utvidelsen.
Det omsøkte tiltaket må vurderes med henhold til Naturmangfoldlovens prinsipper (§§ 8-12) og i forhold til formålet med forskriften for fuglefredningsområdet. Forvaltningsmålene i §§ 4 og 5 i Naturmangfoldloven må også trekkes også inn i vurderingen. Jeg forventer at fylkesmannen gjør denne vurderingen i sin høringsuttalelse.

Etter min oppfatning utgjør den betydelige båttrafikken allerede en så hyppig forstyrrelse for fuglelivet i Falstadbukta at en ytterligere utvidelse ikke er tråd med Naturmangfoldlovens prinsipper. Det oppgraderte havneanlegget har gitt rom for større båter med større motorer med høyere lydnivå. Etter mine observasjoner (med god utsikt til fredningsområdet fra bolig) har denne utviklingen medført oftere oppflukt av fugl innenfor fredningsområdet som følge av forstyrrelse. Spesielt mener jeg denne trafikken hindrer den døgnkontinuerlige ferdselen av ærfugl, som på dagtid har næringsvandring inn på Falstadbukta og trekker ut av bukta på kveldstid. Båtkjøring innenfor fredningsområdet er observert ved en rekke anledninger, noe som ikke er tillatt ifølge forskriften.

Det skal ellers nevnes at jeg tidligere har påpekt i brev til fylkesmannen at fuglefredningsområdet har vært utsatt for annen uheldig påvirkning siden opprettelsen av fredningsområdet i form av bygging av bolig i kanten av flomålsonen helt på grensen til fredningsområdet (jfr. vedlagte brev av 19.4.2006). Når det skal tas stilling til det omsøkte tiltaket, er det av betydning å vurdere saken også i lys av summen av ulike påvirkninger på naturmiljøet, jfr. Naturmangfoldlovens §10.

3 Alternativ til det omsøkte tiltaket

Med utgangspunkt i konfliktforholdet til både friluftslivsområdets opprinnelige formål og til fuglefredningsområdet bør det vurderes om andre havner i kommunen er bedre egnet til imøtekomme et eventuelt behov for nye båtplasser. I så måte ligger småbåthavna ved Holsand på Skogn i kort avstand fra Ekne.

Avslutningskommentar

Med bakgrunn i de innvendinger jeg her har fremmet, håper jeg fylkesmannen også ser disse og avviser søknaden om utvidelse av båthavna. Jeg ber også om at fylkesmannen vurderer om utvidelsen av småbåthavna fram til nåværende 74 båtplasser er gjort på rettmessig grunnlag.
Jeg ber om å bli tilsendt fylkesmannens vurdering når denne foreligger.

20.03.2012 kom tiltakshaver med kommentarer til nabomerknaden.

Utvidelse av Ekne Småbåthavn – Svarbrev
Vi viser til Deres brev av 3.februar d.å. etter mottatt nabovarsel om utbygging av småbåthavna.

Innledningsvis peker Dere på forhold som trafikkøkning, trafikksituasjoner, utkjøring til Kaiveien og høy fart. Vi må be om at dere tar det opp med rette offentlige myndigheter. Vi kan bemerke at vi mener vel 20 nye båtplasser neppe vil gi merkbar, økt belastning på den kommunale veien.

Videre stiller dere spørsmål ved at ”beboere utenfor Ekne” får tilgang til vår småbåthavn. Vi vil anføre at det aldri har vært, eller vil bli, vår intensjon å tildele båtplasser etter søkeres hjemstedsadresse. Vi vil også opplyse om at Ekne Småbåthavn ligger på kommunal grunn og i et kommunalt friområde. Vi registrerer søknader om båtplass både fra innflyttere til Ekne, søkere med tilgang til hytte eller fritidsbolig og øvrige som trolig ser verdien av vår havn og vårt rekreasjonsområde.

Til slutt nevner Dere Falstad fuglefredningsområde og verneforskrift. Vi mener at både dagens småbåthavn og delen som den nå ønskes utvidet med, ligger på god avstand fra dette.
Vi antar at det også er grunnen til at etableringen av havna ble opprinnelig godkjent. Vi registrerer Deres fortolkning av Naturmangfoldloven. Fra vår side antar vi at utbyggingen vil være fullt i tråd med denne, som sier bl.a. ”I et landskapsvernområde må det ikke settes i verk tiltak som kan endre det vernede landskapets særpreg eller karakter vesentlig”.
Avslutningsvis vil vi opplyse om at vi vil føre saken videre, og at den vil bli behandlet på ordinært årsmøte i Ekne Småbåthavn 8.mars “.

