Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 20.08.14 - sak 59/14 - Detaljregulering Gamle Kongeveg/Ringvegen

Åge Isaksen - klikk for personkort
Saksbehandler: Åge Isaksen
Arkivsaknr: 2014/1015 - /L12

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 20.08.14 59/14

 

Rådmannens forslag til vedtak:

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtas detaljregulering for Gamle Kongeveg og Ringvegen dat. 06.06.2014 framlagt for høring og offentlig ettersyn. 

Vedlegg:

 1. Planbeskrivelse dat. 06.06.2014 PDF
   
 2. 3 stk. plankart dat. 06.06.2014 PDF
  - A004
  - A005
  - A006
      
 3. Planbestemmelser dat. 06.06.2014 PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Bakgrunn.

Levanger kommune har fått utarbeidet detaljregulering for Gamle Kongeveg/Ringvegen. Langs disse vegene er det i dag ingen særskilt tilrettelegging for gang-/sykkeltrafikk. Bygging av ny Levanger ungdomsskole ved Røstad vil gi økt gang-/sykkeltrafikk langs disse vegstrekningene, spesielt av barn og unge. For å bedre trafikksikkerheten er det derfor ønskelig å få etablert sikringstiltak for gang-/sykkeltrafikken. Planforslaget har dessuten med gang-/sykkelvegbru over Levangerelva i området kryss Gamle Kongeveg/Ringvegen. 

Planområdet.

Prosjektet omfatter nødvendig areal for å etablere løsninger for gang-/sykkeltrafikk langs Gamle Kongeveg på strekningen Jamtvegen til Okkenhaugvegen ca. 880 m, og langs Ringvegen på en strekning av ca. 160 m fra Gamle Kongeveg.  Det omfatter også nødvendig areal for gang-/sykkelvegkryssing av Levangerelva, en strekning på ca. 110 m.

Planområdet omfatter i hovedsak eksisterende veggrunn samt noe hageareal fra tilstøtende boligeiendommer.

Klikk for større kart

Oversikt planområdet 

Planstatus.

For planområdet gjelder kommunedelplan Levanger sentrum som er vedtatt 27.09.2000 (planid. L2000017). Formålet her er gitt som eksisterende byggeområde og område med reguleringsplan som fortsatt skal gjelde. Flere eksisterende reguleringsplaner ligger inntil planområdet og blir delvis erstattet av den nye reguleringsplanen.

Planforslaget.

Generelt.

Langs Gamle Kongeveg vil fortau bli etablert langs eksisterende veg og sykkelfelt etableres i kjørebanen på hver side av vegen. Dette gir minst mulig inngrep i boligeiendommene.

I Ringvegen foreslås kjørebanebredden redusert og fortau plassert delvis i eksisterende veg og delvis på tilstøtende eiendommer. Vegen foreslås envegskjørt, men slik at beboerne på den aktuelle strekning kan kjøre i begge retninger. Løsningen reduserer inngrep i boligeiendommene.

Mange av boligeiendommene får etablert mur-arrangement for å unngå at større deler av eiendommen går tapt, og areal som reguleres til anleggs- og riggområde tilbakeføres til opprinnelig bruk etter anleggsperioden

Vegstandard.

Langs Gamle Kongeveg bygges fortau med totalbredde 1,75 meter. Sykkelfelt bygges med bredde 1,3 meter og plasseres på begge sider i eksisterende kjørebane. Løsningen er ikke en standard vegprofil fra Statens vegvesen sine håndbøker, men er en løsning som ofte benyttes hvor det er lite plass.

Ringvegen bygges med 2,75 meter kjørebane og 2,25 meter fortau.

Gang-/sykkelvegbru over Levangerelva bygges med totalbredde 5,0 meter, der rekkverksrom utgjør 0,75 meter på hver side.

Kulturminner.

Det er ut fra eksisterende kunnskap ikke registrert kulturminner som vil komme i konflikt med tiltakene. Fylkeskommunen mener imidlertid at det i dette området er et potensial for funn av hittil ikke registrerte kulturminner, og varsler derfor behov for registreringer for å avklare planområdet. Denne avklaring må da skje i forbindelse med høringsperioden.

