Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 17.04.13

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrett

Møtested: formannskapssalen, rom 3008, Levanger rådhus
Dato: 17.04.13
Befaring havneområdet kl. 13:00-14:00, møtestart kl. 14:00
Møtetid: 14:00 - 16:00

Sakliste som PDF - som EPUB (for eBok til nettbrett/mobil)

Protokoll som PDF - som EPUB (for eBok til nettbrett/mobil)

Si DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (1 mening)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail)

Sakliste
SaksnrSakUtredningVedtak
PS 21/13 Referatsaker - PUK Levanger utredning vedtak
PS 22/13 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll - vedtak
PS 23/13 Restaureringsfondet 2012 utredning vedtak
PS 24/13 Søknad om oppsetting av Solsia uteservering i Tollbugata 2012 - Orion Restaurant AS utredning vedtak
PS 25/13 Reguleringsplan Stokkberget - boligfelt Åsen utredning vedtak
PS 26/13 Fylkesvegplan 2014 - 2017 utredning vedtak
PS 27/13 Forespørsel om reguleringsendring Falstadberget, Ekne (sak opprettet i møtet) ingen vedtak 


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 + 2 av 11

Oppmøte Plan- og utviklingskomiteen
NavnPartiFunksjonListeMøtteMerknad
Alf Magnar Reberg sp leder ap/sp/krf x  
Svein Erik Veie ap nestleder ap/sp/krf x  
Ingvill Berg Fordal ap medlem ap/sp/krf x  
Astrid Juberg Vordal ap medlem ap/sp/krf x  
Lars Petter Holan ap medlem ap/sp/krf x  
Nina Elisabeth Berget ap medlem ap/sp/krf x  
Børge Lund krf medlem ap/sp/krf - forfall
Gerd Haugberg h medlem h/v/sv x  
Gunnar Morten Løvås sv medlem h/v/sv - forfall
Vebjørn Haugom h medlem h/v/sv x  
Geir Tore Persøy frp medlem frp x  
Ingrid Brattgjerd sp varamedlem ap/sp/krf x Børge Lund
Per Olav Gilstad varamedlem h/v/sv Gunnar Morten Løvås 


Fra administrasjonen møtte: 

Kommunalsjef Alf Birger Haugnes, enhetsleder plan-, byggesak, oppmåling og miljø Øivind Holand, enhetsleder kommunalteknikk Øyvind Nybakken, fagansvarlig veg/parkering Roar Eriksen, Åsmund Brygfjeld 

 

Merknad

Befaring havneområdet kl. 13:00-14:00, møtestart kl. 14:00

Sak PS 27/13 opprettet i møtet
   Til toppen av siden

 

 

PS 21/13 Referatsaker - PUK Levanger

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 17.04.2013

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
 Til toppen av siden

 

 

 

PS 22/13 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 17.04.2013

Forslag i møte:

Til å godkjenne/underskrive protokoll: Vebjørn Haugom, H og Nina Elisabeth Berget, Ap

Avstemning:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Til å godkjenne/underskrive protokoll: Vebjørn Haugom, H og Nina Elisabeth Berget, Ap
 Til toppen av siden

 

 

 

PS 23/13 Restaureringsfondet 2012

Rådmannens forslag til vedtak:

Det foretas følgende tildeling av midler fra fond for restaurering av bygg- og bomiljø i Levanger sentrum for 2012:

 • Grande Entreprenør på vegne av Weiseth kr. 25.000,-
 • Ingjerd og Geir Isaksen kr. 21.000,-
 • Kristin Hansen kr. 0,-
 • Olaf Ove Gundersen kr. 0,-
 • Tine Lian kr. 0,-
 • Bymuseet i Levanger kr. 15.000,-
 • Bjørn Eriksen kr. 17.427,-
 • Hege Udbye/ Roger Rein kr. 25.000,-


Totalt kr. 103.427,-

Det tas forbehold om bygningsmyndighetenes godkjenning av søknadspliktige tiltak.

Vedtaket kan påklages til formannskapet (jamfør vedtektenes § 7). Det er tre ukers klagefrist fra mottatt dato av dette vedtaket.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 17.04.2013

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Det foretas følgende tildeling av midler fra fond for restaurering av bygg- og bomiljø i Levanger sentrum for 2012:

 • Grande Entreprenør på vegne av Weiseth kr. 25.000,-
 • Ingjerd og Geir Isaksen kr. 21.000,-
 • Kristin Hansen kr. 0,-
 • Olaf Ove Gundersen kr. 0,-
 • Tine Lian kr. 0,-
 • Bymuseet i Levanger kr. 15.000,-
 • Bjørn Eriksen kr. 17.427,-
 • Hege Udbye/ Roger Rein kr. 25.000,-


Totalt kr. 103.427,-

Det tas forbehold om bygningsmyndighetenes godkjenning av søknadspliktige tiltak.

