Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 26.08.15 - sak 53/15 - Detaljregulering for Nesset oppvekstsenter

Kirstine Karlsaune - klikk for personkort
Saksbehandler: Kirstine Karlsaune
Arkivsaknr: 2014/8897
Nina Elisabeth Berget - klikk for personkort
Saksordfører: Nina Elisabeth Berget, AP


vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 10.06.15 42/15
Plan- og utviklingskomiteen 26.08.15 53/15
Kommunestyret    

 

Rådmannens forslag til innstilling:

Detaljregulering for Nesset oppvekstsenter, sist rev. 27.05.2015, med bestemmelser sist rev. 12.08.2015, vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-12

Vedlegg:

1

Planbeskrivelse mottatt 27.05.2015 PDF

2

Plankart sist rev. 27.05.2015 PDF

3

Reguleringsbestemmelser sist rev. 12.08.2015 PDF

4

Ros-analyse Nesset oppvekstsenter PDF

5

Geoteknisk vurdering, Sweco 27.01.2015 PDF

6

Utomhusplan foreløpig 05.05.2015 PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Reguleringsplan for Gjemble øvre del, stadfestet 09.12.1977.

Saksopplysninger:

Planområdet er på ca. 27 daa og ligger på Nesset, øst for Gjemblevegen. Det foreslås utvidelse av eksisterende skoleanlegg mot syd, samt utbedring av forhold for parkering og trafikkavvikling i tilknytning til anlegget. Ca. 5,3 daa dyrka mark inkludert skråning opp mot Nesseguttbanen foreslås omdisponert fra jordbruk til undervisning.

Planforslaget har ligget ute til offentlig ettersyn iht. Plan- og utviklingskomiteen i Levanger sitt vedtak i møte den 10. juni 2015, sak 42/15. Offentlig ettersyn ble kunngjort den 13.06.2015 og berørte parter ble tilskrevet med brev av 11.06.2015. Kommunens barnerepresentant er også gitt mulighet for uttalelse. Høringsfristen var 31. juli 2015.

Det er mottatt følgende uttalelser:

01  Sametinget, 19.06.15

02  Asbjørn Granli, 22.06.15

03  Statens vegvesen, 25.06.15

04  Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, 25.06.15

05  Nord-Trøndelag fylkeskommune, 22.07.15

06  Nessegutten IL, 31.07.15

07  NVE, 12.08.15 (kort kommentar)

I det følgende er høringsuttalelsene oppsummert og evt. kommentert:

01  Sametinget, 19.06.15

Sametinget kjenner ikke til at det er registrert automatisk freda samiske kulturminner i det omsøkte området, og har derfor ingen spesielle kulturminnefaglige merknader til planforslaget. Sametinget minner om det generelle aktsomhetsansvaret, og foreslår følgende bestemmelse:

Kulturminner og aktsomhetsansvaret.

Skulle det under bygge- og anleggsarbeid i marken komme fram gjenstander eller andre spor som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og fylkeskommunen omgående, jf. lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 annet ledd. Kulturminnemyndighetene forutsetter at dette pålegg formidles videre til dem som skal utføre arbeidet i marken.

Sametinget minner forøvrig om at alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk freda ifølge lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 4 annet ledd. De gir eksempler på slike kulturminner. Mange av disse er fortsatt ikke funnet og registrert av kulturminnevernet. Det er ikke tillatt å skade eller skjemme et freda kulturminne, eller sikringssonen på 5 m rundt kulturminnet, jf. kml. §§ 3 og 6.

Kommentar:

Foreslått bestemmelse er tatt inn som fellesbestemmelse § 1.5.

02  Asbjørn Granli, 22.06.15

Granli er eier av gnr. 4, bnr. 52, og blir nærmeste nabo til parkeringsplass o_P2 (drop- off) til Nesset oppvekstsenter. Han gjør oppmerksom på at han er eier av en dyretransportbil, og har hatt parkeringsplass i 28 år på nevnte område. Denne parkeringsplassen er han daglig avhengig av, og ønsker forslag til hvordan dette løses.

Kommentar:

Levanger kommune ved Bygg og eiendom har den 03.07.15 svart at det ikke foreligger noen avtale mellom Granli og kommunen vedrørende bruk av arealet, og at hans ønske om fortsatt bruk av arealet til privat parkering ikke kan etterkommes. Da Nessegutten har planlagt ny parkeringsplass på arealet ved samfunnshuset, foreslår kommunen at Granli tar kontakt med Nessegutten angående parkering av dyretransportbil.

