Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 19.02.14 - sak 18/14 - Detaljregulering for Levanger ungdomsskole og Røstad aktivitetspark

Kirstine Karlsaune - klikk for personkort
Saksbehandler: Kirstine Karlsaune
Arkivsaknr: 2013/8068 - /L2013011

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 19.02.14 18/14

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Forslag til detaljregulering for Levanger ungdomsskole og Røstad aktivitetspark sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10

Vedlegg:

1

Planbeskrivelse 17.02.2014 PDF
 

2

Plankart 17.02.2014 PDF  -  JPG
  

3

Reguleringsbestemmelser 17.02.2014 PDF
  

4

Delplan  Røstad aktivitetspark fase 1 PDF
  

5

Delplan aktivitetspark og høgskole PDF
  

6

Ill.plan Levanger ungdomsskole og aktivitetspark PDF - JPG
  

7

Levanger ungdomsskole_fasader og perspektiv PDF
  

8

Levanger ungdomsskole_PL 01 PDF
 

9

Levanger ungdomsskole_PL 02 PDF
 

10

Levanger ungdomsskole_Utomhusplan PDF - JPG


Klikk for 3D-modell av Levanger ungdomsskole (velg i venstre meny)
Levnger ungdomsskole innlagt i 3D-modell, velg Levanger ungdomsskole i venstre meny

 


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:

Bakgrunn

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for ny ungdomsskole med adkomst, parkering og uteoppholdsarealer. Skolen planlegges for 450 elever og 60 lærere. 

Planen legger også til rette for utbyggingspotensial for eventuell fremtidig utvidelse av Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT). Videre legges det til rette for opparbeidelse av en offentlig tilgjengelig aktivitetspark. Deler av denne kan bestå frem til eventuell full utbygging av planområdet. Videre sikres opparbeidet trasé for gang- og sykkelveger samtidig som det legges til rette for at de deler av traséen som ikke er universelt utformet kan opparbeides med universell utforming. Buffersonen mot Levangerelva og Leirabekken sikres og utvides i forhold til gjeldende reguleringsplan. Planforslaget er utarbeidet av Link arkitektur for Levanger kommune ved Bygg og eiendom.

Forhold til forskrift om konsekvensutredninger

Planen utløser ikke krav om konsekvensutredning, men det må gjøres rede for sikkerhet mot flom og skredfare i risiko- og sårbarhetsanalyse.

Planområdet

Planområdet er på 59,2 daa og ligger på Røstadområdet nordøst for Levanger sentrum.

I nord grenser planområdet til Holmhaugen og eksisterende parkeringsplass ved Trønderhallen, med adkomstveg. For øvrig grenser planområdet til Røstadalléen i øst, Leirabekken i sør og Levangerelva i vest.  

Området heller svakt mot sørvest, noe brattere ned mot elva (fra kote +8 og ned til elva). Området består hovedsakelig av dyrket mark (ca. 53 daa fulldyrka jord), gang- og sykkelveger, noe vegetasjon langs gang- og sykkelvegen på Holmhaugen samt noe lauvskog langs østre del av Leirabekken. Resten av sonen langs bekken og elva er registrert som åpen fastmark. Med unntak av Holmhaugen består sonen langs elva og bekken av impediment (dvs. skrapmark uskikka til jordbruk/skogbruk).   

Planstatus

I kommunedelplan for Levanger sentrum, vedtatt 27.09.2000, er området avsatt som et område med reguleringsplan som fortsatt skal gjelde. 

Området er i reguleringsplan for Røstad eiendommen, vedtatt 13.10.2004, regulert til område for offentlige bygninger (felt O5 og O6). Felt O5 skal fortrinnsvis romme virksomheter innen undervisning, forskning og utvikling. Felt O6 tilsvarer beliggenheten av foreslått skoletomt. Det er krav om bebyggelsesplan for begge feltene.

Maks bebygd areal er 45 % og største gesimshøyde er 7,0 m. En siktsektor i felt O5 skal sikre sikt fra Kirkegata mot høgskolens hovedbygning. 

Planområdet berører også følgende planer:

  • Detaljregulering Turveg Røstad, vedtatt 15.09.2010 (endring av turveger).
  • Bebyggelsesplan Trønderhallen Røstad, vedtatt 19.08.2009 (bl.a. ble parkeringsplassen ved Trønderhallen utvidet med plass for busser).


Det pågår følgende planarbeider i nærområdet:

  • Detaljregulering for helsehus og ca. 150 studenthybler øst for Røstadalléen.
  • Detaljregulering for Røstad studentby (48 leiligheter) øst for overnevnte planarbeid.
  • Planlegging av sammenhengende gang- og sykkelveg fra Gamle Kongeveg til ny ungdomsskole.
  • Planlegging av gangforbindelse under Levanger bru og nordover til Leirabekken.


