Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 18.01.12

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettMøtested: formannskapssalen, rom 3008, Levanger rådhus
Dato: 18.01.12
Tid: kl. 13:00 - 14:40

Sakliste som PDF (7MB)   -  protokoll som PDF
Sak 7/11: vedlegg 1 - vedlegg 2 PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (3 meninger) 

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail)

Sakliste
Saksnr Sak Utredning Vedtak
PS 1/12 Referatsaker - PUK Levanger utredning vedtak
PS 2/12

Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

- vedtak
PS 3/12 1719/315/106 m.fl. - Detaljregulering for Sjøgata 33 C utredning vedtak
PS 4/12 Reguleringsplan Fv. 119, gang-/sykkelveg Lysaker - Korsbakken. Klage utredning vedtak
PS 5/12 Bruksendring på eiendommen 1719/18/11 - Oppretting av frisørsalong i del av driftsbygning - Oda og Andreas Storli utredning vedtak
PS 6/12 Søknad om fradeling av boligtomt fra eiendommen 1719/229/1 Leangen østre - John Anders Bugdø Husby utredning vedtak
PS 7/12 Planprogram for reguleringsplan for Djupvika i Åsenfjorden, Levanger utredning vedtak
PS 8/12 1719/32/198 m.fl. - Klage på reguleringsplan for Handballvegen 11 utredning vedtak


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 10 + 1 av 11

Oppmøte Plan- og utviklingskomiteen
Navn Parti Funksjon Liste Møtte Merknad
Alf Magnar Reberg sp leder ap/sp/krf x
Svein Erik Veie ap nestleder ap/sp/krf x
Lill Kristin Nordahl ap medlem ap/sp/krf x
Torbjørn Andre Moe ap medlem ap/sp/krf x
Astrid Juberg Vordal ap medlem ap/sp/krf x
Lars Petter Holan ap medlem ap/sp/krf x
Britt Tønne Haugan krf medlem ap/sp/krf x
Nina Bakken Bye h medlem h/v/sv x
Gunnar Morten Løvås sv medlem h/v/sv - forfall
Vebjørn Haugom h medlem h/v/sv x
Geir Tore Persøy frp medlem frp x
Kjellrun Støp v varamedlem 2 h/v/sv x Gunnar Morten Løvås


Fra administrasjonen møtte:
Kommunalsjef Alf Birger Haugnes, enhetsleder plan-, byggesak, oppmåling og miljø Øivind HolandÅsmund Brygfjeld

Orientering:
Boligområder i henhold til nylig vedtatt arealplan v/Øivind Holand - framlegg PDF

 

 

PS 1/12 Referatsaker - PUK Levanger

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 18.01.2012

Forslag i møte:
Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Referatsakene tas til orientering.
    Til toppen av siden

 

 

PS 2/12 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 18.01.2012

Forslag i møte:
Til å godkjenne og underskrive protokoll: Astrid Juberg Vordal, DNA, Geir Tore Persøy, FRP

Avstemning:
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Til å godkjenne og underskrive protokoll: Astrid Juberg Vordal, DNA, Geir Tore Persøy, FRP
    Til toppen av siden

 

 

PS 3/12 1719/315/106 m.fl. - Detaljregulering for Sjøgata 33 C

Rådmannens forslag til vedtak:
Det gjøres følgende tilføyelser i reguleringsbestemmelsene:

