Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 19.09.12

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettMøtested: formannskapssalen, rom 3008, Levanger rådhus
Dato: 19.09.12
Tid: 13:00 - 15:00

Sakliste (oppdatert 14.09.12, kl. 16:45)  PDF   -  som EPUB  (for eBok til nettbrett/mobil)

Protokoll som PDF  -  som EPUB  (for eBok til nettbrett/mobil)

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger) 

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail)

Sakliste
Saksnr Sak Utredning Vedtak
PS 61/12 Referatsaker - PUK Levanger utredning vedtak
PS 62/12

Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

- vedtak
PS 63/12 Søknad om oppføring av 10 tilleggsplasser til eksisterende flytebrygge - 1719/243/1 - Løvtangen i Åsenfjord - Irene Løvtangen utredning vedtak
PS 64/12 Reguleringsplan Skillelia - 1719/41/1 og 1719/40/2 utredning vedtak
PS 65/12 1719/ 207/104 m.fl. - Reguleringsplan Fossingtrøa, Åsen utredning vedtak
PS 66/12 Ulovlighetsoppfølging i Levanger kommune - Foreløpig status og veien videre utredning vedtak
PS 67/12 1719/315/1/4 - Detaljregulering Sagbrukstomta 2 utredning vedtak
PS 68/12 1719/314/386 - Detaljregulering Momarka II, område B1 utredning vedtak
PS 69/12 Klage på vedtak - Søknad om fradeling av tre boligtomter fra eiendommen 1719/24/1 Eggen øvre - Arne Laurits Jessen utredning vedtak
PS 70/12 Planprogram - 1719/1/1 - Områderegulering Staup utredning vedtak
PS 71/12 Søknad om oppføring av plasthall - 1719/315/2 - Jernbanegata 14 - Jernbaneverket utredning vedtak
PS 72/12 Forslag til nye vedtekter for fond til restaurering og fornying av bygg- og bomiljø i Levanger sentrum utredning vedtak
PS 73/12 Forslag til opprettelse av byggeskikkpris for Levanger utredning vedtak


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7+3 av 11

Oppmøte Plan- og utviklingskomiteen
Navn Parti Funksjon Liste Møtte Merknad
Alf Magnar Reberg sp leder ap/sp/krf x
Svein Erik Veie ap nestleder ap/sp/krf x
Lill Kristin Nordahl ap medlem ap/sp/krf x
Torbjørn Andre Moe ap medlem ap/sp/krf x
Astrid Juberg Vordal ap medlem ap/sp/krf x
Lars Petter Holan ap medlem ap/sp/krf x
Britt Tønne Haugan krf medlem ap/sp/krf - forfall
Nina Bakken Bye h medlem h/v/sv - forfall
Gunnar Morten Løvås sv medlem h/v/sv x
Vebjørn Haugom h medlem h/v/sv - forfall
Geir Tore Persøy frp medlem frp - forfall
Ingvill Berg Fordal ap varamedlem ap/sp/krf x Britt Tønne Haugan
Svein Erik Musum frp varamedlem frp x Geir Tore Persøy
Per Olav Gilstad h varamedlem h/v/sv x Nina Bakken Bye
Ingen vara h h/v/sv - Vebjørn Haugom


Fra administrasjonen møtte:
Kommunalsjef Alf Birger Haugnes, enhetsleder plan-, byggesak, oppmåling og miljø Øivind HolandÅsmund Brygfjeld   
 

Spørsmål
Fra Gunnar Morten Løvås, SV:
Oppfølging av ombygging av hytte Nesset, Knut Olav Stornes

Fra Lars Petter Holan, AP:
Arbeider vedr.  jernbaneovergang Nossum, evt. veg til boligfelt Bjørklia
Gang- og sykkelveg Korsbakken – Lysaker

Fra Alf Magnar Reberg, SP:
Reguleringsplan Lunden, jernbaneundergang.