03  Statens vegvesen, 25.06.15

Avkjørsel til området og koblinger mellom fortau og gangfelt har fått en bedre utforming med foreslått løsning. Avgrensa arealer mellom hente/bringe-aktivitet og areal for myke trafikanter vil bidra til en mer oversiktlig og trafikksikker situasjon innenfor skoleområdet.

Plankartet viser at det er planlagt for fortau i planområdet, og ikke gang- og sykkelveg. Riktig reguleringsplanformål bør rettes opp i plankartet.

Vegvesenets merknader til sykkelparkeringsplasser er fulgt opp i planbestemmelsene, der det er satt et minimumsantall for permanente sykkelparkeringsplasser.

Kommentar:

Plankartet viser egentlig fortau, som benevnes gang- og sykkelveger. Vi mener planen likevel er forståelig, selv om fortau først og fremst er for gående. Ifølge trafikkreglenes § 18 nr. 3 er det likevel tillatt å sykle på fortauet når gangtrafikken er liten og syklingen ikke medfører fare eller er til hinder for gående.

04  Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, 25.06.15

Landbruksavdelingen:

Ut fra regionale og nasjonale jordvernhensyn vurderer landbruksavdelingen det som positivt at parkerings-, leke- og oppholdsarealer her delvis er løst gjennom sambruk med tilliggende idrettsanlegg. Landbruksavdelingen innser at det er knyttet store samfunns-interesser til utbyggingen, og har på denne bakgrunn ingen ytterligere merknader.

Miljøvernavdelingen:

I forhåndsuttalelse 2.3.2015 forutsatte Miljøvernavdelingen at planen legger «Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging» til grunn, og bl.a. følger opp denne ved å sette av tilstrekkelig areal til sykkelparkering. Det er positivt at det er tatt inn krav om antall sykkelparkeringsplasser i reguleringsbestemmelsene. Statens vegvesen sin norm for minimum antall parkeringsplasser for sykkel er imidlertid 0,7 plasser pr. elev. Her er det planlagt med 190 sykkelparkeringsplasser på 530 elever, noe som gir knapt 0,4 plasser pr. elev. Miljøvernavdelingen tilrår kommunen å se på muligheten for å utvide arealet for sykkelparkering.

Kommunalavdelingen - samfunnssikkerhet og beredskap:

Det er gjennomført en begrenset ROS-analyse for tiltaket samt en geoteknisk vurdering. Det som er identifisert som mulig risiko følges opp gjennom tiltak bl.a. bestemmelser.

Kommentar:

Bestemmelsenes § 3.8 gir kun minstekrav for sykkelparkering. Flere plasser kan likevel opparbeides. Sykkelhåndbokas norm for minimum antall sykkelplasser for skoler, på 0,7 sykkelplasser pr. elev, virker mye på en barneskole når elevene først får sykle til skolen fra slutten av 4. klasse. Dvs. at hovedsakelig 5. til 7. klasse og noen ansatte sykler. Dersom det er 530 elever / 7 klassetrinn = 76 elever pr. klassetrinn og alle i 5. til 7. klasse sykler trengs 228 plasser for disse elevene. Minstekravet er ikke endret, men vi tilrår likevel flere sykkelplasser enn minstekravet. 

05  Nord-Trøndelag fylkeskommune, 22.07.15

I vår uttalelse til varsel om oppstart har vi framholdt at prosessen må legges til rette for at blant andre barn og unge har mulighet til å delta. Skolen er barnas arbeidsplass og hverdagsmiljø. Plansaken gjelder utbygging av et skoleanlegg; Nesset oppvekstsenter, og da er det særlig viktig at barn og unge blir hørt. Vi kan ikke se av beskrivelsen at barn har medvirket. Barn og unge kan gi viktige innspill i saker der de blir berørt. I tillegg vil det være en viktig demokratiopplæring for barn og unge å delta i slike prosesser. Det forhold at Levanger for tiden ikke har barnerepresentant bør ytterligere tilsi at barn og unge blir direkte hørt.

Det er relativt godt utbygd gang- og sykkelvegnett i området og kort avstand til store boligområder. Skoleanlegget er dimensjonert med 190 sykkelparkeringsplasser for i alt ca. 530 elever og 50 ansatte. Ut ifra de gode sykkelmulighetene som finnes synes antall sykkelparkeringsplasser noe knapt.

