Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 20.08.14 - sak 60/14 - Detaljregulering Elvebredden - gang-/sykkelveg

Åge Isaksen - klikk for personkort
Saksbehandler: Åge Isaksen
Arkivsaknr: 2014/1015 - /L12

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 20.08.14 60/14

 

Rådmannens forslag til vedtak:

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtas detaljregulering for Elvebredden gang-/sykkelveg dat. 12 og 13.06.2014 framlagt for høring og offentlig ettersyn. 

Vedlegg:

  1. Planbeskrivelse dat. 13.06.2014 PDF
     
  2. Plankart dat. 12.06.2014 PDF  -  JPG (nettbrett)
     
  3. Planbestemmelser dat. 12.06.2014 PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Bakgrunn.

Levanger kommune har fått utarbeidet detaljregulering for Elvebredden gang-/sykkelveg. Det er i dag en smal sti langs elvebredden, og det finnes ingen planskilt kryssing av fv. 774. Bygging av ny Levanger ungdomsskole ved Røstad gjør denne strekningen til en av hovedferdselsårene for gang-/sykkeltrafikk. Gang-/sykkelvegen med planskilt kryssing av fv. 774 vil bidra til økt trafikksikkerhet. 

Planområdet.

Planområdet strekker seg fra Okkenhaugvegen ved rundkjøring på fv. 774, under Levanger bru, langs med elvebredden og krysser Leirabekken. Lengden på ny gang-/sykkelveg blir ca. 250 meter. Planområdet består av kombinert forretning-, kontor- og industriformål på sørsiden av fv. 774. Dette berørte arealet ligger innenfor byggegrensen på 20 meter fra fv. 774. Planområdet på nordsiden av fv. 774 er i all hovedsak regulert til park/turveg (Kjærlighetsstien), og mye av dette arealet vedlikeholdes i dag av Elvebredden borettslag.

Oversikt planområdet

Oversikt planområdet 

Planstatus.

Planområdet ligger innenfor kommunedelplan Levanger sentrum, vedtatt 27.09.2000, der arealbruken er angitt som område med reguleringsplan som fortsatt skal gjelde. Gjeldende reguleringsplaner som berører planområdet er Røstad høgskoleområdet del 1, vedtatt 27.06.1996, Stabelvollen vedtatt 18.11.1998, Stabelvollen A1 – endring, vedtatt 21.08.2002, Turveg Røstad, vedtatt 15.09.2010, Levanger ungdomsskole og aktivitetsområde, vedtatt 30.04.2014.

Planforslaget.

Generelt.

Det er vurdert 5 forskjellige alternativ for framføring av gang-/sykkelveg fra Okkenhaugvegen til ny ungdomsskole. Disse er nærmere beskrevet i vedlegg til planforslaget. Konklusjonen fra denne vurderingen er at alternativ 1 som samsvarer med planforslaget, kommer klart best ut som gang-/sykkeladkomst til ny ungdomsskole. Dette alternativ tilfredsstiller universell utforming, er enkelt å bygge, vil ikke gi store omveger og vil gi en trafikksikkerhetsmessig positiv effekt.

Vegstandard.

Gang-/sykkelvegen dimensjoneres med bredde 3,0 meter pluss 0,25 meter skulder på hver side. I tillegg skal den gis universell utforming, noe som betyr maksimal stigning på 5 %, eller 8,3 % over kortere strekninger som planforslaget vil tilfredsstille. Vegen skal ha fast dekke. Kryssing av Leirabekken vil skje ved legging av kulvert.

Kulturminner.

Det er ut fra eksisterende kunnskap ikke registrert kulturminner som vil komme i konflikt med tiltakene. Krav i forhold til kulturminner og aktsomhetsansvar er gitt i planbestemmelsene.

Naturmangfold.

Planområdet omfatter i hovedsak elvebredden av Levangerelva. Levangerelva er gjennom biologisk mangfoldregistrering klassifisert som naturtype viktig bekkedrag. Elva er laks- og sjøørretførende og kantsonene langs elva er viktige i den sammenheng. Når det gjelder opplysninger om kantsonen til Levangerelva er dette opplysninger fra naturtypekartleggingen i kommunen (2002). Ved en gjennomgang i kommunen det siste halvåret er kantsonen slettet fra naturbasen, da dette faglig vurderes å være registrering av generelle miljøhensyn som ikke tilfredsstiller kravene til en naturtype slik den er definert. Dette er heller ikke begrunnet i artsregistreringer mv som tilsier at hele kantsonen til Levangerelva skal ha naturtypestatus.

