Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 17.04.13 - sak 23/13 - Restaureringsfondet 2012

Hilde Røstad - klikk for personkort
Saksbehandler: Hilde Røstad
Arkivsaknr: 2011/9633 - /242

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 17.04.13 23/13

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Det foretas følgende tildeling av midler fra fond for restaurering av bygg- og bomiljø i Levanger sentrum for 2012:

 • Grande Entreprenør på vegne av Weiseth kr. 25.000,-
 • Ingjerd og Geir Isaksen kr. 21.000,-
 • Kristin Hansen kr. 0,-
 • Olaf Ove Gundersen kr. 0,-
 • Tine Lian kr. 0,-
 • Bymuseet i Levanger kr. 15.000,-
 • Bjørn Eriksen kr. 17.427,-
 • Hege Udbye/ Roger Rein kr. 25.000,-


Totalt kr. 103.427,-

Det tas forbehold om bygningsmyndighetenes godkjenning av søknadspliktige tiltak.

Vedtaket kan påklages til formannskapet (jamfør vedtektenes § 7). Det er tre ukers klagefrist fra mottatt dato av dette vedtaket.

Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

 1. Uttalelse fra Nord-Trøndelag Fylkeskommune PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 1. Søknad fra Grande Entreprenør på vegne av Weiseth datert 22.11.2012 PDF
 2. Søknad fra Ingjerd og Geir Isaksen datert 29.5.2012 PDF
 3. Søknad fra Kristin Endresen Hansen datert 20.9.2012 PDF
 4. Søknad fra Olaf Ove Gundersen datert 26.9.2012 PDF
 5. Søknad fra Tine Lian datert 10.10.2012 PDF
 6. Søknad fra Bymuseet i Levanger datert 3.10.2012 PDF
 7. Søknad fra Bjørn Eriksen datert 12.10.2012 PDF
 8. Søknad fra Hege Udbye/ Roger Rein datert 15.10.2012 PDF


Saksopplysninger:

Ved fristens utløp var det kommet inn 8 søknader. Søknadene har vært forelagt Nord-Trøndelag Fylkeskommune (Fylkeskonservatoren) i samsvar med Restaureringsfondets vedtekter.

I følge vedtektene kan 90 % av fondets renter deles ut som tilskudd til "restaurering og fornying av bygg- og bomiljø i Levanger sentrum". Fondet har en størrelse på 8.27 mill. kroner. Rentene for 2012 utgjør kr. 114.919,-. 90 % av rentene utgjør kr. 103.427,-, disse pengene er til fordeling.

Vurdering:

I år har det kommet inn 8 søknader til behandling. Det tre siste år har søknadsmassen ligget på 8-9 søknader. Dette er en økning i forhold til tidligere, da søknadsmassen lå på 2-4 søknader pr. år. Lav rente og mange søknader gjør at det blir små tilskudd til hvert enkelt prosjekt. De fleste har imidlertid søkt Riksantikvaren om støtte i tillegg.

Grande Entreprenør på vegne av Eli Bjørås Weiseh og Per Einar Weiseth, totalrestaurering, Håkon den godes gate 32B:

Håkon den godes gate 32B - klikk for større foto
Håkon den godes gate 32B

Håkon den godes gate 32B - 1914 - klikk for større foto
Håkon den godes gate 32B - 1914

Gården er oppført i 1911 og tegnet av John Jonsen Aarvik.

Bordkledning fra 1940 (ikke original) er skiftet. Ny bordkledning er høvlet av Sjøenget Sagbruk med tidstypiske profiler og etter lokale funn i Levanger. Originale detaljer er kopiert ut i fra tilgjengelige bilder. Vinduene er levert av Grinland trevarefabrikk. De har et utseende som er mer lik opprinnelige vinduer enn mange andre leverandørers sortiment. Ytterdører er tegnet etter gamle bilder av huset, laget av Ege dører i Egersund. Gammelt skifertak (leirskifer) er erstattet med ny skifer fra Lierne. Pipa er forblendet med teglstein slik at den får et originalt uttrykk. Gården er malt med linoljemaling.

Totalkostnadene har hatt en ramme på kr. 4.9 mill. Ekstrakostnadene i forhold til nybygg er beregnet til kr. 1.6 mill.