Fra Per Olav Gilstad, H:
Retardasjonsfelt Gråmyra 
    Til toppen av siden 

 

 

PS 61/12 Referatsaker - PUK Levanger

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 19.09.2012

Forslag i møte:
Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Referatsakene tas til orientering.
    Til toppen av siden 


 

 

PS 62/12 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 19.09.2012

Forslag i møte:
Til å godkjenne/underskrive protokoll: Torbjørn Andre Moe, AP og Per Olav Gilstad, H

Avstemning:
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Til å godkjenne/underskrive protokoll: Torbjørn Andre Moe, AP og Per Olav Gilstad, H
    Til toppen av siden 

 

 

PS 63/12 Søknad om oppføring av 10 tilleggsplasser til eksisterende flytebrygge - 1719/243/1 - Løvtangen i Åsenfjord - Irene Løvtangen

Rådmannens forslag til vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 (dispensasjon) og vedtatte delegasjonsbestemmelser, godkjennes søknad om dispensasjon. Eksisterende flytebrygge kan utvides med et ledd på 7 meter som rommer utleggere for ytterligere 10 båtplasser. Det tillates totalt 40 båtplasser.

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-2 (tiltak som krever søknad og tiltak som kan foretas av tiltakshaver) og vedtatte delegasjonsbestemmelser, godkjennes søknad om tillatelse til tiltak under følgende forutsetninger:

Bygget skal oppføres i samsvar med plan- og bygningsloven med gjeldende forskrifter og vedtekter.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 19.09.2012

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 (dispensasjon) og vedtatte delegasjonsbestemmelser, godkjennes søknad om dispensasjon. Eksisterende flytebrygge kan utvides med et ledd på 7 meter som rommer utleggere for ytterligere 10 båtplasser. Det tillates totalt 40 båtplasser.

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-2 (tiltak som krever søknad og tiltak som kan foretas av tiltakshaver) og vedtatte delegasjonsbestemmelser, godkjennes søknad om tillatelse til tiltak under følgende forutsetninger:

Bygget skal oppføres i samsvar med plan- og bygningsloven med gjeldende forskrifter og vedtekter.
    Til toppen av siden 


 

 

PS 64/12 Reguleringsplan Skillelia - 1719/41/1 og 1719/40/2

Rådmannens forslag til vedtak:
Det tilrådes ikke igangsetting av reguleringsarbeid for nytt boligfelt i Skillelia, gnr/bnr 41/1 og 40/2

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 19.09.2012

Habilitet:
Lars Petter Holan, AP, ba om habilitetsvurdering (grunneier Holåsen).
Møtet vedtok at Holan var habil med 9 mot 1 stemme (Løvås).

Forslag i møte:
Forslag til vedtak fra Gunnar Morten Løvås, SV og Svein Erik Veie, AP:
Igangsetting av reguleringsarbeid for nytt boligfelt i Skillelia tilrådes/støttes.

Begrunnelse:
Boligområdet ligger nært den nyrenoverte Barne- og ungdomsskolen på Skogn. Viser ellers til oversendelsesforslag av 13.4.2011 der Kommuneplanens arealdel for Levanger og Verdal ble vedtatt. I dette møtet ble det fremmet et oversendelsesforslag om at Skillelia/ Boligområde Skille tas inn i planen som boligområde. Dette forslaget ble enstemmig vedtatt oversendt.

Avstemning:
Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og forslag fra Løvås/Veie:
Forslag fra Løvås/Veie vedtatt med 9 mot 1 stemme (Reberg).

VEDTAK:
Igangsetting av reguleringsarbeid for nytt boligfelt i Skillelia tilrådes/støttes.

Begrunnelse:
Boligområdet ligger nært den nyrenoverte Barne- og ungdomsskolen på Skogn. Viser ellers til oversendelsesforslag av 13.4.2011 der Kommuneplanens arealdel for Levanger og Verdal ble vedtatt. I dette møtet ble det fremmet et oversendelsesforslag om at Skillelia/ Boligområde Skille tas inn i planen som boligområde. Dette forslaget ble enstemmig vedtatt oversendt.
    Til toppen av siden 

 

 

PS 65/12 1719/ 207/104 m.fl. - Reguleringsplan Fossingtrøa, Åsen

Rådmannens forslag til vedtak:
Det gjøres følgende endringer av bestemmelsene:
• § 2.3.2 suppleres med huske.

