Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 22.01.14 - sak 7/14 - Søknad om ny avkjørsel til eiendommen 1719/6/85 Klostervegen 8 - Trond Viggo Sjøbakk

Odin Magnus Johnson - klikk for personkort
Saksbehandler: Odin Magnus Johnson
Arkivsaknr:  2013/6498 - /1719/6/85
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 22.01.14 7/14

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis det dispensasjon fra «reguleringsplanen Kjønstadmarka boligfelt etappe 1», plan id: L2006007. Det gis dispensasjon til omsøkt avkjørsel gjennom formålet friluftsområde i reguleringsplanen. Bakgrunnen og forutsetninger for dispensasjon er gitt i dette saksframlegget. 

Vedtakene i saken kan påklages i henhold til forvaltningslovens § 28. Det er tre ukers klagefrist fra underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende part, jfr. § 29.

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Trond Viggo Sjøbakk og Camilla Hoff Sjøbakk har søkt om ny avkjørsel til boligtomten med gnr/bnr 6/85 i Kjønstadmarka i Levanger kommune. Den omsøkte avkjørsel vil gå gjennom område avsatt til friluftsformål i reguleringsplanen Kjønstadmarka boligfelt etappe 1. Det er derfor søkt om dispensasjon fra friluftsformålet i reguleringsplanen.

Vedlegg:

1

Dispensasjonssøknad datert 10.11.13 PDF
 

2

Situasjonskart PDF
 

3

Plankart, Kjønstadmarka boligfelt etappe 1 PDF  -  JPG (nettbrett)
 

4

Bilder fra området PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 1. Søknad mottatt 23.09.2013 PDF
 2. Uttalelse Levanger kommune v/Roar Eriksen datert 31.10.2013 PDF
 3. Uttalelse Levanger kommune v/Marit Glæstad Sølvberg datert 05.11.2013 PDF
 4. Brev til andre myndigheter datert 13.11.2013 PDF
 5. Uttalelse Nord Trøndelag fylkeskommune datert 27.11.2013 PDF
 6. Uttalelse Fylkesmannen i Nord Trøndelag datert 06.12.2013 PDF


Saksopplysninger:

Innherred samkommune mottok 10.11.2013 en dispensasjonssøknad om ny avkjørsel til eiendommen 1719/6/85, Klostervegen 8 Kjønstadmarka i Levanger kommune. Den nye avkjørselen vil gå gjennom et friluftsområde i reguleringsplanen for området, og tiltakshaver søker derfor om dispensasjon fra formålet friluftsområde i reguleringsplanen Kjønstadmarka boligfelt etappe 1, plan id: L2006007. Omsøkte tiltak er tegnet inn i situasjonskartet i søknaden. 

Nabovarsling:

Det er gjennomført tilstrekkelig nabovarsling jfr. pbl. 21-3. Det er ikke kommet inn noen merknader til tiltaket.

I brev datert 10.11.13 begrunner Sjøbakk søknaden om dispensasjon på følgende måte:

«Vi ønsker med dette å søke om dispans tinglyst veirett (innkjørsel) fra Nordengbakkan istedenfor fra Klostervegen.

Årsaken til ønsket er at trafikkforholdene vil bli betydelig sikrere og tryggere dersom innkjørselen endres. Det gjelder for naboer, for de som benytter friarealet innerst i Klostervegen, og for oss. I tillegg er tomten vår «ikke-kvadratisk» (som vedlagte kart viser), og det vil være gunstigst med garasje på øverste del av tomten. Helningen på tomten gjør også at det blir gunstigst med garasje der, da det vil gi en slakere og tryggere nedkjørsel enn om innkjørselen er fra Klostervegen.

