Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 22.01.14

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrett

Møtested: formannskapssalen, Levanger rådhus
Dato: 21.01.14
Tid: 13:00 - 15:30

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (1 mening)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail)

Sakliste
SaksnrSakUtredningVedtak
PS 1/14 Referatsaker - PUK Levanger utredning vedtak
PS 2/14 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll - vedtak
PS 3/14 Klage på vedtak - Dispensasjon fra kommunedelplan Levanger sentrum til deling av eiendommen 1719/3/1 Gjemble Nordre Vestre - Brit Anita Haugan - Boligtomt utredning vedtak
PS 4/14 1719/32/36, 53 og 134 - Detaljregulering Sentrumsgården Skogn utredning vedtak
PS 5/14 Detaljregulering for Brubakken utredning vedtak
PS 6/14 Reguleringsendring reguleringsplan Levanger sentrum utredning vedtak
PS 7/14 Søknad om ny avkjørsel til eiendommen 1719/6/85 Klostervegen 8 - Trond Viggo Sjøbakk utredning vedtak
PS 8/14 Søknad om fasadeendring - 1719/315/201 - Håkon den godes gate 21 - Ola A Storaker (opprettet i møte, videreføring av sak 50/13) - vedtak


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 10+1 av 11

Oppmøte Plan- og utviklingskomiteen
NavnPartiFunksjonListeMøtteMerknad
Alf Magnar Reberg sp leder ap/sp/krf x  
Svein Erik Veie ap nestleder ap/sp/krf x  
Torbjørn Andre Moe ap medlem ap/sp/krf - forfall
Astrid Juberg Vordal ap medlem ap/sp/krf x  
Lars Petter Holan ap medlem ap/sp/krf x  
Nina Elisabeth Berget ap medlem ap/sp/krf x  
Børge Lund krf medlem ap/sp/krf x  
Gerd Haugberg h medlem h/v/sv x  
Gunnar Morten Løvås sv medlem h/v/sv x  
Vebjørn Haugom h medlem h/v/sv x  
Geir Tore Persøy frp medlem frp x  
Ingvill Berg Fordal ap  varamedlem  ap/sp/krf  Torbjørn Andre Moe 


Fra administrasjonen møtte:
Kommunalsjef Alf Birger Haugnes, fagansvarlig plan Åge Isaksen, arealplanlegger Per Anders Røstad (sak 6/14), Åsmund Brygfjeld 

 

Merknader

 

 

PS 1/14 Referatsaker - PUK Levanger

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 22.01.2014

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
Til toppen av siden

 

 

PS 2/14 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 22.01.2014

Forslag i møte:

Til å godkjenne/underskrive protokoll: Gerd Haugberg, H og Astrid Juberg Vordal, AP

Avstemning:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Til å godkjenne/underskrive protokoll: Gerd Haugberg, H og Astrid Juberg Vordal, AP
Til toppen av siden

 

 

PS 3/14 Klage på vedtak - Dispensasjon fra kommunedelplan Levanger sentrum til deling av eiendommen 1719/3/1 Gjemble Nordre Vestre - Brit Anita Haugan - Boligtomt

Rådmannens forslag til vedtak:

Vedtak fattet i sak 69/13 i Plan- og utviklingskomiteens møte 06.11.2013 opprettholdes.

Klage fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag sin landbruksavdeling tas ikke til følge.

Saken sendes klageinstansen, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, for endelig avgjørelse.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 22.01.2014

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra Svein Erik Veie, AP på vegne av AP, SP og KRF:

Vedtak fattet i sak 69/13 i Plan- og utviklingskomiteens møte 06.11.2013 opprettholdes. Klage fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag sin landbruksavdeling tas ikke til følge.

Saken sendes klageinstansen, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, for endelig avgjørelse.

