Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 26.08.15 - sak 51/15 - Detaljregulering ny adkomstveg Følkesgrenda

Per Anders Røstad - klikk for personkort
Saksbehandler: Per Anders Røstad
Arkivsaknr: 2013/2625
Svein Erik Veie
Saksordfører: Svein Erik Veie, AP


vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 10.06.15 46/15
Plan- og utviklingskomiteen 26.08.15 51/15
Kommunestyret    

 

Rådmannens forslag til innstilling:

 1. Reguleringsbestemmelsenes §3.4 endres til:
  «§3.4 Vilkår for gjennomføring
  Det må påvises at området er stabilt under anleggsfasen og etter utbygging. Det stilles krav til geotekniske utredninger i tråd med NVE’s veileder «Sikkkerhet mot kvikkleireskred 7/2014». Anbefalingene i utredningen skal følges opp i byggearbeidet.»
 2. Detaljregulering ny adkomstveg Følkesgrenda vedtas deretter i medhold av Plan og bygningsloven § 12-12.


Vedlegg:

 1. Planbeskrivelse, datert 13/5 2015 PDF
   
 2. Plankart, datert 10/5 2015 PDF
   
 3. Planbestemmelser, datert 10/5 2015 PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 1. Høringsuttalelser.

Saksopplysninger:

Sammendrag.

Norconsult fremmer på vegne av Jernbaneverket forslag til detaljregulering av ny adkomstveg til Følkesgrenda i Åsen. Hovedformålet med planen er å sikre vegadkomst på strekningen, slik at den for dårlig dimensjonerte Grennemarken bru over jernbanen, kan legges ned. I tillegg skal areal til busslomme ved E6 på Grennebakken etableres.

Planforslaget krysser en kjent kvikkleireforekomst. Det kom innspill både fra fylkesmannen og NVE i høringsperioden, som gikk på å sikre at dette tas hensyn til på en best mulig måte, i forbindelse med de planlagte byggearbeidene. Ved sluttbehandlingene av planforslaget vil derfor rådmannen foreslå at dette sikres bedre gjennom en endring i reguleringsbestemmelsene.

Høring.

Planforslaget er framlagt for høring og offentlig ettersyn i samsvar med PUK-sak nr 46/15. I forbindelse med høringen og offentlig ettersyn har det innkommet de uttalelser som nedenfor er gjengitt i sammendrag og kommentert:

1. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, datert 25/6 2015

Kommunalavdelingen forutsetter at alle anbefalinger i planbeskrivelsens §5.2 «Geotekniske vurderinger» følges opp, og at krav om dette legges inn i bestemmelsene.

De øvrige avdelingene hos fylkesmannen har ingen merknader til planforslaget.

Kommentar:

Det foreslås at det settes mer konkrete krav om oppfølging av de geotekniske vurderingene (se kommentar til NVE’s høringsuttalelse).

2. Nord-Trøndelag fylkeskommune, datert 24/6 2015

Ny vegtrase vil bety mye for landbruket i området, som nå får en veg som tåler store og tunge maskiner og kjøretøy. Videre vil samfunnssikkerheten bedres og gi tilgang for brannbiler og andre store utrykningskjøretøy. Et positivt tiltak, som fylkeskommunen ikke har planfaglige merknader til. Fylkeskommunen kan ikke se at planen vil være i konflikt med automatisk fredete kulturminner.

3. Jernbaneverket, datert 23/6 2015

Planforslaget er i samsvar med Jernbaneverkets innsendte planforslag. De har derfor ingen merknader ved offentlig ettersyn.

4. Statens vegvesen, datert 2/7 2015

Statens vegvesen har ingen merknader til oversendt planforslag.

5. NVE, datert 10/8 2015

NVE vil råde kommunen å kreve en nærmere geoteknisk utredning i tråd med NVEs veileder for å sikre at tiltaket gjennomføres på en slik måte at en større skredhendelse ikke oppstår, da konsekvensene kan bli store både for E6 og jernbane. Det er viktig at de geotekniske problemstillingene knyttet til stabilitet/skredfare ivaretas i saksbehandlingen videre, samt i utførelsesfasen.

Kommentar:

På grunn av registrert kvikkleireforekomst innenfor planområdet, vil det være særdeles viktig at byggearbeidene utføres etter anbefalinger i gode geotekniske vurderinger. Det er også viktig at dette sikres gjennom reguleringsbestemmelsene til planen. Det foreslås derfor at § 3.4 i reguleringsbestemmelsene endres i tråd med NVE’s anbefalinger:

Ǥ3.4

Det må påvises at området er stabilt under anleggsfasen og etter utbygging. Det stilles krav til geotekniske utredninger i tråd med NVE’s veileder «Sikkkerhet mot kvikkleireskred 7/2014». Anbefalingene i utredningen skal følges opp i byggearbeidet.»

