Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 20.08.14

Bruk ab nettbrett

Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus
Dato: 20.08.14
Tid: kl. 13:00 - 15:40

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail)

Sakliste
SaksnrSakUtredningVedtak
PS 56/14 Referatsaker - PUK Levanger utredning vedtak
PS 57/14 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll - vedtak
PS 58/14 Sluttbehandling med evt. mekling - Detaljregulering Åsvegen 15-17 - Skogn - 1719/32/25 ,57 , 60 og 133 utredning vedtak
PS 59/14 Detaljregulering Gamle Kongeveg/Ringvegen utredning vedtak
PS 60/14 Detaljregulering Elvebredden - gang-/sykkelveg utredning vedtak
PS 61/14 Forslag til forskrift om kulturmiljøfredning og forvaltningsplan for Levanger – Høringsuttalelse - Utlagt 15.08.14! utredning vedtak


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 11 av 11

Oppmøte Plan- og utviklingskomiteen
NavnPartiFunksjonListeMøtteMerknad
Alf Magnar Reberg sp leder ap/sp/krf x  
Svein Erik Veie ap nestleder ap/sp/krf x  
Astrid Juberg Vordal ap medlem ap/sp/krf x  
Lars Petter Holan ap medlem ap/sp/krf x  
Nina Elisabeth Berget ap medlem ap/sp/krf x  
Ingvill Berg Fordal ap medlem ap/sp/krf x  
Børge Lund krf medlem ap/sp/krf x  
Gerd Haugberg h medlem h/v/sv x  
Gunnar Morten Løvås sv medlem h/v/sv x  
Vebjørn Haugom h medlem h/v/sv x  
Geir Tore Persøy frp medlem frp x  

 

Fra administrasjonen møtte:
Kommunalsjef Alf Birger Haugnes, fagansvarlig plan Åge Isaksen, barn- og unges representant Berit Sunnset Voldseth, enhetsleder PBOMLS: Petter Voll, enhetsleder Kommunalteknikk Øyvind Nybakken, Åsmund Brygfjeld 

Merknader

Presentasjon av ny enhetsleder PBOMLS: Petter Voll.


Spørsmål:

 

 

PS 56/14 Referatsaker - PUK Levanger

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 20.08.2014

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
Til toppen av siden

 

 

PS 57/14 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 20.08.2014

Forslag i møte:

Til å godkjenne/underskrive protokoll: Gerd Haugberg, H og Astrid Juberg Vordal AP 

Avstemning:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Til å godkjenne/underskrive protokoll: Gerd Haugberg, H og Astrid Juberg Vordal, AP
Til toppen av siden

 

 

PS 58/14 Sluttbehandling med evt. mekling - Detaljregulering Åsvegen 15-17 - Skogn - 1719/32/25, 57 , 60 og 133

Rådmannens forslag til vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 5-6 vil kommunen be om at det gjennomføres mekling i sak der Jernbaneverket har fremmet innsigelse til detaljregulering for Åsvegen 15-17. 

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 20.08.2014

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.  

VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 5-6 vil kommunen be om at det gjennomføres mekling i sak der Jernbaneverket har fremmet innsigelse til detaljregulering for Åsvegen 15-17.
Til toppen av siden

 

 

PS 59/14 Detaljregulering Gamle Kongeveg/Ringvegen

Rådmannens forslag til vedtak:

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtas detaljregulering for Gamle Kongeveg og Ringvegen dat. 06.06.2014 framlagt for høring og offentlig ettersyn. 

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 20.08.2014

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra Gunnar Løvås, SV:

I henhold til plan- og bygningsloven § 12- 10 legges ikke detaljregulering for Gamle Kongeveg og Ringvegen ut til offentlig høring, men sendes tilbake til administrasjonen for ytterligere utredning. Etter ytterligere utredning legges saken fram for PUK så snart som mulig.

Det henstilles om at bru over elva tas ut av planen da videre vegføring ennå ikke er klarlagt. Denne vegføringa må vurderes når trasse for vegen videre er bestemt. 

Begrunnelse:

I detaljreguleringen er det foreslått en bru over Levangerelva mot jernbanesporet i et bratt og ulendt terreng. Denne sykkelvegføringen stanser der og det er uklart hvordan videre veg føring vil gå. PUK mener derfor at inntegnet sykkelfelt og bru over elva bør tas ut av planen. Denne sykkelvegen/gangvegen må vurderes på et senere tidspunkt. Videre mener PUK at andre trafikkregulerende tiltak bør vurderes før detaljreguleringen legges fram. PUK er også opptatt av kost/trafikkforbedring i denne saken. Dersom detaljreguleringen slik den fremstår blir vedtatt, er vi redd for at kost/nytte virkningen sett fra et trafikksikkerhetsperspektiv ikke blir vesentlig bedre en dagens situasjon. I Statens vegvesen sin håndbok er det følgende krav til bredde på sykkelfelt.

Fartsgrense 30 eller 40 km/t, ÅDT>4000: 1,5m
Fartsgrense 50 km/t, ÅDT<8000: 1,5m
Fartsgrense 50 km/t, ÅDT 8000-15000: 1,8m

PUK er ukjent med ÅDT på denne strekningen, men registrerer at sykkelfeltene er regulert med en bredde på 1,3 meter. Det vil si totalt 0,4 meter smalere enn det Statens vegvesen anbefaler. 