Forslag til planendring datert 09.09.2012, med overnevnte endring, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 19.09.2012

Forslag i møte:
Ingen.

Saksordfører:
Alf Magnar Reberg, SP

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Det gjøres følgende endringer av bestemmelsene:
• § 2.3.2 suppleres med huske.

Forslag til planendring datert 09.09.2012, med overnevnte endring, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10.
    Til toppen av siden 


 

 

PS 66/12 Ulovlighetsoppfølging i Levanger kommune - Foreløpig status og veien videre

Rådmannens forslag til vedtak:
Plan- og utviklingskomiteen i Levanger kommune anbefaler at samkommunestyret tar saken opp til drøfting.

Det anbefales at man i tiden fremover prioriterer ulovlighetsoppfølging av tiltak i de mest strandsonenære områder, jfr. rådmannens forslag;

 1. Man prioriterer tilsyn av bebyggelse og tiltak i de sjønære områdene, og fokuserer i hovedsak på eiendommer i strandsonen. Man vil da kunne kontrollere samtlige deler av bebyggelsen, flytebrygger, naust, utfyllinger og veger. Privatiserende tiltak i strandsonen vil også bli vurdert, herunder gjerder, murer, flaggstangplasseringer, sitteplasser osv.


Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 19.09.2012

Forslag i møte:
Forslag til tillegg fra Svein Erik Veie, AP:
Prioriteringen skal ikke gå på bekostning av den helhetlige anbefalingen PUK gjorde 18.04.12, sak 27/12 og videre det vedtaket samkommunestyret gjorde i saken, 26.04.12, sak 8/12.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslag fra Veie enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Plan- og utviklingskomiteen i Levanger kommune anbefaler at samkommunestyret tar saken opp til drøfting.

Det anbefales at man i tiden fremover prioriterer ulovlighetsoppfølging av tiltak i de mest strandsonenære områder, jfr. rådmannens forslag;

 1. Man prioriterer tilsyn av bebyggelse og tiltak i de sjønære områdene, og fokuserer i hovedsak på eiendommer i strandsonen. Man vil da kunne kontrollere samtlige deler av bebyggelsen, flytebrygger, naust, utfyllinger og veger. Privatiserende tiltak i strandsonen vil også bli vurdert, herunder gjerder, murer, flaggstangplasseringer, sitteplasser osv.
 2. Prioriteringen skal ikke gå på bekostning av den helhetlige anbefalingen PUK gjorde 18.04.12, sak 27/12 og videre det vedtaket samkommunestyret gjorde i saken, 26.04.12, sak 8/12.
      Til toppen av siden 


 

 


PS 67/12 1719/315/1/4 - Detaljregulering Sagbrukstomta 2

Rådmannens forslag til vedtak:
Det gjøres følgende endringer i bestemmelsene:
• § 3.4 suppleres med: ”Åpen svalgang tillates med inntil 1,6 m høy lysåpning. Åpent rekkverk i svalgang tillates ikke. Svalgangen skal oppdeles med tette fasadepartier, som vist i 3D-tegning i planbeskrivelsen.”
• § 3.4. Paragrafen benevner heishus 2 ganger. Det skal skrives ”heishus med løfteplattform”.
• 5.1 suppleres med: ”Avstand fra overjordisk innkastanlegg skal plasseres min. 2,5 m fra vegkant. Miljøtorget skal være tilgjengelig fra gata for forflytningshemmede” Reguleringsplanen endres før høring.
• § 7.2 siste setning suppleres med huske.
• § 7.4: ”Lekeplassen skal i nødvendig grad sikres mot kjøreveg.”