Nedenforstående brev ble sendt Ekne Småbåthavn til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag som en kommentar til Lunds brev. 

Utfyllende opplysninger til søknad om utvidelse av Ekne Småbåthavn
Vi viser til vår ”Søknad om igangsettingstillatelse – 1719/158/3 – Falstadberget ” til Innherred Samkommune, brev sendt Dere 29.02.2012 av kommunen, og ”Innvendinger til søknad om utvidelse av småbåthavna på Ekne” i brev fra Roar A. Lund 12.03.2012.
Roar A. Lund hevder utvidelsen er uheldig med hensyn til miljø og friluftsinteresser. Han stiller også spørsmål ved det rettmessige grunnlaget for dagens størrelse på havneanlegget.

Miljø og friluftsinteresser
Vi vil hevde at omtalte brev fra Lund er satt sammen av subjektive påstander. Vi vil gjerne påpeke og tilbakevise disse ved en felles befaring på området. Vi hevder at sjøfugl, fiskeinteresser, badeinteresser og friluftsaktivitet forøvrig er godt ivaretatt med dagens anlegg og den planlagte utvidelsen.

Rettmessig grunnlag for dagens havneanlegg
Dagens småbåthavn med tilhørende landanlegg vil vi opplyse om er utviklet i god dialog og godt samarbeid med Levanger Kommune og Innherred Samkommune. Vi har søkt etter beste evne å følge gjeldende regelverk og føringer som er gitt.

Avslutningsvis mener vi at vårt anlegg viderefører en tradisjon med havn i en bygd ved fjorden hvor beboerne vet å benytte dette til rekreasjon og fritidsaktivitet. Det store flertallet av innbyggerne vet således å støtte opp om dette miljøskapende tiltaket. Vi registrerer at det er beboere i en – 1 - fritidsbolig som er kritiske til dette.

Vi håper at fylkesmann og øvrige myndigheter i den kommende behandlingen vil vektlegge vårt syn på hvordan nærområdet bør utformes og miljø ivaretas.

29.03.2012 Mottok samkommunen en uttalelse fra Norsk Ornitologisk forening (NOF) der de uttaler at de er negative til den omsøkte utvidelsen av småbåthavna. Til orientering er ikke forbundet en høringspart i denne saken. 

02.04.2012 kom Fylkeskommunen med sin høringsuttalelse, der de anbefaler kommunen å utarbeide en reguleringsplan som også omfatter småbåthavna.

03.04.2012 mottok Innherred-Samkommune høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Kort oppsummert råder også Fylkesmannen kommunen til å få ordnet en reguleringsplan for området.

Innherred-Samkommune hadde den 13.04.2012 møte på Ekne småbåthavn, med representanter fra Ekne småbåthavn, Pål Austeen og Herbjøn Vinje. Fra kommunen møtte Torbjørn Sirum, Kirstine Karlsaune, Audhild Slapgård, Håvard Heistad og John Helge Holmen. Formålet med møtet var å se hvordan anlegget ser ut i dag, kartlegge behovet for en reguleringsplan, samt veiledning i prosessen videre.

11.04.2012, sendte tiltakshaver inn en revidert søknad, der det søkes om en midlertidig plassering av pilaren i påvente av å komme i gang med reguleringsarbeidet.

17.04.2012, ble saken på nytt sendt på høring, ettersom at det er ny plassering av pilaren samt at det nå kun er snakk om en midlertidig plassering.

16.05.2012, kom uttalelsen fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Den nye uttalelsen er i samsvar med den forrige, og fylkesmannen fraråder kommunen å dispensere fra planen.

Innherred-Samkommune har pr.dags dato ikke mottatt noen ny uttalelse fra Fylkeskommunen. Innherred-Samkommune går derfor ut ifra at de opprettholder sitt standpunkt som i brev av 02.04.2012.  
   