 • Ny § 2-7: Nivå for fyllinger skal ikke legges lavere enn kote +3,6 (NGO).
 • Ny § 2-8: Ved bygge-/rammesøkand skal det vedlegges utomhusplan i målestokk 1:500. Denne skal omfatte de formålene som skal opparbeides i forbindelse med utbyggingen. Utomhusplanen skal vise: Bebyggelse, adkomst, parkering, gangforbindelser, varelevering inkl. skjerming av denne, renovasjonsløsning, vegetasjon (plen, beplantning/sorter), dekker (belegningsstein osv.), belysning, utstyr (minimum benker, sandkasse, huske) samt kotenivå for framtidig terreng. I utomhusanlegg skal det legges vekt på god kvalitet i materialbruk, utforming og detaljer.
 • § 3-1: Det tilføyes at gesimshøyde skal måles fra planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen.
 • § 3-1: Takform tilføyes.
 • § 3-1 (om parkering for personer med funksjonsnedsettelse): Det bør gå fram om prosenten gjelder enkeltformål eller samlet.
 • § 3-1: Siste setning (om sjøvarmepumpe) erstattes med § 3.12 (fjernvarme) fra områdeplan.
 • § 6-1 (Småbåthavn): Type tiltak bør beskrives.

Det gjøres følgende endringer på plankartet:

 • Veg 2 innlemmes i parkeringsplassformålet og parkeringsrekken (innenfor ”Tømmerlunden”) forskyves inntil en redusert grøntrabatt (ny bredde 60 cm) mot politihuset. Veg 3, GS2 og bestemmelser tilpasses endret løsning.
 • Småbåthavn: Plankartets formålsgrense i sør justeres nordover jf. områderegulering


Vedlagte forslag til reguleringsplan for Sjøgata 33 C, med overnevnte endring, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 18.01.2012

Forslag i møte:
Endring fra rådmannen:
• Ny § 2-7: Nivå for fyllinger fastlegges i utomhusplan

Saksordfører:
Nina Bakken Bye, H

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak, med framsatt endring i møtet, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Det gjøres følgende tilføyelser i reguleringsbestemmelsene:

 • Ny § 2-7: Nivå for fyllinger fastlegges i utomhusplan.
 • Ny § 2-8: Ved bygge-/rammesøkand skal det vedlegges utomhusplan i målestokk 1:500. Denne skal omfatte de formålene som skal opparbeides i forbindelse med utbyggingen. Utomhusplanen skal vise: Bebyggelse, adkomst, parkering, gangforbindelser, varelevering inkl. skjerming av denne, renovasjonsløsning, vegetasjon (plen, beplantning/sorter), dekker (belegningsstein osv.), belysning, utstyr (minimum benker, sandkasse, huske) samt kotenivå for framtidig terreng. I utomhusanlegg skal det legges vekt på god kvalitet i materialbruk, utforming og detaljer.
 • § 3-1: Det tilføyes at gesimshøyde skal måles fra planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen.
 • § 3-1: Takform tilføyes.
 • § 3-1 (om parkering for personer med funksjonsnedsettelse): Det bør gå fram om prosenten gjelder enkeltformål eller samlet.
 • § 3-1: Siste setning (om sjøvarmepumpe) erstattes med § 3.12 (fjernvarme) fra områdeplan.
 • § 6-1 (Småbåthavn): Type tiltak bør beskrives.


Det gjøres følgende endringer på plankartet:

 • Veg 2 innlemmes i parkeringsplassformålet og parkeringsrekken (innenfor ”Tømmerlunden”) forskyves inntil en redusert grøntrabatt (ny bredde 60 cm) mot politihuset. Veg 3, GS2 og bestemmelser tilpasses endret løsning.
 • Småbåthavn: Plankartets formålsgrense i sør justeres nordover jf. områderegulering


Vedlagte forslag til reguleringsplan for Sjøgata 33 C, med overnevnte endring, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10.
    Til toppen av siden

 

 

PS 4/12 Reguleringsplan Fv. 119, gang-/sykkelveg Lysaker - Korsbakken. Klage

Rådmannens forslag til vedtak:
Klagene fra John Løvås, Karianne og Eirik Bakken på kommunestyrets vedtak i sak nr. 35/11 tas ikke til følge.
Klagene oversendes Fylkesmannen for endelig behandling.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 18.01.2012

Forslag i møte:
Forslag til vedtak fra Svein Erik Veie, DNA:
1. Saken sendes tilbake til tiltakshaver

