Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 22.01.14 - sak 5/14 - Detaljregulering for Brubakken

Per Anders Røstad - klikk for personkort
Saksbehandler: Per Anders Røstad
Arkivsaknr:  2013/7549
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 22.01.14 5/14

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Forslag til detaljregulering for Brubakken sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10.

Vedlegg:

  1. Planbeskrivelse, datert 10/12 2013 PDF
     
  2. Plankart, datert 10/12 2013 PDF  -  JPG (nettbrett)
     
  3. Planbestemmelser, datert 01/11 2013 PDF
     
  4. ROS-analyse PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:

Bakgrunn.

På vegne av Levanger utvikling AS fremmer Arkplan AS et forslag til detaljregulering for Brubakken i Levanger kommune. Området er i dag regulert til boligbebyggelse gjennom reguleringsplan for Brubakken vedtatt 31.1.1991. Formålet med planforslaget er fortsatt å tilrettelegge området for boligbygging, men med en høyere utnyttelsesgrad og bestemmelser som er tilpasset dagens arkitektur. 

Klikk for større kart

Planområdet.

Planområdet ligger i Halsan, nedenfor Halsan barneskole og omfatter eiendommene gnr 312, bnr 18 og gnr 313 bnr 30. I nord grenser området mot eksisterende boliger og i øst mot FV125 De to andre sidene grenser i sør og i vest mot g/s-vegen opp til Halsan skole. Området har et areal på ca 15 daa. Området er nå et skogsområde, hovedsakelig med granskog.

Planstatus.

Planområdet er regulert til boligområde gjennom reguleringsplan for Brubakken vedtatt 31.1.1991. Området er dermed godkjent for boligbygging allerede i dag, og planforslaget kan dermed sees på som en revidering av eksisterende reguleringsplan for området.

Klikk for større kart

Gjeldende regulering 

Planforslaget.

Generelt.

Hovedgrepene og arealbruken i planforslaget samsvarer i det alt vesentlige med gjeldende regulering. Utnyttelsen av området er høgere i det nye planforslaget. Mens gjeldende regulering gir muligheter for 15 eneboligtomter, foreslås det nå å tilrettelegge for inntil 20 boenheter.

Bebyggelsen.

Området er planlagt med en blanding av eneboliger og 2-mannsboliger. Eneboligene bygges i 2 etasjer der storparten har en utleieenhet i tillegg. 2-mannsboligene er tenkt bygd på de største tomtene. Bebyggelsen er planlagt utformet i funkis eller moderne byggestil. 

Biladkomst og gang-/sykkelveg.

Adkomsten inn til området fra FV 125 er den samme som i gjeldende regulering. Det er også regulert inn fortau langs fylkesvegen. I reguleringsbestemmelsene er det krav om at fortauet sør for avkjørselen skal være ferdig opparbeidet for området tas i bruk som boligområde.

Parkering.

Det legges opp til parkering på hver enkelt tomt. Det er i reguleringsbestemmelsene satt krav til 1,5 plass pr. boenhet for hovedenheten, 1 plass pr. utleieenhet og 0,5 plass pr. rene hybel.

Lek og uteopphold.

Innenfor planområdet er det regulert inn 2 lekeplasser, FL 1 og FL2. FL1 skal tilrettelegges som småbarnslekeplass.

Universell utforming.

Generelt stilles det ikke krav om universell utforming i boliger, men det stilles krav om tilgjengelighet for enkelte boliger og boenheter.

Det er krav om tilgjengelig boenhet dersom boenheten er i bygning med krav om heis, eller dersom alle hovedfunksjonene ligger på inngangsplanet. Dette gjelder også for eventuelle sokkelleiligheter som har egen separat hovedinngang. Hovedfunksjoner er stue, kjøkken, soverom og bad/toalett. §12-2 i TEK10 angir krav om tilgjengelig boenhet.

Det er ikke satt noe krav om at boligene skal utformes som tilgjengelige boenheter i reguleringsbestemmelsene, men det nevnes i planbeskrivelsen at tiltakshaver vil forsøke å utforme boligområdet slik at boenhetene blir tilgjengelige. Avklaring og eventuelt krav om tilgjengelighet vil bli avklart på byggesaksnivået.

Støy.