De forhold samt momentene skissert nedenfor håper vi kan gi grunnlag for en dispans:

 • Klostervegen er smal, svingete, bratt og relativt uoversiktlig i øverste del. Det er ikke plass til at to biler kan passere hverandre. På vinteren blir utfordringen enda større når det er glatt og veien blir smalere på grunn av snø. Disse forhold vil skape mange trafikkfarlige situasjoner. Vi forstår at det ikke har vært enkelt å lage denne veien, da terrenget er bratt og smalt der. Men det skaper altså en del utfordringer. Det har allerede vært bilkollisjon i svingen. 
 • Det er et friareal innerst i Klostervegen (mellom vår tomt og nabotomten). Det vil bli anlagt lekeplass der, i tillegg til et område med friareal der naturen blir stående uberørt. Det blir mange barn (og voksne) som vil benytte friarealet. Klostervegen vil bli brukt for å kommet til friarealet. Da er det en fordel at trafikken i den veien blir redusert. Om det for eksempel kommer barn løpende eller syklende i svingen i Klostervegen vil det absolutt skape trafikkfarlige situasjoner om biler kommer i mot. Helse og sikkerhet vil bli ivaretatt på en bedre måte jo mindre biltrafikk det er i Klostervegen. 
 • Dersom innkjørsel blir fra Klostervegen, må vi først kjøre en nedoverbakke (øverste del av Klostervegen), så flater veien ut, deretter må vi kjøre en oppoverbakke for å komme til huset. Naboen vår har det slik (Klostervegen 6), og tomten / terrenget gjør at det har blitt så bratt opp til huset at de ikke bruker innkjørselen til huset på vinteren når det er glatt. Tilsvarende vil gjelde for oss, da terrenget er slikt. Det slipper vi om vi får innkjørsel fra Nordengbakkan, da blir det bare en slak bakke til garasjen. Om vi må kjøre inn fra Klostervegen vil vi måtte kjøre i relativ stor fart opp bakken til huset / garasjen, og det vil kunne skape mange trafikkfarlige situasjoner da fordi farstøkningen vil skje akkurat ved inngangen til friarealet.
 • Der vi søker innkjørsel er det veldig oversiktlig, slik at det ikke vil skape trafikkfarlige situasjoner. Det vil heller ikke føre til noen ulemper for våre naboer. Tvert imot vil det være fordelaktig da det blir mindre trafikk i Klostervegen.
 • Terreng / naturstatus i dag på området der det søkes om innkjørsel er en masse med grus/steiner som er lagt dit da det ble bygget vei (Nordengbakkan). Det er altså ikke noe natur i form av trær og planter som blir berørt, og dermed ingen inngrepen i naturen / miljøet slik den naturlig har vært. Friarealet der det er skog og der det skal tilrettelegges for lekeplass ligger innenfor vår tomt, og vil ikke bli berørt av en dispans.
 • Det vil ikke være fare for en smitteeffekt og uthuling av reguleringsplanen dersom dispans blir innvilget. Feltet er utbygd (bortsett fra Klostervegen 1og 3, som kun har mulighet til innkjørsel fra Klostervegen). Det er forøvrig allerede gitt dispans til Klostervegen 2 og 4 tidligere. De har fått innkjørsel fra Nordengbakkan heller enn Klostervegen. Men de har ikke friareal mellom tomt og vei, så vi forstår at det krever en mer omfattende behandling for vår del. Det er kanskje ikke relevant i denne søknaden, men det er også gitt dispans på andre forhold i byggefeltet, blant annet har vår nabo (Klostervegen 5) fått flyttet huset 4 meter nærmere tomten vår enn hva reguleringsplanen tilsier. Vi hadde ikke noen innsigelser på det, da det på grunn av terrenget på tomten deres gav dem store fordeler å få flyttet huset nærmere oss.
 • Det vil ikke bli gjort noen endringer i terrenget på tomten vår som fører til at huset og garasjen blir hevet for å komme på terrenghøyden til Nordengbakkan. Ved avkjørsel fra Nordengbakkan blir det en slak nedoverbakke til garasjen. (Tilsvarende om det er innkjørsel på nedersiden, Klostervegen, vil det bli en oppoverbakke til garasjen). Både hus og garasje vil gli naturlig inn i terrenget, og det vil ikke bli ruvende i forhold til de andre husene i feltet /gaten. Det vil harmonere med resten av feltet. Som tidligere nevnt har Klostervegen 2 og 4 fått innkjørsel fra Nordengbakkan, og det uten at husene har blitt hevet. Alle hus på vår side av Nordengbakkan har innkjørsel fra Nordengbakkan, bortsett fra oss og vår nabo i Klostervegen 6, som har utfordringer med bratt innkjørsel som nevnt tid1igere.
 • Fortauet i Nordengbakkan er på motsatt side av der vi søker innkjørsel. Det vil derfor ikke være trafikkfarlig for fotgjengere om innkjørselen endres.
 • Vi forstår at en innkjørsel vil berøre friluftsområde, og at det er strenge regler som gjelder i forhold til dispans da. Vi håper likevel på forståelse for våre synspunkter. Vi kan ikke se at det vil føre til noen større konsekvens for resten av planen. Og vi mener at det vil være en klar overvekt av fordeler sett opp mot ulemper som en eventuell dispensasjon vil medføre.