Planforslaget

Generelt

Området foreslås regulert til undervisning, gang- og sykkelveg, parkeringsplass, naturområde, friområde, friområde/undervisning og hensynssone for flomfare. 

Bebyggelsen

Planen omfatter tre områder for ny offentlig bebyggelse; U1, U2 og U3.

Felt U1 bygges ut først med ny ungdomsskole. Skolen planlegges for 450 elever og 60 lærere. Lokalisering av skolebygget, mot nord på tomten, er vist med byggegrense. Plasseringen gir et stort sam­menhengende sørvendt uteareal. Skolebyggets utforming er resultat av avholdt arkitektkonkurranse. Skolen er plassert for å bygge opp under ønsket om felles «cam­pus» og et størst mulig aktivitetsområde. Bygget er i 2 etasjer og 2. etg. krager ut over 1. etg. Med sin enkle form underordner bygget seg de andre byggene på «Campus Røstad» slik at HiNTs hovedbygg framstår som det viktigste bygget på Campus. Skolebygget har hovedinngang mot sydøst og serviceinngang mot nord og eksisterende parkeringsplass. Første etasje får fasade med prefabrikkerte betongelementer, i 2. etg. blir det trekledning. Skolebygget legges på kotehøyde + 6,9 m. Dette hever bygget ift. grun­nforhold og flomfare, sikrer universell tilgjengelighet fra eksisterende parkeringsplass ved Trønderhallen samt den nye p-plassen for skolen. Det gir utsikt til fjorden og åsene/fjellene i nord, utsikt og uterom med terrasse mot nord­vest.

Skolen er nærmere omtalt i planbeskrivelsen.

Mellom skolebygget og eksisterende p-plass er det planlagt en utebod for div. lagring av utstyr til utvendig vedlikehold av anlegget. Plass for avfall er ved denne.

Forslått skoletomt er vist på illustrasjonsplanen. 

Som fase to tenkes det en midlertidig opparbeidelse av byggeområdene o_U2 og o_U3 som del av aktivitetsområdet. Det er også vist en alternativ løsning med midlertidig opparbeidelse av områdene o_U2 og o_U3 der utbygging av HINT campus er tiltenkt. En viktig føring til evt. forslag om midlertidig opparbeidelse av aktivitetsbaner i denne fasen er å unngå kostbare konstruksjoner og overflater som ikke kan gjenbrukes eller rives senere. På område o_U2 er det derfor foreslått en kombinasjon av gressletta til frilek/ ballspill/ frisbeegolf og en grusbane 20x40 m til håndball og islegging om vinteren. Mens innenfor område o_U3 er det foreslått opparbeidelse av en gresslette 40x60 m med plass til 7er fotballbane evt. med ballnett som fjernes/omplasseres ved fremtidig ombygging. Kommunen ønsker opparbeidet en gangforbindelse mellom parkeringsareal for ungdomsskolen også i denne fasen.

Aktivitetsparken og utearealene til skolen vil sammen danne en del av et større aktivitetsområde med tilknytning til Løa, Trønderhallen og allerede opparbeidede områder og strukturer i nærområdet. 

Felt U2 og U3 gir muligheter for framtidig utvidelse av HiNT. På nåværende tidspunkt foreligger ikke konkrete utbyggingsplaner for disse områdene. Illustrasjonsplanen viser ny bebyggelse lagt inntil hver side av frisiktsonen/aktivitetsparken. En slik løsning vil forsterke campussituasjonen. For å understreke dette ytterligere kan det tenkes at byggene åpner seg mot hverandre og utearealet i mellom. Dette kan også forsterkes av felles materialbruk med bruk av f.eks. lette/åpne materialer/konstruksjoner mot uterommet. På øvrige fasader vil det være naturlig å benytte trekledning som på skolebygget. Byggene foreslås i hhv. 2 og 3 etasjer, høyest mot Røstadallèn. P-kjeller under byggene. 

Biladkomst og gang-/sykkelveg

Rambøll AS har laget et notat vedr. trafikk og støy. Formålet med trafikkanalysen er å beskrive trafikksikkerhetssituasjonen etter etablering av tiltak og foreslå eventuelle avbøtende tiltak for å bedre trafikksikkerhet eller trafikkavvikling. Trafikkmengdeberegningene danner også grunnlag for støyanalyse med beskrivelse av støysituasjon i form av støykart og med eventuelle forslag til avbøtende tiltak.