Ved etablering av nye bygninger med støyfølsomt bruksformål i gul sone, skal kommunen kreve en støyfaglig utredning som synliggjør støynivåer ved ulike fasader på de aktuelle bygningene og på uteoppholdsareal. Utredningen skal foreligge samtidig med planforslag i plansaker eller ved søknad om rammetillatelse i byggesaken. Utredningen bør belyse innendørs og utendørs støynivåer ved alternative løsninger for plassering av bebyggelse, og aktuelle avbøtende tiltak. Det skal legges vekt på at alle boenheter får en stille side, og tilgang til egnet uteoppholdsareal med tilfredsstillende støyforhold.

Støykartet viser at det er beregnet en gul sone for støy fra fylkesvegen som går inn i området som er regulert til boliger. Det vil derfor være krav om støyutredninger for boligtomtene som ligger ut mot fylkesvegen. I og med at reguleringen ikke inneholder ferdig prosjekterte eller plasserte bygninger, vil det være naturlig at støyvurderingene foretas i forbindelse med byggesaksbehandlingen. I reguleringsbestemmelsenes § 2.5 er det poengtert at miljøverndepartementets retningslinjer skal gjelde.

Klikk for større kart

Gul støysone

Risiko- og sårbarhetsanalyse.

Vedlagte ROS-analyse er basert på sjekklisten til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Utgangspunktet for analysen er å synliggjøre og forebygge mulige uønskede hendelser. Uønskede hendelser kan være fare for mennesker, miljø og økonomiske verdier og trusler mot samfunnsviktige funksjoner. 

ROS-analysen avdekker ingen farer for risikofylte uønskede hendelser som følge av reguleringen.

Kulturminner.

Det er ikke registrerte verneinteresser/kulturminner i området. 

Vann-, avløp-, energiløsninger.

Kommunalt vann og avløpsledninger kan påkobles i området. Det er kommunal renovasjon.

El-kraft påkobles hos NTE. Trafostasjon er regulert inn på nordsiden av området.

Utbyggingsavtale.

Det ble samtidig med varsel om oppstart av reguleringen også varslet oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale med avdeling for kommunalteknikk i Levanger kommune. Utbyggingsavtalen vil omfatte teknisk infrastruktur i området og behandles parallelt med plansaken. 

Planprosess.

Medvirkning.

Igangsatt planarbeid for området ble annonsert i Levangeravisa den 29.10.2013 og på kommunens hjemmeside. Brev til berørte naboer og offentlig myndighet ble sendt 29.10.2013.  Det ble mottatt 5 innspill innen fristen.

Planforslaget har også vært på en intern høringsrunde i kommunen hvor det kom innspill fra kommunens barnetalsperson.

Innspillene fra naboer og barnetalsperson gjelder bekymring for økt trafikkmengde. De uttrykker behov for trafikksikkerhetstiltak på veien gjennom boligområdet nord for planområdet.

NVE skriver i sin forhåndsuttalelse at det må utarbeides en geoteknisk vurdering av området. Tiltakshaver har engasjert konsulent for å vurdere dette.

Vurdering:

Planområdet har ligget som regulert boligfelt siden reguleringen i 1991, men er av ukjente grunner ikke utbygd. Det er positivt at noen nå tar tak i området og foreslår å starte en utbygging. Området ligger sentralt til i forhold til Halsan skole, er rimelig sentrumsnært og ansees som godt egnet til eneboliger.

Trafikksikkerhet.

Naboer og barnetalsperson har påpekt at det må tilrettelegges for trygge trafikkforhold på fotgjengernes premisser. Allerede i dag er det trafikale utfordringer på fylkevegen som går gjennom eksisterende boligområde nord for planområdet. Det er gjennomført noen tiltak med redusert fartsgrense og fartsdumper. Det er også muligheter for fotgjengere og sykelister å benytte eksisterende gangveg vest for bebyggelsen. Fylkesvegen har relativt lite trafikk (ÅDT 700) og en utbygging, av den størrelsesorden det her er snakk om, på 20 boenheter, vil ikke skape noen stor endring av trafikksituasjonen på fylkesvegen. Planforslaget viderefører reguleringen av fortau langs fylkesvegen langs planområdet og det er satt krav i reguleringsbestemmelsene om at fortauet fra innkjørselen og sørover skal være ferdig opparbeidet før boligene tas i bruk. Dette er viktig for at barn og unge i de nye boligene skal ha en trygg skoleveg sørover mot Halsan skole allerede når utbyggingen starter.

Etter en samlet vurdering anbefaler Rådmannen at planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn slik at berørte får uttale seg til plansaken.

Til toppen av siden

Publisert: 05.05.2011 09:50 Sist endret: 22.01.2014 16:49
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051