Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 18.04.12 - sak 29/12 - Søknad om fradeling av tilleggsareal fra eiendommen 1719/346/3 Sandsørsveet - Håvar Myhr - Dispensasjon fra kommuneplan


Saksbehandler: Gunnar Vatn
Arkivsaknr: 2011/8867 - /1719/346/3  
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 18.04.12 29/12

 

Rådmannens forslag til vedtak:
I samsvar med de vurderinger som er gjort i dette saksframlegg, innvilges ikke søknad om dispensasjon til fradeling av tilleggsareal til fritidseiendom i LNFR-område. Avslaget hjemles i kommuneplanen for Levanger kommune med tilhørende bestemmelser, Plan- og bygningslovens § 11-6 (Rettsvirkning av kommuneplanen) og Plan- og bygningslovens § 19 (Dispensasjon).

Vedtaket er et enkeltvedtak og kan påklages, jf forvaltningslovens § 28. Det er 3 ukers klagefrist fra mottatt dato av dette vedtak.

Hjemmel/bakgrunn for saken:
Håvar Myhr har søkt om fradeling av en parsell som skal være tilleggsareal til hyttetomt. Med tilleggsarealet blir hyttetomta ca 2,3 dekar. Dette er større enn det er satt som maksimal tillatte størrelse på hyttetomter i bestemmelsene til kommuneplanen for Levanger kommune. Maksimal størrelse for fritidseiendom er satt til 1,5 dekar. Det søkes om dispensasjon fra kommuneplanen.

Vedlegg:

 1. Oversiktskart PDF
 2. Utsnitt kommuneplanen PDF
 3. Situasjonskart PDF
 4. Søknad om dispensasjon PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 1. Søknad mottatt 13.12.2011
 2. Brev til høringsparter datert 12.01.2012 PDF
 3. Brev fra Nord-Trøndelag Fylkeskommune mottatt 08.02.2012 PDF
 4. Brev fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag mottatt 23.02.2012 PDF
 5. Behandling etter Jordloven sak 20/12 datert 14.03.2012 PDF


Saksopplysninger:
Håvar Myhr søkte 13.12.2011 om fradeling av en parsell på ca 1 dekar fra eiendommen Sandsørsveet med gnr/bnr 346/3 på Ytterøy i Levanger kommune. Parsellen skal benyttes som tilleggsareal til fritidseiendommen Sandsørsveet I med gnr/bnr 346/10. Denne eiendommen er fra før 945 m2, og har tidligere fått et tilleggsareal (gnr/bnr 346/13) på 389 m2, og har da totalt et areal på 1334 m2.

Planstatus:
I kommuneplanen for Levanger ligger den omsøkte parsellen innenfor LNFR-sone SB12. I kommuneplanens bestemmelser punkt 5.1 – Rammebestemmelser for LNFR-områder står det at for ny og eksisterende spredt bolig- og fritidsbebyggelses så gjelder bestemmelsene pkt 1.5 med unntak av 1.53 (garasjer).

I punkt 1.54 står det at fradelt hyttetomt kan være maksimalt 1,5 dekar. Med de omsøkte areal vil hytteeiendommen bli ca 2,3 dekar. Dette vurderes å være i strid med kommuneplanens bestemmelser.

Andre myndigheter:
I henhold til Plan- og bygningslovens § 19 og § 21-5 ble saken i brev datert 12.01.2012 sendt andre myndigheter for uttalelse og behandling etter annet lovverk.

Nord-Trøndelag Fylkeskommune sier i brev mottatt 08.02.2012 at de ikke har merknader til søknaden. De minner likevel om aktsomhets- og meldeplikten etter Kulturminnelovens § 8 dersom noen skulle komme over mulige automatiske fredete kulturminner i området under evt byggearbeider.

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag sier i brev mottatt 23.02.2012 at de ut fra regionale og nasjonale landbruks- og miljøverninteresser ikke har merknader til søknaden.

Innherred samkommunes enhet for Landbruk har i sak 20/12 datert 14.03.2012 godkjent søknaden etter Jordloven.

Nabovarsling:
Det er ikke kommet merknader i forbindelse med nabovarslingen.

Vurdering:
I henhold til Plan- og bygningslovens§ 19 kan kommunen gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i medhold av Plan- og bygningsloven. Det må foreligge en begrunnet søknad. Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynet bak lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.

Ved dispensasjon fra loven og forskrifter fra loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet.

Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt regional eller statlig myndighet har uttalt seg negativt om søknaden.

Søknaden om dispensasjon begrunnes med at arealet er utmark som ikke henger sammen med dyrket eller dyrkbar mark, og har ingen anvendelse for 346/3. Det er heller ikke aktuelt eller hensiktsmessig å fradele arealet som eget bruksnummer, da det ikke er ønskelig med mer utbygging i Sandsørsveet. Eieren av nabotomta disponerer deler av arealet i dag, og har et ønske om å overta en mindre del av arealet, subsidiert hele arealet. Håvar Myhr ser det som uhensiktsmessig å fradele en del av arealet, da han ikke har til hensikt å bruke arealet selv.

Grunner som kan tale for at det kan gis dispensasjon kan være at ingen av høringspartene har uttalt seg negativt til søknaden.

Grunner som kan tale i mot at det kan gis dispensasjon kan være:

 • Kommuneplanen er ny, da den ble vedtatt 26.04.2011, og det er ikke gitt dispensasjon fra bestemmelsen tidligere.
 • Det ble da vurdert at 1,5 dekar er tilstrekkelig areal for en fritidseiendom.
 • Større fritidseiendommer enn dette vil kunne medføre en økt privatisering av utmark.
 • En dispensasjon vil bidra til at kommuneplanen svekkes som informasjons- og beslutningsverktøy. Kommuneplanen uthules, noe som kan vanskeliggjøre håndheving av bestemmelsen i evt andre fremtidige, tilsvarende saker.
 • De grunner som oppgis i dispensasjonssøknaden anses å være generelle, og kan gjelde for mange andre eiendommer. At man ikke har til hensikt å bruke arealet selv, og derfor kan fradele arealet som tilleggsareal til tilliggende fritidseiendommer, kan gjelde for mange andre landbrukseiendommer. At det heller ikke er aktuelt og hensiktsmessig å dele fra arealet som eget bruksnummer, fordi det ikke er ønskelig med mer utbygging, anses heller ikke som grunn for å gi dispensasjon. Kommuneplanen hjemler ikke ny utbygging.


Med bakgrunn i ovennevnte finner Plan- og bygningsmyndigheten at hensynene bak bestemmelsen det søkes dispensasjon i fra, blir vesentlig tilsidesatt, og at fordelene ved å gi dispensasjon ikke er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.

Plan- og bygningsmyndigheten anbefaler derfor at det ikke gis dispensasjon i denne saken. Plan- og bygningsmyndigheten kan være positiv til en søknad om fradeling av et mindre areal slik at total arealet blir på 1,5 dekar. Dette vil være i samsvar med planen og ikke kreve noen dispensasjon.

Et vedtak om avslag er et enkeltvedtak som kan påklages, jf Forvaltningslovens § 28. Det er 3 ukers klagefrist fra underretning om vedtaket mottas.
    Til toppen av siden

Publisert: 05.05.2011 09:50 Sist endret: 28.08.2012 13:51
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051