Vedlagte forslag til detaljregulering for Sagbrukstomta 2, med overnevnte endringer, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 19.09.2012

Forslag i møte:
Forslag til tillegg fra  Gunnar Morten Løvås, SV:
Sakene sendes også til estetikkutvalget for høring.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Tillegg fra Løvås vedtatt med 9 mot 1 stemme (Gilstad)

VEDTAK:
Det gjøres følgende endringer i bestemmelsene:
• § 3.4 suppleres med: ”Åpen svalgang tillates med inntil 1,6 m høy lysåpning. Åpent rekkverk i svalgang tillates ikke. Svalgangen skal oppdeles med tette fasadepartier, som vist i 3D-tegning i planbeskrivelsen.”
• § 3.4. Paragrafen benevner heishus 2 ganger. Det skal skrives ”heishus med løfteplattform”.
• 5.1 suppleres med: ”Avstand fra overjordisk innkastanlegg skal plasseres min. 2,5 m fra vegkant. Miljøtorget skal være tilgjengelig fra gata for forflytningshemmede” Reguleringsplanen endres før høring.
• § 7.2 siste setning suppleres med huske.
• § 7.4: ”Lekeplassen skal i nødvendig grad sikres mot kjøreveg.”

Vedlagte forslag til detaljregulering for Sagbrukstomta 2, med overnevnte endringer, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10.
Sakene sendes også til estetikkutvalget for høring.
    Til toppen av siden 
 

 

 

PS 68/12 1719/314/386 - Detaljregulering Momarka II, område B1

Rådmannens forslag til vedtak:
Vedlagte forslag til detaljregulering for Momarka II, område B1, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 19.09.2012

Forslag i møte:
Ingen.

Saksordfører:
Lill Kristin Nordahl, AP

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Vedlagte forslag til detaljregulering for Momarka II, område B1, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10.
    Til toppen av siden 

 

 

PS 69/12 Klage på vedtak - Søknad om fradeling av tre boligtomter fra eiendommen 1719/24/1 Eggen øvre - Arne Laurits Jessen

Rådmannens forslag til vedtak:
Vedtak fattet i sak 48/12 i Plan- og utviklingskomiteens møte 13.06.2012 opprettholdes.

Klage fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag sin landbruksavdeling tas ikke til følge.

Saken sendes klageinstansens, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, for endelig avgjørelse.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 19.09.2012

Forslag i møte:
Forslag til vedtak fra Gunnar Løvås, SV:
Vedtak av 13.6.2012 oppheves. Klage fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag sin landbruksavdeling tas til følge.

Avstemning:
Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og forslag fra Løvås:
Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 9 mot 1 stemme (Løvås).

VEDTAK:
Vedtak fattet i sak 48/12 i Plan- og utviklingskomiteens møte 13.06.2012 opprettholdes.

Klage fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag sin landbruksavdeling tas ikke til følge.

Saken sendes klageinstansens, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, for endelig avgjørelse.
    Til toppen av siden 

 

 

PS 70/12 Planprogram - 1719/1/1 - Områderegulering Staup

Rådmannens forslag til innstilling:
Det gjøres følgende justering av planprogrammet:
• Punkt 5.3: Under temaet Risiko- og sårbarhetsanalyse tas aktuelle tema ut.

Forslag til planprogram for områderegulering av Staup, datert 13.06.2012, med overnevnte justering, fastsettes i medhold av plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 12-9.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 19.09.2012

Forslag i møte:
Forslag fra Gunnar Morten Løvås, SV:
Som rådmannens forslag med følgende endring:
Områder benevnt som «Mulig tomt for barneskole» og område benevnt som «skolehage» i Planprogrammet skal bevares som LNF område som i dag.

Begrunnelse:
Planprogrammet legger opp til at det omreguleres store landbruksarealer (LNF områder) til andre formål. I dag er det sterke nasjonale, fylkeskommunale føringer knyttet til bevaring av landbruksareal. Det blir derfor feil å omregulere disse områdene til offentlige formål.
Ser vi på skoleformål er ikke Levanger kommune i en situasjon der det er nødvendig å ta i bruk dyrket mark til skoleformål på Nesset. Legger vi en skole i dette området, nært en svært trafikkert vei (Staupslia) og en mulig butikk i umiddelbar nærhet vil dette ha uheldige virkninger i framtida. Det naturlige vil kanskje være å satse på en framtidig utvikling av skolen rundt idrettsanlegget på Nesset. Vi viser ellers til kommunestyrevedtak 23.1.2008 der det ble vedtatt å beholde foreslåtte LNF områder.