Planen gir rom for 35 parkeringsplasser for bil som gir ca. 0,7 bilplasser pr. ansatt. Overordnet plan stiller krav om 1,5 bilplasser pr. ansatt. Det argumenteres med mulighet for parkering ved Sportsklubben Nesseguttens bane like ved. For å sikre dette mener vi at avtale om sambruk i § 3.7 må presiseres til å gjelde både idretts- og parkeringsareal.

Skolens uteareal for leik og opphold er for lite i forhold til antall elever på skolen. Ved avtale om sambruk av idrettsareal med Sportsklubben Nessegutten, synes dette likevel å være en akseptabel løsning. Det bør likevel vurderes hvordan dette arealet kan gi mulighet for mer allsidig aktivitet i tillegg til ballspill.

Det må legges vekt på universell utforming i utearealet. Det er spesielt viktig å sikre tilgjengelige og rasjonelle forbindelser mellom atkomstveg og ulike aktivitetsområder.

Kulturminner:

Fylkeskommunen har gjennomført arkeologiske påvisningsundersøkelser i dette planområdet. Se blant annet vårt brev av 19.05.15. Det ble ikke påvist arkeologiske kulturminner i området. Etter vår vurdering finner vi derfor at det ikke foreligger slik konflikt, jfr også KML § 8.1. Vi har derfor ingen innvendinger til planen.

Det kan likevel fortsatt ligge ukjente automatisk freda kulturminner under nåværende markoverflate i eller inn mot planområdet. Vi vil derfor minne om aktsomhets- og meldeplikten etter kulturminnelovens § 8.2 dersom noen treffer på slike kulturminner under det videre arbeidet med planforslaget eller byggearbeidene. Dette pålegget må videreformidles til de som skal foreta arbeidet.

Kommentar:

Ny barnerepresentant er gitt anledning til uttalelse.

Antall sykkelplasser: Se vår kommentar til fylkesmannen.

Bestemmelsenes § 3.7 Avtale om sambruk er supplert iht. innspill.

Øvrige innspill tas til orientering, og kulturminnelovens aktsomhetsplikt forutsettes fulgt opp av tiltakshaver. § 1.5 om kulturminner er tilføyd etter forslag fra Sametinget.

06  Nessegutten IL, 31.07.15

Sportsklubben Nessegutten ser mye positivt i planen, men foreslår utbedringer for å øke trafikksikkerheten nå som dette blir barneskole. Planforslaget bærer preg av at alt skal løses innenfor kommunens areal. Nessegutten mener det bør tenkes større, og er positive til at man ser skolens og klubbens areal under ett. Hovedpoenget deres er å rute majoriteten av de myke trafikantene bort fra det vanskelige krysset Gjemblevegen/Åsgårdsvegen. For å få til dette må noe av Nesseguttens areal benyttes til gang-/sykkelveg, noe som allerede ligger inne i klubbens anleggsplan. Ny parkeringsplass mellom Gjembleskorsen og samfunnshuset ligger også i klubbens planer, og dette mener de bør utnyttes i reguleringsplanen. Med tilgang til denne p-plassen både på dag- og kveldstid vil det ikke kreves like stor p-plass ved busstoppen. Dette gir muligheter for å få til en enda tryggere skolevei.

Krysset Gjemblevegen/Åsgårdsvegen er meget trangt og kaotisk i dag, og med økt antall elever gående og på sykkel, i tillegg til flere biler, blir dette trolig et vanskelig punkt også etter omregulering. Det virker for trangt for både avstigningssone og gang/sykkelsti i dette krysset. Nessegutten mener myke trafikantene bør ledes utenom dette området.

Nessegutten ønsker å få til asfaltert løype rundt banene opp til Gjemblevegen på sørsiden av anlegget. Dette gir muligheter for å bedre trafikksikkerheten. I tillegg velger mange myke trafikanter fra nord en sti gjennom skogen ned til eksisterende parkeringsplass.

Forslag:

  • Stien som i dag går inn til parkeringsplassen utbedres for å tilrettelegge for at myke trafikanter kommer denne veien.
  • Bussveien rundt parkeringsplassen reduseres noe i lengde (men ikke i bredde da svingen har liten radius fra før) for å få syklister/gående rundt busslomma.
  • «Kiss and ride» flyttes inn mot busstopp.
  • Reguleringsplanen tar utgangspunkt i at myke trafikanter fra sør/øst kommer på utsiden av Nesseguttens anlegg, rett bort på sykkelparkeringen. Se skisse under.