Begrunnelse

Vurdering:

Fylkesmannen uttaler seg på en måte der det fremstilles at det skulle være ulovlig å innvilge dispensasjonssøknader, og at det kun er det overordnede styringsdokumentet Kommunedelplan for Levanger sentrum som skal styre utviklingen. Det er et vesentlig moment at lokaldemokratiet kan fravike reguleringsplaner gjennom å kunne gi dispensasjoner, dette i de tilfeller der fordelene er større enn ulempene. Ved behandlingen av sak 69/13, var det komiteens klare vurdering, at fordelene var større enn ulempene, og at komiteen derfor kunne konkludere med å innvilge søknaden. Fylkesmannen viser også i sin klage til; Meld.St.9 (2011-2012), som sier at det vedtatte plangrepet som skal være førende for arealbruken. Dette er helt riktig, men det fratar ikke at et folkevalgt organ, i medhold av Plan- og bygningsloven å kunne gi dispensasjon fra det vedtatte plangrep, forutsatt at fordelene er større enn ulempene. Komiteen har etter en konkret helhetsvurdering kommet til at fordelene i dette tilfellet, er klart større enn ulempene, og det er selvfølgelig i denne vurdering tatt høyde for at området er sentrumsnært.

Fylkesmannen sier implisitt at om kommunen i nytt forslag til kommunedelplan, hadde åpnet for bolig i det aktuelle området, ville ikke Fylkesmannen satt seg imot dette. I forbindelse med revisjon av denne plan, har komiteen sendt et klart signal om at det bør åpnes for mer fortetting i eksisterende boligfelt. Komiteen vurderer i likhet med søker, fortetting på en annen måte enn hva Fylkesmannen gjør. Komiteen er tydelig på at tiltaket helt klart bidrar til fortetting og dermed imøtekommer det regionale myndigheter ønsker. Komiteen ser ikke for seg at det omkringliggende området skal inngå i en plan som åpner for bruk av dyrkajord til bolig.

At Fylkesmannen lar være å vurdere alle sider av saken, sitat «Fylkesmannen finner ingen grunn til å kommentere noen forhold gitt i begrunnelsen for å gi dispensasjon», viser at alle sider ved saken ikke er vurdert. Men fokuserer i stedet i sin klage på å gjøre det «umulig» å gi dispensasjoner fra planer nær sentrum. Fylkesmannen kommer heller ikke opp med nye momenter.

Søker kommer derimot i sin uttalelse av 22.12.2013 opp med nye momenter, herunder at området ikke fremstår som «jorddekt fastmark», noe som fylkesmannen bruker som argument at det er, nettopp for å si nei til søknaden. Samt at kommunen har en praksis på å gi dispensasjon for generasjonsboliger (omsøkt tomt et på samme tomtestørrelse som det innvilges generasjonsboliger for), dette innen samme reguleringsplan (like sentrumsnært). Forskjellen ligger i at området det søkes om, ligger i et boligfelt. Men i boligfelt har komiteen, jf sentrale styringssignaler, bedt om mer fortetting. Komiteen ser heller ingen reelle argumenter for at fradelingen legger press på tilstøtende dyrkajord, slik som fylkesmannen initierer. Komiteen har en svært restriktiv praksis på å avgi dyrkajord til boligformål. At saken, uten klage fra fylkesmannen, er godkjent etter jordloven er også noe som burde tale for å gi dispensasjon.

Et annet nytt argument søker kommer med, er at det omsøkte arealet ikke kan benyttes til annet enn boligformål, pga. størrelsen av området, at det vokser igjen med krattskog, blir fort forsøplet slik det fremstår, samt at arrondering av det tilliggende jordbruksområdet ivaretas best med fradeling. Søker viser også til at hun så lenge som mulig ønsker å bo hjemme, slik at hennes datter og svigersønn kan hjelpe henne i hverdagen. Dette er noe komiteen ikke avlegger avgjørende vekt, da vurderinger vedr landbukshensyn, og de strenge regler som gjelder ift til å dispensere fra kommunedelplanen må ilegges vesentlig vekt. Men ser heller på dette siste argumentet som et viktig supplement, da det er en «ønsket politikk» at mennesker, skal få bo hjemme så lenge som mulig.