Dagens trafikksituasjon i Røstadområdet er dominert av trafikk til/fra HiNT. I tillegg er det idrettshall, Mattilsyn og REMA1000 inntil planområdet. Det vises til overnevnte notat samt planbeskriveslen for utefyllende informasjon.

Årsdøgntrafkk (ÅDT) i Røstadalléen er anslått til 2400 kjt./døgn sør for Helge Ingstads veg og foreslått ny parkeringsplass, og 950 kjt./døgn nord for disse avkjørslene. Når Helge Ingstads veg forlenges østover kan trafikkmønsteret endres noe.  

Kjøreadkomst til planområdet blir fra rundkjøringen på Fv. 774 og inn Røstadalléen.

Hovedadkomst til skolen blir fra den nye parkeringsplassen hvor det også er av-/påstigningsmuligheter for kollektivtransport og hente/bringe trafikk. Atkomstvegen mellom skolen og parkeringsplassen vil være en kjørbar gang- og sykkelveg og vil også benyttes til «nødtrafikk»; brann, ambulanse osv.

Kjøreatkomst, atkomst for renovasjon og varelevering til U1 etableres via atkomstveg og parkeringsplass til Trønderhallen. Kjøreadkomst til felt U2 og U3 foreslås fra eksisterende veg inn til p-plassen ved Trønderhallen. 

Fra området er det eksisterende gang- og sykkelvegnett i flere retninger. I nord mot et friområde og Holmhaugen med bro over elva til havneområdet. Fra Holmhaugen fortsetter gang- og sykkelvegen østover mot Trønderhallen og HiNT. Fra Stabelvollen er det gangbro over Leirbekken og turveg langs elva bort til Holmgangen. Adkomsten fra broa Holmgangen og bort til skoletomta er ikke universelt utformet. Gjelder også broa over Leirbekken. Forøvrig er planområdet tilknyttet gang- og sykkeltilbudet som betjener HiNT langs fv. 774 og langs Røstad allé.

Planen legger til rett for utbedring av eksisterende gang- og sykkelveg fra Holmgangen og bort til skolen slik at denne tilfredsstiller kravene til universell utforming.

Det er laget en egen plan; «Elvestien» vedr. gang- og sykkelveg fra under Levanger bru og over Leirabekken. Dette er et eget prosjekt og omfattes ikke av reguleringsplanen.    

Den nye gang- og sykkelvegen som planlegges ned fra skoleområdet tilpasses planlagt ny bru/situasjon ved «Elvestien».   

For varelevering, renovasjon og transport til oppsetninger/sceneteknikk forutsettes at vegen langs eksisterende p-plass ved Trønderhallen kan benyttes.

Parkering

Ifølge kommuneplanens arealdel burde det vært 1,5 p-plass pr. ansatt, dvs. 90 p-plasser. Det foreslås ny parkeringsplass for skolen inntil Røstadalléen. Illustrasjonsplanen viser 60 plasser på p-plassen for skolen og 1 HC-plass på skoletomta i nordøst, med adkomst fra p-plassen ved Trønderhallen. Vurdert i et helse- og miljøperspektiv bør det legges opp til at flere sykler/går evt. kjører kollektivt til jobb. På sikt kan det også være en mulighet å benytte havneområdet til avstigning og gå over brua Holmgangen til skoleområdet.

På skoletomta er vist 3 områder for sykkelparkering, totalt 246 sykkelplasser.

For felt U2 og U3 foreslås krav om parkeringskjeller under byggene, det kan også tenkes sambruk av p-kjeller(ne) for de to områdene. Dette skal vurderes ved utbygging.

Sykkelparkering og p-plasser for forflytningshemmede foreslås lagt til aktivitetsområdets nordre del i tilknytning til bebyggelsen.

Skolens uteareal

Ved vurdering av minste uteareal (MUA) er det tatt utgangspunkt i Skolens utearealer - om behovet for arealnormer og virkemidler, som er en rapport utarbeidet av Helsedirektoratet i 2003. Rapporten anbefaler; minimumsareal ved store skoler (flere enn 300 elever): ca. 15.000 m2. For hver elev over 300 kommer et tillegg på 25 m2. 

Ungdomskolen har 450 elever, dvs. at det bør være minimum 18.750 m2 uteareal.

Areal avsatt til skoleformål er 19.603 m2. Bebygd areal samt areal avsatt til parkering, renovasjon, arealer kjøring utgjør til sammen 5.700 m2. MUA blir da ca. 13.900 m2.

Dette er mindre areal enn anbefalt i rapporten, men det argumenteres for at skoleområdets nære tilknytning til aktivitetsområde med ulike tilbud kan forsvare dette.

