Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 21.01.15

Bruk ab nettbrett

Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus
Dato: 21.01.15
Tid: 13:00-14:30

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail)

Sakliste
SaksnrSakUtredningVedtak
PS 1/15 Referatsaker - PUK Levanger utredning vedtak
PS 2/15 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll - vedtak
PS 3/15 Detaljregulering for Tinbuen friområde m.m. - 1719/232/142 utredning vedtak
PS 4/15 Reguleringsplan Sagtun - mindre reguleringsendring for hytteeiendommen 1719/232/88 tomt nr. 35 utredning vedtak
PS 5/15 1719/228/2 - Forslag til endret detaljregulering for Fåraaunet Åsenfjord utredning vedtak
PS 6/15 Detaljregulering for Frol oppvekstsenter utredning vedtak
PS 7/15 Dispensasjon fra detaljregulering Sjøsiden Levanger havn - Bruksendring av deler av bygning til hybler - 1719/315/327 Havnevegen 10 B - Persøy Eiendom AS utredning vedtak


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9+2 av 11

Oppmøte Plan- og utviklingskomiteen
NavnPartiFunksjonListeMøtteMerknad
Alf Magnar Reberg sp leder ap/sp/krf x  
Svein Erik Veie ap nestleder ap/sp/krf - forfall
Astrid Juberg Vordal ap medlem ap/sp/krf x  
Lars Petter Holan ap medlem ap/sp/krf x  
Nina Elisabeth Berget ap medlem ap/sp/krf x  
Ingvill Berg Fordal ap medlem ap/sp/krf x  
Børge Lund krf medlem ap/sp/krf x  
Gerd Haugberg h medlem h/v/sv x  
Gunnar Morten Løvås sv medlem h/v/sv x  
Vebjørn Haugom h medlem h/v/sv - forfall
Geir Tore Persøy frp medlem frp x  
Ingrid Brattgjerd sp vara ap/sp/krf x Svein Erik Veie
Kjellrun Støp  vara  h/v/sv  Vebjørn Haugom 

 

Fra administrasjonen møtte:
Kommunalsjef Alf Birger Haugnes, fagansvarlig byggesak Torbjørn Sirum, Åsmund Brygfjeld 


Merknader

Før møtestart ble det foretatt befaring/fellesmøte hos næringslivet på Gråmyra  – presentasjon PDF (kommer)

Spørsmål:

 

 

 

PS 1/15 Referatsaker - PUK Levanger

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 21.01.2015

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.  

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
Til toppen av siden

 

 

 

PS 2/15 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 21.01.2015

Forslag i møte:

Til å godkjenne/underskrive protokoll: Gerd Haugberg, H, og Lars Petter Holan, AP

Avstemning:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.  

VEDTAK:

Til å godkjenne/underskrive protokoll: Gerd Haugberg, H, og Lars Petter Holan, AP
Til toppen av siden

 

 

 

PS 3/15 Detaljregulering for Tinbuen friområde m.m. - 1719/232/142

Rådmannens forslag til innstilling:

Forslag til detaljregulering for Tinbuen friområde m.m., sist rev. 09.01.15, vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-12.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 21.01.2015

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.  

INNSTILLING:

Forslag til detaljregulering for Tinbuen friområde m.m., sist rev. 09.01.15, vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-12.
Til toppen av siden

 

 

 

PS 4/15 Reguleringsplan Sagtun - mindre reguleringsendring for hytteeiendommen 1719/232/88 tomt nr. 35

Rådmannens forslag til vedtak:

Vedlagte forslag til mindre reguleringsendring for Sagtun avvises. 

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 21.01.2015

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.  

VEDTAK:

Vedlagte forslag til mindre reguleringsendring for Sagtun avvises. 
Til toppen av siden

 

 

 

PS 5/15 1719/228/2 - Forslag til endret detaljregulering for Fåraaunet Åsenfjord

Rådmannens forslag til vedtak:

Det gjøres følgende endringer i planen:

 • § 3.1.2 tredje ledd: 17 endres til 16.
 • § 3.1.2 niende ledd nest siste punktum endres til: Hyttene skal oppføres med flatt tak eller saltak/pulttak med takvinkel mellom 10º og 35º.
 • § 3.2 fjerde ledd: Maksimum mønehøyde for sjøbod endres fra 3,0 til 3,5 meter.
 • Plankartet: Bebyggelse som inngår i planen tas ut for fritidsbebyggelse. 


Forslag til endret detaljregulering for Fåraaunet, datert 19.12.2013 (mottatt 22.12.14), med bestemmelser rev. 06.11.2014, med overnevnte endring, sendes på høring og legges fram for offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 21.01.2015

Saksordfører:

Lars Petter Holan, AP

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.  

