Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 19.02.14

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrett

Møtested: formannskapssalen, Levanger rådhus
Dato: 19.02.14
Tid: 13:00 - 15:00

Sakliste (oppdatert 17.02.14) som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail)

Sakliste
SaksnrSakUtredningVedtak
PS 9/14 Referatsaker - PUK Levanger utredning vedtak
PS 10/14 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll - vedtak
PS 11/14 1719/159/50, 2 og 3 - Behandling av klage på detaljregulering for Ekne småbåthavn og friluftsområde utredning vedtak
PS 12/14 1719/4/4 og del av 4/1 - Detaljregulering Nesset Arena utredning vedtak
PS 13/14 1719/232/142 - Detaljregulering for Tinbuen friområde m.m. utredning vedtak
PS 14/14 1719/228/2 - Detaljregulering Fåraaunet Åsenfjord utredning vedtak
PS 15/14 Søknad om fasadeendring - 1719/315/201 - Håkon den godes gate 21 - Ola A Storaker utredning vedtak
PS 16/14 Fastsetting av planprogram - Kommunedelplan Levanger sentrum utredning vedtak
PS 17/14 Søknad om fritak fra politiske verv - Kjell Olav Einarsve utredning vedtak
PS 18/14 Detaljregulering for Levanger ungdomsskole og Røstad aktivitetspark (Saken utlagt mandag 17.02.14) utredning vedtak

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 10 + 0 av 11

Oppmøte Plan- og utviklingskomiteen
NavnPartiFunksjonListeMøtteMerknad
Alf Magnar Reberg sp leder ap/sp/krf x  
Svein Erik Veie ap nestleder ap/sp/krf x  
Torbjørn Andre Moe ap medlem ap/sp/krf x  
Astrid Juberg Vordal ap medlem ap/sp/krf x  
Lars Petter Holan ap medlem ap/sp/krf x  
Nina Elisabeth Berget ap medlem ap/sp/krf x  
Børge Lund krf medlem ap/sp/krf x  
Gerd Haugberg h medlem h/v/sv - forfall
Gunnar Morten Løvås sv medlem h/v/sv x  
Vebjørn Haugom h medlem h/v/sv x  
Geir Tore Persøy frp medlem frp x  
Ingen vara      h/v/sv Gerd Haugberg 


Fra administrasjonen møtte:
Rådmann Ola Stene, fagansvarlig plan Åge Isaksen, arealplanlegger Per Anders Røstad (sak 16/14), enhetsleder Kommunalteknikk Øyvind Nybakken, Åsmund Brygfjeld


Merknader

Det ble bemerket at sak 17/14 Detaljregulering for Levanger ungdomsskole og Røstad aktivitetspark ble utlagt sent (mandag).

Per Anders Røstad, arealplanlegger PBOM, orienterte om Kommunedelplan Levanger sentrum i forbindelse med behandling av salk PS 16/14 (ble behandlet først i møtet). 

 

 

 

 

PS 9/14 Referatsaker - PUK Levanger

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 19.02.2014

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering. 

Avstemning:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
Til toppen av siden

 

 

 

PS 10/14 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 19.02.2014

Forslag i møte:

Til å godkjenne/underskrive protokoll: Geir Tore Persøy, FRP og Vebjørn Haugom, H

Avstemning:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Til å godkjenne/underskrive protokoll: Geir Tore Persøy, FRP og Vebjørn Haugom, H
Til toppen av siden

 

 

 

PS 11/14 1719/159/50, 2 og 3 - Behandling av klage på detaljregulering for Ekne småbåthavn og friluftsområde

Rådmannens forslag til vedtak:

Klage datert 10.11.2013 fra Roar A. Lund og Ragna Dahlen, på detaljregulering for Ekne småbåthavn og friluftsområde, vedtatt 16.10.2013, tas ikke til følge. Klagen oversendes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig avgjørelse.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 19.02.2014

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Klage datert 10.11.2013 fra Roar A. Lund og Ragna Dahlen, på detaljregulering for Ekne småbåthavn og friluftsområde, vedtatt 16.10.2013, tas ikke til følge. Klagen oversendes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig avgjørelse.
Til toppen av siden