Klikk for større bilde

Nesseguttens planer om rulleskiløype og ny p-plass gir en del muligheter som de mener ikke er utnyttet godt nok i planene. De konkluderer med at kommunen og Nessegutten sammen kan få til en bedre løsning enn det som er skissert i planforslaget.

Kommentar:

  • Dersom planen skal endres og det kan få betydning for berørte parter (deriblant naboer) vil det utløse behov for ny høring. Nesseguttens forslag til alternativ trafikk-/parkeringsløsning er delvis av en slik art. En eventuelt mindre detaljert plan som kunne åpnet for senere vurdering av andre løsninger er heller ikke aktuelt, da kommunen har forutsatt at dagens parkering for ansatte og busser beholdes.
  • Nevnte sti ligger i formålet annen veggrunn – grøntareal (nordøst i planområdet). Formålet er ikke til hinder for at stien kan oppgraderes, men den leder ned på trafikkareal for bl.a. busser. § 4.2 er supplert med mulighet for sti/gangforbindelse. Det hadde vært positivt å føre traseen helt fram til skolen, men tilgjengelig areal er knapt og kommunen har ikke intensjoner om å endre på areal for busser m.m.
  • Det er positivt om Nessegutten innenfor egen eiendom kan opparbeide en gang-/sykkelveg (rulleskiløype) som kan fungere som en snarveg for folk sørfra.
  • Å evt. flytte «kiss and ride» lenger inn i området vil gi økt trafikk langs en større del av skolevegen samt omkring parkeringsområdet som omkranses av eneboliger. Arealet virker noe knapt, men det anses likevel som en forbedring.
  • Å evt. flytte gangfeltet over Gjemblevegen sørover kan medføre uønsket ferdsel utenom gangfelt, da folk gjerne tar snarveger.


07  NVE, 12.08.15

På grunn av dårlig kapasitet har NVE dessverre ikke muligheten til å skrive uttalelse til alle reguleringsplaner som kommer inn. Men NVE har lest gjennom reguleringsplan for Nesset oppvekstsenter som ivaretar geoteknikk på en god måte og NVE har derfor ingenting å kommentere. 

Endringer av planen etter offentlig ettersyn / høring

I samråd med tiltakshaver er det gjort følgende endringer:

Reguleringsbestemmelsene

§ 1.5 om kulturminner og aktsomhetsansvaret er tilføyd.

§ 3.7 Avtale om sambruk er supplert med hensyn til parkering.

§ 4.2 er supplert med mulighet for sti/gangforbindelse.

§ 4.3: Minimum antall parkeringsplasser er endret fra 35 til 32.

Vurdering:

Høringsuttalelsene er delvis imøtekommet. Forhold som ikke er imøtekommet er innspill fra nabo (om parkering på kommunal grunn), vegvesenets innvending til formålsbruk, fylkesmannens og fylkeskommunens råd om mer sykkelparkering (kommunen kan likevel vurdere flere plasser enn minstekravet) samt Nesseguttens forslag til endra trafikkløsninger.

Kravet om min. antall parkeringsplasser i bestemmelsenes § 4.3 var feil i høringsversjonen og er endret fra 35 til 32, da det er dette som er mulig å få til.

Rådmannen tilrår at det innstilles på at vedlagte planforslag vedtas.

Til toppen av siden

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 10.06.2015

Saksordfører:

Nina Elisabeth Berget, AP

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Følgende tilføyes bestemmelsene:

§ 3.10 «Geoteknisk vurdering, som dokumenterer tilfredsstillende stabilitet, skal vedlegges søknad om ramme-/byggetillatelse, jf. Notat Geo-01 «Geoteknisk vurdering for reguleringsplan» datert 27.01.2015 fra SWECO».  

Vedlagte forslag til detaljregulering for Nesset oppvekstsenter, med overnevnte endring, sendes på høring og legges fram for offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10.

Til toppen av siden

Rådmannens forslag til vedtak:

Følgende tilføyes bestemmelsene:

§ 3.10 «Geoteknisk vurdering, som dokumenterer tilfredsstillende stabilitet, skal vedlegges søknad om ramme-/byggetillatelse, jf. Notat Geo-01 «Geoteknisk vurdering for reguleringsplan» datert 27.01.2015 fra SWECO».  