Konklusjon:

Komiteen ser at Fylkesmannen i sin klage fokuserer på at det foreligger en kommunedelplan som sitt bærende argument, og dermed gjør det ”umulig” å dispensere fra en slik plan. Komiteen har vært på befaring i det aktuelle området, vurdert saken grundig, og da også de nye argumenter som søker kommer opp med i sin uttalelse av 22.12.2013. Søknaden tilfredsstiller også alle kriterier for spredt boligbygging i kommunen. Basert på begrunnelse gitt i komiteens vedtak av 06.11.2013, ovenstående begrunnelse og vurdering, er det komiteens klare oppfatning at fordelene er større enn ulempene ved å gi dispensasjon.

Forslag til vedtak fra Gunnar Morten Løvås, SV:

Klage fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag sin landbruksavdeling tas til følge.

Avstemning:

Forslag til vedtak fra Løvås avvist med 10 mot 1 stemme (sv).

Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og fellesforslag fremmet i møtet:

Fellesforslag fremmet i møtet vedtatt med 10 mot 1 stemme.

VEDTAK:

Vedtak fattet i sak 69/13 i Plan- og utviklingskomiteens møte 06.11.2013 opprettholdes. Klage fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag sin landbruksavdeling tas ikke til følge.

Saken sendes klageinstansen, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, for endelig avgjørelse.

Begrunnelse

Vurdering:

Fylkesmannen uttaler seg på en måte der det fremstilles at det skulle være ulovlig å innvilge dispensasjonssøknader, og at det kun er det overordnede styringsdokumentet Kommunedelplan for Levanger sentrum som skal styre utviklingen. Det er et vesentlig moment at lokaldemokratiet kan fravike reguleringsplaner gjennom å kunne gi dispensasjoner, dette i de tilfeller der fordelene er større enn ulempene. Ved behandlingen av sak 69/13, var det komiteens klare vurdering, at fordelene var større enn ulempene, og at komiteen derfor kunne konkludere med å innvilge søknaden. Fylkesmannen viser også i sin klage til; Meld.St.9 (2011-2012), som sier at det vedtatte plangrepet som skal være førende for arealbruken. Dette er helt riktig, men det fratar ikke at et folkevalgt organ, i medhold av Plan- og bygningsloven å kunne gi dispensasjon fra det vedtatte plangrep, forutsatt at fordelene er større enn ulempene. Komiteen har etter en konkret helhetsvurdering kommet til at fordelene i dette tilfellet, er klart større enn ulempene, og det er selvfølgelig i denne vurdering tatt høyde for at området er sentrumsnært.

Fylkesmannen sier implisitt at om kommunen i nytt forslag til kommunedelplan, hadde åpnet for bolig i det aktuelle området, ville ikke Fylkesmannen satt seg imot dette. I forbindelse med revisjon av denne plan, har komiteen sendt et klart signal om at det bør åpnes for mer fortetting i eksisterende boligfelt. Komiteen vurderer i likhet med søker, fortetting på en annen måte enn hva Fylkesmannen gjør. Komiteen er tydelig på at tiltaket helt klart bidrar til fortetting og dermed imøtekommer det regionale myndigheter ønsker. Komiteen ser ikke for seg at det omkringliggende området skal inngå i en plan som åpner for bruk av dyrkajord til bolig.

At Fylkesmannen lar være å vurdere alle sider av saken, sitat «Fylkesmannen finner ingen grunn til å kommentere noen forhold gitt i begrunnelsen for å gi dispensasjon», viser at alle sider ved saken ikke er vurdert. Men fokuserer i stedet i sin klage på å gjøre det «umulig» å gi dispensasjoner fra planer nær sentrum. Fylkesmannen kommer heller ikke opp med nye momenter.

Søker kommer derimot i sin uttalelse av 22.12.2013 opp med nye momenter, herunder at området ikke fremstår som «jorddekt fastmark», noe som fylkesmannen bruker som argument at det er, nettopp for å si nei til søknaden. Samt at kommunen har en praksis på å gi dispensasjon for generasjonsboliger (omsøkt tomt et på samme tomtestørrelse som det innvilges generasjonsboliger for), dette innen samme reguleringsplan (like sentrumsnært). Forskjellen ligger i at området det søkes om, ligger i et boligfelt. Men i boligfelt har komiteen, jf sentrale styringssignaler, bedt om mer fortetting. Komiteen ser heller ingen reelle argumenter for at fradelingen legger press på tilstøtende dyrkajord, slik som fylkesmannen initierer. Komiteen har en svært restriktiv praksis på å avgi dyrkajord til boligformål. At saken, uten klage fra fylkesmannen, er godkjent etter jordloven er også noe som burde tale for å gi dispensasjon.