Krav i forhold til kulturminner og aktsomhetsansvar er gitt i planbestemmelsene.

Naturmangfold.

Det er i dag en velutviklet og frodig kantsone langs Levangerelva som det vil være viktig å ivareta og videreutvikle. Tiltakene vil ikke vanskeligjøre ferdsel langs med vassdraget. Det foreligger ikke vitenskapelig eller erfaringsbasert informasjon i registre eller temakart som omhandler arter, naturmiljø, naturtyper og biologisk mangfold som tilsier at tiltaket kan komme i konflikt med slike interesser i det aktuelle området. Eksisterende kunnskapsgrunnlag basert på Naturbasen til Direktoratet for naturforvaltning og Artsdatabankens artskart samt kommunens egen kjennskap til området, vurderes som tilstrekkelig i forhold til sakens karakter og eventuell risiko for skade på naturmangfold, jfr. § 8.

Samfunnssikkerhet og beredskap.

Stabilitet.

I følge NGU sine kartdata består planområdet stort sett av marin avsetning med varierende tykkelse samt noe elveavsetning. Området innehar ikke kjente soner med kvikkleire. Terrenginngrepene vil være små skjæringer i jordmasser og noen mindre fyllinger. Det vil bli en større fylling ned mot Levangerelva i forbindelse med bygging av gang-/sykkelvegbrua. Det forutsettes at nødvendig geoteknisk vurdering gjennomføres før bygging.

Støy.

I henhold til Klima- og miljødepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442), kan miljø- og sikkerhetstiltak som ikke endrer støyforholdene ved eksisterende virksomhet som hovedregel kunne gjennomføres uten samtidig utbedring av støyforholdene. Etablering av gang-/sykkelveg langs eksisterende veg vil være et slikt tiltak, og trafikkmengden vil ikke øke som følge av tiltaket. Det vil følgelig ikke være behov for støyskjermingstiltak.

Flom.

Flomsonekart som er utarbeidet av NVE er brukt som grunnlag, og dette viser at de aktuelle tiltak ligger godt over vannstandsnivå for en 200-årsflom.

Planprosess.

Medvirkning.

Det er gjennomført oppstartsmøte med Innherred samkommune den 29.01.2014. Kunngjøring om oppstart av planarbeid er sendt til fylkeskommunen, fylkesmannen, NVE, NTE, Sametinget, Statens vegvesen og berørte grunneiere. Varsel om planoppstart ble også annonsert i Levangeravisa 01.02.14. Det er mottatt kommentarer/merknader fra Fylkeskommunen, Fylkesmannen, Sametinget, NTE og NVE, samt fra noen grunneiere.

Det ble holdt informasjonsmøte for grunneiere i Levanger kommunestyresal den 18.02.14. Det ble også arrangert befaring langs Gamle Kongeveg og Ringvegen den 27.02.14 og den 28.02.14.

Vurdering:

Tiltakene vil være et viktig bidrag til etablering av mest mulig trafikksikre forbindelser for gang-/sykkeltrafikk, spesielt knyttet opp mot ny Levanger ungdomsskole ved Røstad.

Løsningen som foreslås legger opp til en prioritering av gang-/sykkeltrafikken på bekostning av biltrafikkens framkommelighet. Dette synes å være en riktig strategi for å unngå omfattende inngrep i tilliggende boligeiendommer langs gater der de bilrelaterte transportbehov ikke er for dominerende.

Planforslaget innehar ingen tilfredsstillende avklaring i forhold til geoteknikk. Tiltakshaver legger opp til at dette kan skje i høringsperioden, slik at det kan foreligge før sluttbehandling av planen. Det er i alle tilfelle tatt inn rekkefølgebestemmelse om at det skal foretas nødvendige geotekniske vurderinger før byggetillatelse gis. 

Fylkeskommunens krav om nødvendige registreringer i forhold til kulturminner må gjennomføres før planen eventuelt kan legges fram for sluttbehandling.

Det tilrås på dette grunnlag at planforslaget framlegges for høring og offentlig ettersyn.

Til toppen av siden

Publisert: 13.01.2011 14:50 Sist endret: 21.08.2014 07:53
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051