Vedlagte forslag til detaljregulering for Nesset oppvekstsenter, med overnevnte endring, sendes på høring og legges fram for offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10

Vedlegg:

1

Planbeskrivelse mottatt 27.05.2015 PDF

2

Plankart sist rev. 27.05.2015 PDF

3

Reguleringsbestemmelser mottatt 27.05.2015 PDF

4

Ros-analyse Nesset oppvekstsenter PDF

5

Geoteknisk vurdering, Sweco 27.01.2015 PDF

6

Utomhusplan foreløpig 05.05.2015 PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Reguleringsplan for Gjemble øvre del, stadfestet 09.12.1977.  

Saksopplysninger:

Bakgrunn

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for en utvidelse av eksisterende skoleanlegg mot syd, samt forbedre forhold ved parkering og trafikkavvikling i tilknytning til anlegget. 

I forbindelse med omlegging av skolestruktur i Levanger vil skolen fra høsten 2016 endres til Nesset oppvekstsenter, en barneskole for 1.-7. trinn for inntil 532 elever med skolefritidsordning. I den forbindelse er det avdekket et behov for en betydelig arealutvidelse som ikke er vurdert hensiktsmessig å realisere innenfor formålsgrenser i gjeldende plan. Ca. 5,3 daa dyrka mark inkl. skråning opp mot Nesseguttbanen foreslås omdisponert fra jordbruk til undervisning.

Planen er utarbeidet av Arkitektkontoret KVADRAT AS for Levanger kommune. Prosjektering av veg er utført av Norconsult AS.

Planområdet

Planområdet er på ca. 27 daa og ligger på Nesset, øst for Gjemblevegen. Areal med undervisningsformål utgjør ca. 21 daa. Området omkranses av dyrka mark, noen boliger i nordøst samt idrettsanleggene til Sportsklubben Nessegutten i sørøst. Bergvinhaugen med lysløypeanlegg ligger nordvest for skolen.

Foruten kommunal eiendom inngår deler av eiendommene 4/1, hjemmelshaver Knut Ivar Gjemble og 4/4, hjemmelshaver Sportsklubben Nessegutten.

Forslagsstiller har innledet forhandlinger med hjemmelshaver for eiendommen 4/1 med det formål å erverve den del av eiendommen som berøres av planforslaget. Hjemmelshaver har så langt stilt seg positivt til dette. Del av planområdet som omfatter eiendommen 4/4 er gjennomgått og avklart i møte med Sportsklubben Nessegutten.

Planstatus

Gjeldende kommunedelplan fra 2000 viser til at dette er et område med reguleringsplan som fortsatt skal gjelde. Planområdet ligger innenfor reguleringsplan for Gjemble øvre del, stadfestet 09.12.1977, som bl.a. tillater offentlig bebyggelse i 2 etasjer.

Planforslaget er i hovedsak i tråd med eksisterende plan, men område i forbindelse med adkomst fra Gjemblevegen i nordøst, er gitt en betydelig høyere detaljeringsgrad og differensiering av formål innunder trafikk, parkering og areal for gående og syklende. Utvidelse av arealformål undervisning er i gjeldende plan regulert til jordbruksformål.

Kommunen har i oppstartsmøte 08.12.14 vurdert at planarbeidet ikke krever en konsekvensutredning.

Planforslaget

Generelt

Området foreslås regulert til bebyggelse og anlegg (undervisning), samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (kjøreveg, gang/sykkelveg, annen veggrunn - tekniske anlegg og grøntareal, parkering og parkeringsplass).

Bebyggelsen

Området foreslås regulert til undervisningsbygg med tilhørende utomhusanlegg, sykkelparkering, internveger med videre. Eksisterende skolebygg inngår i planen, og omriss av planlagt bebyggelse er vist.

Grad av utnytting: Det foreslås 25 %-BYA (prosent bebygd areal) innenfor undervisningsformålet. Dette gir mulighet for 5250 m2 BYA. Dette skal gi tilstrekkelige rammer for planlagt utvidelse av skolebygget og samtidig gi mulighet for å gjennomføre mindre omfattende kapasitetsutvidelse(r) av skoleanlegget i framtiden.

Byggehøyde: Det foreslås maks gesimshøyde på 9 meter over gjennomsnittlig planert terreng.