Et annet nytt argument søker kommer med, er at det omsøkte arealet ikke kan benyttes til annet enn boligformål, pga. størrelsen av området, at det vokser igjen med krattskog, blir fort forsøplet slik det fremstår, samt at arrondering av det tilliggende jordbruksområdet ivaretas best med fradeling. Søker viser også til at hun så lenge som mulig ønsker å bo hjemme, slik at hennes datter og svigersønn kan hjelpe henne i hverdagen. Dette er noe komiteen ikke avlegger avgjørende vekt, da vurderinger vedr landbukshensyn, og de strenge regler som gjelder ift til å dispensere fra kommunedelplanen må ilegges vesentlig vekt. Men ser heller på dette siste argumentet som et viktig supplement, da det er en «ønsket politikk» at mennesker, skal få bo hjemme så lenge som mulig.

Konklusjon:

Komiteen ser at Fylkesmannen i sin klage fokuserer på at det foreligger en kommunedelplan som sitt bærende argument, og dermed gjør det ”umulig” å dispensere fra en slik plan. Komiteen har vært på befaring i det aktuelle området, vurdert saken grundig, og da også de nye argumenter som søker kommer opp med i sin uttalelse av 22.12.2013. Søknaden tilfredsstiller også alle kriterier for spredt boligbygging i kommunen. Basert på begrunnelse gitt i komiteens vedtak av 06.11.2013, ovenstående begrunnelse og vurdering, er det komiteens klare oppfatning at fordelene er større enn ulempene ved å gi dispensasjon.
Til toppen av siden

 

 

PS 4/14 1719/32/36, 53 og 134 - Detaljregulering Sentrumsgården Skogn

Rådmannens forslag til vedtak:

Forslag til detaljregulering for Sentrumsgården, Skogn sentrum, datert 08.01.2013, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10..

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 22.01.2014

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra Lars Petter Holan, AP på vegne av AP, SP og KRF:

  1. Saken sendes tilbake til tiltakshaver, med krav om at sentrumsparken består og reguleres til park.
  2. Komiteen ber om at arbeidet med reguleringsplan for Skogn sentrum igangsettes.


Begrunnelse punkt 2

Skogn sentrum står foran store utbyggingsprosjekt for leiligheter/boliger i nærmeste fremtid. Totalt dreier det seg om 50 til 60 leiligheter. Både Reemyra, Sentrumsgården, og 2 leilighetsbygg rett sør for Sentrumsgården, er prosjekter som er i prosess. Slik forslag til detaljregulering for Sentrumsgården foreligger, vil det medføre at parken i Skogn sentrum blir fjernet, som i dag er et viktig rekreasjonsområde og samlingssted på Skogn. Parken er, og skulle være et samlingssted for ulike aktiviteter. Trafikk og parkering vil også skape utfordringer og i tillegg skal det planlegges hvor det skal bygges ny overgang over jernbanen. Det blir også viktig å planlegge hvor det skal være næringsaktivitet. 

Avstemning:

Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og forslag fremmet i møtet, pkt. 1:

Forslag til vedtak fremmet i møtet pkt. 1 vedtatt med 10 mot 1 stemme (frp)

Fellesforslag til vedtak fremmet i møtet pkt. 2 enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

  1. Saken sendes tilbake til tiltakshaver, med krav om at sentrumsparken består og reguleres til park.
  2. Komiteen ber om at arbeidet med reguleringsplan for Skogn sentrum igangsettes.