Fylkesmannen påpeker i sitt innspill at det er påvist elvemusling i denne delen av Levangerelva, og elvemusling har status som sårbar på Norsk rødliste for arter. Dette er ukjent for kommunen, og det ville vært oppsiktsvekkende med tanke på at floa påvirker elva langt ovenfor dette stedet. Brakkvann er neppe egnet leveområde for elvemusling. Det reelle funnet av elvemusling i Levangerelva er et funn i Levangerelva ved utløpet av Langåselva. Dette bekreftes av elvemuslingbasen og faktaarket for Levangelva. Etter elveløpet er dette ca. 6 km fra aktuell detaljregulering. Det er også vanskelig å se at tiltaket isolert sett kunne ha påvirket elvemuslingens habitatkrav. Opplysning om elvemusling kan dermed neppe være relevant for saken.

Det foreligger ut over dette ikke vitenskapelig eller erfaringsbasert informasjon i registre eller temakart som omhandler arter, naturmiljø, naturtyper og biologisk mangfold som tilsier at tiltaket kan komme i ytterligere konflikt med slike interesser i det aktuelle området. Eksisterende kunnskapsgrunnlag basert på Naturbasen til Direktoratet for naturforvaltning og Artsdatabankens artskart samt kommunens egen kjennskap til området, vurderes som tilstrekkelig i forhold til sakens karakter og eventuell risiko for skade på naturmangfold, jfr. § 8.

Samfunnssikkerhet og beredskap.

Stabilitet.

I følge NGU sine kartdata består planområdet av tykk marin avsetning og fyllmasser. Det er registrert kvikkleiresoner nord for Røstad, og det har tidligere vært utrasing i tilknytning til Levangerelva og byggeområdet sør for fv. 774. Selve planområdet innehar ikke kjente soner med kvikkleire. Terrenginngrepene vil være små skjæringer i jordmasser og noen mindre fyllinger. Det vil bli en større fylling i forbindelse med kryssing av Leirabekken. Det forutsettes at nødvendig geoteknisk vurdering gjennomføres før bygging.

Planprosess.

Medvirkning.

Det er gjennomført oppstartsmøte med Innherred samkommune den 29.01.2014. Kunngjøring om oppstart av planarbeid er sendt til fylkeskommunen, fylkesmannen, NVE, NTE, Sametinget, Statens vegvesen og berørte grunneiere. Varsel om planoppstart ble også annonsert i Levangeravisa 01.02.14. Det er mottatt kommentarer/merknader fra Fylkesmannen, Sametinget, NTE og NVE, samt fra noen grunneiere.

Det ble holdt informasjonsmøte for grunneiere i Levanger kommunestyresal den 18.02.14.

Vurdering:

Tiltakene vil være et viktig bidrag til etablering av mest mulig trafikksikre forbindelser for gang-/sykkeltrafikk, spesielt knyttet opp mot ny Levanger ungdomsskole ved Røstad.

Alternativet med kryssing av fv. 774 under brua over Levangerelva og følge elvebredden synes ut fra en totalvurdering å være den beste løsning.

Planforslaget innehar ingen tilfredsstillende avklaring i forhold til geoteknikk. Tiltakshaver legger opp til at dette kan skje i høringsperioden, slik at det kan foreligge før sluttbehandling av planen. Det er i alle tilfelle tatt inn rekkefølgebestemmelse om at det skal foretas nødvendige geotekniske vurderinger før byggetillatelse gis. 

Elvebredden er allerede i dag sterkt påvirket av tilrettelegging med turstiforbindelse og som nærområde til boligbebyggelsen. Den nå planlagte gang-/sykkelvegen vil bli en oppgradering i forhold til eksisterende situasjon.

Det tilrås på dette grunnlag at planforslaget framlegges for høring og offentlig ettersyn.

Til toppen av siden

Publisert: 13.01.2011 14:50 Sist endret: 21.08.2014 07:54
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051