VEDTAK:

Det gjøres følgende endringer i planen:

 • § 3.1.2 tredje ledd: 17 endres til 16.
 • § 3.1.2 niende ledd nest siste punktum endres til: Hyttene skal oppføres med flatt tak eller saltak/pulttak med takvinkel mellom 10º og 35º.
 • § 3.2 fjerde ledd: Maksimum mønehøyde for sjøbod endres fra 3,0 til 3,5 meter.
 • Plankartet: Bebyggelse som inngår i planen tas ut for fritidsbebyggelse. 


Forslag til endret detaljregulering for Fåraaunet, datert 19.12.2013 (mottatt 22.12.14), med bestemmelser rev. 06.11.2014, med overnevnte endring, sendes på høring og legges fram for offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10.
Til toppen av siden

 

 

 

PS 6/15 Detaljregulering for Frol oppvekstsenter

Rådmannens forslag til innstilling:

Det gjøres følgende endringer på plankartet:

 • I Skolevegen der vegen innsnevres, økes regulert vegbredde fra 3,5 til 4 meter.


Det gjøres følgende endringer i reguleringsbestemmelsene:

 • I reguleringsbestemmelsenes § 4.1, Offentlig tjenesteyting, tilføyes følgende setning: «Nettstasjon skal kunne etableres innenfor området. Sikkerhetssoner som gjelder for nettstasjoner skal overholdes.»
 • Reguleringsbestemmelsenes § 7.1, geotekniske forhold, endres til: «Ved søknad om rammetillatelse eller ettrinns byggesøknad skal det vedlegges rapport fra skredfarevurdering inkludert evt. nødvendige grunnundersøkelser som tilfredsstiller kravene til dokumentasjon av sikkerhet i henhold til Plan- og bygningslovens § 28-1 og TEK10s kap.7».


Forslag til detaljregulering for Frol oppvekstsenter, med overnevnte endringer, vedtas i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 21.01.2015

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.  

INNSTILLING:

Det gjøres følgende endringer på plankartet:

 • I Skolevegen der vegen innsnevres, økes regulert vegbredde fra 3,5 til 4 meter.


Det gjøres følgende endringer i reguleringsbestemmelsene:

 • I reguleringsbestemmelsenes § 4.1, Offentlig tjenesteyting, tilføyes følgende setning: «Nettstasjon skal kunne etableres innenfor området. Sikkerhetssoner som gjelder for nettstasjoner skal overholdes.»
 • Reguleringsbestemmelsenes § 7.1, geotekniske forhold, endres til: «Ved søknad om rammetillatelse eller ettrinns byggesøknad skal det vedlegges rapport fra skredfarevurdering inkludert evt. nødvendige grunnundersøkelser som tilfredsstiller kravene til dokumentasjon av sikkerhet i henhold til Plan- og bygningslovens § 28-1 og TEK10s kap.7».

 
Forslag til detaljregulering for Frol oppvekstsenter, med overnevnte endringer, vedtas i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12.

Til toppen av siden

 

 

 

PS 7/15 Dispensasjon fra detaljregulering Sjøsiden Levanger havn - Bruksendring av deler av bygning til hybler - 1719/315/327 Havnevegen 10 B - Persøy Eiendom AS

Rådmannens forslag til vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 innvilges ikke dispensasjon fra reguleringsplan for Sjøsiden Levanger Havn med plan id: L2012012, dette for rammetillatelse for søknad om bruksendring av deler av bygning til leiligheter/hybler.

Dersom dispensasjonen allikevel skulle bli godkjent, må søknad om tillatelse til tiltak, jfr. pbl § 20-1 være godkjent av kommunen før arbeidene tar til.

Vedtaket kan påklages i samsvar med forvaltningsloven § 28. Det er tre ukers klagefrist fra mottatt dato av dette vedtaket.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 21.01.2015

Habilitet:

Geir Tore Persøy, FRP, fratrådte som inhabil under behandling av denne saken.

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra Nina Elisabeth Berget, AP, på vegne av AP, SP og KRF

Midlertidig dispensasjon gis etter paragraf 19.2 med bakgrunn i likhetsprinsippet, viser til at det er gitt midlertidig dispensasjon til Helga den Fagres gate 12.

Dispensasjonen samkjøres med gjeldende festekontrakt med utløp 01.01.23. 

Geotekniske undersøkelser vurderes på nytt for å avklare om videre undersøkelser er nødvendig.

Avstemning:

Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og forslag fremmet i møtet:

Forslag til vedtak fremmet i møtet enstemmig vedtatt.  

VEDTAK:

Midlertidig dispensasjon gis etter paragraf 19.2 med bakgrunn i likhetsprinsippet, viser til at det er gitt midlertidig dispensasjon til Helga den Fagres gate 12.

Dispensasjonen samkjøres med gjeldende festekontrakt med utløp 01.01.23. 

Geotekniske undersøkelser vurderes på nytt for å avklare om videre undersøkelser er nødvendig.

Til toppen av siden

Publisert: 04.12.2013 11:05 Sist endret: 21.01.2015 15:11
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051