Begrunnelse punkt 2

Skogn sentrum står foran store utbyggingsprosjekt for leiligheter/boliger i nærmeste fremtid. Totalt dreier det seg om 50 til 60 leiligheter. Både Reemyra, Sentrumsgården, og 2 leilighetsbygg rett sør for Sentrumsgården, er prosjekter som er i prosess. Slik forslag til detaljregulering for Sentrumsgården foreligger, vil det medføre at parken i Skogn sentrum blir fjernet, som i dag er et viktig rekreasjonsområde og samlingssted på Skogn. Parken er, og skulle være et samlingssted for ulike aktiviteter. Trafikk og parkering vil også skape utfordringer og i tillegg skal det planlegges hvor det skal bygges ny overgang over jernbanen. Det blir også viktig å planlegge hvor det skal være næringsaktivitet.
Til toppen av siden

 

 

PS 5/14 Detaljregulering for Brubakken

Rådmannens forslag til vedtak:

Forslag til detaljregulering for Brubakken sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 22.01.2014

Forslag i møte:

Forslag til tillegg fra Astrid Juberg Vordal, AP på vegne av AP, SP og KRF:

Komiteen ber vegvesenet vurdere omlegging av nåværende veitrase langs eksisterende gang- og sykkelvei, samt utvidelse av 30 km/t- sone.

Saksordfører:

Astrid Juberg Vordal, AP

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Tilleggsforslag fremmet i møte enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Forslag til detaljregulering for Brubakken sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10.

Komiteen ber vegvesenet vurdere omlegging av nåværende veitrase langs eksisterende gang- og sykkelvei, samt utvidelse av 30 km/t- sone.
Til toppen av siden

 

 

 

PS 6/14 Reguleringsendring reguleringsplan Levanger sentrum

Rådmannens forslag til vedtak:

Forslag til reguleringsendring for reguleringsplan Levanger sentrum, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 22.01.2014

Forslag i møte:

Forslag til tillegg fra Alf Magnar Reberg, SP på vegne av SP, AP og KRF:

Komiteen vil vurdere bolig i 1. etg. mot Sundet, mer bolig i bakgårder (hele sentrum), og generelt mer bolig mot gate, enn det som fremkommer av rådmannens forslag. Det er komiteens generelle oppfatning at i Håkon den godes gate, og i Kirkegata bør det være næring mot gate.

Begrunnelse

Komiteen gjorde i sak 41/12, den 9.5.2012 følgende vedtak:
Ved forestående revidering av reguleringsplan for Levanger sentrum skal området for tillatt bolig i 1. etasje vurderes.
I sak 57/12, den 29.8.12 ble følgende vedtatt (i forbindelse med søknad om bruksendring av 1 etasje fra forretning til boligformål på eiendommen 1719/315/274 Sjøgata 11 B): Saken utsettes i påvente av tidligere omtalte revidering av sentrumsplanen.

Komiteen ser at det over tid har det vist seg som utfordrende å leie ut til næringsformål i den indre kjernen av Levanger sentrum. Dette har aktualisert seg spesielt de senere år, da komiteen har fått mange dispensasjonssøknader til behandling.

Kravet til næringsareal har utviklet seg mye de senere år, der aktører ønsker større og mer moderne lokaliteter, enn det sentrumskjernen kan by på. Komiteen viser her til den utvikling som skjer med nye næringslokaler på både Moan og Havna.

For å stimulere til et aktivt sentrum, er det derfor viktig å stimulere til boliger i stedet for næring, en utvikling som må til for å opprettholde en aktivitet i sentrumskjernen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Tilleggsforslag i møtet vedtatt med 10 mot 1 stemme (sv)

VEDTAK:

Forslag til reguleringsendring for reguleringsplan Levanger sentrum, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10

Komiteen vil vurdere bolig i 1. etg. mot Sundet, mer bolig i bakgårder (hele sentrum), og generelt mer bolig mot gate, enn det som fremkommer av rådmannens forslag. Det er komiteens generelle oppfatning at i Håkon den godes gate, og i Kirkegata bør det være næring mot gate.