Tilleggsforslag fra Astrid Juberg Vordal, AP:

Ettersom omlegging av ungdomsskolestruktur også berører syklende elever fra Vestgård-Sørvegen-Brusve og Lillemarksbakken, vurderes trafikksikkerhetstiltak i Brusvebrukrysset. Her møtes Jamtvegen-Gamle Kongeveg-Markvegen/Gimlevegen og Elvestien i et vanskelig kryss. Syklende elever vil komme nedoverbakke i dette krysset om morgenen på veg inn i Gamle Kongeveg og videre til Røstad. Vinterstid og på glatt føre vil krysset være særlig utfordrende.

Avstemning:

Forslag til vedtak fra Køvås avvist med 10 mot 1 stemme.

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Tilleggsforslag fra Vordal enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtas detaljregulering for Gamle Kongeveg og Ringvegen dat. 06.06.2014  framlagt for høring og offentlig ettersyn. 

Ettersom omlegging av ungdomsskolestruktur også berører syklende elever fra Vestgård-Sørvegen-Brusve og Lillemarksbakken, vurderes trafikksikkerhetstiltak i Brusvebrukrysset. Her møtes Jamtvegen-Gamle Kongeveg-Markvegen/Gimlevegen og Elvestien i et vanskelig kryss. Syklende elever vil komme nedoverbakke i dette krysset om morgenen på veg inn i Gamle Kongeveg og videre til Røstad. Vinterstid og på glatt føre vil krysset være særlig utfordrende.
Til toppen av siden

 

  

PS 60/14 Detaljregulering Elvebredden - gang-/sykkelveg

Rådmannens forslag til vedtak:

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtas detaljregulering for Elvebredden gang-/sykkelveg dat. 12 og 13.06.2014 framlagt for høring og offentlig ettersyn.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 20.08.2014

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.  

VEDTAK:

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtas detaljregulering for Elvebredden gang-/sykkelveg dat. 12 og 13.06.2014 framlagt for høring og offentlig ettersyn.

Til toppen av siden

 

  

PS 61/14 Forslag til forskrift om kulturmiljøfredning og forvaltningsplan for Levanger  - Høringsuttalelse

Rådmannens forslag til vedtak:

 1. Forslag til Forskrift om fredning av Levanger kulturmiljø vil sikre og bevare et bymiljø av nasjonal verdi mht. blant annet byplanhistorie, kulturhistorie og arkitektur. Til selve forskriften har kommunen følgende kommentarer:
  * Intensjonen (se § 1 Formål) om at fredningen ikke skal være til hinder for at Levanger skal opprettholdes og videreføres som en levende by må tillegges vesentlig vekt ved behandling av tiltak innenfor fredningsområdet.
  * Forutsatt oppbygging av et godt kompetansemiljø i kommunen, ber kommunen RA vurdere å prøve ut/forsøksordning med delegert forvaltningsmyndighet til Levanger kommune.
 2. Forslag til forvaltningsplan gir et godt grunnlag for behandling av saker iht. til forslag til forskrift og i å skape forståelse for de verdier fredningsområdet representerer både lokalt og nasjonalt. Kommunen vil allikevel gi følgende kommentarer:
  * Beplanting og varige/midlertidige konstruksjoner i parker, allmenningen og gateløp, er svært viktig for utvikling av en trivelig by. Viktig at slik tiltak blir sett i en slik sammenheng selv om disse ikke har en historisk forankring.
  * For at kommunen skal kunne utøve den rolle forvaltningsplanen og brevet fra Riksantikvaren foreslår, er det helt nødvendig at det bygges opp et kompetansemiljø som er lett tilgjengelig for tiltakshaverne og som sikrer en god forvaltning av verdiene innenfor fredningsområdet. Kommunen må tilføres betydelige eksterne ressurser for å ta en slik rolle som beskrevet.
  * Viktige med god tilgjengelighet/ kort avstand til et slikt miljø for både eiere, håndverkere og innbyggere for å lykkes med en god forvaltning av bygninger og arealer.


Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 20.08.2014

Orientering i møte:

Hilde M. Røstad gjennomgikk «Forskrift om kulturmiljøfredning og forvaltningsplan for Levanger».

Forslag i møte:

Endringsforslag fra Astrid Juberg Vordal, AP, på vegne av AP, SP og KRF:

Punkt 1 - strekpunkt 2, og punkt 2 - strekpunkt 2 og 3 tas ut.

Avstemning:

Felles endringsforslag vedtatt med 10 mot 1 stemme.

Rådmannens forslag til vedtak med endringer i møtet vedtatt med 10 mot 1 stemme.

VEDTAK:

 1. Forslag til Forskrift om fredning av Levanger kulturmiljø vil sikre og bevare et bymiljø av nasjonal verdi mht. blant annet byplanhistorie, kulturhistorie og arkitektur. Til selve forskriften har kommunen følgende kommentarer:
  * Intensjonen (se § 1 Formål) om at fredningen ikke skal være til hinder for at Levanger skal opprettholdes og videreføres som en levende by må tillegges vesentlig vekt ved behandling av tiltak innenfor fredningsområdet.
   
 2. Forslag til forvaltningsplan gir et godt grunnlag for behandling av saker iht. til forslag til forskrift og i å skape forståelse for de verdier fredningsområdet representerer både lokalt og nasjonalt. Kommunen vil allikevel gi følgende kommentarer:
  * Beplanting og varige/midlertidige konstruksjoner i parker, allmenningen og gateløp, er svært viktig for utvikling av en trivelig by. Viktig at slik tiltak blir sett i en slik sammenheng selv om disse ikke har en historisk forankring.

Til toppen av siden

Publisert: 04.12.2013 11:05 Sist endret: 06.02.2015 10:21
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051