Begrunnelse:
Etter kontakt mellom PUKs leder og vegvesenet 18.1.12, ba vegvesenet om mer tid, da det har kommet nye opplysninger i saken. PUK anmoder samtidig om at fortausløsning forbi eiendom 22/38 vurderes pånytt.
PUK viser samtidig til vedtak i kommunestyret den 22.juni 2011, sak 35/11:
Kommunen ber vegvesenet erstatte medgåtte arealer/deler av arealer til g/s-veg/sideareal for de berørte eiendommene. Dette gjennom utvidelse av tomtene på motsatt side og/eller ved en noe endret veglinjeføring.

2. Ut fra trafikksikkerhetshensyn så ber PUK om at dette vurderes pånytt, å ta strekningen over jernbanen inn i reguleringsplanen.

Begrunnelse:
I PUK den 10. januar 2011. Sak 4/11, ble det vedtatt følgende:
Reguleringsplanen skulle ivareta de myke trafikanter på hele strekningen, dette må det arbeides videre med, slik at det snarest kommer på plass finansiering for kryssing av jernbanen. Dette arbeidet må ha høy prioritet. Så lenge ikke hele strekningen blir utbygd, (den farligste strekningen blir utelatt), kan ikke forbud for saktegående trafikk på E6 Holsand-Gråmyra iverksettes. Brua gir ikke rom for kombinasjon gående og store kjøretøyer.
Dette ble også spesifikt nevnt som en del av debatten i kommunestyret den 22. juni 2011.

Avstemning:
Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og Veies forslag:
Veies forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
1. Saken sendes tilbake til tiltakshaver

Begrunnelse:
Etter kontakt mellom PUKs leder og vegvesenet 18.1.12, ba vegvesenet om mer tid, da det har kommet nye opplysninger i saken. PUK anmoder samtidig om at fortausløsning forbi eiendom 22/38 vurderes pånytt.
PUK viser samtidig til vedtak i kommunestyret den 22.juni 2011, sak 35/11:
Kommunen ber vegvesenet erstatte medgåtte arealer/deler av arealer til g/s-veg/sideareal for de berørte eiendommene. Dette gjennom utvidelse av tomtene på motsatt side og/eller ved en noe endret veglinjeføring.

2. Ut fra trafikksikkerhetshensyn så ber PUK om at dette vurderes pånytt, å ta strekningen over jernbanen inn i reguleringsplanen.

Begrunnelse:
I PUK den 10. januar 2011. Sak 4/11, ble det vedtatt følgende:
Reguleringsplanen skulle ivareta de myke trafikanter på hele strekningen, dette må det arbeides videre med, slik at det snarest kommer på plass finansiering for kryssing av jernbanen. Dette arbeidet må ha høy prioritet. Så lenge ikke hele strekningen blir utbygd, (den farligste strekningen blir utelatt), kan ikke forbud for saktegående trafikk på E6 Holsand-Gråmyra iverksettes. Brua gir ikke rom for kombinasjon gående og store kjøretøyer.
Dette ble også spesifikt nevnt som en del av debatten i kommunestyret den 22. juni 2011.
    Til toppen av siden

 

 

PS 5/12 Bruksendring på eiendommen 1719/18/11 - Oppretting av frisørsalong i del av driftsbygning - Oda og Andreas Storli

Rådmannens forslag til vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis varig dispensasjon fra reguleringsplan Nossumhyllan, dennes reguleringsformål landbruk, til omsøkte bruksendring.
Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 18.01.2012
Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis varig dispensasjon fra reguleringsplan Nossumhyllan, dennes reguleringsformål landbruk, til omsøkte bruksendring. 
    Til toppen av siden

 

 

PS 6/12 Søknad om fradeling av boligtomt fra eiendommen 1719/229/1 Leangen østre - John Anders Bugdø Husby

Rådmannens forslag til vedtak:
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 19 (Dispensasjon) gis John Anders B. Husby dispensasjon fra kommuneplanen for Levanger kommune til fradeling av en boligtomt i område for Landbruks-, Natur- og Friluftsformål, samt Reindrift. Bakgrunn og forutsetninger for dispensasjon er gitt i dette saksframlegg.
 