Annen grønnstruktur

I gjeldende reguleringsplan er det regulert en frisiktsektor i byggeområdet nedenfor hovedbygningen ved høgskolen, som ikke tillates bebygd. Langs Leirabekken og elva er det regulert et grøntområde som park/turveg.

I planforslaget utvides sonen langs bekke-/elveløpet og foreslås som naturområde. Tidligere regulert frisiktsektor foreslås som friområde/undervisning og naturområde nederst mot bekken. Framtidig aktivitetspark kan etableres i siktsektoren. 

Illustrasjonsplanene viser 2 alternative løsninger for aktivitetsparken. Første trinn viser foruten en opparbeidelse av frisiktsektoren en tilrettelegging av aktiviteter på byggeområdene U2 og U3. Disse bør være så enkle som mulige slik at del av siktsektoren som inngår i parken kan fungere uten for store tilpasninger ved evt. utbygging av U2 og U3. Illustrasjonsplanene viser grus- og gressbaner som en mulig løsning. I del av frisiktsonen kan tenkes mere «faste installasjoner» og beplantning. Parken og utearealene til skolen vil sammen danne en del av et større aktivitetsområde med tilknytning til Løa, Trønderhallen og allerede opparbeidede områder og strukturer i nærområdet.

Universell utforming

Skolebygget med sine innganger på terreng, kompa­kte form, sentralt plassert heis og trapp, oversiktlige, klare og logiske planløsning, ivaretar alle universelle utformingsparametre, så som tilgjengelighet, ledelinjer etc. i tråd med TEK 10.

Skolen med tilliggende uteområde ligger på et tilnærmet platå slik at alle utearealene er lett tilgjengelige og universelt utformet. Dette gjelder også for aktivitetsparken og adkomstvegen fra p-plassen inn til skolen. 

Universell utforming er hensyntatt i bestemmelsenes § 3.1. Det bør benyttes sjekklister for å kvalitetssikre løsningene underveis. 

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Rambøll har utarbeidet en ROS-analyse, hvor masseras/skred, elveflom og vassdragsområder er nærmere vurdert.

Rambøll har utredet trafikksikkerhet og støy i en egen rapport.

Kvartærgeologisk kart viser at det på størstedelen av planområdet er marine strandavsetninger som dekker marine havavsetninger (leire). Det er kun fjell i dagen ved den nordlige grensen mot Holmhaugen. Bergoverflaten faller mot sør. Ved Leirabekken er dybden til berg > 30 m.

Masseras/skred:

Det er gjennomført grunnundersøkelser for området (Multiconsult) og det er utarbeidet to rapporter. Undersøkelsene viser at det er kvikkleire lokalt i området og en tidligere vurdering av områdestabiliteten tilsier at stabiliteten mot Levangerelva og Leirbekken er tilfredsstillende. Byggetomta er ikke utsatt for initialras langs Levangerelva/Leirabekken og ikke truet av ras fra andre kartlagte kvikkleirefaresoner.

Det er tre aktuelle fundamenteringsalternativer for bygninger: Direkte fundamentering på banketter i leira, pelefundamentering av bærende konstruksjoner, men med golv på grunnen eller pelefundamentering av hele bygget med frittbærende golv. De to sistnevnte anses som mest aktuelle for prosjektet.

Prosjektet skal ivareta lokal- og områdestabiliteten under graving og fyllingsarbeider. Det skal foretas en stabilitetsvurdering for anleggsfasen og permanent tilstand for skråningen mot Levangerelva og mot Leirabekken.

Undersøkelser gir kunnskap om området og ved etterfølgelse av føringer gitt i ovennevnte rapport vil sannsynligheten for masseras/skred være lite sannsynlig. Konsekvensene av ras/utglidninger vil være katastrofale.

I siste rapport er det anbefalt supplerende undersøkelser ved det nordlige hjørnet av skolebygget. Overnevnte tema er hensyntatt i bestemmelsenes § 3.7.

Elveflom:

Planlagt utbyggingsområde ligger nært Levangerelva og det må i planleggingen tas hensyn til dette. Areal som blir oversvømt ved 200-årsflom må avsettes som hensynssone – flomfare i reguleringsplankartet. Det må knyttes bestemmelser til sonen som hindrer etablering av bebyggelse innenfor områder som blir oversvømt ved 200-årsflom. I tillegg kommer sone med fare for vann i kjeller, dette området bør også bli markert med hensynssone. Til dette området må det knyttes bestemmelser som enten hindrer bebyggelse eller krever tiltak som sikrer bebyggelsen mot flom.