En dispans vil gi mindre trafikk i Klostervegen og skape en tryggere innkjørsel til huset vårt. Det vil bedre forholdene for sikkerhet og helse, samt tilgjengeligheten til friområde. Vi kan heller ikke se at det vil gi noen negative konsekvenser for miljøet. Kommunen er også positive til en innkjørsel fra Nordengbakkan. Vi har allerede snakket med Marit Glæstad Sølvberg og Roar Eriksen, og de har ikke innvendinger mot at det blir innkjørsel fra Nordengbakkan.

Viser til vedlegg fra dem. Det samme gjelder våre naboer. De er positive til vår søknad. Legger ved signert nabovarsler. Det er bare å kontakte Roar Eriksen (og andre aktuelle) dersom det er ønskelig å få bekreftet at Klostervegen er smal og utfordrende mht trafikksikkerhet. Viser ellers til vedlagte bilder.

Ta gjerne kontakt ved eventuelle spørsmål. Takk.»

Andre myndigheter:

Søknaden ble sendt ut for uttalelse til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Nord-Trøndelag fylkeskommune 13.11.2013, i henhold til Plan- og bygningslovens §19-1 og § 21-5. I tillegg er det innhentet uttalelse fra Fagansvarlig veg i Levanger kommune, Roar Eriksen og Marit Glæstad Sølvberg, rådgiver tomteforvaltning i Levanger kommune.

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag uttalte i sitt brev datert 06.12.13 at hverken landbruksavdelingen, miljøvernavdelingen og kommunalavdelingen ikke hadde noen merknader til saken

Nord-Trøndelag fylkeskommune uttalte i sitt brev datert 27.11.13 at de ikke har noen merknader til saken.

Levanger kommune v/kommunalteknikk v/Roar Eriksen uttaler blant annet følgende i brev datert 21.10.13:

«Levanger kommune v/kommunalteknikk har ingen innvending mot at avkjørselen legges til Nordengbakkan med de begrunnelser som er angitt i søknaden. Dette forutsetter da en tilsvarende tillatelse over det kommunale friområdet.»

Levanger kommune v/Tomteforvaltning v/Marit Glæstad Sølvberg uttaler følgende i e-post datert 05.11.13:

«På bakgrunn av befaring i området ser jeg ingen ulempe med at innkjøring til ovennevnte eiendom legges over friområdet. Nevnte friområde brukes ikke naturlig av andre, slik jeg ser det.»

Vurdering:

I henhold til pbl. § 19-2 første ledd, har kommunen ”adgang til å gi varig (…) dispensasjon fra bestemmelser fastsatt (…) i medhold av denne lov”. Videre kreves det at fordelene med å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering, jfr. pbl. § 19-2 andre ledd.

Det er søkt om dispensasjon fra reguleringsplanen Kjønstadmarka boligfelt etappe 1 i Levanger kommune, plan id: L2006007. Det søkes om dispensasjon fra formålet friluftsområde i reguleringsplanen.