Biladkomst og gang-/sykkelveg

Planforslaget innebærer en omlegging av avkjøring fra Gjemblevegen og flytting av avkjøring inn til Sportsklubben Nessegutten. Formålet har vært å skape bedre visuell oversikt i en situasjon med potensiell fare for ulykker. Samtidig har det vært viktig med tilstrekkelig plass til å etablere gang- og sykkelveg inn fra Gjemblevegen på begge sider av T-kryss hvor gående/syklende ikke må krysse avkjørselsveg i tilknytning til selve krysset, men at dette skjer på fotgjengerfelt etter avkjørsel til Sportsklubben Nessegutten og drop-off-sonen.

Parkering

Området o_P1 er regulert til parkering/oppstilling og snuplass for buss. I tillegg er det regulert inn avkjørsel for to privateiendommer fra området.

Området o_P2 er regulert til korttidsparkering/drop-off i forbindelse med bringing/henting av elever med personbil.

Eksisterende parkeringsplasser er planlagt videreført som i dag. I bestemmelsene er det krav om 190 sykkelparkeringsplasser, 35 bilparkeringsplasser og 2 HC-plasser for bil i tilknytning til hovedinngang. For 50 ansatte gir det en parkeringsdekning på 0,7 plasser pr. ansatt (eks. HC-plasser).  

Kommuneplanens arealdel fra 2011 har bestemmelse om 1,5 plasser pr. ansatt samt at minimum 5 % av parkeringsplasser i tilknytning til felles parkeringsanlegg skal tilrettelegges for bevegelseshemmede. Det er allikevel åpnet for at man gjennom reguleringsplan kan det fastsettes andre parkeringskrav dersom forholdene gjør dette påkrevet.

Avviket er vurdert akseptabelt da det er et godt utbygd gang- og sykkelvegnett tilknyttet skolen. Skoleanlegget er relativt sentrumsnært og det foreligger tilgjengelige parkeringsareal på tilstøtende eiendom disponert av hjemmelshaver Sportsklubben Nessegutten som kan benyttes i skolens driftstid forutsatt at man utarbeider en avtale med hjemmelshaver. Det er gitt positive signaler fra Sportsklubben Nessegutten angående dette i planprosessen.

Lek og uteopphold

Rammene for skolens utomhusområde med store omkringliggende jordbruks- og grøntområder, umiddelbar nærhet til idrettsanlegg og god avstand til trafikkert bilveg vurderes som gode for barn og unge. Adkomst til skoleområdet sikres ved at det opparbeides gang- og sykkelveier tilknyttet eksisterende gang- og sykkelvegnett som gir barn- og unge mulighet for å trygt bevege seg til og fra planområdet.

Uteoppholdsareal er vurdert ift. råd i Helsedirektoratets rapport, Skolens utearealer – Om behovet for arealnormer og virkemidler, IS-1130. Nesset OS dimensjoneres for 530 elever. Det utløser et krav om et minimumsareal på 15000 m2 nettoareal (> 300 elever).  I tillegg skal det være 25 m2 ekstra pr. elev utover 300 elever, dvs. ytterligere 5750 m2. Totalt krav om netto uteareal – 20750 m2. Nesset Oppvekstsenter har med utgangspunkt i foreløpig utomhusplan et netto uteareal på 15.300 m2 eksklusiv areal for bygninger, parkeringsplasser og annet trafikkareal. For eksisterende skoler med små arealer må minstekravene tilfredsstilles innenfor 200 meter fra skolebygningen. Avvik mellom netto uteareal innenfor skolens eget område og minstekrav utløser behov for sambruk av regulert idrettsareal (19,2 daa) på tilstøtende eiendom. Arealet er benyttet til ballbaner og disponeres av hjemmelshaver Sportsklubben Nessegutten. Det er i bestemmelsene foreslått krav om at avtale om sambruk av idrettsareal på eiendommen 4/4 skal foreligge før det kan gis midlertidig brukstillatelse/ferdigattest til tiltak innenfor området o_U.

Universell utforming

Universell utforming er ivaretatt gjennom reguleringsbestemmelsene. 

Risiko- og sårbarhetsanalyse

I vedlagte ROS-analyse, gjennomført med sjekkliste basert på rundskriv fra DSB, er det gjort risikovurdering av to relevante forhold; Ulykke i av-/påkjørsler og ulykke med syklende/gående. Det går fram at hastighetsbegrensning tilsier kun moderat skadeomfang ved ulykke.