Når det gjelder område for kolonihage har vi ikke tatt dette med i forslaget, men forutsetter at dette blir en kolonihage uten bebyggelse og til bruk for allmennheten.

Saksordfører:
Svein Erik Veie, AP

Avstemning:
Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og forslag fra Løvås.
Rådmannens forslag til innstilling tiltrådt med 9 mot 1 stemme (Løvås).

INNSTILLING:
Det gjøres følgende justering av planprogrammet:
• Punkt 5.3: Under temaet Risiko- og sårbarhetsanalyse tas aktuelle tema ut.

Forslag til planprogram for områderegulering av Staup, datert 13.06.2012, med overnevnte justering, fastsettes i medhold av plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 12-9.
    Til toppen av siden 


 

 

PS 71/12 Søknad om oppføring av plasthall - 1719/315/2 - Jernbanegata 14 - Jernbaneverket

Rådmannens forslag til vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 jf. § 12-4 (rettsvirkninger av reguleringsplan) gis Jernbaneverket dispensasjon fra Reguleringsplan Levanger sentrum plan id 2006011 til varig oppføring av plasthall delvis inn på friområdet. Bakgrunnen og forutsetninger for dispensasjonen er gitt i dette saksfremlegg.

Med bakgrunn i plan- og bygningslovens § 20-1 ( tiltak som krever søknad og tillatelse) godkjennes søknaden fra Teltspesialisten AS om oppføring av plasthall på eiendommen 315 / 2 i Levanger kommune.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 19.09.2012

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 jf. § 12-4 (rettsvirkninger av reguleringsplan) gis Jernbaneverket dispensasjon fra Reguleringsplan Levanger sentrum plan id 2006011 til varig oppføring av plasthall delvis inn på friområdet. Bakgrunnen og forutsetninger for dispensasjonen er gitt i dette saksfremlegg.

Med bakgrunn i plan- og bygningslovens § 20-1 ( tiltak som krever søknad og tillatelse) godkjennes søknaden fra Teltspesialisten AS om oppføring av plasthall på eiendommen 315 / 2 i Levanger kommune. 
    Til toppen av siden 

 

 

PS 72/12 Forslag til nye vedtekter for fond til restaurering og fornying av bygg- og bomiljø i Levanger sentrum

Rådmannens forslag til innstilling:
Forslag til endring av vedtekter for fond til restaurering og fornying av bygg og bomiljø i Levanger sentrum vedtas med iverksetting fra 2013.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 19.09.2012

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:
Forslag til endring av vedtekter for fond til restaurering og fornying av bygg og bomiljø i Levanger sentrum vedtas med iverksetting fra 2013.
    Til toppen av siden 

 

 

PS 73/12 Forslag til opprettelse av byggeskikkpris for Levanger

Rådmannens forslag til innstilling:

 1. Statutter for byggeskikkpris i Levanger kommune vedtas.
 2. Byggeskikkprisen finansieres med midler fra ”fond til restaurering og fornying av bygg og bomiljø i Levanger sentrum”. Hvert år settes det av kr. 10.000,- fra ”fond til restaurering og fornying av bygg og bomiljø i Levanger sentrum” til finansiering av prisen.


Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 19.09.2012

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

 1. Statutter for byggeskikkpris i Levanger kommune vedtas.
 2. Byggeskikkprisen finansieres med midler fra ”fond til restaurering og fornying av bygg og bomiljø i Levanger sentrum”. Hvert år settes det av kr. 10.000,- fra ”fond til restaurering og fornying av bygg og bomiljø i Levanger sentrum” til finansiering av prisen.
      Til toppen av siden 
Publisert: 03.01.2011 10:33 Sist endret: 19.09.2012 16:48
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051