Begrunnelse

Komiteen gjorde i sak 41/12, den 9.5.2012 følgende vedtak:
Ved forestående revidering av reguleringsplan for Levanger sentrum skal området for tillatt bolig i 1. etasje vurderes.
I sak 57/12, den 29.8.12 ble følgende vedtatt (i forbindelse med søknad om bruksendring av 1 etasje fra forretning til boligformål på eiendommen 1719/315/274 Sjøgata 11 B): Saken utsettes i påvente av tidligere omtalte revidering av sentrumsplanen.

Komiteen ser at det over tid har det vist seg som utfordrende å leie ut til næringsformål i den indre kjernen av Levanger sentrum. Dette har aktualisert seg spesielt de senere år, da komiteen har fått mange dispensasjonssøknader til behandling.

Kravet til næringsareal har utviklet seg mye de senere år, der aktører ønsker større og mer moderne lokaliteter, enn det sentrumskjernen kan by på. Komiteen viser her til den utvikling som skjer med nye næringslokaler på både Moan og Havna.

For å stimulere til et aktivt sentrum, er det derfor viktig å stimulere til boliger i stedet for næring, en utvikling som må til for å opprettholde en aktivitet i sentrumskjernen.
Til toppen av siden

 

 

PS 7/14 Søknad om ny avkjørsel til eiendommen 1719/6/85 Klostervegen 8 - Trond Viggo Sjøbakk

Rådmannens forslag til vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis det dispensasjon fra «reguleringsplanen Kjønstadmarka boligfelt etappe 1», plan id: L2006007. Det gis dispensasjon til omsøkt avkjørsel gjennom formålet friluftsområde i reguleringsplanen. Bakgrunnen og forutsetninger for dispensasjon er gitt i dette saksframlegget.

Vedtakene i saken kan påklages i henhold til forvaltningslovens § 28. Det er tre ukers klagefrist fra underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende part, jfr. § 29.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 22.01.2014

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.  

VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis det dispensasjon fra «reguleringsplanen Kjønstadmarka boligfelt etappe 1», plan id: L2006007. Det gis dispensasjon til omsøkt avkjørsel gjennom formålet friluftsområde i reguleringsplanen. Bakgrunnen og forutsetninger for dispensasjon er gitt i dette saksframlegget.

Vedtakene i saken kan påklages i henhold til forvaltningslovens § 28. Det er tre ukers klagefrist fra underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende part, jfr. § 29.

Til toppen av siden

 

 

PS 8/14 Søknad om fasadeendring - 1719/315/201 - Håkon den godes gate 21 - Ola A Storaker (opprettet i møte, videreføring av sak 50/13)

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 22.01.2014

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra Svein Erik Veie, AP:

Søknad om Søknad om fasadeendring - 1719/315/201 - Håkon den godes gate 21 - Ola A Storaker innvilges.

Begrunnelse

I Plan- og utviklingskomiteens møte den 28.8.2013 ble søknad om fasadeendring – 1719/315/201 – Håkon den godes gate 21 behandlet. Komiteen fattet der følgende vedtak: Saken sendes tilbake til tiltakshaver. Komiteen ber om at tiltakshaver og Riksantikvaren kommer tilbake med felles løsning.

Den 30.8.2013 tok søker kontakt med Riksantikvaren, med henblikk på løsning. Riksantikvaren besvarte ikke denne henvendelsen.

Søker purret så på henvendelsen den 2.12.2013, denne ble heller ikke besvart. Komiteen ser at søker har fulgt den forpliktelse som komiteen ga i møtet den 28.8.2013.

I og med at Riksantikvaren ikke har motsatt seg tiltaket, dissensen er liten, samt at søker aktivt etter komiteens siste behandling av fulgt opp kravet om å komme med felles løsning, konkluderer komiteen med at søknaden innvilges.

Forslag til vedtak fra Børge Lund, KRF:

Saken utsettes til neste møte. Administrasjonen kontakter Riksantikvaren før møtet.

Avstemning:

Forslag til vedtak fra Lund enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Saken utsettes til neste møte. Administrasjonen kontakter Riksantikvaren før møtet.

Til toppen av siden

Publisert: 04.12.2013 11:05 Sist endret: 28.01.2014 16:03
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051