Hovedformålet med planformålet friluftsområde i reguleringsplanen er, slik det er oppgitt i planbestemmelsene, å bevare gammel vegtrasè og nyttes som offentlig tursti, samt at deler av området skal kunne fungere som akebakke på vinterstid. På denne måten skal friluftsområdet i planen sikre en grønn korridor og en sti gjennom området og gi tilgang til lekearealet som er merket med FL1 i plankartet. Spørsmålet blir dermed om de hensynene bak reguleringsplanen blir vesentlig tilsidesatt ved en dispensasjon.

Som hovedregel skal det i henhold til lovens forarbeider (Ot.prp.nr.32) ikke gis dispensasjon fra gjeldende reguleringsplaner av hensyn til deres informasjons- og beslutningsgrunnlag. Innvilgelse av dispensasjon kan medføre at vedtaket kan danne et mønster for senere avgjørelser, hvilket betyr at man i praksis går vekk fra gjeldende reguleringsplan. Dette taler mot at det bør innvilges dispensasjon.

I dette tilfellet vil omsøkte tiltak berøre friluftsområdet helt i enden av det inntegnede området på plankartet. Ved en smidig løsning kan man unngå å berøre stien som er inntegnet på kartet. Sjøbakk skriver selv at området i dag blir brukt som lagring av stein- og grusmasser, og at området som blir berørt per i dag ikke har noen verdi som friluftsområde. Formålet som friluftsområde og det å ivareta sti gjennom området, blir derfor ikke i noen særlig grad berørt som følge av tiltaket. Når det gjelder eventuell «uthuling» av plan, så er allerede de fleste tomtene i planen i ferd med å bygges ut, eller allerede utbygd, slik at faren for at det vil kunne dannes et mønster for senere avgjørelser innenfor planområdet, er forholdsvis liten. Kommunen har vurdert at hensynene bak reguleringsbestemmelsene ikke blir «vesentlig tilsidesatt» ved en dispensasjon fra reguleringsplanen.

Videre er det et spørsmål om en samlet vurdering tilsier at fordelene med å gi dispensasjon er ”klart større enn ulempene”, jf. pbl. § 19-2 annet ledd. 

Slik Sjøbakk skriver det i sin begrunnelse er årsaken at trafikksituasjonen blir sikrere og tryggere med en innkjørsel fra Nordengbakkan. Klostervegen vil få mindre trafikk, noe som kan ses som en fordel da det er smalt i svingen der, særlig på vinterstid. Klostervegen vil også kunne bli brukt som adkomst til felles lekeareal (FL1 i plankartet), og minst mulig trafikk på denne vegen er derfor positivt. Arealet som er satt av til friluftsformål er i dag oppfylt med grus og stein, og verdien som friluftsområde er begrenset. Når det gjelder å ta vare på stien som er markert i plankartet gjennom friluftsområdet, så unngår man å komme i konflikt med denne ved å legge avkjørselen over enden av friluftsområdet, på siden av inntegnet sti.

Det å endre avkjørsel kan i enkelte tilfeller føre til en smitteeffekt og uthuling av reguleringsplanen, ved at flere vil kunne komme til å søke om endret avkjørsel etter en slik dispensasjon. I dette området er allerede de fleste tomtene utbygd, slik at sjansen for at det vil bli en smitteeffekt som følge av dette, er liten.

På bakgrunn av en samlet helhetsvurdering har rådmannen kommet frem til at fordelene er klart større enn ulempene samt at hensynene bak planbestemmelsene ikke blir ”vesentlig tilsidesatt” som følge av denne dispensasjonen. Vilkårene i pbl. § 19-2 må etter dette anses som oppfylt og dispensasjon kan gis. Rådmannen anbefaler derfor at det er grunnlag for Plan- og utviklingskomiteen å gi dispensasjon i saken.

Til toppen av siden

Publisert: 05.05.2011 09:50 Sist endret: 22.01.2014 16:51
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051