Vannstanden for 200-årsflom er av NVE beregnet til kote +2,5 m. I tillegg anbefales en sikkerhetsmargin på 30 cm. Det bør derfor ikke etableres konstruksjoner og anlegg som blir skadelidende som følge av flom lavere enn kote +2,8 m. 

Det er i gjeldende reguleringsplan tilrettelagt for ferdsel/turveg langs Levangerelva og Leirbekken. Turvegen langs Levangerelva er allerede etablert og elva ble erosjonssikret ved hjelp av steinfylling. Eksisterende turveg, foreslått turveg langs Leirbekken og deler av turveg fra skoleområde ned til bru over Leirbekken ligger innenfor areal som blir oversvømt ved en 200-årsflom og det må derfor påregnes skader på turvegene.

Både over Levangerelva og Leirbekken er det bruer fra Levanger sentrum, det er viktig at disse kontrolleres under flomperioder for å hindre tilstopping med påfølgende oppstuing og oversvømmelser.

Ved gjennomføring av ovennevnte tiltak anses sannsynligheten for uønskede hendelser til lite sannsynlig. Ved en eventuell flom vil tiltakene gjøre at konsekvensene reduseres til en viss fare.

Flom er hensyntatt i fellesbestemmelsene § 3.2 og ved visning av hensynssone.

Vassdragsområder:

Levangerelva er vurdert som et viktig bekkedrag. Kantsonene til vassdraget fungerer som viktige spredningskorridorer og leveområder for en rekke ulike arter. Vassdraget fører laks og sjøørret.

Reguleringsplanen grenser til Levangerelva i vest, samt Leirbekken i sør. I reguleringsplanen for hele Røstadområdet er det satt av en sone langs elva og bekken som er regulert til offentlig friområde, denne må videreføres i detaljreguleringsplanen. I bestemmelsene til Røstadområdet er det fastsatt at det skal legges til rette for ferdsel/turveg langs sjøen og elva. Det anbefales at etablering av turveger ikke medfører inngrep i kantvegetasjonen. 

Planen medfører ikke inngrep i Levangerelva eller Leirbekken og vil derfor ikke medføre konsekvenser for vassdraget.

Det er allerede etablert turveg i kantsonen til Levangerelva, i dette området har det på grunn av jordbruk ikke vært kantvegetasjon. Ved ny bruk av området bør det ses på om det rundt eksisterende og planlagte turveger kan etableres en vegetasjonssone. Eventuelt for Leirabekken kan turveg trekkes litt vekk fra bekken og derfor bevare kantvegetasjonen.

Tiltak i planen medfører ikke inngrep i elva eller bekken, og vassdragsområdet er derfor ikke utsatt for risiko. Det er lite sannsynlig at inngrep i kantvegetasjon blir nødvendig, det vil være en viss fare for mindre miljøskader ved inngrep.

Trafikksikkerhet:

Rambøll AS har laget et notat om trafikk og støy. Formålet med trafikkanalysen er å beskrive trafikksikkerhetssituasjonen etter etablering av tiltak og foreslå eventuelle avbøtende tiltak for å bedre trafikksikkerhet eller trafikkavvikling.

Som avbøtende tiltak er det anbefalt skilting og oppmerking av eksisterende gangfelt vest for rundkjøringen med fylkesvegen.

Levanger kommune arbeider også med diverse tilretteleggingstiltak:

  • Midlertidig p-plass samt på-/avstigning for skoleelever med buss på havneområdet v/ Holmgangen.
  • Opprusting/ny gang-/sykkelveg fra Nesset og Momarka/Høgberget via Magneten/Moan/Sundet/Sjøgata/Havna til Røstad, samt opprusting/ny gang-/sykkelveg fra Frol/Bruborg via Gamle Kongeveg/Trekanten til Røstad. Grensesnitt til denne reguleringsplan fra Holmgangen og ny bru over Leirabekken er ivaretatt.


I forbindelse med utbygging av området øst for Røstadalléen er videreføring av Helge Ingstads veg påkrevd. Det kan også bli aktuelt med regulering vedr. trafikk på selve kjørevegen langs alléen opp til HiNT og Trønderhallen. 

Støy:

Rambølls trafikkmengdeberegninger danner grunnlag for støyanalyse med beskrivelse av støysituasjon i form av støykart og med eventuelle forslag til avbøtende tiltak.

