Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 18.04.12 - sak 31/12 - 1719/315/106 - Utbyggingsavtale Sjøgata 33 C

Kirstine Karlsaune - klikk for personkort
Saksbehandler: Kirstine Karlsaune
Arkivsaknr: 2012/1950 - /L81
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Plan- og byggesakssjefen - delegert sak 13.03.12 158/12
Plan- og utviklingskomiteen 18.04.12 31/12
Kommunestyret

 

Rådmannens forslag til innstilling:
Vedlagte utbyggingsavtale vedrørende ”Sjøgata 33 C” godtas.

Vedlegg:

  1. Utbyggingsavtale rev. etter høring PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:
Utbyggingsavtalen mellom Sjøgata 33 C AS og Levanger kommune skal avklare gjennomføring av utbyggingstiltak som er forutsatt i forslag til detaljregulering for Sjøgata 33 C, og områderegulering for Levanger havn vedtatt 25.05.2011.

Tidligere hjemlet plan- og bygningslovens Kap. XI-A Utbyggingsavtaler §§ 64 a-f (1985) bruk av utbyggingsavtaler. I sak 53/06 fattet Levanger kommunestyre vedtak om bruk av utbyggingsavtaler og de muligheter og begrensninger som herav følger.

Kapittel 17 Utbyggingsavtaler i gjeldende plan- og bygningslov synes forholdsvis lite endret ift. overnevnte. § 1.2 i bestemmelser til kommuneplanens arealdel, vedtatt 13.04.11, sak 18/11, hjemler også bruk av utbyggingsavtaler.

Overnevnte er lagt til grunn for å opprette vedlagte utbyggingsavtale.

Innhold i en utbyggingsavtale
§ 17-3 i plan- og bygningsloven sier følgende om innholdet i en utbyggingsavtale:
§ 17-3. Avtalens innhold
       En utbyggingsavtale kan gjelde forhold som kommunen har gitt bestemmelser om i arealdelen til kommuneplan eller reguleringsplan.
       Avtalen kan også regulere antallet boliger i et område, største og minste boligstørrelse, og nærmere krav til bygningers utforming der det er hensiktsmessig. Avtalen kan også regulere at kommunen eller andre skal ha fortrinnsrett til å kjøpe en andel av boligene til markedspris.
       Avtalen kan også gå ut på at grunneier eller utbygger skal besørge eller helt eller delvis bekoste tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av planvedtak. Slike tiltak må stå i rimelig forhold til utbyggingens art og omfang og kommunens bidrag til gjennomføringen av planen og forpliktelser etter avtalen. Kostnadene som belastes utbygger eller grunneier til tiltaket, må stå i forhold til den belastning den aktuelle utbygging påfører kommunen.
       Avtalen kan uansett gjelde forskuttering av kommunale tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av planvedtak.

Bestemmelser til kommuneplanens arealdel sier følgende:
1.2 Utbyggingsavtale (§ 11-9, nr. 2).
1.2.1 Utbyggingsavtale kan brukes innenfor hele kommunen. Utbyggingsavtale skal inngås før igangsettingstillatelse gis, der utbygging i henhold til vedtatt arealplan med tilhørende bestemmelser også forutsetter andre tiltak som er nødvendig for gjennomføring av planvedtak.
1.2.2 Utbyggingsavtale kan også inngås der det fra kommunens side er ønskelig å regulere antallet boliger i et område, største og minste boligstørrelse, eller å stille krav til bygningers utforming.

Planprosess/medvirkning
I plan- og bygningslovens § 17-4 andre ledd heter det at dersom fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale bygger på kompetansen i § 17-3 andre eller tredje ledd, skal forslaget legges ut til offentlig ettersyn med 30 dagers frist for merknader.
Den framlagte avtalen bygger på kompetansen i tredje ledd, og utkast til utbyggingsavtale har ligget ute til offentlig ettersyn iht. Plan- og byggesakssjefens vedtak den 13.03.12, delegert sak 158/12. Frist for uttalelser var 10. april 2012.

Det er mottatt innspill fra Havna småbåtforening, som kan være interessert i å drifte detaljreguleringens småbåtanlegg.

Endringer av utbyggingsavtalen etter offentlig ettersyn

  • Det er gjort endringer i punkt 7.2.1, 7.3, 7.3.2 og 7.4.4.
  • Innlimt plankart er oppdatert iht. siste versjon.


Vurdering:
Utbyggingsavtalen ligger innenfor rammene i forslag til reguleringsplan for Sjøgata 33 C, som ble lagt ut til offentlig ettersyn den 21.01.2012, med høringsfrist 3. mars 2012, samt de forutsetninger som er gitt i overordna områderegulering for Levanger havn, vedtatt 25.05.2011. Avtalen er vurdert til å følge opp intensjonene i de aktuelle planene. Omfang og innhold i utbyggingsavtalen sikrer en rasjonell og forsvarlig utbygging av planområdet med nødvendig infrastruktur.

Innspill fra Havna småbåtforening medfører ikke behov for endring av plan og avtale.

Rådmannen tilrår at det innstilles på at vedlagte utbyggingsavtale vedtas.
    Til toppen av siden 

Publisert: 05.05.2011 09:50 Sist endret: 28.08.2012 13:51
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051