Nabovarsling:
Det er foretatt tilstrekkelig nabovarsling i samsvar med plan og bygningslovens paragraf 21-3, til den opprinnelige søknaden.
 
Når det gjelder nabovarsling til den reviderte søknaden, er det ikke gjennomført noen ny nabovarsling. Kommunen er av den oppfatning at dette ikke er nødvendig siden alle sider av saken ble godt belyst første gang, samt at den reviderte søknaden ikke medfører noen særlige endringer i forhold til de punktene som ble bemerket av Roar Lund. Kommunen har av den grunn tatt Lund sine merknader til den første søknaden med i vurderingen av midlertidig denne søknaden.   

Vurdering:
I henhold til plan- og bygningslovens § 19-2 første ledd, har kommunen ”adgang til å gi varig (…) dispensasjon fra bestemmelser fastsatt (…) i medhold av denne lov”.

Utgangspunktet er således at kommunen kan gi dispensasjon fra gjeldende plan. Forutsetningen for slik adgang som nevnt i første ledd, er imidlertid at ”hensyn bak bestemmelsen det dispenseres fra (…) [ikke] blir vesentlig tilsidesatt” og videre at en samlet vurdering tilsier at fordelene med å gi dispensasjon er ”klart større enn ulempene” jf. pbl. § 19-2 annet ledd.

Ordlyden i § 19-2 annet ledd gir som utgangspunkt uttrykk for en høy terskel for at dispensasjon skal kunne gis. Dette bekreftes i bestemmelsens forarbeider (Ot.prp.nr.32 2007-
2008) hvor det uttales at dispensasjon ikke skal være en kurant sak. Det vises til at dispensasjon ikke må undergrave planene som informasjons- og beslutningsgrunnlag.

Med en utvidelse på 20 båtplasser er det klart at det vil bli økt aktivitet i området. Dette medfører selvfølgelig både fordeler og ulemper for de som bor i nærmiljøet. Fordelene med økt aktivitet er at flere kan bli oppmerksomme på selve plassen Ekne, som i det lange løp kan føre til økt bosetting.  

I planprosessen vil alle slike problemstillinger bli godt belyst og utredes før man tar endelig standpunkt til både plassering og selve utvidelsen. Kommunen ser positivt på at tiltakshaver er innstilt på å få regulert området, slik at man kan oppnå en helhetlig og god løsning for både friområdet, parkeringsplasser, plasser til vinteropplag for båt, kiosk salg og eventuelle andre servicefunksjoner og skape en helhetlig løsning.  

Videre er det slik at midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg, jf. 20-1 første ledd bokstav j, ikke må plasseres slik at de hindrer allmenn ferdsel eller friluftsliv, eller på annen måte fører til vesentlig ulempe for omgivelsene. Jf. pbl. § 30-5.

Her er det altså snakk om en flytebrygge/pir på 40 meter som kobles på det eksisterende anlegget for en periode på inntil 2 år. Denne bryggen/piren blir liggende i vannet, og kommunen kan ikke se at dette tiltaket er til hinder for allmenn ferdsel eller friluftsliv, eller på noen måte er til vesentlig ulempe for omgivelsene.  Plan og bygningslovens § 30-5 er således ikke til hinder for at tiltaket gjennomføres.

Trafikk
Når det gjelder økt trafikk i området, som følge av utvidelsen har kommunen fått opplyst av tiltakshaver at ca halvparten av de som står på venteliste for båtplass i dag er innbyggere som er bosatt på Ekne. Disse bor i gangavstand til småbåthavna.

Lund påpeker i sin nabomerknad at det har blitt en merkbar trafikkøkning som følge av at etablering av småbåthavna samt serviseringstilbudet i helgene. Her oppleves det besvær både i forhold til støv, støy samt høyfart.  

Veien som leder ned til friluftsområdet og småbåthavna er en forholdsvis smal kommunal grusvei. Utgangspunktet er således at alle og enhver skal kunne benytte seg av denne veien, uavhengig av småbåthavna.

Fartsgrensen på strekningen er satt til 30 km/t. Dette må man anta har med antall avkjørsler, beliggenhet, standarden på veien samt at man ønsker å unngå støv og støy plager i størst mulig grad for de som bor tett inntil veien. Lund nevner også at det har vært hyppig overtredelser av fartsgrensen. Når det gjelder overtredelse av fartsgrensen er ikke dette en sak for kommunen, men for politiet.