Resultatet fra støyberegningen er vist i støysonekart X01. Støysonekart X01 viser planlagt situasjon med trafikknivå 2015 ved full utbygging av ungdomsskole og arealene rundt. Beregningene viser at nytt ungdomsskolebygg ikke vil ha hverken fasader eller uteområder med støynivå som overskrider 55 dBA. Innenfor planområdet vil bygget som i støyberegningen er benevnt som «HiNT nytt bygg 2» (felt o_U3), få fasadestøy som overskrider 55 dBA. Dersom krav til innendørs støynivå i kontorer og undervisningsrom skal overholdes, vil dette sette krav til utforming av og materialer i fasaden samt balansert ventilasjon i rommene som vender ut mot Røstad allé og ned mot Fv. 774.

Støy er hensyntatt i bestemmelsenes § 11, men trafikkmengden kan endres noe når Helge Ingstad veg er videreført. Det er også gitt bestemmelse ift. uteanlegg.

Kulturminner

På askeladden.ra.no er det ikke registrert automatisk fredete kulturminner i aktuelt planområde, men det er gjennomført arkeologisk e forundersøkelser som kun påviste to mindre kokegroper i nordvestlig hjørne av planen. Disse ble behandlet som forenklet dispensasjon fra kulturminneloven og undersøkt i felt. Endelig uttalelse vil gis ifb. offentlig ettersyn.  Fylkeskommunen og Sametinget minner ellers om melde- og aktsomhetsplikten etter kml § 8.

Biologisk mangfold

Levangerelva er verdsatt som et viktig bekkedrag i Naturbasen (BN00011314) og i kommunens faktaark. Kantsonene til vassdraget fungerer som viktige spredningskorridorer og leveområder for en rekke ulike arter. Vassdraget er laks og sjøørret førende. Kantsonene mot elva vil være viktig for en rekke arter, bl.a. for laks og sjøørret. Partier med oreskog vil normalt ha et rikt fugleliv. Utløpet av Levangerelva er viktig overvintringsområde for fugl.

Fylkesmannen har minnet om at det ifølge Artsdatabankens artskart er registrert et rikt fugleliv i området, bl.a. fuglearter med status NT (nær truet) i Holmhaugen.

I forhold til vannressurslovens § 11 om kantvegetasjon er det ikke planlagt inngrep i vassdrag eller vassdragsbelte.

Det vises til vurdering til slutt i saken.

Vann-, avløp-, energiløsninger, renovasjon

Utbyggingen må forholde seg til kommunens Klima og energiplan, vedtatt 20.05.2009.

Området ligger også innenfor konsesjonsområde for fjernvarme, og varmesentralen er lokalisert øst for Røstadalléen. Fjernvarmekonsesjonær er Statkraft Varme AS. 

Varmeleverandøren legger 2 rør for fjernvarme inn til skolebygget fra eksisterende ledningsnett på parkeringsplassen ved Trønderhallen og avslutter med 2 ventiler for påkobling i bygget. Det foreligger forslag til avtale mellom Levanger kommune og Statkraft Varme AS som ikke er underskrevet.

Strømledninger krysser byggetomta for skolen. Langs Leirabekken går en trasè med avløpsledninger fra et pumpehus i planområdets sørøstre hjørne. Fra Helge Ingstads veg krysser en hovedvannledning Røstadallèen og fortsetter over planområdet til elva i området hvor Leirbekken renner ut.

Overvann håndteres på terreng og til dels på et internt rørnett som ledes rett ut i elva.

Påkobling VA til eksisterende kum ved Leirabekkens utløp mot Levangerelva.

Renovasjonsløsning med nedgravde containere plassert i skoletomtas nordøstre hjørne i forlengelsen av uteboden. Adkomst for renovasjonsbil blir fra eksisterende parkeringsplass ved siden av skolen.

Planlagt ny parkeringsplass tenkes benyttet som riggområde for bygging av skolen.

Fremtidig kjørbar gang- og sykkelveg inn til ungdomsskolen tenkes benyttet som anleggsveg ved utbygging av skolen. 

Tilfluktsrom

Sivilforsvaret har med brev av 20.01.14 gitt dispensasjon fra tilfluktsromplikten.

Planprosess

Medvirkning

Oppstartsmøte ble avholdt den 13. november 2013.

Kunngjøring om planoppstart ble annonsert i Levanger avisa og berørte parter ble tilskrevet med brev av 28.11.2013. Svarfrist var 3. desember 2013.

Tre brev ble sendt i retur med adresse ikke kjent. Varselet ble sendt på nytt med utvidet frist. Forslagsstiller har mottatt 5 forhåndsuttalelser fra regionale myndigheter.

Innspillene er oppsummert og kommentert i eget vedlegg.

