Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 16.11.11

Møtested: formannskapssalen, rom 3008, Levanger rådhus
Dato: 16.11.11
Tid: kl. 13:00-15:10

Sakliste som PDF - word - odt  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 mening)

Send e-post til Plan- og utviklingskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail)

Sakliste
Saksnr Sak Utredning Vedtak
PS 67/11 Referatsaker - PUK Levanger utredning vedtak
PS 68/11

Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

- vedtak
PS 69/11 Plan- og utviklingskomiteen's valg av medlemmer til andre råd, nemnder og utvalg 2011 - 2015 utredning vedtak
PS 70/11 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for bruksendring til leilighet i 1 etasje - 1719/315/50 og 99 Kirkegata 57 og 59 - Kirkegata 57-59 AS utredning vedtak


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 11 av 11

Oppmøte Plan- og utviklingskomiteen
Navn Parti Funksjon Liste Møtte Merknad
Alf Magnar Reberg sp leder ap/sp/krf x
Svein Erik Veie ap nestleder ap/sp/krf x
Lill Kristin Nordahl ap medlem ap/sp/krf x
Torbjørn Andre Moe ap medlem ap/sp/krf x
Astrid Juberg Vordal ap medlem ap/sp/krf x
Lars Petter Holan ap medlem ap/sp/krf x
Britt Tønne Haugan krf medlem ap/sp/krf x
Nina Bakken Bye h medlem h/v/sv x
Gunnar Morten Løvås sv medlem h/v/sv x
Vebjørn Haugom h medlem h/v/sv x
Geir Tore Persøy frp medlem frp x


Fra administrasjonen møtte:
Kommunalsjef Alf Birger Haugnes, enhetsleder plan-, byggesak, oppmåling og miljø Øivind HolandÅsmund Brygfjeld

Merknad
Thomas Møller informerte om ny bygningslov, Plan og Prosess, del 1 (forts.) PDF
    Til toppen av siden

 

 

PS 67/11 Referatsaker - PUK Levanger

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 16.11.2011

Forslag i møte:
Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Referatsakene tas til orientering.
    Til toppen av siden

 

 

PS 68/11 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 16.11.2011

Forslag i møte:
Til å godkjenne og underskrive protokoll: Lars Petter Holan, DNA og Nina Bakken Bye, H

Avstemning:
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Til å godkjenne og underskrive protokoll: Lars Petter Holan, DNA og Nina Bakken Bye, H
    Til toppen av siden

 

 

PS 69/11 Plan- og utviklingskomiteen's valg av medlemmer til andre råd, nemnder og utvalg 2011 - 2015

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 16.11.2011

Forslag i møte:
Valgnemndas forslag til vedtak:
Trafikksikkerhetsutvalg 2011-2015:


Forslag i møtet til varamedlemmer:


Estetikkutvalg 2011-2015:
Utsettes til neste møte

Avstemning:
Valgnemndas forslag med forslag i møtet vedtatt med 10 mot 1stemme.

VEDTAK:
Trafikksikkerhetsutvalg 2011-2015:


Estetikkutvalg 2011-2015:
Utsettes til neste møte
    Til toppen av siden

 

 

PS 70/11 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for bruksendring til leilighet i 1  etasje - 1719/315/50 og 99 Kirkegata 57 og 59 - Kirkegata 57-59 AS

Rådmannens forslag til vedtak:
Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for Levanger sentrum vedrørende formål (bruksendring fra næringsform til boligformål i 1. etasje) innvilges ikke. Det vises til plan- og bygningslovens § 19 (dispensasjon).

Søknad om bruksendring fra næringsformål til boligfomål i 1. etasje avslås med hjemmel i reguleringsplanen samt plan- og bygningslovens § 12-4 (rettsvirkning av reguleringsplan).

Vedtaket kan påklages med hjemmel i plan- og bygningslovens § 1-9 (forholdet til forvaltningsloven og klage), jfr også forvaltningslovens § 28 (vedtak som kan påklages, klageinstans). Klagefrist er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet fram til vedkommende part, jfr forvaltningslovens § 29 (klagefrist).

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 16.11.2011

Forslag i møte:
Forslag til vedtak fra Svein Erik Veie, DNA, på vegne av AP, SP og KRF:
Søknad om dispensasjon for Levanger sentrum vedrørende formål (bruksendring fra næringsformål til boligformål i 1. etg.) innvilges. Gjelder for den del som er skissert som bolig i saksframlegget.
Det gis dispensasjon etter plan og bygningsloven § 19.2.

Begrunnelse
Tidligere avslag som Kirkegata 40 kan ikke skape presedens for denne dispensasjonssøknaden.

  • Ligger i ytterkant av handelssentrum
  • Ligger ikke i Kirkegata
  • Ligger midt i ei sidegate (Tordenskjolds gate). Det er nesten bare boliger i denne gata, og det på begge sider av veien i 1. etasje.
  • Lokalene har stått tomme i flere år, og er forsøkt utleid til næringsformål uten at dette har lyktes.


Viser forøvrig til øvrige begrunnelser som taler for dispensasjon i saksfremlegget.

Med bakgrunn i ovenstående punkter vil ikke denne saken skape presedens for eventuelt senere søknader om dispensasjon.

Avstemning:
Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og Veies forslag:
Veies forslag til vedtak vedtatt med 10 mot 1 stemmer.

VEDTAK:
Søknad om dispensasjon for Levanger sentrum vedrørende formål (bruksendring fra næringsformål til boligformål i 1. etg.) innvilges. Gjelder for den del som er skissert som bolig i saksframlegget.
Det gis dispensasjon etter plan og bygningsloven § 19.2.

Begrunnelse
Tidligere avslag som Kirkegata 40 kan ikke skape presedens for denne dispensasjonssøknaden.

  • Ligger i ytterkant av handelssentrum
  • Ligger ikke i Kirkegata
  • Ligger midt i ei sidegate (Tordenskjolds gate). Det er nesten bare boliger i denne gata, og det på begge sider av veien i 1. etasje.
  • Lokalene har stått tomme i flere år, og er forsøkt utleid til næringsformål uten at dette har lyktes.


Viser forøvrig til øvrige begrunnelser som taler for dispensasjon i saksfremlegget.

Med bakgrunn i ovenstående punkter vil ikke denne saken skape presedens for eventuelt senere søknader om dispensasjon.
    Til toppen av siden

Publisert: 03.01.2011 10:33 Sist endret: 17.11.2011 15:13
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051