Vurdering:

Planforslaget hjemler en ny og bedre adkomst til Følkesgrenda. Dette vil ikke minst være viktig for landbruksnæringa i området, men også ha betydning i forhold til å bedre tilgangen for tyngre utrykningskjøretøy.

Planforslaget krysser en kjent kvikkleireforekomst. Dette gir utfordringer i forhold til gjennomføringen av planen. Det vil være viktig at de forhåndsregler som kan tas, blir tatt på en best mulig måte. Dette er nå bedre sikret i reguleringsbestemmelsenes §3.4.

Rådmannen vil foreslå at planforslaget, med overnevnte endringer, vedtas.

Til toppen av siden

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 10.06.2015

Habilitet:

Alf Magnar Reberg, SP, ba om vurdering av sin habilitet.

Reberg ble enstemmig vedtatt å anse som inhabil i saken og fratrådte behandlingen.

Nestleder Svein Erik Veie, AP, overtok som møteleder.

Saksordfører:

Svein Erik Veie, AP

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt (10 stemmer).

VEDTAK:

Forslag til detaljregulering for ny adkomstveg Følkesgrenda sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10.

Til toppen av siden

Rådmannens forslag til vedtak:

Forslag til detaljregulering for ny adkomstveg Følkesgrenda sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10.

Vedlegg:

 1. Planbeskrivelse, datert 13/5 2015 PDF
 2. Plankart, datert 10/5 2015 PDF
 3. Planbestemmelser, datert 10/5 2015 PDF


Saksopplysninger:

Bakgrunn.

Norconsult fremmer på vegne av Jernbaneverket forslag til detaljregulering av ny adkomstveg til Følkesgrenda i Åsen. I dag går adkomstvegen fra E6 med bru over jernbanen. Denne brua har bare 2 tonns akseltrykk og 3 meters bredde og det er dermed ikke mulig å bruke til tyngre landbrukstransport. Jernbaneverket ønsker en mer trafikksikker kryssing av jernbanen enn den dårlig dimensjonerte brua. Hovedformålet med planen er derfor å sikre vegadkomst på strekningen, slik at den for dårlig dimensjonerte Grennemarken bru over jernbanen, kan legges ned. I tillegg skal areal til busslomme ved E6 på Grennebakken etableres.

Planområdet.

Planområdet ligger sør for Åsen. Området består i stor grad av dyrka mark og har tilhørende gårdsbebyggelse. Nordlandsbanen og E6 går parallelt rett øst for planområdet. 

Klikk for større bilde

Planstatus.

Området er regulert gjennom kommuneplanens arealdel, hvor området er avsatt til LNFR-formål, og med en hensynssone for ras- og skredfare. Jernbanen og E6 er angitt som viktige samferdselsårer gjennom området.

Klikk for større bilde

Planforslaget.

Generelt.

Planforslaget regulerer ny adkomstveg til Følkesgrenda som erstatning for Grennemarka bru. Planforslaget vil bedre adkomsten for eiendommene vest for jernbanen, og landbruksnæringa vil få en veg som bedre tåler store og tunge maskiner.

Klikk for større bilde

Risiko- og sårbarhetsanalyse.

Den nye planlagte vegen ligger i et område hvor det er registrert kvikkleire. Det er derfor blitt foretatt nærmere grunnundersøkelser, med påfølgende geotekniske vurderinger.  Disse konkluderer med at forekomsten av kvikke/sensitive materialer flere steder langs vegstrekningen tilsier at man må ta hensyn til sikkerhet både i planlegging og gjennomføring av arbeidet. Dette er sikret i forslaget til reguleringsbestemmelser § 3.4.

Risikoen knyttet til trafikksikkerheten er vurdert til å være akseptabel uten tiltak hovedsakelig pga at vegtrafikken som skal på og av E6 samles i færre punkter. 

Kulturminner.

Det er ikke registrert kjente kulturminner i området.

Planprosess.

Medvirkning.

Reguleringsplanoppstart ble kunngjort i Levanger avisa og på internett 20.2.2015. Berørte offentlige myndigheter og naboer ble varslet i brev datert 20.2.2015. Det kom 5 skriftlige innspill til planarbeidet. Sammendrag av innspillene og hvordan de er fulgt opp i planforslaget framgår av punkt 2.2 i planbeskrivelsen.

Vurdering:

Planforslaget hjemler en ny og bedre adkomst til Følkesgrenda. Dette vil ikke minst være viktig for landbruksnæringa i området, men også ha betydning i forhold til å bedre tilgangen for tyngre utrykningskjøretøy.  

Planforslaget medfører ikke vesentlige negative konsekvenser for andre viktige samfunnsinteresser.

Det foreslås at planforslaget vedtas sendes ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn slik at berørte får uttale seg til plansaken.

Til toppen av siden

Publisert: 13.01.2011 14:50 Sist endret: 26.08.2015 15:29
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051