Intern høring

Pga. tidspress er det ikke gjennomført intern høring av planforslaget i kommunen før behandling, men berørte fagavdelinger antas å ha hatt mulighet til å bidra underveis i planprosessen eller ved prosjektering av skolen. De som normalt får planforslag til uttalelse før behandling, vil nå få det tilsendt ifb. offentlig ettersyn. Tiltakshaver (Bygg og Eiendom) og Kommunalteknikk er kjent med planforslaget. 

Vurdering:

Forholdet til overordnet plan (kommunedelplan) og gjeldende reguleringsplan

Ifølge gjeldende kommunedelplan skal reguleringsplan i området fortsatt gjelde. Foreslåtte utbyggingsformål anses å være i tråd med gjeldende reguleringsformål. Grøntdrag langs Levangerelva og Leirabekken samt gang- og sykkelveger blir noe justert, men dette anses som en oppfølging av gjeldende reguleringsplan.

Formål som avviker noe er parkeringsplass og friområde/undervisning. Tidligere regulert frisiktsektor, som skal sikre sikt fra Kirkegata til høgskolens hovedbygning, kunne tidligere ikke bebygges. Det foreslås nå å åpne for tiltak som er inntil 3 m høye i denne sonen, som omfatter FU1, FU2 og del av N3. Hovedbygningen ligger vesentlig høyere i terrenget enn områdene nedenfor, så sannsynligvis vil ikke dette ødelegge for sikten til hovedbygningen, men dette bør vurderes nærmere før sluttbehandling. Det samme gjelder illustrert allé i denne sonen. 

Klikk for større foto

Fotoet over viser at trær/vegetasjon kan hindre sikt til hovedbygningen sett fra Kirkegata. (StreetView, gå videre i gata)

Bebyggelsen

Ifølge gjeldende reguleringsplan skal gesimshøyden for ny bebyggelse her ikke overstige 7,0 meter. Gesimshøyder er nå gitt med kotehøyder, og det gis mulighet for bebyggelse i 2 og 3 etasjer.

Skole i 2 etasjer med maks gesims kote +18 m (pluss 1,5 m mindre takoppbygg), kan rage noe høyere enn Løa (det nærmeste ovale bygget), som ifølge kartdata har en maks kotehøyde på ca. +17,3 m. Illustrasjoner i planbeskrivelsen tyder imidlertid på at skolebygget er godt tilpasset terreng, landskap og bygde omgivelser. Nærmest ligger Løa, Trønderhallen og hovedbygningen ved høgskolen (fredningssak pågår).

Til sammenligning er det for Trønderhallen angitt i bestemmelsene at største høyde ikke skal overstige kote +21,50 m.

Klikk for større foto

Skoletomta til venstre og eksisterende bygg til høyre (Løa, Trønderhallen og hovebygning HiNT).

Evt. ny bebyggelse sør for hovedbygget er foreslått med gesimshøyde som tilsvarer 2 og 3 etasjer, høyest nærmest alléen. Siktsonen fra gjeldende plan avgrenser planområdene, og hvis denne er riktig plassert i gjeldende plan burde ikke foreslått utbygging ødelegge for sikten til hovedbygningen sett fra Kirkegata. (Øst for alléen er det i dag tillatt med maks gesims- og mønehøyde på hhv. 10 og 14 m. Her pågår det forøvrig planendring, og det er tanker om bebyggelse i 2 og 3 etasjer, lavest nærmest alleen).

Det er foreslått maks gesimshøyder på hhv. kote +18,5 m (pluss 1,5 m mindre takoppbygg) og kote +23 m. 

Forhåpentligvis vil 3D-objekter av planlagt bebyggelse bli tilgjengelig her ved behandling av planen, men senest i høringsperioden: http://tema.webatlas.no/innherred/Web3D (fungerer på PC).

Det er gitt vage bestemmelser om utforming av bebyggelsen (§ 3.3 og 3.4), men for skolebygget har det vært en arkitektkonkurranse. 

For felt U1, U2 og U3 er maks bebygd areal foreslått med hhv. 30, 65 og 55 %-BYA.

Dette er delvis høyere enn i gjeldende plan (45 %). Den laveste utnyttingsgraden har ungdomsskolen (felt U1), som har noe lavt uteareal pr. elev og parkering på eget formål.

Parkering

Foreslått parkeringsdekning for skolen er noe knapt ift. kommuneplanens parkeringskrav, men det er lagt godt til rette for sykkelparkering og gode gangforbindelser. For felt U2 og U3 er det krav om p-kjeller, men antall plasser ift. nye bygg er ikke spesifisert, da sambruk kan være aktuelt. Ved en offentlig utbygging vil sannsynligvis parkeringsbehovet bli tilstrekkelig hensyntatt.