Noe som taler i mot at dispensasjon skal gis er plassmangel. Dette både i forhold til båtopplag og parkerings areal.

Fuglefredningsområdet 

I underkant av 300 meter fra småbåthavna ligger Falstad fuglefredningsområde.
Lund ytrer en skepsis til utvidelsen, siden utvidelsen vil medføre at småbåthavna kommer enda nærmere fuglefredningsområdet enn hva som er tilfellet på nåværende tidspunkt. Dersom småbåthavna kommer enda nærmere, er Lund redd for konsekvensene dette vil ha spesielt for ærfugl.  

Slik som saken står nå er det søkt om en midlertidig plassering av flytebrygge/pir, som gjør at båtplassene kan benyttes i påvente av planprosessen. Den plasseringen som er omsøkt vil ikke medføre at småbåthavna kommer noe nærmere fuglefredningsområdet enn hva som er status i dag.

Generelt kan det sies at slike småbåtanlegg av og til kan skape laguner hvor brakkvannsarter trives.

Båttrafikk i fredningsområdet

Når det gjelder båttrafikk i fredningsområdet, ser kommunen alvorlig på dette, dersom dette er tilfelle. Slik skal ikke forekomme. Kommunen oppfordrer tiltakshaver til å informere alle som har båtplasser ved småbåthavna om fredningsområdet og be om at dette respekteres.

Videre er det et faktum at fredningsområdet ligger på et langgrunt område, noe som gjør at båter med motor vil ha problemer med å komme seg til fredningsområdet særlig ved fjæra sjø.

Friluftsliv

Ved å tillate denne midlertidige utvidelsen er man med på å gi flere muligheten for å komme seg ut på sjøen. Anlegget er tilrettelagt for at også bevegelseshemmede kan komme seg i land på dette anlegget. Denne småbåthavna er åpen for allmenferdsel, og har noen gjesteplasser. Dette er med på å øke aktiviteten på Ekne og flere får nyte godt av det eksisterende friluftsområdet som ligger like ved småbåthavna.

Det er også en realitet at man ved utvidelser av eksiterende anlegg, er med på å unngå utbygging av nye private enkelt anlegg.  
 
Videre må man kunne si andre fordeler ved å tillate denne midlertidige plasseringen er at Eknesmåbåthavn oppnår den løsningen som fremstår som mest hensiktsmessig på dette tidspunktet, i påvente av reguleringsplanen. Denne midlertidige plasseringen må kunne anses som en hensiktsmessig og god utnyttelse av det allerede eksisterende anlegget, samt det faktum at man unngår at noe nytt landområdet blir benyttet til for eksempel landfeste. I forarbeidene til pbl § 19-2 er det understreket at vilkårene for dispensasjon ikke må bli så strenge at de hindrer hensiktsmessig utnyttelse av gjenstående arealer. Kommunen kan ikke se at reguleringsplanens formål, hindrer denne midlertidige plasseringen. Da det ikke skal foretas inngrep i området.

Innherred-Samkommune er av den oppfatning at dette er en god løsning. Dette på bakgrunn av at man ikke benytter noe nytt landområde i forbindelsen med utvidelsen. Det er kun snakk om en utvidelse i vannet. Anlegget vil ikke komme noe nærmere fuglefredningsområdet enn hva som er tilfellet i dag.

Kommunen kan heller ikke se at dispensasjonen som sådan, vil danne noe mønster for senere avgjørelser innenfor samme planområde. Kommunen har vurdert saken og kommet frem til at hensynene bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra, ikke vil bli “vesentlig tilsidesatt” samt at fordelene ved å gi en dispensasjon er “klart større enn ulempene”. Vi finner dermed at vilkårene i pbl § 19-2 er oppfylt, slik at dispensasjon kan gis.

Med hjemmel i pbl § 19-2, gir kommunen med dette Ekne Småbåthavn midlertidig tillatelse til oppføring av flytebrygge/pir i inntil 2 år, i påvente av reguleringsplan.
    Til toppen av siden

Publisert: 05.05.2011 09:50 Sist endret: 29.08.2012 15:59
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051