Støy: Det foreligger ikke forhold som har gitt grunnlag for å gjennomføre støymålinger eller utarbeide en særskilt støyutredning i planarbeidet. 

Grunnforhold: Sweco har utført grunnboringer og prøvetaking i november 2014. Planområdet ligger ikke i registrert kvikkleiresone, og det er ikke påvist sensitiv eller kvikk leire i planområdet. Utførte boringer nord og sør for skolen viser finsandig silt over morene, med større mektighet av løsmassene i sør. Torv er også påtruffet i to prøvepunkt. Den geotekniske vurderingen anbefaler videre undersøkelser/vurderinger når mer detaljerte planer foreligger. 

Kulturminner

Arkeologisk forundersøkelse ble gjennomført den 21.04.2015. Undersøkelsen var konsentrert til utvidelsesområdet straks sør for skolebygning og ballbinge. Det ble åpnet åtte sjakter som avdekket til dels tykke myrlag før marint avsatt steril undergrunn. Myrlaget avtar mot øst i undersøkt området der det lengst i nordøst var fløssberg kun ti cm under dagens markoverflate. Under sjaktingen kom det ikke frem noen konflikt med automatisk fredete kulturminner fra tiden før 1537 i planområdet. Slike er heller ikke kjent fra tidligere.

Biologisk mangfold

Det er ikke registrert forhold som må hensyntas.

Vann-, avløp-, energiløsninger

Overflatevann tilkobles eksisterende overvannsledning, med eventuell fordrøyning etter behov. Avklares i detaljprosjektering av tiltak.

Renovasjon

Det er stilt krav til avfallsløsning med nedgravde containere i reguleringsbestemmelser. Plassering av disse er vist som tre fraksjoner plassert mellom fleksibel asfaltflate og internveg syd på foreløpig utomhusplan. Ut over dette er det planlagt plassert komprimator for papp/papir i utebod plassert noe lengre vest langs samme internveg. Det er lagt opp til en organisering hvor renovasjonsbil ikke skal måtte rygge på skoleområdet.

Utbyggingsavtale

Det er i planprosessen og dialog med Sportsklubben Nessegutten avklart at det foreligger gjensidige interesser i utvikling av utomhusanlegg og infrastruktur i planområdet. En evt. utbyggingsavtale mellom Levanger kommune og Sportsklubben Nessegutten vil utarbeides i videre behandling av plansaken.

Planprosess

Medvirkning

Oppstartmøte med kommunen ble avholdt 08.12.14. Varsel om oppstart av planarbeidet ble sendt ut i brev datert 06.02.15. Det er gjennomført en mulighetsstudie og videre et skisse-/forprosjekt for utvidelse av eksisterende skoleanlegg, som har vært førende planarbeidet og endelig planforslag. Det har vært avholdt fellesmøte angående utomhusanlegg med representanter fra Sportsklubben Nessegutten, landskapsarkitekt, planlegger, ansatte fra skolen og Levanger kommune.

Det er mottatt forhåndsuttalelse fra Sportsklubben Nessegutten, Nord-Trøndelag fylkeskommune, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Statens vegvesen.

Disse er oppsummert og kommentert i planbeskrivelsen.

Intern høring i kommuneorganisasjonen av planforslag mottatt 15. mai 2015

I Levanger kommune er kommunalteknikk, Nesheim oppvekstsenter og Nesset ungdomsskole gitt anledning til uttalelse. For tiden har kommunen ingen barnerepresentant som kan høres. Bygg og eiendom er oppdragsgiver.

I Innherred samkommune er landbruk og naturforvaltning, folkehelsekoordinator og kommuneoverlege hørt. Kommuneoverlegen har ingen innspill på dette stadium, men forutsetter at utforming av uteområde kommer senere, bl.a. med sykkelparkering.

Vedlagte reviderte plandokumenter har flere faktaopplysninger.

Vurdering:

Landbruksmessige hensyn - omdisponering av dyrka mark m.m.

Planforslaget er ikke i samsvar med overordnet plan med hensyn til omdisponering av dyrka mark. Kommunedelplanen fra 2000 viser til at eksisterende reguleringsplan skal gjelde, og den viser jordbruksformål der det er foreslått skoletomtutvidelse på ca. 5,3 daa. Utvidelse av skoletomta anses imidlertid å ha så stor samfunnsmessig betydning at Rådmannen mener jordvernet må vike. Eksisterende skolebygning ligger omkranset av dyrka mark, og det virker hensiktsmessig å få sammenheng i bebyggelsen. Å bygge ned skolens uteoppholdsareal er heller ikke noe alternativ. Det er dermed svært begrensede muligheter for utvidelse av skolen uten å ta i bruk dyrka mark.