Klikk for større kart

Figuren viser gjeldende reguleringsplaner pluss planforslag med blå linjer.

Illustrasjonen viser bl.a. foreslått justering ift. tidligere regulert bussparkering og voll omkring parkeringsplassen. Vestre del av den store p-plassen er i dag skiltet som snuplass for buss. Ifølge gjeldende bestemmelser skal det opparbeides en 1,5 m høy voll rundt parkeringsplassen, som vist på plankartet. Denne skal beplantes med levegetasjon mot parkeringsplassen og utsiden av vollen bør opparbeides med slakere skråningsutslag.

Vollen er opparbeidet, men uten særlig vegetasjon.

Statlig planretningslinje for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen

Området er allerede regulert til utbyggingsformål og det er vist byggegrenser, slik at overnevnte anses lite relevant. Det er gang- og sykkelveg langs elva.

Skolens uteareal - minste uteoppholdsareal (MUA) pr. elev

Uteoppholdsareal innenfor skoleformålet er noe knapt ift. Sosial- og helsedirektoratet rapport IS-1130 «Skolens utearealer - om behovet for arealnormer og virkemidler», utgitt 11/2003. Ut i fra skoleområdets nære tilknytning til planlagt aktivitetsområde med ulike tilbud kan imidlertid dette forsvares.

Forholdet til kravene i kap II i Naturmangfoldloven

Ifølge Artsdatabankens artskart har Norsk ornitologisk forening bl.a. registrert rødlistede fuglearter med status NT (nær truet) i Holmhaugen. I Leirabekkoset og på Røstad er det også registrert fugler med status NT (nær truet).

Holmhaugen er ikke registrert som funksjonsområde for fugler, men i 2011 ble det etablert en foringsplass for fugler her. Noen av de rødlistede fuglene vil også kunne benytte seg av denne. På søndre del av Holmhaugen er det allerede anlagt gang- og sykkelveg, og justering av denne anses ikke å ha betydning for fuglelivet. Andre siden av elva (havneområdet) er allerede utbygd og ny skolebygning sørøst for Holmhaugen antas å ikke ha betydning for artsmangfoldet i nærområdet.

Ifølge kommunens faktaark er utløpet av Levangerelva et viktig overvintringsområde for fugl. Utløpet av elva ligger heller ikke langt unna Sundet som forbinder Eidsbotn fuglefredningsområde med fjorden. Gangforbindelsen langs elva tenkes opprettholdt, og det er som i gjeldende plan lagt inn et grøntdrag ned mot denne og elva.

På Røstad/HiNT har Norsk botanisk forening registrert alm med status NT (nær truet). Dette er sannsynligvis den planta alléen. Det er gitt bestemmelse om reetablering av Røstadalléen i felt o_U3. I illustrasjonsplanen er det vist at alleen bør «plantes om» med nye trerekker på utsiden av de eksisterende alléene.

Kommunen har vurdert tiltaket iht. prinsippene for offentlig beslutningstaking nedfelt i

Naturmangfoldloven (NML) §§ 8-12 og kommet frem til at det her ikke ligger noe til hinder for gjennomføring av tiltaket som planlagt. Dette med bakgrunn i at det ikke er kjennskap til/påvist prioriterte, truede eller nær truede arter iht. Norsk rødliste for arter 2010, eller utvalgte, truede eller nær truede naturtyper iht. Norsk rødliste for naturtyper 2011 som vil bli skadelidende som følge av tiltaket. Kommunen vurderer at det eksisterende kunnskapsgrunnlaget basert på Naturbasen til Miljødirektoratet og Artsdatabankens artskart samt kommunens egen kjennskap til området er tilstrekkelig ift. sakens karakter og evt. risiko for skade på naturmangfold, jf. § 8. I og med dette legger kommunen til grunn at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger etter de andre miljøprinsippene i naturmangfoldloven §§ 9-12.

Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge

Det er lagt godt til rette for barn og unge. Deler av aktivitetsparken vil kunne bli midlertidig, inntil området tas i bruk til utbyggingsformål. Ifølge overnevnte retningslinje bør det ved omdisponering av arealer som er i bruk til lek skaffes erstatningsareal, men her går det tydelig fram av planen hvilke områder som kan omfatte midlertidige anlegg.

Konklusjon

Konsekvenser av planforslaget er utfyllende vurdert i planbeskrivelsen, og planforslaget ser ut til å kunne gi gode løsninger både for skoleutbyggingen, aktivitetspark og evt. senere utbygging av høgskolen.

Rådmannen tilrår at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn. 

Til toppen av siden

Publisert: 05.05.2011 09:50 Sist endret: 19.02.2014 16:02
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051