 

 

PS 12/14 1719/4/4 og del av 4/1 - Detaljregulering Nesset Arena

Rådmannens forslag til vedtak:

Forslag til detaljregulering for Nesset Arena, datert 08.12.2013, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn, iht. plan- og bygningslovens § 12-10.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 19.02.2014

Saksordfører:

Geir Tore Persøy, FRP 

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Forslag til detaljregulering for Nesset Arena, datert 08.12.2013, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn, iht. plan- og bygningslovens § 12-10.
Til toppen av siden

 

 

 

PS 13/14 1719/232/142 - Detaljregulering for Tinbuen friområde m.m.

Rådmannens forslag til vedtak:

Det gjøres følgende endringer i planen:

  • § 3.1.1 nest siste ledd tas ut.
  • § 4.7 (utfartsparkering): Mulighet for toalettbygg tilføyes.


Forslag til detaljregulering for Tinbuen friområde m.m., datert 16.01.2014, med overnevnte endring, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 19.02.2014

Saksordfører:

Vebjørn Haugom, H

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Det gjøres følgende endringer i planen:

  • § 3.1.1 nest siste ledd tas ut.
  • § 4.7 (utfartsparkering): Mulighet for toalettbygg tilføyes.


Forslag til detaljregulering for Tinbuen friområde m.m., datert 16.01.2014, med overnevnte endring, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10.
Til toppen av siden

 

 

 

PS 14/14 1719/228/2 - Detaljregulering Fåraaunet Åsenfjord

Rådmannens forslag til vedtak:

Det gjøres følgende endringer av planen:

  • Manglende samsvar mellom plankart og bestemmelser mht. sjøboder/naust rettes.
  • § 8.1 suppleres mht. siste geologiske vurdering.
  • For hytter med pulttak må det angis maks gesimshøyde.


Forslag til detaljregulering for Fåraaunet, revidert 05.02.2014, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 19.02.2014

Saksordfører:

Alf Magnar Reberg, SP

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Det gjøres følgende endringer av planen:

  • Manglende samsvar mellom plankart og bestemmelser mht. sjøboder/naust rettes.
  • § 8.1 suppleres mht. siste geologiske vurdering.
  • For hytter med pulttak må det angis maks gesimshøyde.


Forslag til detaljregulering for Fåraaunet, revidert 05.02.2014, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10

Protokolltilførsel fra AP:

Arbeiderpartiet har i utgangspunktet en restriktiv holdning i forhold til bygging innenfor 100-metersbeltet.
Til toppen av siden

 

 

 

PS 15/14 Søknad om fasadeendring - 1719/315/201 - Håkon den godes gate 21 - Ola A Storaker

Rådmannens forslag til vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-4 (rettsvirkning av reguleringsplan) og reguleringsbestemmelsenes §§ 1, 19 b og 19 g avslås søknad om fasadeendring og dispensasjon fra reguleringsplan for Levanger sentrum. Begrunnelsen for dette avslaget er gitt i dette saksfremlegget og i saksfremlegget tilhørende PUK sak 50/13.

Vedtaket er et enkeltvedtak som kan påklages, jfr. forvaltningslovens § 28. Det er tre ukers klagefrist fra underretning om vedtak er mottatt.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 19.02.2014

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra Astrid Juberg Vordal, AP på vegne av AP, Sp og Krf:

Ola A. Storaker gis tillatelse til å sette inn to vinduer og en dør på eksisterende bakgårdshus på eiendommen Håkon den godes gate 21. Vinduene skal ha fire ruter og dør kan være med 4-delt vindu

Begrunnelse

Tiltakshaver og Riksantikvaren ble henstilt om å komme frem til en felles løsning på denne saken. Jfr. vedtak i PUK møte 28.08.13. Dette har pr i dag ikke skjedd.

For å imøtekomme begge parter i denne saken gis tillatelse til vinduer og dør med de begrensninger som er beskrevet.