Tilkomst til dyrka mark med landbruksmaskiner, via skoletomta, er hensyntatt.

Grad av utnytting og byggehøyde 

Området ligger landlig til og foreslått grad av utnytting og byggehøyde virker akseptabel sett i forhold til eksisterende bebyggelse. Foreslått 25 %-BYA gir mulighet for 5250 m2 bebygd areal, og eksisterende + planlagt bebyggelse er oppgitt til ca. 3650 m2. Grad av utnytting er også romslig nok om sykkelparkering på ca. 400 m2 skal medregnes.

Parkering og trafikkløsninger

Ved full kapasitet vil barneskolen ha flere ansatte enn dagens ungdomsskole, men det legges ikke opp til mer bilparkering. Ifølge kommuneplanens arealdel fra 2011 burde det vært 1,5 p-plass pr. ansatt. Forslagsstillers argumenter for lavere dekning (0,7 pr. ansatt) anses akseptabel. Forbedring av trafikkløsninger anses som svært positivt.

Skolens uteareal – minste uteareal (MUA)

Helsedirektoratets rapport fra 2003: «Skolens utearealer – om behovet for arealnormer og virkemidler» anbefaler; minimumsareal ved store skoler (flere enn 300 elever): ca. 15.000 m2. For hver elev over 300 kommer et tillegg på 25 m2. Uteareal er i denne sammenheng areal utenom bygninger, parkeringsplasser og annet trafikkareal.

Overnevnte tilsier at det for 530 elever bør være minimum 20750 m2 uteareal.  

Foreløpig utomhusplan gir uteareal på 15.300 m2.

Foreslått maks grad av utnytting sikrer at ca. 15.750 m2 ikke kan bebygges.

Helsedirektoratets rapport omfatter kun anbefalinger. Rådmannen mener normene kan oppfylles gjennom avtale om bruk av de nærliggende uteanleggene på den vel 19 daa store eiendommen til Sportsklubben Nessegutten. Bestemmelse om avtale (§ 3.7) er det trolig ikke anledning til å gi med hjemmel i plan- og bygningsloven. Dvs. at bestemmelsen kan bli ansett ugyldig. Sambruk av arealer kan likevel være en god løsning

Grunnforhold

På bakgrunn av den geotekniske vurderingen anbefales følgende bestemmelse:

«Geoteknisk vurdering, som dokumenterer tilfredsstillende stabilitet, skal vedlegges søknad om ramme-/byggetillatelse, jf. Notat Geo-01 «Geoteknisk vurdering for reguleringsplan» datert 27.01.2015 fra SWECO».

Forholdet til kravene i kap II i Naturmangfoldloven

Kommunen har vurdert tiltaket iht. prinsippene for offentlig beslutningstaking nedfelt i

Naturmangfoldloven (NML) §§ 8-12 og kommet frem til at det her ikke ligger noe til hinder for gjennomføring av tiltaket som planlagt. Dette med bakgrunn i at det ikke er kjennskap til/påvist prioriterte, truede eller nær truede arter iht. Norsk rødliste for arter 2010, eller utvalgte, truede eller nær truede naturtyper iht. Norsk rødliste for naturtyper 2011 som vil bli skadelidende som følge av tiltaket. Kommunen vurderer at det eksisterende kunnskapsgrunnlaget basert på Naturbasen til Miljødirektoratet og Artsdatabankens artskart samt kommunens egen kjennskap til området er tilstrekkelig ift. sakens karakter og evt. risiko for skade på naturmangfold, jf. § 8. I og med dette legger kommunen til grunn at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger etter de andre miljøprinsippene i naturmangfoldloven §§ 9-12.

Konklusjon

Det er ikke registrert miljø- og samfunnsforhold som taler sterkt imot planforslaget, og Rådmannen tilrår at planforslaget med foreslått endring (bestemmelse ang. geoteknisk vurdering) sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Før sluttbehandling bør det gjennomføres kartforretning for eiendomsgrense i sørvest med dårlig kvalitet.

Til toppen av siden

Publisert: 13.01.2011 14:50 Sist endret: 26.08.2015 15:30
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051