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 20-1 (Tiltak som krever søknad og tillatelse) godkjennes søknad fra John Anders B. Husby om fradeling av en parsell på ca. 2 dekar fra eiendommen Leangen østre, gnr/bnr 229/1 i Levanger kommune. Parsellen skal benyttes til boligtomt.
Det forutsettes at parsellen sikres rettigheter til atkomst frem til offentlig veg, samt rettigheter til å ha evt. vann- og avløpsledninger på annen privat grunn. Videre må det innsendes søknad om utslipp av avløpsvann for planlagte bolig. 

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 18.01.2012

Forslag i møte:
Forslag til endring fra Alf Magnar Reberg, SP:
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 20-1 (Tiltak som krever søknad og tillatelse) godkjennes søknad fra John Anders B. Husby om fradeling av en parsell på inntil 2 dekar fra eiendommen Leangen østre, gnr/bnr 229/1 i Levanger kommune. Parsellen skal benyttes til boligtomt.

Avstemning:
Rebergs forslag til endring enstemmig vedtatt.
Rådmannens forslag til vedtak, med endring vedtatt i møtet, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 19 (Dispensasjon) gis John Anders B. Husby dispensasjon fra kommuneplanen for Levanger kommune til fradeling av en boligtomt i område for Landbruks-, Natur- og Friluftsformål, samt Reindrift. Bakgrunn og forutsetninger for dispensasjon er gitt i dette saksframlegg.
 
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 20-1 (Tiltak som krever søknad og tillatelse) godkjennes søknad fra John Anders B. Husby om fradeling av en parsell på inntil 2 dekar fra eiendommen Leangen østre, gnr/bnr 229/1 i Levanger kommune. Parsellen skal benyttes til boligtomt.
Det forutsettes at parsellen sikres rettigheter til atkomst frem til offentlig veg, samt rettigheter til å ha evt. vann- og avløpsledninger på annen privat grunn. Videre må det innsendes søknad om utslipp av avløpsvann for planlagte bolig.  
    Til toppen av siden

 

 

PS 7/12 Planprogram for reguleringsplan for Djupvika i Åsenfjorden, Levanger

Rådmannens forslag til innstilling:
Forslag til planprogram for reguleringsplan Djupvika fastsettes iht PBL §§4-1 og 12-9 som framlagt.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 18.01.2012

Forslag i møte:
Forslag til tillegg fra Alf Magnar Reberg, SP:
Presisering: Tema som adkomstforhold skal også omfatte tilførselsveger fra Voll.

Saksordfører:
Vebjørn Haugom, H

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.
Rebergs forslag til tillegg enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:
Forslag til planprogram for reguleringsplan Djupvika fastsettes iht PBL §§4-1 og 12-9 som framlagt.
Presisering: Tema som adkomstforhold skal også omfatte tilførselsveger fra Voll.
    Til toppen av siden

 

 

PS 8/12 1719/32/198 m.fl. - Klage på reguleringsplan for Handballvegen 11

Rådmannens forslag til vedtak:
Klage fra Anny Holta Tounsi, på Levanger kommunestyres vedtak av reguleringsplan for Handballvegen 11, vedtatt den 28.09.2011, sak 41/11, tas ikke til følge.
Klagen oversendes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig avgjørelse.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 18.01.2012

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Klage fra Anny Holta Tounsi, på Levanger kommunestyres vedtak av reguleringsplan for Handballvegen 11, vedtatt den 28.09.2011, sak 41/11, tas ikke til følge.
Klagen oversendes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig avgjørelse.
    Til toppen av siden

Publisert: 03.01.2011 10:33 Sist endret: 09.02.2012 09:30
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051