Forslag til vedtak fra Vebjørn Haugom, H og Geir Tore Persøy, FRP:

Det gis dispensasjon for omsøkte vinduer i fasade. Det gis dispensasjon for omsøkte dør med glassfelt.

Avstemning:

Forslag fra Haugom/Persøy avvist med 8 mot 2 stemmer

Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og forslag i møtet:

Forslag i møtet vedtatt med 7 mot 3 stemmer.

VEDTAK:

Ola A. Storaker gis tillatelse til å sette inn to vinduer og en dør på eksisterende bakgårdshus på eiendommen Håkon den godes gate 21. Vinduene skal ha fire ruter og dør kan være med 4-delt vindu. 

Begrunnelse

Tiltakshaver og Riksantikvaren ble henstilt om å komme frem til en felles løsning på denne saken. Jfr. vedtak i PUK møte 28.08.13. Dette har pr i dag ikke skjedd.

For å imøtekomme begge parter i denne saken gis tillatelse til vinduer og dør med de begrensninger som er beskrevet.
Til toppen av siden

 

 

 

PS 16/14 Fastsetting av planprogram - Kommunedelplan Levanger sentrum

Rådmannens forslag til innstilling:

Planprogram for Kommunedelplan Levanger sentrum vedtas i medhold av Plan- og bygningslovens § 11-13

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 19.02.2014

Saksordfører:

Lars Petter Holan, AP 

Forslag i møte:

Forslag til tillegg fra Gunnar Morten Løvås, SV:

I det videre planarbeidet med planprogrammet, kommunedelplan Levanger sentrum, skal nasjonale føringer når det gjelder jordvern vektlegges sterkt.

Videre skal planarbeidet legge opp til innarbeidelse av en god infrastruktur når det gjelder gang og sykkelveier. 

Begrunnelse:

I ei tid der norsk kornareal er redusert med 23 % siden 1991 og 850.000 dekar dyrka mark er nedbygd i perioden 1991- 2013, er vern av dyrka og dyrkbar jord en viktig del av den nasjonale politikken i Norge i dag. Ved behandlingen av søknader som innebærer omdisponering av dyrka og dyrkbar jord må kommunen ta forsvarlig hensyn til nasjonale føringer for håndteringen av jordvernet. Her må kommunen ta hensyn til nasjonens behov for å kunne produsere mat selv også i framtida. Kommunene skal ta tilstrekkelig hensyn til den nasjonale målsettingen om et sterkt jordvern i sin behandling av kommunale planer og enkeltsaker slik at avgangen av dyrka mark reduseres.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

Tillegg fra Løvås avvist med 7 mot 3 stemmer.

INNSTILLING:

Planprogram for Kommunedelplan Levanger sentrum vedtas i medhold av Plan- og bygningslovens § 11-13
Til toppen av siden

 

 

 

PS 17/14 Søknad om fritak fra politiske verv - Kjell Olav Einarsve

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 19.02.2014

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra Svein Erik Veie, AP:

Som leder i Trafikksikkerhetsutvalget velges Ingvill Berg Fordal, AP

Forslag til vedtak fra Vebjørn Haugom, H:

Gunnar Morten Løvås, SV, velges som nytt medlem i Trafikksikkerhetsutvalget.

Avstemning:

Forslag i møtet på leder enstemmig vedtatt

Forslag i møtet på nytt medlem enstemmig vedtatt

VEDTAK:

Som leder i Trafikksikkerhetsutvalget velges Ingvill Berg Fordal, AP.

Gunnar Morten Løvås, SV, velges som nytt medlem i Trafikksikkerhetsutvalget.

Til toppen av siden

 

 

 

PS 18/14 Detaljregulering for Levanger ungdomsskole og Røstad aktivitetspark

Rådmannens forslag til vedtak:

Forslag til detaljregulering for Levanger ungdomsskole og Røstad aktivitetspark sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 19.02.2014

Saksordfører:

Torbjørn Andre Moe, AP.

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Forslag til detaljregulering for Levanger ungdomsskole og Røstad aktivitetspark sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10.

Til toppen av siden

Publisert: 04.12.2013 11:05 Sist endret: 20.02.2014 10:28
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051