Riksantikvaren har støttet tiltaket med kr. 500.000,-.

Fylkeskommunen anbefaler søknaden.

Lite originalt var igjen bevart på denne bygningen. Et godt tilbakeføringsarbeid er utført. Vi anbefaler at tiltaket støttes med kr. 25.000,-.

Ingjerd og Geir Isaksen, totalrestaurering, Sjøgata 36:

Sjøgata 36 - klikk for større foto
Sjøgata 36

"Nerbyen" og Sjøgata 36 i 1914 - klikk for større bilde
"Nerbyen" og Sjøgata 36 i 1914

Gården er oppført i 1898 i en etasje. Gården ble bygd på til to etasjer i 1940, og restaurert på nytt i 1989. Kun "kassen" i første etasje er original.

Bordkledning (ikke original) fra 1989/ 1940 er skiftet. Bordkledning er høvlet av Sjøenget Sagbruk med tidstypiske profiler. Vinduer fra 1989 er skiftet til tidsriktige vinduer spesiallaget hos Snekkeriet AS i Verdal. Taktekking i zinkbelagt blekk, noe som var en vanlig taktekking i arbeiderstrøket i "nerbyen".

Kostnadsoverslaget på restaurering og tilbygg er på kr. 2.200.000,-.

Riksantikvaren har støttet tiltaket med kr. 250.000,-.

Fylkeskommunen anbefaler søknaden.

Lite originalt var igjen bevart på denne bygningen. På grunn av at bygningen opprinnelig var i en etasje lar den seg vanskelig tilbakeføre. Et kvalitetsmessig godt restaureringsarbeid er utført. Vi anbefaler at tiltaket støttes med kr. 21.000,-.

Kristin Endresen Hansen, restaurering av vegg, Sjøgata 32A:

Sjøgata 32 - klikk for større foto
Sjøgata 32

"Nerbyen" og Sjøgata 32 i 1914 - klikk for større bilde
"Nerbyen" og Sjøgata 32 i 1914

Bygningen er oppført etter bybrannen i 1897 som en typisk arbeiderbolig i «nerbyen», og har siden det ble oppført gjennomgått store forandringer. Boligen er bygd på i høyden og både kledning, vinduer og omramming er skiftet tidligere.

Det er skiftet bordkledning på vegg, ny kledning har profil og er en blanding av uhøvlet og høvlet virke.

Kostnadene for renoveringen er på kr. 21.500,-.

Fylkeskommunen anbefaler ikke søknaden.

Det arbeidet som er utført kommer inn under normalt vedlikehold. Vi kan ikke se at tiltakshaver har hatt vesentlige merutgifter som følge av antikvarisk utførelse og/ eller materialbruk. Vi anbefaler derfor ikke tilskudd.

Olaf Ove Gundersen, skifting av vinduer og bordkledning, Jernbanegata 34C

Jernbanegata 34C før restaurering - klikk for større foto
Jernbanegata 34C før restaurering

Jernbanegata 34C etter restaurering - klikk for større foto
Jernbanegata 34C etter restaurering

Bygningen er oppført rundt 1950. Det er skiftet bordkledning og vinduer. Vinduene fra 1977 er skiftet til vinduer som ligner mer på de opprinnelige vinduene (tidsriktig inndeling).

Kostnadene er beregnet til kr. 529.558,-.

Fylkeskommunen anbefaler ikke søknaden.

Det arbeidet som er utført kommer inn under normalt vedlikehold. Det er brukt standard virke i både kledning og vinduer. Selv om vinduene er tidsriktige i inndelingen, er de topphengslede standardvinduer. Vi anbefaler ikke tilskudd.

Tine Lian, søknad om støtte tilprosjektering, omgjøring av hovedhus, skifte av tak og etterisolering og skifting av utvendig kledning , Kirkegata 5

Kirkegata 5 i dag - klikk for større foto
Kirkegata 5 i dag

Bygningen er en lensmannsgård fra Sparbu, flyttet hit i 1896. Den er således en av de få bygningene som er fra før bybrannen i 1897. Den er også ulik de andre bygningene stilmessig, oppført i empirestil.

Det søkes om støtte til etterisolering og skifte av kledning på hovedhus og skifte av tak (Altaskifer).