Vedtaket kan påklages til formannskapet (jamfør vedtektenes § 7). Det er tre ukers klagefrist fra mottatt dato av dette vedtaket.
 Til toppen av siden

 

 

 

PS 24/13 Søknad om oppsetting av Solsia uteservering i Tollbugata 2012 - Orion Restaurant AS

Rådmannens forslag til vedtak:

Midlertidig dispensasjon fra reguleringsplanen for Levanger sentrum innvilges med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19 under følgende vilkår:

 • Konstruksjonen blir tilsvarende den som ble godkjent og oppført i 2009, 2010, 2011 og 2012.
 • Maksimalt 40 % av kjørearealets bredde kan tas i bruk til formålet
 • Tillatelsen er midlertidig og begrenset til perioden 5. mai til 20. september 2013.


Byggetillatelse for tiltaket innvilges med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1. Det stilles ikke krav om ansvarsrett da remonteringen ikke krever særlig grad av prosjektering, jfr plan- og bygningslovens § 23-1.

Vedtaket kan påklages i medhold av forvaltningslovens § 28.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 17.04.2013

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Midlertidig dispensasjon fra reguleringsplanen for Levanger sentrum innvilges med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19 under følgende vilkår:

 • Konstruksjonen blir tilsvarende den som ble godkjent og oppført i 2009, 2010, 2011 og 2012.
 • Maksimalt 40 % av kjørearealets bredde kan tas i bruk til formålet
 • Tillatelsen er midlertidig og begrenset til perioden 5. mai til 20. september 2013.


Byggetillatelse for tiltaket innvilges med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1. Det stilles ikke krav om ansvarsrett da remonteringen ikke krever særlig grad av prosjektering, jfr plan- og bygningslovens § 23-1.

Vedtaket kan påklages i medhold av forvaltningslovens § 28.
 Til toppen av siden

 

 

 

PS 25/13 Reguleringsplan Stokkberget - boligfelt Åsen

Rådmannens forslag til innstilling:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14 vedtas følgende mindre endring av reguleringsbestemmelsene for Stokkberget boligfelt Åsen § 2.5: «I forhold til eksisterende høgspentlinjer, må utbyggere ha avtaler med NTE om å legge disse i kabel før igangsettingstillatelse kan gis.»

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 17.04.2013

Forslag i møte:

Forslag til tillegg fra Alf Magnar Reberg, SP:

Begrunnelse:
I Åsen er det flere utbyggere som ønsker å få lagt 66 kV høyspentlinjen i kabel. Når NTE Nett AS i løpet av en 10års-periode planlegger å sanere denne linjen og legge den i kabel, synes det fornuftig å endre reguleringsbestemmelsene slik at felt som ikke berøres av denne høgspentlinjen kan bygges ut.
Endringsforslaget har vært på høring hos berørte parter, og det er ikke mottatt motforestillinger.

Saksordfører:

Vebjørn Haugom, H

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

Forslag til tillegg fra Reberg enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14 vedtas følgende mindre endring av reguleringsbestemmelsene for Stokkberget boligfelt Åsen § 2.5: «I forhold til eksisterende høgspentlinjer, må utbyggere ha avtaler med NTE om å legge disse i kabel før igangsettingstillatelse kan gis.»

Begrunnelse:

I Åsen er det flere utbyggere som ønsker å få lagt 66 kV høyspentlinjen i kabel. Når NTE Nett AS i løpet av en 10års-periode planlegger å sanere denne linjen og legge den i kabel, synes det fornuftig å endre reguleringsbestemmelsene slik at felt som ikke berøres av denne høgspentlinjen kan bygges ut.
Endringsforslaget har vært på høring hos berørte parter, og det er ikke mottatt motforestillinger.
 Til toppen av siden

 

 

 

PS 26/13 Fylkesvegplan 2014 - 2017

Rådmannens forslag til innstilling:

Forslag til ny fylkesvegplan 2014 – 2017 tas til etterretning med følgende endringer/tilføyninger:

Fv. 132, Mule – Kolberg settes øverst på prioriteringslista for forsterking/asfaltering av fylkesveger i Levanger kommune.Brusve bru (Fv. 126) forsterkes til 10 tonn i planperioden.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 17.04.2013

Forslag i møte:

Forslag til innstilling fra Svein Erik Veie, AP på vegne av AP og SP:

1. Levanger kommune har følgende endringer/tilføyninger til ny fylkesvegplan 2014-2017
Asfaltering/forsterkning i prioritert rekkefølge:

a) Fv. 112 Ronglan – Ekne

b) Fv. 132 Mule Kolberg

c) Fv 111 Gullberget – Ronglan

d) Fv. 134 Røstadlia – Salthammer

2. Brusve bru (Fv. 126) forsterkes til 10 tonn i planperioden.

3. Levanger kommune krever følgende prioriteringer:
Gang og sykkelvei opp på prioritert liste:
Tiltak for sikker kryssing av jernbaneovergangen v/Skogn sentrum, samt gang- og
sykkelvei Åsen samfunnshus – Vollamarka/Hopla

Forslag til vedtak fra Svein Erik Veie, AP på vegne av AP og SP:

Gang-/sykkelevei langs Fv. 119 Korsbakken – Lysaker ble ikke gjennomført i 2012 grunnet endring til fortau forbi eiendommen til Karianne og Eirik Bakken, eier av 1719/22/38. Plan- og utviklingskomiteen gir fullmakt til å foreta nødvendige tiltak, om nødvendig ekspropriere nødvendig areal til prosjekt, slik at prosjektet gjennomføres i 2013.

Avstemning:

Forslag til innstilling fra AP og SP enstemmig tiltrådt.

Forslag til vedtak fra AP og SP vedtatt med 8 mot 3 stemmer.

INNSTILLING:

1. Levanger kommune har følgende endringer/tilføyninger til ny fylkesvegplan 2014-2017
Asfaltering/forsterkning i prioritert rekkefølge:

a) Fv. 112 Ronglan – Ekne

b) Fv. 132 Mule Kolberg

c) Fv 111 Gullberget – Ronglan

d) Fv. 134 Røstadlia – Salthammer

2. Brusve bru (Fv. 126) forsterkes til 10 tonn i planperioden.

3. Levanger kommune krever følgende prioriteringer:
Gang og sykkelvei opp på prioritert liste:
Tiltak for sikker kryssing av jernbaneovergangen v/Skogn sentrum, samt gang- og
sykkelvei Åsen samfunnshus – Vollamarka/Hopla

Vedtak:

Gang-/sykkelevei langs Fv. 119 Korsbakken – Lysaker ble ikke gjennomført i 2012 grunnet endring til fortau forbi eiendommen til Karianne og Eirik Bakken, eier av 1719/22/38. Plan- og utviklingskomiteen gir fullmakt til å foreta nødvendige tiltak, om nødvendig ekspropriere nødvendig areal til prosjekt, slik at prosjektet gjennomføres i 2013.
 Til toppen av siden

 

 

 

PS 27/13 Forespørsel om reguleringsendring Falstadberget, Ekne

(sak opprettet i møte)

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 17.04.2013

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra Svein Erik Veie, AP på vegne av AP og SP:

1) Det framlegges sak for PUK vedrørende vurdering av omregulering av tomt 158/35 og 158/36 (15 og 16) i Falstadberget boligområde til konsentrert bebyggelse (leilighetsbygg). Dette gjøres på følgende måte:

a) Kommunalteknikk som forvalter for grunneier tar omreguleringen

b) Deretter legges tomtene ut for salg i markedet (markedspris/takst) etter gjeldende lov/regelverk

2) Det ses på muligheten for å omregulere kommunalt areal, som i dag er regulert til LNF (ca 8 daa) til bolig og konsentrert bebyggelse

Avstemning:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1) Det framlegges sak for PUK vedrørende vurdering av omregulering av tomt 158/35 og 158/36 (15 og 16) i Falstadberget boligområde til konsentrert bebyggelse (leilighetsbygg). Dette gjøres på følgende måte:

a) Kommunalteknikk som forvalter for grunneier tar omreguleringen

b) Deretter legges tomtene ut for salg i markedet (markedspris/takst) etter gjeldende lov/regelverk

2) Det ses på muligheten for å omregulere kommunalt areal, som i dag er regulert til LNF (ca 8 daa) til bolig og konsentrert bebyggelse 

      Til toppen av siden

Publisert: 27.11.2012 13:40 Sist endret: 18.04.2013 13:07
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051