Totalkostnadene er beregnet til kr. 975.500,-. Derav ytterveggsarbeid kr. 388.800,- eks. mva. Merkostnadene for Altaskifer er på kr. 314.250,-.

Riksantikvaren har støttet prosjektering og omlegging av tak med kr. 500.000,-.

Fylkeskommunen anbefaler ikke søknaden.

Når det gjelder ytterveggen er vi i sterk tvil om de antikvariske prinsipper er godt nok ivaretatt. Som eksempel kan nevnes at vindusomrammingen er beskrevet med «tilnærmet samme vindusomramming» og det er heller ikke angitt om det skal benyttes høvlet eller uhøvlet kledning. Det gjøres oppmerksom på at alle utvendige arbeider skal til Riksantikvaren for uttalelse. Når det gjelder taket er tilskuddet fra Riksantikvaren vesentlig større enn merkostnadene ved bruk av Altaskifer. Vi anbefaler derfor ikke tilskudd.

Bymuseet i Levanger, restaurering av port, Sjøgata 12

Port i Sjøgata 12 i dag - klikk for større foto
Port i Sjøgata 12 i dag

Sjøgata 12 rundt 1950 - klikk for større foto
Sjøgata 12 rundt 1950

Bygningen ble oppført i 1899.

Det søkes om støtte til restaurering av porten til bilmuseet Hveding Auto. Sjøgata 12 er et godt eksempel på bilverksted som er integrert byens miljø.

Kostnadene er beregnet til kr. 78.275,-. Dersom man ønsker å tilbakeføre glassfeltet over porten slik det opprinnelig var kommer et tillegg på kr. 25.875,-. Totalkostnadene blir da på kr. 104.150,-.

Fylkeskommunen anbefaler søknaden.

Å ta vare på denne originale porten er et svært viktig for kulturmiljøet. Vi anbefaler derfor at tiltaket støttes med kr. 15.000,-.

Bjørn Eriksen, restaurering av hovedhus og uthus, Kirkegata 67

Kirkegata 67 - klikk for større foto
Kirkegata 67

Arbeiderboligen ble oppført i 1898.

Alle vinduene er skiftet. Mot gata er også kledning og omramming skiftet. Original omramming og kledning finnes mot bakgård.

Taknedløp skal bevares og restaureres. Takrenner skal skiftes med kopi av de opprinnelige. Vinduer mot Kirkegata vil bli skiftet med kopier, uten blekk, sidehengslet (Grinland). Original vindusomramming vil bli restaurert, kopier vil bli laget rundt resten av vinduene. Original kledning mot bakgård restaureres og beholdes. Kopi av original kledning mot Kirkegata. Uthus i bakgård restaureres.

Riksantikvaren har støttet tiltaket med kr. 300.000,-.

Ekstrakostnadene er beregnet til kr. 412.080,-.

Fylkeskommunen anbefaler søknaden.

Det er viktig å ta vare på det originale som finnes på denne bygningen. Et kvalitetsmessig godt restaureringsarbeid er beskrevet. Vi anbefaler derfor at tiltaket støttes med kr. 17.427,-.

Hege Udbye/ Roger Rein, søknad om støtte til utvendig restaurering, Kirkegata 71

Kirkegata 71 - klikk for større foto
Kirkegata 71

Gården som er fra 1897 inneholdt blikkenslagerverksted, butikk, bolig, bryggerhus og grue.

Under riving av eksisterende eternittak ble originalt tak med metallplater i rutemønster avdekket (zink).6 takvinduer av opprinnelig størrelse er satt inn. Originalt utvendig panel er bevart så langt det var mulig.

Merkostnadene på taket kom på nær 1 mill. kr. Kostnadene for tilbakeføring av vinduer i tak kom på ca. kr. 150.000. Kostnader for utvendig malingsarbeider og oppussing kom på ca. kr. 200.000,-.

Riksantikvaren har støttet tiltaket med kr. 300.000,-.

Fylkeskommunen anbefaler søknaden.

Et godt restaurerings- og tilbakeføringsarbeid er utført. Vi anbefaler derfor at tiltaket støttes med kr. 25.000,-.

    Til toppen av siden

Publisert: 05.05.2011 09:50 Sist endret: 17.04.2013 16:40
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051